18.7.1871 Adu Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Lieberty. Käre Leo!

Sedan jag nu ändteligen kommit så långt, att jag kan meddela något af vigt, vill jag ej låta första postdag gå mig ur händer utan att meddela dig huru min resa lyckats.

I Åbo sammanträffade jag med Stolpe mtillagt av utgivarenen vi skiljdes åt redan i Stockholm, dertillagt av utgivarenifrån jag afreste den 6te dennes på morgonen. – I SthlmStockholm besökte jag Alexandra och var sedan med henne på Cirkus i Djurgården. På Stockholms mejeri var jag med Stolpe i 2 timmars tid. Eljest blefvo dessa 1 ½ dygn i SthlmStockholm ganska dyra enär jag svårligen kunde separera mig från de andra finnarne: Cadenius, Bergbom, Maxmontan m. fl.med flera som ej annat gjorde än roade sig. – I Malmö låg jag öfver natten på Hotel, emedan man ej kunde komma ombord på ångbåten som följande morgon|2| afgick till K. havnKöpenhamn.

Der i Kjöbenhavn fick jag lof att dröja 8 dagar innan Segelcke kunde anvisa mig någon elev-anställning. Der bodde jag på Hotel ”Prins Oskar” för 4 danska sspecie (2 FmsFinska mark silver) i dygnet, utom kaffe & uppassning. Min frukost åt jag ute för 50 penni à 1 msmark silver, middag för Ca 1 à 1 ½ FmsFinska mark silver o. s. v., så att äfven der gingo pengar, ty jag var nästan alla aftnar tillsammans med Takanen, stud.student Castrén från HforsHelsingfors och 2ne Upsala studenter. Kläder köpte jag hos den billigastetillagt av utgivaren skräddaren och fick en illa gjord, grof svart rock för 15 daler (= Ca 45 MsMark silver) och 1 par benkläder för 5 dlr.daler – Af Segelcke måste jag köpa böcker, kartor etcetcetera för 7 daler och en låda med mejeriinstrumenter för 16 ½ dlrdaler. Här på Gjedsergaard får jag betala 30 dlrdaler i månad, utom tvätt, som blir bra dyr, 2 dlrdaler à 3 dlrdaler i veckan åt mejerskan. Lägger man härtill att jag i KhavnKöpenhamn köpt 1 portfölj, några böcker, små toilettbestyr etcetcetera och att jag|3| ifrån den 15de Aug.Augusti får lof att resa af och an till ”Bötö”, ”Ourupgaard”, ”Nöbsvårtyttbölegaard”, ”Aalstrup”, ”Sallerupgaard” m. fl.med flera hvilka alla ligga på Falster och Laalland, och då resorna således måste ske med postvagn som kostar 5 FmsFinska mark silver prper mil, så kan du finna att mina 800 msmark silver ej kunna hinna till. Min stora vexel inlöste jag å KhavnsKöpenhamns ”Privatbank”, jag fann neml.nämligen ej Fraenckell i Adressebogendan. adressboken. Mina utgifter har jag alltid upptecknat otillagt av utgivarenm aftonen innan jag lägger mig, men omtillagt av utgivarenöjligt att då komma ihåg alla små utgifter. – Jag har nu qvar Ca 100 rbnkdalerriksbanksdaler, sedan 1 månads hyra afdragits. Se der den ekonomiska och ledsama delen.

Den 16de dennes, d. v. s. i förrgår anlände jag hit till Gjedsergaard (3 mil från staden Nykjöbing på Falster) med ordres att stanna här en månad. Här är ett gammalt Holsteinskt mejeri och mejerskan är tyska. Arbetena börjar kl. 2 om morgonen och jag har så|4| fullt upp att göra att jag vill digna. På aftonen måste jag ännu i 2 timmar sitta och skrifva i ”Optegnelsebögernadan. journalerna / liggarna / anteckningsböckerna”. Kort sagdt: jag försöker på allt sätt att få ett godt betyg och ett sådant skall heller icke uteblifva om jag blott får behålla helsan!

Se der det vigtigaste jag har att meddela. Jag får lof att var kort, ty den enda tid, kl. 12–2, jag har ledig, vill jag gerna hvila.

Helsa hjertligt de våra och skrivtillagt av utgivaren snart ang.angående de Brummerska funderintillagt av utgivarengarna m. m. till din egen broder

Adu Mn

P. S.Post Scriptum

Till Alma skref jag från K.havnKöpenhamn prper adradress: ThusTavastehus & Notsjö.

Min adress blir således:

Danmark
Gjedsergaard per
Nykjöbing paa Falster

Finsk text

Lieber Leo!Rakas Leo!

Nyt kun olen viimein päässyt niin pitkälle, että voin ilmoittaa sinulle jotakin tärkeää, en halua päästää ensimmäistä postipäivää hukkaan, vaan kerron miten matkani on sujunut.

Tapasimme Stolpen kanssa Turussa, mutta erosimme jo Tukholmassa, mistä jatkoin matkaa tämän kuun 6. päivän aamuna. – Tukholmassa kävin Alexandran luona, ja menimme sitten hänen kanssaan sirkukseen Djurgårdeniin. Tukholman meijerissä vietin Stolpen kanssa 2 tuntia. Nämä 1 ½ vuorokautta Tukholmassa muuten tulivat melko kalliiksi, sillä en malttanut erota muista suomalaisista, Saveniuksesta, Bergbomista, Maxmontanista ja muista, jotka olivat pelkästään huvittelemassa. – Malmössä nukuin yön hotellissa, sillä en päässyt siihen höyrylaivaan, joka lähti seuraavana aamuna Kööpenhaminaan.

Jouduin jäämään Kööpenhaminaan 8 päiväksi ennen kuin Segelcke löysi minulle koulutuspaikan. Asuin siellä Prins Oskar -nimisessä hotellissa 4:llä Tanskan speciellä (2 hopeamarkalla) vuorokaudelta, plus kahvi & tarjoilu. Aamiaisen söin ulkona 50 pennillä – 1 hopeamarkalla, päivällisen noin 1–1 ½ hopeamarkalla jne., joten sielläkin kului rahaa, sillä vietin melkein kaikki illat Takasen, helsinkiläisen opiskelijan Castrénin ja 2:n upsalalaisen opiskelijan kanssa. Vaatteita ostin halvimmalta räätäliltä, ja yksi tehtiin huonosti, karkea musta takki 15 taalarilla (= noin 45 hopeamarkalla) ja 1 housupari 5 taalarilla. – Segelckeltä ostin kirjoja, karttoja jne. 7 taalarilla ja laatikollisen meijerivälineitä 16 ½ taalarilla. Täällä Gjedsergaardissa joudun maksamaan 30 taalaria kuukaudessa ja lisäksi pyykin, mikä tulee aika kalliiksi, 2–3 taalaria viikossa meijerikölle. Kun lisäksi olen ostanut Kööpenhaminasta 1 salkun, kirjoja, vähäisiä siistiytymisvälineitä ym., ja elokuun 15. päivästä lähtien joudun käymään edestakaisin ”Bötössä”, ”Ourupgaardissa”, ”Nöbbölegaardissa”, ”Aalstrupissa”, ”Sallerupgaardissa” jne., jotka kaikki sijaitsevat Falsterin ja Laallandin saarilla, ja kun matkat on siis tehtävä postivaunuilla, jotka maksavat 5 hopeamarkkaa peninkulmalta, voit ymmärtää, etteivät minun 800 hopeamarkkaani mitenkään riitä. Lunastin suuren vekselin Kööpenhaminan ”Privatbankista”, sillä en löytänyt Fraenckelliä osoitekirjasta. Kuluni olen aina merkinnyt muistiin illalla ennen nukkumaanmenoa, mutta ei kaikkia pieniä voi muistaa. – Jäljellä on noin 100 riikintaalaria, kun 1 kuukauden vuokra vähennetään. Siinä on taloudellinen ja ikävä puoli.

Saavuin tänne Gjedsergaardiin tämän kuun 16. päivä, siis toissa päivänä (3 peninkulmaa Nykjöbingin kaupungista Falsterin saarella), ja minun käskettiin jäädä tänne kuukaudeksi. Täällä on vanha holsteinilainen meijeri, ja meijerikkö on saksalainen. Työ alkaa aamulla klo 2, ja työtä on niin paljon että olen uupua. Illalla on istuttava vielä 2 tuntia ja kirjoitettava ”Optegnelsebögerna””Tuloskirjoihin”. Lyhyesti sanottuna: teen kaikkeni saadakseni hyvän todistuksen, eikä se jää saamatta, jos vain pysyn terveenä!

Siinä olivat tärkeimmät uutiset. Joudun kirjoittamaan lyhyesti, sillä sen ainoan ajan, jolloin minulla on vapaata, klo 12–2, haluan mielelläni levätä.

Sydämelliset terveiset kotiväelle, ja kirjoita pian Brummerin ajatuksista ym., pyytää

oma veljesi

Adu Mn

P. S.

Kirjoitin Almalle Kööpenhaminasta osoitteella Hämeenlinna & Nuutajärvi.

Osoitteeni on siis:

Tanska
Gjedsergaard per
Nykjöbing paa Falster

Original (transkription)

|1|

Lieber Leo!

Sedan jag nu ändteligen kommit
så långt, att jag kan meddela nå-
got af vigt, vill jag ej låta första post-
dag gå mig ur händer utan att med-
dela dig huru min resa lyckats.

I Åbo sammanträffade jag med Stolpe
[...]oläsligten vi skiljdes åt redan i Stockholm,
[...]oläsligtifrån jag afreste den 6te dennes på mor-
gonen. – I SthlmStockholm besökte jag Alexandra
och var sedan med henne på Cirkus i
Djurgården. På Stockholms mejeri var jag
med Stolpe i 2 timmars tid. Eljest blef-
vo dessa 1 ½ dygn i SthlmStockholm ganska dyra
enär jag svårligen kunde separera mig
från de andra finnarne: Cadenius, Bergbom,
Maxmontan m. fl.med flera som ej annat gjorde än
roade sig. – I Malmö låg jag öfver natten
på Hotel, emedan man ej kunde komma
ombord på ångbåten som följande morgon
|2| afgick till K. havnKöpenhamn.

Der i Kjöbenhavn fick jag lof att
dröja 8 dagar innan Segelcke kunde
anvisa mig någon elev-anställning.
Der bodde jag på Hotel ”Prins Oskar”
för 4 danska sspecie (2 FmsFinska mark silver) i veckanstruket dygnettillagt, utom
kaffe & uppassning. Min frukost åt
jag ute för 50 penni à 1 msmark silver, middag för
Ca 1 à 1 ½ FmsFinska mark silver o. s. v., så att äfven der gin-
go pengar, ty jag var nästan alla aftnar
tillsammans med Takanen, stud.student Castrén
från HforsHelsingfors och 2ne Upsala studenter.
Kläder köpte jag hos den billigas[...]oläsligt
skräddaren och fick en illa gjord, grof
svart rock för 15 daler (= Ca 45 MsMark silver) och 1 par
benkläder för 5 dlr.daler – Af Segelcke måste
jag köpa böcker, kartor etcetcetera för 7 daler
och en låda med mejeriinstrumenter
för 16 ½ dlrdaler. Här på Gjedsergaard får
jag betala 30 dlrdaler i månad, utom tvätt,
som blir bra dyr, 2 dlrdaler à 3 dlrdaler i veckan
åt mejerskan. Lägger man härtill att
jag i KhavnKöpenhamn köpt 1 portfölj, några
böcker, små toilettbestyr etcetcetera och att jag
|3| ifrån den 15de Aug.Augusti får lof att resa
af och an till ”Bötö”, ”Ourupgaard”, ”Nöbsvårtytt-
bölegaard”, ”Aalstrup”, ”Sallerupgaard” m. fl.med flera
hvilka alla ligga på Falster och Laalland,
och då resorna således måste ske med
postvagn som kostar 5 FmsFinska mark silver prper mil, så
kan du finna att mina 800 msmark silver ej kun-
na hinna till. Min stora vexel in-
löste jag å KhavnsKöpenhamns ”Privatbank”, jag
fann neml.nämligen ej Fraenckell i Adressebogen.
Mina utgifter har jag alltid upptecknat
[...]oläsligtm aftonen innan jag lägger mig, men
[...]oläsligtöjligt att då komma ihåg alla små
utgifter. – Jag har nu qvar Ca 100
rbnkdalerriksbanksdaler, sedan 1 månads hyra afdra-
gits. Se der den ekonomiska och
ledsama delen.

Den 16de dennes, d. v. s. i förrgår anlände
jag hit till Gjedsergaard (3 mil från
staden Nykjöbing på Falster) med ordres
att stanna här en månad. Här är
ett gammalt Holsteinskt mejeri och
mejerskan är tyska. Arbetena börjar
kl. 2 om morgonen och jag har så
|4| fullt upp att göra att jag vill digna.
På aftonen måste jag ännu i 2 timmar
sitta och skrifva i ”Optegnelsebögerna”.
Kort sagdt: jag försöker på allt sätt
att få ett godt betyg och ett sådant
skall heller icke uteblifva om jag blott
får behålla helsan!

Se der det vigtigaste jag har att
meddela. Jag får lof att var kort,
ty den enda tid, kl. 12–2, jag har le-
dig, vill jag gerna hvila.

Helsa hjertligt de våra och skr[...]oläsligt
snart ang.angående de Brummerska funde[...]oläsligt-
garna m. m. till din egen broder

Adu Mn

P. S.Post Scriptum

Till Alma skref jag från K.havnKöpenhamn prper
adradress: ThusTavastehus & Notsjö.

Min adress blir således:

Danmark
Gjedsergaard per
Nykjöbing paa Falster

Dokumentet i faksimil