23.1.1866 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Lieber Bruder(ty) Käre bror Poldus!

Tack för Ditt kärkomne bref af den 6 dennes. Dess innehåll, som lemnar oss åtskilliga intressant upplysningar om lifvet i den stora pensionen lemnar oss likväl i fullkomligt mörker rörande gata och nummer der den är belägen, således veta vi icke nu huru vi skola adressera våra bref till Dig. Emellertid väntar jag dagligen bref från Mustiala föratt få höra huruvida Adu har något hopp att bli antagen der utan någon inträdesexamen – ty numera är han|2| definitift skild från Gymnasium och då vet jag icke huru jag skall kunna meddela Dig resultatet med säker utsigt att brefvet kommer fram. Jag hoppas dock att Du snart skrifver endera till flickorna i Helsingfors eller till Forselles och att jag der kan få reda på adressen. Adus skiljebetyg från Gymnasium är lyckligtvis något bättre än hans terminsbetyg och lyder: nöjaktigt uppförande; försvarlig flit; framstegen äro attesterade svaga i följande ämnen: troslära, sedolära, kyrkohistorie, logik, psykologi, historie, geografi, algebra, botanik, zoologi och gymnastik; försvarliga i finska|3| och ryska samt nöjaktiga i franska, tyska, deklamation och ämnesskrifning. Torsten torde hafva meddelat Dig de nödvändigaste vilkoren angående Mustiala, hvarföre jag icke anser det löna mödan att sända Dig hela det digra plakatet ur bataljonens författningssamling rörande reglementet för Mustiala om ej Du i Ditt nästa bref ytterligare ger mig ordres derom.

Här hemma har helsotillståndet så småningom förbättrats, så att barnens hosta numera är ganska lindrig. Äfven Alba har någon tid varit frisk och är nu rest till Helsingfors föratt få träffa|4| Mili och derjemte litet andas ut efter sjukligheten och nattvaket här hemma.

Din fråga om jag erhållit de utlofvade 2 000 Mark af Forselles nödgas jag nekande besvara. Han har varit bortrest öfver Julen och nyåret. Dessutom glunkas det fortfarande om Törngrens dåliga affärer. Om Du för Din fordran på 120 000 Mark icke har vidare säkerhet än inteckning i Nokkia, så måste Du i händelse af konkurs bereda Dig på en stor förlust, ty jag har efter forskningar åt pålitligt håll erfarit att Nokkia på sin höjd är värdt 12 000 Rubel Silfver. Likväl kan jag|5| icke förmoda annat än att Du utom inteckningen i Nokkia dessutom har någon bättre säkerhet, ty med denna allena blir din förlust minst 18 000 Rub. SrRubel Silver, hvarifrån Gud måtte bevara Dig. Visserligen är det ju tänkbart att Törngren ännu kan reda sig ur sin kritiska ställning, men nog måste jag medge att jag dessa tider mycket grubblat öfver det slag som möjligen kunde komma att drabba Dig. – Skulle Du, utom inteckningen i Nokkia dessutom hafva någon annan inteckning eller säkerhet för Din fordran, så haf den godheten att underrätta mig derom.|6| Vi hade nyligen här en i 8 år uppskjuten tillställning för alla våra bekanta i Tavastland; med anledning af det dåliga föret infunno sig likväl endast 90 af 130 bjudna gäster. Man dansade och superade och syntes vara animerad.

För resten har jag härifrån föga af intresse att meddela Dig. Torsten var endast en dag hos oss och medförde åtskilliga skänker för hvilka jag utber mig att härmedelst få aflägga vår tacksägelse. Vi hafva allt fortfarande så litet snö att föret är ytterst skralt. Äfven isarna äro svaga. Framför en hjertlig helsning till Alexandra från Din

gamle broder

Robert.

Finsk text

Rakas Poldus-veli

Kiitos mieluisasta kirjeestäsi 6. päivältä. Sen sisältö antaa meille paljon kiinnostavaa tietoa elämästä suuressa majapaikassa, mutta se jättää täysin arvoituksen varaan, millä kadulla tuo paikka sijaitsee ja mikä talon numero on niin että emme tiedä, mihin osoitteeseen me sinulle kirjoitamme. Samalla odotan joka päivä kirjettä Mustialasta saadakseni tietää, onko Adulla mitään toiveita päästä sinne sisään ilman mitään pääsykoetta – hän on nyt kokonaan päättänyt lukion, enkä siis tiedä, miten voisin kertoa sinulle lopputuloksesta niin että kirjeen voisi varmasti toivoa löytävän perille. Toivon kuitenkin, että sinä pian kirjoitat joko tytöille Helsinkiin tai Forsellesille ja niin minä voin heiltä saada osoitteesi. Adun päästötodistus lukiosta on onneksi jonkin verran parempi kuin lukukausitodistusvja kuuluu seuraavaan tapaan: käytös tyydyttävä, ahkeruus välttävä. Edistyminen on todettu heikoksi seuraavissa aineissa: uskonto, siveysoppi, logiikka, psykologia, historia, algebra, kasvioppi, eläinoppija voimistelu. Välttävää se on suomen sekä venäjän kielessä, tyydyttävää ranskan ja saksan kielissä, lausunnassa sekä ainekirjoituksessa. Torsten lienee kertonut sinulle Mustialan välttämättömimmistä pääsyvaatimuksista, joten en katso vaivan arvoiseksi lähettää sinulle pataljoonan asetuskokoelmasta kokonaista paksua nidettä Mustialaa koskevia säädöksiä, ellet sinä sitten seuraavassa kirjeessäsi anna minulle sellaista määräystä. Täällä kotona terveystilanne on vähitellen parantunut niin että lasten yskä on nyt varsin lievää. Myös Alba on ollut jonkin aikaa terveenä ja on nyt matkustanut Helsinkiin tapaamaan Miliä ja vetämään vähän henkeä sairastelujen ja yövalvomisten jälkeen täällä kotona.

Kysymykseesi, olenko saanut Forsellesin lupaamat 2 000 markkaa, minun on vastattava kielteisesti. Hän on ollut matkoilla joulun ja uudenvuoden ajan. Edelleen kuiskutellaan kaiken aikaa Törngrenin heikoista liikeasioista. Jos sinulla ei ole 120 000 markan saatavaasi muita takeita kuin kiinnitys Nokiaan, niin sinun täytyy konkurssin sattuessa varautua suuriin tappioihin, sillä olen asiaa selviteltyäni saanut luotettavalta taholta tietää, että Nokian arvo on korkeintaan 12 000 hopearuplaa. En kuitenkaan voi olettaa muuta kuin että sinulla on Nokan kiinnityksen lisäksi jotkin varmemmat takeet, sillä yksin sen varassa sinun tappiosi olisi noin 18 000 hopearuplaa, mistä Jumala sinua varjelkoon. On tietenkin ajateltavissa, että Törgnren vielä selviytyy kriittisestä tilanteestaan, mutta minun täytyy kyllä myöntää, että olen paljon pohtinut iskua, jonka mahdollisesti joudut kohtaamaan. Jos Sinulla on Nokian kiinnityksen lisäksi jotkin muut takeet tai kiinnitykset saatavallesi niin ole hyvä ja kerro minulle.

Meillä oli äskettäin 8 vuoden ajan lykätyt kutsut kaikille tutuillemme Hämeessä; huonon sään vuoksi paikalle tuli 130:sta kutsutusta vieraasta vain 90. Tanssittiin ja syötiin ja tuntui olevan eloisaa.

Muuten minulla ei ole täältä paljoakaan kiinnostavaa kerrottavaa Sinulle. Torsten oli vain yhden päivän meillä ja toi lukuisia lahjoja, joista pyydän näin saada sanoa kiitoksemme. Meillä on edelleenkin niin vähän lunta, että säät ovat kurjia. Myös jäät ovat hyvin heikot. Kerro Alexandralle lämpimät terveiset

vanhalta veljeltäsi

Robertilta.

Original (transkription)

|1|

Lieber Bruder Poldus!

Tack för Ditt kärkomne bref af den
6 dennes. Dess innehåll, som lemnar
oss åtskilliga intressant upplys-
ningar om lifvet i den stora
pensionen lemnar oss likväl i
fullkomligt mörker rörande gata
och nummer der den är belägen,
således veta vi icke nu huru
vi skola adressera våra bref
till Dig. Emellertid väntar jag
dagligen bref från Mustiala
föratt få höra huruvida Adu
har något hopp att bli anta-
gen der utan någon inträdes-
examen – ty numera är han
|2| definitift skild från Gymnasium
och då vet jag icke huru jag
skall kunna meddela Dig re-
sultatet med säker utsigt att
brefvet kommer fram. Jag
hoppas dock att Du snart skrif-
ver endera till flickorna i
Helsingfors eller till Forselles
och att jag der kan få reda
på adressen. Adus skiljebetyg
från Gymnasium är lyckligt-
vis något bättre än hans ter-
minsbetyg och lyder: nöjaktigt
uppförande; försvarlig flit; fram-
stegen äro attesterade svaga
i följande ämnen: troslära, sedo-
lära, kyrkohistorie, logik, psy-
kologi, historie, geografi, al-
gebra, botanik, zoologi och
gymnastik; försvarliga i finska
|3| och ryska samt nöjaktiga i
franska, tyska, deklamation
och ämnesskrifning. Torsten tor-
de hafva meddelat Dig de
nödvändigaste vilkoren angå-
ende Mustiala, hvarföre jag
icke anser det löna mödan
att sända Dig hela det digra
plakatet ur bataljonens författ-
ningssamling rörande regle-
mentet för Mustiala om ej
Du i Ditt nästa bref ytterligare
ger mig ordres derom.

Här hemma har helsotill-
ståndet så småningom för-
bättrats, så att barnens hosta
numera är ganska lindrig.
Äfven Alba har någon tid
varit frisk och är nu rest
till Helsingfors föratt få träffa
|4| Mili och derjemte litet andas
ut efter sjukligheten och natt-
vaket här hemma.

Din fråga om jag erhållit
de utlofvade 2 000 Mark af For-
selles nödgas jag nekande
besvara. Han har varit bort-
rest öfver Julen och nyåret.
Dessutom glunkas det fort-
farande om Törngrens dåliga
affärer. Om Du för Din for-
dran på 120 000 Mark icke
har vidare säkerhet än in-
teckning i Nokkia, så måste
Du i händelse af konkurs be-
reda Dig på en stor förlust,
ty jag hartillagt efter forskningar åt på-
litligt håll erfarit att Nokkia
på sin höjd är värdt 12 000
Rubel Silfver. Likväl kan jag
|5| icke förmoda annat än att
Du utom inteckningen i Nok-
kia dessutom har någon
bättre säkerhet, ty med denna
allena blir din förlust minst
18 000 Rub. SrRubel Silver, hvarifrån Gud
måtte bevara Dig. Visserligen
är det ju tänkbart att Törn-
gren ännu kan reda sig ur
sin kritiska ställning, men
nog måste jag medge att
jag dessa tider mycket grubb-
lat öfver det slag som möj-
ligen kunde komma att drab-
ba Dig. – Skulle Du, utom in-
teckningen i Nokkia dessutom
hafva någon annan inteck-
ning eller säkerhet för Din
fordran, så haf den godhe-
ten att underrätta mig derom.
|6| Vi hade nyligen här en i 8 år
uppskjuten tillställning för alla
våra bekanta i Tavastland;
med anledning af det dåliga
föret infunno sig likväl endast
90 af 130 bjudna gäster. Man
dansade och superade och syn-
tes vara animerad.

För resten har jag härifrån
föga af intresse att meddela
Dig. Torsten var endast en
dag hos oss och medförde åt-
skilliga skänker för hvilka jag
utber mig att härmedelst få
aflägga vår tacksägelse. Vi
hafva allt fortfarande så litet
snö att föret är ytterst skralt.
Äfven isarna äro svaga.
Framför en hjertlig helsning
till Alexandra från Din

gamle broder

Robert.

Dokumentet i faksimil