8.8.1863 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Heders Gigant!

Ditt bref af d. 19 Juli erhöll jag just när ”kejsarestöket” tog sin början, hvarföre jag uppskjutit med besvarandet tills lugnet åter inträdt i min boning. Ditt bref af samma datum till Maria hade icke det missödet att förkomma. Men nog vore det intressant att få reda på de kryphål i hvilka era bref försvunnit – äfven hennes ha ju icke alla anländt till dig. Kanske ha de blifvit dränkta i polskt blod!

Jag är särdeles glad öfver att Paschan i tisdags skref till dig. Ty 1o måste det bli enformigt, om Ligans lif framträder för dig blott ur en korrespondents skrifvelser, – 2o slipper jag derigenom att mycket orda om det kejserliga besöket, hvarom han redan lärer ha ”låtit framställningar flöda”. Får du Dagbladet, så finner|2| du dessutom der utförliga skildringar öfver både stort och smått från dessa ”jubel”dagar. Reflexionsvis vill jag blott tillägga, att det icke kan skada om Kejsaren är gynnsamt stämd när han kommer till riksdagen, ty så prekär är ju vår ställning, att många progressers realisation beror uppå Monarkens lynne. – Han yttrade flera gånger att han på länge icke upplefvat så glada och angenäma dagar som dessa i Finland. – Jag studerade uppmärksamt hans personlighet under hela hans härvaro och särskildt på den bal som Rskys gåfvo för honom. Han är onekligen en intagande personlighet, genom den mildhet som röjer sig i hela hans väsende och den känsla af betryckthet man stundom läser i hans drag. Men man saknar dock snart ett element, utan hvilket en furste icke kan vara tjusare: snillet. Det framblixtrar aldrig esprit, hvarken i hans|3| miner eller ord. – – Jag var naturligtvis upprest till det finska lägret under den kejserliga mönstringen. Och detta besök var särdeles angenämt. Ty man kunde der öfvertyga sig om att det dock är ett verkligen bussigt folk denna lilla finska armée. Också är den förvånande väl inöfvad. Majestätet flödade öfver af loford. (Särskildt vardt gubben Robert distinguerad). – Men utan vemod kan man dock icke betrakta dessa raska trupper och deras bemödanden, – då det hjerta och hufvud, hvars arm de borde vara, är fremmande – och isande snarare än eldande ...... När skall förhållandet bli ett annat? – – – – –

Här har annars under denna sommar varit ganska brokigt i politiskt hänseende. Allmänna Tidn.Tidningen bramarbaserar fortfarande med en infam envishet emot allt hvad|4| liberala och konstitutionela tendenser heter och bemödar sig isynnerhet att utmåla Dagbladet såsom representanten för ett upproriskt, rikssvårtyttförderfvande parti. Man skulle föga fästa sig vid dess utgjutelser, om icke tyvärr en massa folk hörde till samma servila läger. – Tit.Titulus – Berndtson har dock dessa dagar utstått en grundlig chikan, ity att klubbens direktion genom anslag sammankallat dess ledamöter för att votera om hans uteslutande, hvilken votering skall försiggå nästa onsdag. –

Riksdagsvalen pågå som bäst. I Uleåborg valdes konsulerna Candelin och Bergbom. Sedan grepo gubbarna sig an och förenade sig om att till protokollet andraga, att representanterna hos ständerne måtte utverka petitioner angående: tidsenlig representationsreform, periodiska riksdagar och ministeransvarighet; votering af budget och finanskontroll, samt bankens och myntväsendets ordnande genom|5| ständerne; finsk handelsflagg samt definitivt skiljande af Finlands militär och försvarsverk ifrån det ryska; dessutom borde ortens representanter icke ingå på någon bevillning, innan petitioner i dessa ämnen ingått, samt i intet fall för längre än tre år. – – Sådant är ord och inga visor. Skulle exemplet helst på flera andra orter följas, vore isen bruten och det ”konstituionela partiets” program icke mera blotta pia desiderialat. fromma förhoppningar. – Här i HforsHelsingfors valdes Örnberg och Sundman samt yrkades af Kiseleff på flera af de UborgskaUleåborgska punkterna, hvarom ett ytterligare sammanträde skall besluta. – Men i Åbo valdes i förrgår Dahlström och Julin – den senare under adressagitationen blefve ganska servilt färgad. – Af Rosenborg har utkommit ett godt arbete ”Om riksdagar”, hvilket väl torde bli af stort gagn under dessa tider. – Medan jag skrifver, attaqueras mitt öra af jonitscharmusikens heroiska toner. Du må veta att|6| HforsHelsingfors och dess omgifningar redan ha lyckan herbergera omkr. 13 000 grenadierer. – –

I måndags d. 3e erhöll jag bud om ditt rekomm.rekommenderade bref till Maria. Genom Papu Winters vänlighet bekom jag det, oaktadt posttimman var förbi. Strax på e. m.eftermiddag for jag af dermed till Bodom. Pakettet med albumet var förut öfverlemnat åt modren, emedan jag icke ämnat fara ut (ondt om tid!). Jag ångrar icke den lilla utfärden, ty det var utmärkt angenämt. Samtal i det gröna med älskliga qvinnor, medan sommarsolen sjunker ner vid skogens rand och förgyller den spegellugna vattenytan – hvem skulle icke njuta af sådant? – Jag lofvade sända till dig från Maria så mycket helsningar det möjligen kunde rymmas i mitt bref. – –

Lundsten helsade nyss på mig med ett bref, deri han bland annat säger: ”Min tro är, att ingen kan älska riktigt förr än|7| han blifvit gift. Du kan ej tro hvad de qvinnorna äro herrliga, sedan man engång väl äger dem.” – Dessa rader underskrifver jag, – och säkert äfven du, med en – suck af längtan och väntan!

Vår kära Asklep kommer att dröja närmare ett år i UborgUleåborg, förrättande Lasse Olsonis tjenst. Han gör blott en skuttresa hit i September för att disputera. Men redan börjar han finna att det blir svårt att vara så länge borta från vår centralort. –

Axel är inflyttad och tjenstgörande, men laborerar tyvärr ännu med ”arfsyndens” utdrifvande. – Ågrén är här ”chevalier servant”fr. tjänar som kavaljer för en liten MsellMamsell Borg från Oulufi. Uleåborg som eger öfver 100 000 rubel och derjemte behag och älsklighet. Naturligtvis har detta förhöjt hans äfven annars icke ringa excentricitet. – Petit återvände i onsdags från sin badsejour i Marstrand – oförändrad till kropp|8| och själ. – På Luolais malm träffade jag alla de dina och kan intyga att de mådde väl. Nykopps begåfvo sig för en vecka sedan upp till Kuopio igen. HhöfdingHäradshöfding Wahlberg är utnämnd till LsekreterareLänssekreterare i Tavastehus. – Torsten har blifvit en duktig bataljonschef och betraktas redan i lägret som ett orakel i tjenstefrågor.

Mitt bref idag har blifvit dåligt och tråkigt. Det kommer sig deraf att jag ännu är smått kollrig af en stygg dröm som plågade mig mot morgonen, genom att i lifliga taflor låta mig upplefva Augustas död och begrafning och mitt derpå följande sjelfmord. –

Dessutom befinner jag mig i förväntan på Rosenborgs återkomst till staden, för att tentera hos honom – och sådan väntan muntrar icke ett äfven annars dystert lynne.

Förlåt derföre, om jag icke genom|9| denna epistel kunnat bereda dig något nöje – och skrif ändå snart igen till din enslige vän

Leo M

P. S.Post Scriptum Gubben Laurell har flera gånger i vänskaplig ton – talat med mig om dig. Din utnämning har ännu ej skett. Du torde få en kamrat dervid: bergmästar Furuhjelm har sökt och får troligen den ena ingeniörstjensten. – Kommer du ihåg ljusfabriksplanerna? Nu har den store ljusfabrikören Alfthan gjort en grann konurs med 3 200 000 mark passiva. Der förlora många, bl. a. Felix närmare 16 000 mark – pupillmedel, som han förvaltade. Och viborgska bankodirektören Gripenberg blef genast suspenderad, men torde sluta värre än så. – Sådana händelser ha alltid en viss panique med sig.

Finsk text

Kunnian jättiläinen!

Sain kirjeesi 19. heinäkuulta juuri kun ”keisaritouhu” oli alkamassa, joten päätin lykätä vastaamista kunnes rauha on taas laskeutunut asuntooni. Sinun kirjeesi Marialle samalta päivältä ei kohdannut samanlaista huonoa onnea. Mutta olisi kyllä mielenkiintoista tietää mihin ihmeen reikään teidän kirjeenne häviävät – myöskään kaikki hänen kirjeensä eivät ole tulleet sinulle. Ehkä ne on hukutettu puolalaisten vereen! Erityisen iloinen olen siitä, että Paschan kirjoitti sinulle tiistaina. Sillä ensinnäkin tätytyy olla yksipuolista, jos liigan elämä ilmentyy sinulle vain yhden kirjeenvaihtajan kautta. Toiseksi minun ei nyt tarvitse kirjoittaa paljoa keisarillisesta vierailusta, koska hän on jo ”antanut kuvausten virrata”. Jos saat Dagbladin, niin siitä saat lisäksi laajoja kuvauksia siitä miten niin suuret kuin pienetkin asiat ovat sujuneet näinä ”juhla”päivinä. Pohdinnanomaisesti voin vain lisätä, ettei voi olla haitaksi, jos keisari on suopealla tuulella tullessaan valtiopäiville, sillä meidän asemamme on niin sattumanvarainen, että monien uudistusten toteutuminen riippuu hallitsijan mielialasta. – Hän sanoi useaan kertaan, ettei hän ole aikoihin elänyt niin hauskoja ja miellyttäviä päiviä kuin nyt Suomessa. – Minä tarkkailin tarkoin hänen persoonaansa koko hänen täälläolonsa ajan ja erityisesti niissä juhlissa, jotka Rokassovskit hänelle järjestivät. Hän on kieltämättä valloittava persoonallisuus, hänen koko olemuksestaan huokuvan lempeyden ja hänen kasvoiltaan toisinaan huokuvan ahdistuksen tunteen johdosta. Mutta hänestä puuttuu kuitenkin yksi elementti, jota ilman ruhtinas ei voi olla kovin hurmaava: nerokkuus. Sen tuottama henki ei milloinkaan ilmene hänen sanoistaan eikä hänen eleistään. – Minä tietenkin matkustin suomalaisten leiriin keisarillisen katsastuksen ajaksi. Ja se oli oikein miellyttävä käynti. Siellä saattoi vakuuttua, että tämä pieni suomalainen armeija on sentään uljasta väkeä Ja se on myös hämmästyttävän hyvin harjoitettu. Majesteetti suorastaan vuodatti kiitosta (ukko Robert pantiin erityisesti merkille) – Mutta näitä urheita joukkoja ja heidän yrityksiään ei silti voi tarkastella ilman tiettyä surumielisyyttä. – kun sydän ja pää, joiden käsivarsi niiden pitäisi olla, ovat vieraat – ja pikemmin jäätävät kuin tuliset – milloin olosuhteet muuttuvat toisenlaisiksi? – –

Täällä tämä kesä on muutoin ollut poliittisessa mielessä varsin kirjava. Allmänna Tidning jauhaa kaiken aikaa inhottavan sitkeästi kaikkea sellaista vastaan, jota voidaan kutsua liberaaleiksi tai perustuslaillisiksi mielipiteiksi ja aivan erityisesti se pyrkii tekemään Dagbladetista kapinallisen, valtakuntaa turmelevan puolueen edustajaa. Sen vuodatuksista voisi olla välittämättä, ellei suuri määrä kansaa kuuluisi samaan nöyristelevään leiriin. Herra Berndtson on kyllä saanut näinä päivinä perusteellisen nöyryytyksen, kun klubin johtokunta on nopeasti kutsunut jäsenet koolle keskustelemaan hänen poissulkemisestaan. Äänestyksen on määrä tapahtua ensi keskiviikkona.

Valtiopäivävaalit ovat parhaillaan menossa. Oulussa valittiin konsulit Candelin ja Bergbom. Sitten ukot tarttuivat asiaan ja yksimielisesti merkityttivät pöytäkirjaan, että säädyn edustajien tulee tehdä aloitteita seuraavista asioista: ajanmukainen edustuslaitoksen uudistus, säännölliset valtiopäivät ja ministerivastuu, budjetista äänestäminen ja finanssivastuu sekä pankin ja rahalaitoksen järjestämisen antaminen säädyille; Suomen kauppalippu ja edelleen Suomen sotaväen ja puolustuslaitoksen täydellinen erottaminen venäläisestä, minkä lisäksi paikkakunnan edustajien ei tule suostua mihinkään suostuntaveroon ennen kuin näistä asioista on sovittu, eikä missään tapauksessa pitemmäksi kuin kolmeksi vuodeksi. – – Siinä saivat kuulla kunniansa. Jos esimerkkiä seurattaisiin mieluiten usealla paikkakunnalla, niin jää olisi murrettu eikä ”perustuslaillisen puolueen” ohjelma enää olisi vain hurskaita toiveita. Täällä Helsingissä valittiin Örnberg ja Sundman. Kiseleff kannatti useita kohtia oululaisten vaatimuksista, siitä asiasta päätetään ylimääräisessä kokouksessa. – Mutta Turussa valittiin toissapäivänä Dahlström ja Julin, jälkimmänen sai adressiagitaatiossa varsin nöyristelevän leiman. Rosenborg on julkaissut hyvän teoksen ”Om landtdagen” josta tullee olemaan suuri apu näinä aikoina. Tätä kirjoittaessani korviini kuuluu janitsaarimusiikin herooisia kaikuja. Tiedoksesi, että Helsingillä ja ympäristöllä on kunnia majoittaa yli 13 000 krenatööriä.

Maanantaina 3. päivänä sain viestin sinulta Marialle tulleesta kirjeestä. Sain sen Papu Winterin ystävällisyyden ansiosta, vaikka postiaika oli jo ohi. Heti iltapäivällä matkasin sen kanssa Bodomiin. Paketti ja albumi oli jo aiemmin jätetty äidille, koska minulla ei ollut tarkoitus mennä sinne (ajan puute). En kadu tuota pientä matkaa, se oli oikein mukava. Keskustelua ulkona luonnossa ihastuttavien naisten kanssa kun kesäinen aurinko laskeutuu alas metsänreunaan ja kultaa peilityynen vedenpinnan – kukapa ei sellaisesta nauttisi? Lupasin lähettää sinulle Marialta niin pajlon terveisiä kuin kirjeeseeni vain mahtuu. Lundsten tervehti minua äskettäin kirjeellä, jossa hän muun muassa sanoo: ”Luulen ettei kukaan voi oikein rakastaa, ennen kuin on mennyt naimisiin. Et voi uskoa kuinka ihania naiset ovat, sitten kun oikein omistaa ne”. Nuo rivit minä allekirjoitan – ja varmaan sinäkin – kaipaavan ja odottavan huokauksen kera. Meidän rakas Asklepimme tulee viipymään lähes vuoden Oulussa, Lasse Olssonin viran toimituksessa. Hän tekee vain pikaisen matkan tänne syyskuussa väittelemistä varten. Mutta jo nyt hän alkaa havaita, että on vaikea olla niin kauan pois meidän keskuspaikkakunnaltamme. Axel on muuttanut ja tekee viransijaisuutta, mutta ponnistelee yhä ”perisynnin” kitkemiseksi. – Ågren on täällä ”ritarillinen palvelija” eräälle oululaiselle pikku mamselli Borgille, jolla on yli 100 000 ruplaa ja lisäksi sulokkuutta sekä viehätysvoimaa. Tämä on luonnollisesti lisännyt Ågrenin ennestäänkin suurta eksentrisyyttä. Petit palasi keskiviikkona kylpylämatkaltaan Marstrandista – entisellään niin ruumiiltaan kuin sielultaankin. – Luolaisten malmilla tapasin kaikki sinun omaisesi ja voin vakuuttaa, että he voivat hyvin. Nykoppit lähtivät viikko sitten jälleen Kuopioon. Kihlakunnantuomari Wahlberg on nimitetty lääninsihteeriksi Hämeenlinnaan. – Torstenista on tullut kelpo pataljoonankomentaja ja häneen suhtaudutaan leirissä virkakysymyksissä jo kuin oraakkeliin. Minun kirjeestäni on tänään tullut huono ja ikävä. Se johtuu siitä, että olen vieläkin vähän poissa tolaltani pahasta unesta, joka vaivasi minua aamulla... sain siinä elävästi kuvattuna kokea Augustan kuoleman ja hautaamisen sekä minun sitä seuranneen itsemurhani.

Odotan sitäpaitsi Rosenborgin saapumista kaupunkiin voidakseni tenttiä hänelle – eikä sellainen odotus rohkaise muutenkin synkeää mieltä. Pyydän siis anteeksi, etten ole voinut tässä kirjeessä tarjota sinulle mitään iloa – kirjoita silti pian yksinäiselle ystävällesi

Leo M.

P.S. Ukko Laurellin kanssa olen puhunut useasti ystävälliseen sävyyn, – sinusta ja minusta. Nimityksesi ei ole vielä tapahtunut. Olet saamassa kumppanin: vuorimestari Furuhjelm on hakenut yhtä insinöörinvirkaa ja saanee sen.

Muistatko kynttilätehdassuunitelmat? Nyt on suuri kynttilätehtailija Alfthan tehnyt komean konkurssin, velkoja 3200 000 markkaa. Siinä häviävät monet, myös Felix noin 16 000 markkaa – elatusrahoja joita hän hoiti. Viipurilainen pankinjohtaja Gripenberg pidätettiin heti väliaikaisesti virasta, mutta se päättynee pian. – Tuollaiset tapahtumat aiheuttavat aina tietynlaista paniikkia.

Original (transkription)

|1|

Heders Gigant!

Ditt bref af d. 19 Juli erhöll
jag just när ”kejsarestöket” tog sin början,
hvarföre jag uppskjutit med besvarandet
tills lugnet åter inträdt i min boning.
Ditt bref af samma datum till Maria
hade icke det missödet att förkomma.
Men nog vore det intressant att få
reda på de kryphål i hvilka era
bref försvunnit – äfven hennes ha ju
icke alla anländt till dig. Kanske ha
de blifvit dränkta i polskt blod!

Jag är särdeles glad öfver att Paschan
i tisdags skref till dig. Ty 1o måste det
bli enformigt, om Ligans lif framträder för
dig blott ur en korrespondents skrifvelser, –
2o slipper jag derigenom att mycket orda
om det kejserliga besöket, hvarom han
redan lärer ha ”låtit framställningar
flöda”. Får du Dagbladet, så finner
|2| du dessutom der utförliga skildringar
öfver både stort och smått från dessa
”jubel”dagar. Reflexionsvis vill jag blott
tillägga, att det icke kan skada om Kej-
saren är gynnsamt stämd när han kom-
mer till riksdagen, ty så prekär är ju
vår ställning, att många progressers realisation
beror uppå Monarkens lynne. – Han yttrade
flera gånger att han på länge icke upplefvat
så glada och angenäma dagar som dessa
i Finland. – Jag studerade uppmärk-
samt hans personlighet under hela hans
härvaro och särskildt på den bal som
Rskys gåfvo för honom. Han är onekligen
en intagande personlighet, genom den mild-
het som röjer sig i hela hans väsende
och den känsla af betryckthet man stun-
dom läser i hans drag. Men man saknar
dock snart ett element, utan hvilket en
furste icke kan vara tjusare: snillet.
Det framblixtrar aldrig esprit, hvarken i hans
|3| miner eller ord. – – Jag var naturligtvis
upprest till det finska lägret under den
kejserliga mönstringen. Och detta besök
var särdeles angenämt. Ty man kunde
der öfvertyga sig om att det dock är
ett verkligen bussigt folk denna lilla
finska armée. Också är den förvånande
väl inöfvad. Majestätet flödade öfver af
loford. (Särskildt vardt gubben Robert distin-
guerad). – Men utan vemod kan
man dock icke betrakta dessa raska trupper
och deras bemödanden, – då det hjerta
och hufvud, hvars arm de borde vara,
är fremmande – och isande snarare än
eldande ...... När skall förhållandet bli
ett annat? – – – – –

Här har annars under denna sommar
varit ganska brokigt i politiskt hänseende.
Allmänna Tidn.Tidningen bramarbaserar fortfarande
med en infam envishet emot allt hvad
|4| liberala och konstitutionela tendenser
heter och bemödar sig isynnerhet att ut-
måla Dagbladet såsom representanten
för ett upproriskt, rikssvårtyttförderfvande parti.
Man skulle föga fästa sig vid dess
utgjutelser, om icke tyvärr en massa folk
hörde till samma servila läger. – Tit.Titulus
Berndtson har dock dessa dagar utstått
en grundlig chikan, ity att klubbens direktion
genom anslag sammankallat dess ledamöter
för atttillagt votera om hans uteslutande, hvilken
votering skall försiggå nästa onsdag. –

Riksdagsvalen pågå som bäst. I Uleåborg
valdes konsulerna Candelin och Bergbom. Sedan
grepo gubbarna sig an och förenade sig
om att till protokollet andraga, att represen-
tanterna hos ständerne måtte utverka peti-
tioner angående: tidsenlig representationsreform,
periodiska riksdagar och ministeransvarighet;
votering af budget och finanskontroll, samt
bankens och myntväsendets ordnande genom
|5| ständerne; finsk handelsflagg samt definitivt
skiljande af Finlands militär och försvarsverk
ifrån det ryska; dessutom borde ortens represen-
tanter icke ingå på någon bevillning, innan peti-
tioner i dessa ämnen ingått, samt i intet fall
för längre än tre år. – – Sådant är ord
och inga visor. Skulle exemplet helst på
flera andra orter följas, vore isen bruten
och det ”konstituionela partiets” program
icke mera blotta pia desideria. – Här i
HforsHelsingfors valdes Örnberg och Sundman samt yr-
kades af Kiseleff på flera af de UborgskaUleåborgska
punkterna, hvarom ett ytterligare sammanträde
skall besluta. – Men i Åbo valdes i förrgår
Dahlström och Julin – den senare under adress-
agitationen blefve ganska servilt färgad.
– Af Rosenborg har utkommit ett godt arbete
”Om riksdagar”, hvilket väl torde bli af
stort gagn under dessa tider. – Medan
jag skrifver, attaqueras mitt öra af jonitschar-
musikens heroiska toner. Du må veta att
|6| HforsHelsingfors och dess omgifningar redan ha lyckan
herbergera omkr. 13 000 grenadierer. – –

I måndags d. 3e erhöll jag bud om
ditt rekomm.rekommenderade bref till Maria. Genom Papu
Winters vänlighet bekom jag det, oaktadt
posttimman var förbi. Strax på e. m.eftermiddag for
jag af dermed till Bodom. Pakettet med
albumet var förut öfverlemnat åt modren,
emedan jag icke ämnat fara ut (ondt om tid!).
Jag ångrar icke den lilla utfärden, ty det var
utmärkt angenämt. Samtal i det gröna med
älskliga qvinnor, medan sommarsolen sjunker
bakstruket ner vid skogens rand och förgyller
den spegellugna vattenytan – hvem skulle
icke njuta af sådant? – Jag lofvade
sända till dig från Maria så mycket hels-
ningar det möjligen kunde rymmas i mitt
bref. – –

Lundsten helsade nyss på mig med
ett bref, deri han bland annat säger: ”Min
tro är, att ingen kan älska riktigt förr än
|7| han blifvit gift. Du kan ej tro hvad de
qvinnorna äro herrliga, sedan man engång
väl äger dem.” – Dessa rader under-
skrifver jag, – och säkert äfven du, med
en – suck af längtan och väntan!

Vår kära Asklep kommer atttillagt dröja närmare
ett år i UborgUleåborg, förrättande Lasse Olsonis tjenst.
Han gör blott en skuttresa hit i September
för att disputera. Men redan börjar
han finna att det blir svårt att vara
så länge borta från vår centralort. –

Axel är inflyttad och tjenstgörande, men
laborerar tyvärr ännu med ”arfsyndens” ut-
drifvande. – Ågrén är här ”chevalier
servant” för en liten MsellMamsell Borg från Oulu
som eger öfver 100 000 rubel och derjemte behag
och älsklighet. Naturligtvis har detta förhöjt
hans äfven annars icke ringa excentricitet. –
Petit återvände i onsdags från sin bad-
sejour i Marstrand – oförändrad till kropp
|8| och själ. – På Luolais malm
träffade jag alla de dina och kan intyga
att de mådde väl. Nykopps begåfvo sig
för en vecka sedan upp till Kuopio igen.
HhöfdingHäradshöfding Wahlberg är utnämnd till LsekreterareLänssekreterare
i Tavastehus. – Torsten har blifvit
en duktig bataljonschef och betraktas redan
i lägret som ett orakel i tjenstefrågor.

Mitt bref idag har blifvit dåligt och
tråkigt. Det kommer sig deraf att jag ännu
är smått kollrig af en stygg dröm som plå-
gade mig mot morgonen, genom att i lifliga
taflor låta mig upplefva Augustas död
och begrafning och mitt derpå följande
sjelfmord. –

Dessutom befinner jag mig i förväntan
på Rosenborgs återkomst till staden, för
att tentera hos honom – och sådan väntan
muntrar icke ett äfven annars dystert lynne.

Förlåt derföre, om jag icke genom
|9| denna epistel kunnat bereda dig något
nöje – och skrif ändå snart igen
till din enslige vän

Leo M

P. S.Post Scriptum Gubben Laurell och jagstruket har flera gånger
i vänskaplig ton – talat med migtillagt om dig. Din utnäm-
ning har ännu ej skett. Du torde få en
kamrat dervid: bergmästar Furuhjelm har
sökt och får troligen den ena ingeniörstjensten.
– Kommer du ihåg ljusfabriksplanerna?
Nu har den store ljusfabrikören Alfthan
gjort en grann konurs med 3 200 000 mark
passiva. Der förlora många, bl. a. Felix
närmare 16 000 mark – pupillmedel, som han
förvaltade. Och viborgska bankodirektören
Gripenberg blef genast suspenderad, men torde
sluta värre än så. – Sådana händelser
ha alltid en viss panique med sig.

Dokumentet i faksimil