18.8.1866 LM–Adolf Mechelin

Svensk text

|1|

Bästa Farbror Adolf!

Jemte tacksägelse för Farbrors kärkomna skrifvelse af den 9 dennes, skyndar jag nu att meddela den glada nyhet, att Alexandra förliden söndag d. 12. kl. 5 e. m.eftermiddag, lyckligen nedkom med en dotter. Såväl den unga modren (som sjelf ammar sitt barn) och lilla pian befinna sig utmärkt bra, och hoppas jag äfven, att den landtliga friden och omsorgsfulla vården skola afböja alla ledsamma suiter, – som eljest nuförtiden äro så vanliga.

Den omständighet att Alexandra hela|2| sommarn bott på landet, har vållat att jag oupphörligen rest mellan staden och Botby, hvarigenom min äfven annars strängt upptagna tid ytterligare förknappats. Den 1 SeptSeptember vidtager dock min semester, för en månad, och då ämnar jag vistats i landtligt lugn, och, fri från tjenstegöromål, egna mera tid åt mina vetenskapliga intressen.

Väntan på den vigtiga familje-tilldragelsen, i förening med mycket arbete, hindrade mig att bivista bröllopet i Willmanstrand, dit jag eljest nog hade begifvit mig för att få göra närmare bekantskap med den unga ”tanten” som jag ännu aldrig sett. Enligt allt|3| hvad jag om henne hört, skall hon vara ett särdeles intagande och aktningsvärdt fruntimmer – och kunna vi således hjertligen lyckönska farbror Felix, som nog var i behof af ny familjetrefnad.

Derest Oskar anländer till HforsHelsingfors, skall han nog bli emottagen med varma servietter. Är det meningen att han strax efter denna kampanj skall inträda vid kadettkåren?

Här i Finland ha vi haft svåra tider, genom den ovanligt tryckande penningebristen, – föranledd af de många missvexterna. Nu hafva vi emellertid, oaktadt de oupphörliga|4| regnen, hopp om ett temligen godt år – måtte detta hopp icke bli sviket af plötsliga froster!

In politicislat. Inom politiken röna vi obehag af den ryska tidningspressen, som med okunnighet och oförskämdhet angriper och klandrar våra förhållanden, och framhåller nödvändigheten af en komplett russifikation af vårt arma land. En skarp och uttömmande vederläggning af dessa angrepp vore väl af nöden – och borde ske i ryska tidningar genom vår ambassad i PburgSankt Petersburg, statssekretariatet. Tillsvidare ha dock vederbörande varit passiva.

Med hjertliga helsningar från alla de våra frambördar Farbrors

tillgifne

L Mechelin

|1|

Doktor Wik ber om sin tacksamma helsning till Farbror och tante Fanny.

Finsk text

Hyvä Adolf-setä!

Samalla kun kiiruhdan kiittämään sedän mieluisasta kirjeestä 9. tätä kuuta, kiiruhdan ilmoittamaan sen iloisen uutisen, että Alexandra viime sunnuntaina 12. päivä klo 5. iltapäivällä onnellisesti synnytti tyttären. Sekä nuori äiti (joka itse imettää lastaan) että pikku tyttönen voivat erinomaisesti ja minä toivon,että maaseudun rauha ja huolellinen hoito tulevat torjumaan estämään kaikki ikävät seuraukset – jotka muutoin ovat nykyään niin yleisiä. Alexandra on asunut koko kesän maalla, mistä johtuen olen lakkaamatta kulkenut Puotilan ja kaupungin välillä, mikä on vienyt minun muutenkin kovin varattua aikaani entisestään. 1. syyskuuta alkaa kuitenkin kuukauden mittainen lomani ja silloin aion maaseudun rauhassa, vapaana virantoimituksesta, omistaa aikaani enemmän tieteellisille harrastuksilleni.

Tärkeän perhetapahtuman odottaminen yhdessä työn paljouden kanssa esti minua lähtemästä häihin Lappeenrantaan, jonne muutoin kyllä olisi lähtenyt tutustuakseni paremmin nuoreen ”tätiin”, jota en ole vielä lainkaan nähnyt. Sen kaiken mukaan, mitä olen hänestä kuullut, hän on erittäin viehättävä ja kunnianarvoisa nainen – ja siksi voimme sydämestämme onnitella Felix-setää, joka kyllä oli uuden, viihtyisän kodin tarpeessa.

Kunhan Oskari saapuu Helsinkiin, hän tulee saamaan lämpimän vastaanoton. Onko tarkoitus, että hän heti tämän kampanjan jälkeen astuu siirtyy kadettikuntaan?

Täällä Suomessa meillä on ollut vaikeat ajat epätavallisen pahan rahapulan vuoksi, mikä taas johtuu monista katovuosista. Nyt meillä kuitenkin on, jatkuvista sateista huolimatta, toivoa jokseenkin hyvästä vuodentulosta – kunpa vain äkilliset hallat eivät veisi tätä toivoa!

Politiikassa meitä kohtelee epämiellyttävällä tavalla venäläinen lehdistö joka tietämättömyyttään ja häpeämättömyyttään puuttuu oloihimme ja moittii niitä, ja esittää meidän köyhän maamme täydellisen venäläistämisen olevan välttämätöntä. Näiden hyökkäysten terävä ja tyhjentävä kumoaminen olisikin tarpeen – ja sen pitäisi tapahtua Venäjän lehdistössä meidän Pietarin lähetystömme, valtionsihteerinviraston kautta. Toistaiseksi asianomaiset ovat kuitenkin olleet passiivisia. Sydämelliset terveiset meiltä kaikilta esittää Sedän

uskollinen

L. Mechelin

Tohtori Wik pyytää lähettämään sydämellisimmät terveiset Sedälle sekä Fanny-tädille.

Original (transkription)

|1|

Bästa Farbror Adolf!

Jemte tacksägelse för Farbrors
kärkomna skrifvelse af den 9 dennes,
skyndar jag nu att meddela den
glada nyhet, att Alexandra förliden
söndag d. 12. kl. 5 e. m.eftermiddag, lyckligen nedkom
med en dotter. Såväl den unga
modren (som sjelf ammar sitt barn) och
lilla pian befinna sig utmärkt bra,
och hoppas jag äfven, att den landtliga
friden och omsorgsfulla vården skola
afböja alla ledsamma suiter, – som
eljest nuförtiden äro så vanliga.

Den omständighet att Alexandra hela
|2| sommarn bott på landet, har vållat
att jag oupphörligen rest mellan staden
och Botby, hvarigenom min äfven
annars strängt upptagna tid ytterligare
förknappats. Den 1 SeptSeptember vidtager dock
min semester, för en månad, och då ämnar
jag vistats i landtligt lugn, och, fri
från tjenstegöromål, egna mera tid åt
mina vetenskapliga intressen.

Väntan på den vigtiga familje-till-
dragelsen, i förening med mycket arbete,
hindrade mig att bivista bröllopet i
Willmanstrand, dit jag eljest nog hade
begifvit mig för att få göra närmare
bekantskap med den unga ”tanten”
som jag ännu aldrig sett. Enligt allt
|3| hvad jag om henne hört, skall hon
vara ett särdeles intagande och aktnings-
värdt fruntimmer – och kunna
vi således hjertligen lyckönska farbror
Felix, som nog var i behof af ny
familjetrefnad.

Derest Oskar anländer till HforsHelsingfors,
skall han nog bli emottagen med
varma servietter. Är det meningen
att han strax efter denna kampanj
skall inträda vid kadettkåren?

Här i Finland ha vi haft svåra
tider, genom den ovanligt tryckande
penningebristen, – föranledd af de
många missvexterna. Nu hafva vi
emellertid, oaktadt de oupphörliga
|4| regnen, hopp om ett temligen godt
år – måtte detta hopp icke bli sviket
af plötsliga froster!

In politicis röna vi obehag af
den ryska tidningspressen, som med
okunnighet och oförskämdhet angriper
och klandrar våra förhållanden, och
framhåller nödvändigheten af en komplett
russifikation af vårt arma land. En skarp
och uttömmande vederläggning af dessa
angrepp vore väl af nöden – och borde
ske i ryska tidningar genom vår ambas-
sad i PburgSankt Petersburg, statssekretariatet. Tillsvidare
ha dock vederbörande varit passiva.

Med hjertliga helsningar från
alla de våra frambördar Farbrors

tillgifne

L Mechelin

|1|

Doktor Wik ber om sin tacksamma helsning till Farbror och tante Fanny.

Dokumentet i faksimil