22.11.1862 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Poldus!

Tack, lieber Bruderty. käre bror för buketten och det besvär Du härmed haft!

Nu skulle jag ödmukast bedja Dig ytterligare göra mig den tjensten att å banken taga en vexel för 36 Rub.Rubel SrSilver i svenskt mynt, ställd på Enkefru Sally Säfström i Stockholm, samt att sedermera i fran|2|keradt bref afsända densamma jemte inneliggande bref till gumman, hvars adress finnes uppskrifven å brefvet, nemlnämligen: Profoss-gatan NoNummer 9 en trappa upp. – Jag sänder dessutom några Rublar öfver, som Du benäget torde använda till härmed förenade extra utgifter, äfvensom till bekostande af utgifterna för buketten.

|3|

Vi må här hemma temmeligen bra och längta endast efter vinter-före. Nog skulle jag ofta hafva lust att sätta mig i en kupée föratt helsa på Eder, mina käre bröder, men tanken på utgifterna afhåller mig altid derifrån. – Med Packalén sände jag till Torsten 25 Rub.Rubel att inbetalas i Spar|4|banken, äfvensom 2ne par handskar att tvättas. Han måtte väl hafva uträttat sitt uppdrag?

Måtte Dina studier gå bra och vi snart se Dig som en framstående personlighet på Embetsmanna banan – detta önskas af ingen hjertligare än af Din gamle broder

Robert.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Älskade Poldus!

Tack, lieber Bruder för
buketten och det besvär Du
härmed haft!

Nu skulle jag ödmukast
bedja Dig ytterligare göra
mig den tjensten att å
banken taga en vexel
för 36 Rub.Rubel SrSilver i svenskt
mynt, ställd på Enkefru
Sally Säfström i Stockholm,
samt att sedermera i fran-
|2| keradt bref afsända
densamma jemte innelig-
gande bref till gumman,
hvars adress finnes uppskrif-
ven å brefvet, nemlnämligen:
Profoss-gatan NoNummer 9 en trappa
upp. – Jag sänder dessutom
några Rublar öfver, som
Du benäget torde använ-
da till härmed förenade
extra utgifter, äfvensom
till bekostande af utgifter-
na för buketten.

|3|

Vi må här hemma tem-
meligen bra och längta
endast efter vinter-före.
Nog skulle jag ofta haf-
va lust att sätta mig i
en kupée föratt helsa
på Eder, mina käre bröder,
men tanken på utgifter-
na afhåller mig altid
derifrån. – Med Packalén
sände jag till Torsten
25 Rub.Rubel att inbetalas i Spar-
|4| banken, äfvensom 2ne par
handskar att tvättas.
Han måtte väl hafva
uträttat sitt uppdrag?

Måtte Dina studier gå
bra och vi snart se Dig
som en framstående person-
lighet på Embetsmanna
banan – detta önskas
af ingen hjertligare än
af Din gamle broder

Robert.

Dokumentet i faksimil