3.10.1863 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Saknade vän!

Här kommer nu fortsättningen på min senaste slarfviga skrifvelse. – Jag for i söndags till FhamnFredrikshamn och ångrar icke den resan, ty litet trefnad kunde jag kanske ändå sprida. – Farsgubben är verkligen krasslig och hypokondrisk, hvartill hufvudorsaken tyckes vara ledsnad och trötthet vid tjenstgöringen i kåren: ej under, när man bråkat dermed i 36 år! Han borde taga afsked och slå sig i ro, men – ekonomin förbjuder tills vidare all tanke derpå. Nu tog gubben sig två veckors permission och for med Alma till Borgå, till Tottusen, samt torde äfven besöka mig på par dagar. – – – Att mitt sinne ganska mycket tynges af tanken på dessa förhållanden – – är sjelffallet. Den som dock snart kunde|2| bli ett stöd för de sina! – Men, sjelf insyltad, lärer man tillsvidare icke kunna annat än, beklagande sin ungdoms lättsinne, kämpa efter fotfäste. – – –

À propos af affärer; se här redogörelse för förvaltningen af dina fonder.

Utgifter
rub.rubelkop.kopek
April21Kartering af dokumenter2
porto till ThusTavastehus20
27för Ad. Törngren till Stockman350
åt Bilkenroth enl.enligt räkning75
åt C. Forselles100
28räkn.räkning hos Hinnrickson1750
Maj2inbetalning till Skandia vid
assuranspolisins uttagande145
5till Mmesvårtytt Myhrman136
28till Bergmästarinnan Idestam50
Juni2räntan till Pfaler48
Juli4afs.avsättning till Törngren150
6till Mmesvårtytt Myhrman30
Aug.Augusti16räntan till Forselles Petit var i Marstrand och ville ha ränta först vid sin återkomst.42
Okt.Oktober2dodito dodito Studentbtillagt av utgivarenyggnadsfonden6
SaSumma1 020 r.87 k.
|3|
Influtit
Lånet från Bradstodsbolaget (27 April)1 000 r.rubel
Understödsmedlen (2 Juni)400
1 400
återstår således 379,13,hvaraf
i nästa vecka afgår till E. Myhrman30 –och
troligen då redan för fullmakt70 –
Öfriga utgifter under detta år är ränta till
Universitetet36
och remiss till Törngren200
336

Således qvarblir för nästa år blott 43,13 – qvartalet i december 62,50 samt 6 proc.procent ränta å medlen som legat inne å mitt Kreditiv, hvaröfver jag i slutet af året skall uppgöra kalkyl.

Posttimman är så nära, att jag nu ej hinner göra något öfverslag öfver nästa års ställning. Att du behöfver mera pengar derute, än du beräknat, – sade jag dig förut. Kanske vill du att Törngren åtager sig ränta med de återstående 500, som då i stället finge remitteras till dig? – Det vore det enklaste sätt att förstärka kassan.

|4|

Landtdagen har ännu föga uträttat. Tiden har åtgått för organisationsfrågor. Inom riddarhuset var dock i veckan en liflig diskussion om berättigandet för i Ryssland bosatte tjenstemän att representera. Månget skarpt ord har dervid yttrats. Reslutatet var dock, att man nu beviljade 4 sådana tituli polett, men reserverande sig mot att det skulle bli praejudikat. – Det torde bli omöjligt att afsluta förhandlingarna inom 3 månader, såsom bestämdt är.

Farväl! Skrif snart, så får du sedan ett bättre bref från din

Leo.

P. S.Post Scriptum Hos Krookens har jag ej varit på 6 veckor. Der har flyttats och sedan har minsta pian dött ... Snart går jag dit dock för att få höra något om Maria.

Finsk text

Kaivattu ystävä!

Nyt tulee jatkoa edelliseen viimeisimpään surkeaan kirjeeseeni. Matkustin sunnuntaina Haminaan enkä kadu matkaani, sillä saatoin ehkä levittää siellä hieman iloa.Isäukko on todella sairas ja hypokondrinen, ja pääsyynä on suru sekä väsymys hänen virkatyöhönsä kadettikunnassa, mikä ei ole ihme, kun hän on raatanut siinä 36 vuotta! Hänen pitäisi ottaa ero ja asettua lepoon – mutta taloudellinen tilanne estää toistaiseksi kaikki sellaiset ajatukset. Nyt ukko otti kaksi viikkoa lomaa ja matkusti Alman kanssa Porvooseen Tottusen luokse, ja he tulevat kai pariksi päiväksi myös minun luokseni. – – Minun mieltäni rasittaa kovin näiden asioiden ajatteleminen, se on itsestäänselvää. – – Ja minä voisin kuitenkin pian olla tukena omaisilleni! – Mutta kun itse olen sopan keittänyt, niin nyt ei toistaiseksi voi muuta kuin valittaa nuoruutensa kevytmielisyyttä ja taistella jalansijasta – –

A propos. Tässä selvitys sinun varojesi hoidosta. Petit oli Marstrandissa ja halusi saada korot vasta palattuaan.

Menot
ruplaakopeekkaa
Huhtikuu21.2
Postimaksu Hämeenlinnaan20
27.Ad. Törngrenin puolesta Stockmanille350
Bilkenrothille laskun mukaisesti75
C. Forsellesille100
28Hinnricksonin lasku1750
Toukokuu2.Maksu Skandialle
vakuutuskirjaa otettaessa145
5.Rouva Myhrmanille136
28.Vuorimestaritar Idestamille50
Kesäkuu2.Korot Pfalerille48
Heinäkuu4.Lähetetty Törngrenille150
6.Rouva Myhrmanille30
Aug.Elokuu16.Korot Forsellesille Petit oli Marstrandissa ja halusi korkonsa vasta kotiintullessaan.42
Lokakuu2.Korot ylioppilastalorahastolle6
SaSumma1 020 ruplaa87 kopeekkaa
Tulot
Paloapuyhtiön laina (27.huhtikuuta)1 000 r.ruplaa
Avustusvarat (2.kesäkuuta)400
1 400
Jäljelle jää siis 379,13,josta
ensi viikolla menee E. Myhrmanille30 –ja
luultavasti jo silloin valtakirjaan70 –
Muita tämän vuoden maksuja ovat
yliopiston korot36
ja postiosoitus Törngrenille200
336

Jäljelle jää siis ensi vuodelle vain 43,13 – vuosineljännespalkka joulukuun osalta 62,50 sekä 6 prosentin korko niille varoille, jotka ovat olleet minun kreditiivitililläni, mistä minä teen laskelman vuoden lopussa.

Posti menee niin pian kiinni, etten ehdi tässä tehdä arviota ensi vuoden näkymistä. Tarvitset siellä enemmän rahaa kuin olit arvioinut – sen sanoin sinulle aiemmin. Kenties tahdot, että Törngren ottaa haltuunsa loppujen 500:n korot, jotka muuten pitäisi lähettää osoituksena sinulle. Se olisi yksinkertaisin keino vahvistaa kassaa.

Valtiopäivät ovat saaneet vähän aikaiseksi. Aika on mennyt organisointikysymyksiin. Ritarihuoneessa käytiin kuitenkin viikolla vilkas keskustelu siitä, onko Venäjällä asuvilla virkamiehillä edustusoikeutta. Asiasta vaihdettiin monta terävää sanaa. Tulos oli se että nyt kuitattiin neljälle sellaiselle herralle luvat, mutta sillä varauksella, että tästä ei tule ennakkotapausta. – Lienee mahdotonta saada keskusteluja päätökseen kolmen kuukauden aikana, kuten määrätty on.

Hyvästi! kirjoita pian niin saat sitten paremman kirjeen

Leoltasi

P.S. En ole ollut Krookeilla kuuteen viikkoon. He ovat muuttaneet ja pienin tyttö on sen jälkeen kuollut. – Menen kuitenkin pian sinne saadakseni kuulla jotain Mariasta.

Original (transkription)

|1|

Saknade vän!

Här kommer nu fortsättningen
på min senaste slarfviga skrifvelse.
– Jag for i söndags till FhamnFredrikshamn och
ångrar icke den resan, ty litet trefnad
kunde jag kanske ändå sprida. – Farsgubben
är verkligen krasslig och hypokondrisk, hvar-
till hufvudorsaken tyckes vara ledsnad
och trötthet vid tjenstgöringen i kåren: ej
under, när man bråkat dermed i 36 år!
Han borde taga afsked och slå sig i ro,
men – ekonomin förbjuder tills vidare
all tanke derpå. Nu tog gubben sig
två veckors permission och for med Alma
till Borgå, till Tottusen, samt torde
äfven besöka mig på par dagar. – – –
Att mitt sinne ganska mycket tynges
af tanken på dessa förhållanden – – är
sjelffallet. Den som dock snart kunde
|2| bli ett stöd för de sina! – Men, sjelf
insyltad, lärer man tillsvidare icke kunna
annat än, beklagande sin ungdoms lätt-
sinne, kämpa efter fotfäste. – – –

À propos af affärer; se här redogörelse
för förvaltningen af dina fonder.

Utgifter
rub.rubelkop.kopek
April21Kartering af dokumenter2
porto till ThusTavastehus20
27för Ad. Törngren till Stockman350
åt Bilkenroth enl.enligt räkning75
åt C. Forselles100
28räkn.räkning hos Hinnrickson1750
Maj2inbetalning till Skandia vid
assuranspolisins uttagande145
5till Mmesvårtytt Myhrman136
28till Bergmästarinnan Idestam50
Juni2räntan till Pfaler48
Juli4afs.avsättning till Törngren150
6till Mmesvårtytt Myhrman30
Aug.Augusti16räntan till Forselles Petit var i Marstrand och ville ha ränta först vid sin
återkomst.
tillagt
42
Okt.Oktober2dodito dodito Studentyggnadsfonden6
SaSumma1 020 r.87 k.
|3|
Influtit
Lånet från Bradstodsbolaget (27 April)1 000 r.rubel
Understödsmedlen (2 Juni)400
1 400
återstår således 3 079,13struket379,13,hvaraf
i nästa vecka afgår till E. Myhrman30 –och
troligen då redan för fullmakt70 –
Öfriga utgifter under detta år är ränta till
Universitetet36
och remiss till Törngren200
336

Således qvarblir för nästa år blott 43,13 –
qvartalet i december 62,50
samt 6 proc.procent ränta å medlen som legat inne å mitt Kreditivtillagt, hvar-
öfver jag i slutet af året skall uppgöra kalkyl.

Posttimman är så nära, att jag nu ej
hinner göra något öfverslag öfver nästa års
ställning. Att du behöfver mera pengar
derute, än du beräknat, – sade jag dig
förut. Kanske vill du att Törngren åtager
sig ränta med de återstående 500, som
då i stället finge remitteras till dig? –
Det vore det enklaste sätt att förstärka
kassan.

|4|

Landtdagen har ännu föga uträttat.
Tiden har åtgått för organisationsfrågor.
Inom riddarhuset var dock i veckan en
liflig diskussion om berättigandet för i Ryss-
land bosatte tjenstemän att representera.
Månget skarpt ord har dervid yttrats. Re-
slutatet var dock, att man nu beviljade
4 sådana tituli polett, men reserverande
sig mot att det skulle bli praejudikat.
– Det torde bli omöjligt att afsluta
förhandlingarna inom 3 månader, såsom
bestämdt är.

Farväl! Skrif snart, så får du
sedan ett bättre bref från din

Leo.

P. S.Post Scriptum Hos Krookens har jag ej varit på 6 veckor.
Der har flyttats och sedan har dstruket minsta pian
dött ... Snart går jag dit dock för att
få höra något om Maria.

Dokumentet i faksimil