15.9.1864 August Schauman–LM

Svensk text

|1|

Broder Mechelin!

Innan Du lemnar Stockholm, uppsök i boklådorna och köp – nemligen ifall Din kassa ej blir alldeles klen – för min räkning:

1) Prof. Manicus bekanta skrift eller bok om den Dansk-tyska striden (titeln minnes jag ej för tillfället).

2) ”Fortaellinger af Magdalena Thoresen”, tryckt i Köpenhamn, finnes säkert hos Bonnier.

Vidare: anskaffa tvenne numror af Stockholms Dagblad, [...]oläslig/saknad text do af Nya Allehandas Annons-Tabell (likgiltigt hvilka numror)|2| samt t. ex. fyra de sednaste numrorna af tidningen Fäderneslandet.

Sedan Du köpt och anskaffat allt detta, stick det in i Din kappsäck och bringa det hit. Derom beder vänligen och ödmjukt

Din

Aug Schauman

som tillika ber Dig framföra de mest smäktande helsningar till alla föremål för våra gemensamma ouvertures galants.

Hfors d. 15 Sept. 1864

P.S. Ännu en bok skulle jag behöfva, neml.: Norge i Aar 1814 af Andr. Fage.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Broder Mechelin!

Innan Du lemnar Stockholm,
uppsök i boklådorna och köp
– nemligen ifall Din kassa
ej blir alldeles klen – för
min räkning:

1) Prof. Manicus bekanta
skrift eller bok om den
Dansk-tyska striden (titeln
minnes jag ej för tillfället).

2) ”Fortaellinger af Magda-
lena Thoresen”, tryckt i Kö-
penhamn, finnes säkert hos
Bonnier.

Vidare: anskaffa tvenne
numror af Stockholms Dag-
blad, [...]oläslig/saknad text do af Nya
Allehandas Annons-Tabell
(likgiltigt hvilka numror)
|2| samt t. ex. fyra de sednaste
numrorna af tidningen
Fäderneslandet.

Sedan Du köpt och an-
skaffat allt detta, stick
det in i Din kappsäck
och bringa det hit.
Derom beder vänligen
och ödmjukt

Din

Aug Schauman

som tillika ber Dig fram-
föra de mest smäktande
helsningar till alla före-
mål för våra gemensam-
ma ouvertures galants.

Hfors d. 15 Sept. 1864

P.S. Ännu en bok skulle
jag behöfva, neml.:
Norge i Aar 1814 af
Andr. Fage.

Dokumentet i faksimil