16.4.1869 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Carissimelat. Käraste Leo!

Ehuru mitt bref till Oskar af d. 24 Mars redan tillkännagaf, att Fannys och barnens resa till Smèla var bestämd att ske öfver Stockholm, Helsingfors och Petersburg, ända till sistnämnda ort under min eskort, ger din aimabla skrifvelse af d. 5te dennes mig anledning till yttermera meddelanden. Jag hoppas kunna ställa så, att vi alla inträffa i Hfors några dagar före Mag.Magisterspromotionen promotionenMagisterspromotionen, hvars bivistande för mig, Fanny och Julie skulle utgöra en glanspunkt i resan, näst glädjen att få kampera några dagar med eder, Kära anhörige. Vår vistelse i Hfors torde dock neppeligen kunna vara öfver en vecka.|2| Vore jag ensam, skulle jag naturligtvis, till undgående af allt bryderi för eder, inlogera mig hos Oskar; nu deremot, då vi komma så manstarka, ställer sig saken ej så enkel. Att Du ej kan herbergera hela sällskapet, tar jag för afgjordt; men i fall i edert grannskap kunde fås ett par möblerade rum, med tillräckligt antal sängställen, vore saken arrangerad. I hotellerna torde under promotionstiden det bli för trångt. Tillåt, att jag öfverlemnar detta arrangement till din välvilliga omsorg. Så snart jag får underrättelse om promotionsdagen, vill jag träffa närmare bestämmelse om vår afresa härifrån, så att vi kunna vara i Hfors åtminstone några dagar tidigare. Då jag ej blott eskorterar de mina till Petersbg, men äfven tillika transporterar dit ett par för Riksstuterierna inköpta norska hingstar, måste väl tanken på en utflygt till Laitiala och Woipala|3| åtminstone på framresan bortfalla; skulle deremot omständigheterna ställa sig gunstligare på min återfärd från Petersburg, vore ett besök på ditt herresäte visserligen högst intressant, nous verronsfr. vi får se.

För öfrigt bör Oskar, med afseende å ekipering, vara beredd att åtfölja de öfriga till Smela. Frågan om min resa dit, eller norr-ut, eller tillbaka öfver Finland till Norge, blir förmodl. först afgjord i Petersburg, der jag har åtskilliga affärer.

En résumé, nous tenons pour certain et nous réjouissons d’avance de pouvoir passer quelques jours avec Vous, en famille, ce plaisir nous étant rarement accordé, je fais tout mon possible pour le réaliser.fr. Sammanfattningsvis tar vi det för givet och gläder oss på förhand över att kunna tillbringa några dagar med Er, i familjen, eftersom detta nöje sällan erbjuds oss gör jag allt för att det ska bli av. Du kan tro, att den förestående resan redan utgör ett kärt samtalsämne; barnens hjerta klappar vid åtanken att få se Finland, för hvilket till och med små gossarna redan hysa varma sympatier.|4| De uppfordra mig, bland annat, dagligen att förtälja något om Jachimvaara, från den tid jag ännu som ung der framjollrade mina dagar i landtlig trefnad. Henrik, femåringen, tänker dessutom med välbehag på sina förestående lekar med Celi.

På Christianiafjord finnes ej mer spår af is; lärkans drillar glädja oss i mer än 2 veckor; blåsippan, vårens förstling, utbjudes till salu på gatorna och i vår trädgård sticker gräset fram allt hvad det hinner. – EnkeConsulinnan Selma Crowe skall snart förmälas med Artillerikapten Hellesen, hvilken i några år varit enkling och har ett par arfvingar, så att det nya äktenskapet börjas med 4 barn. – Tack för Fören. BankensFöreningsbankens årsberättelse! Som bilaga till Finl. Allm. tidn. erhöll jag nyligen ett exemplar deraf, men erkänner det oaktadt din goda afsigt. 8 procent äro ej heller att förakta! Lifränteanstaltens dividend torde äfven nu hafva utfallit. – För att bref ännu skall hinna till posten i dag, slutar jag, bifogande de varmaste helsningar från oss alla.

Sincèrement à toi,fr. Innerligt din,

A Mechelin

Om Oskars examen går lyckligt, får han sannerligen spändera ett glas punsch på oss vid sitt inträffande Studentkalas! Jag förmodar att detta ungefär blir vid samma tid som promotionen? Tulltarifen och jernvägstaxan får Du med det första, kanske ännu med denna post, i fall mitt utsända bud återkommer inom ½ timma.

Finsk text

Rakas Leo!

Vaikka kerroinkin jo kirjeessäni Oskarille 24. maaliskuuta, että Fannyn ja lasten matka Smelaan on päätetty tapahtuvaksi Tukholman, Helsingin ja Pietariin kautta, viimemainittuun saakka minun saattamanani, niin sinun ystävällinen kirjeesi 5. päivältä antoi aihetta vielä kirjoittaa asiasta. Toivon voivani järjestää niin, että me kaikki tapaamme Helsingissä muutama päivä ennen maisterinpromootiota, jossa läsnäolo on minulle, Fannylle ja Julielle matkan kohokohta heti sen jälkeen, että saamme muutaman päivän ajan olla teidän, rakkaiden omaistemme luona. Helsingissä tuskin voimme kuitenkaan olla viikkoa kauempaa. Jos olisin yksin, niin välttääkseni kaikkea vaivantuottamista teille asettuisin tietenkin Oskarin luokse, mutta kun nyt tulemme näin mieslukuisasti, niin asia ei tietenkään ole yhtä yksinkertainen. Pidän selviönä, ettet sinä voi majoittaa koko seuruetta, mutta jos jossain teidän naapurustossanne sattuisi olemaan pari kalustettua huonetta ja niissä riittävä määrä sänkyjä, niin asia järjestyisi. Hotelleissa lienee promootioaikana liian täyttä. Sallinet, että jätän tämän järjestelyn sinun hoidettavaksesi. Heti kun saan tiedon promootiopäivästä, päätän tarkemmin myös lähdöstämme täältä niin että pääsisimme Helsinkiin ainakin muutamaa päivää aikaisemmin. Koska minä en saata ainoastaan perhettäni Pietariin, vaan kuljetan sinne myös kahta valtion siittoloihin ostettua norjalaista oria, täytyy ajatus Laitialaan ja Voipaalaan poikkeamisesta ainakin menomatkalla jättää, mutta jos sitävastoin paluumatkallani Pietarista olosuhteet olisivat suotuisammat, niin käynti kartanossasi olisi tietysti erittäin mielenkiintoinen – saa nähdä.

Oskarin täytyy muuten, matkavarustelun suhteen, olla valmis matkaan muiden mukana Smelaan. Matkaanko minä sinne, vai pohjoiseen, vai Suomen kautta takaisin Norjaan, se ratkeaa luultavasti vasta Pietarissa, jossa minulla on monia asioita.

Yhteenvetona: pidämme asiaa varmana ja iloitsemme etukäteen, että voimme viettää muutaman päivän teidän perheessänne, tällainen ilo on meille perheenä harvinaista ja teen kaiken mahdollisen, että se toteutuisi. Voit uskoa, että edessäoleva matka on jo nyt mieluisa puheenaihe, lasten sydämet lyövät halusta nähdä Suomi, jota kohtaan pienetkin pojat tuntevat lämmintä myötätuntoa. He muun ohella vaativat minua joka päivä kertomaan jotain Jaakkimavaarasta, siltä ajalta kun minä nuorena vielä vietin siellä mukavaa maalaiselämää. Viisivuotias Henrik odottaa mielellään myös tulevia leikkejään Celyn kanssa.

Oslonvuonossa ei enää ole jäistä jälkeäkään, leivosen luritus on meitä viihdyttänyt jo kahden viikon ajan. Kevään ensitulokasta sinivuokkoa myydään jo kaduilla ja puutarhassamme pukkaa ruohoa minkä kerkiää. Leskikonsulitar Selma Crowe avioituu pian tykistönkapteeni Hellesenin kanssa, joka on ollut leskenä muutamia vuosia ja jolla on pari perillistä niin että uusi avioliitto aloitetaan neljän lapsen kanssa. – Kiitos Yhdyspankin vuosikertomuksesta! Sain siitä kappaleen hiljattain Finlands Allmänna Tindningenin liitteenä, mutta kiitos silti hyvästä aikomuksestasi. Eikä 8 prosenttia ole mitenkään huonosti! Henkivakuutuslaitoksen osinko lienee nyt myös jaettu. Lopetan nyt jotta kirje ehtisi postiin tänään, lämpimät terveiset meiltä kaikilta

uskollisesti sinun

A. Mechelin

Jos Oskarin tutkinto sujuu hyvin, hän saa tietenkin nauttia lasin punssia tulevassa ylioppilasjuhlassaan! Olettaisin sen olevan suunnilleen samoihin aikoihin kuin promootiokin? Saat ensi tilassa tullitariffit ja rautatietaksat, ehkä jopa tässä postissa, jos lähettini palaa puolen tunnin sisällä.

Original (transkription)

|1|

Carissime Leo!

Ehuru mitt bref till Oskar af d. 24 Mars
redan tillkännagaf, att Fannys och barnens resa
till Smèla var bestämd att ske öfver Stockholm,
Helsingfors och Petersburg, ända till sistnämnda
ort under min eskort, ger din aimabla skrifvelse
af d. 5te dennes mig anledning till yttermera
meddelanden. Jag hoppas kunna ställa så, att vi
alla inträffa i Hfors några dagar före Mag.Magisterspromotionen
promotionenMagisterspromotionen, hvars bivistande för mig, Fanny
och Julie skulle utgöra en glanspunkt i resan,
näst glädjen att få kampera några dagar
med eder, Kära anhörige. Vår vistelse i Hfors
torde dock neppeligen kunna vara öfver en vecka. |2| Vore jag ensam, skulle jag naturligtvis, till und-
gående af allt bryderi för eder, inlogera mig hos
Oskar; nu deremot, då vi komma så manstarka,
ställer sig saken ej så enkel. Att Du ej kan herbergera
hela sällskapet, tar jag för afgjordt; men i fall i
edert grannskap kunde fås ett par möblerade rum,
med tillräckligt antal sängställen, vore saken arran-
gerad. I hotellerna torde under promotionstiden det
bli för trångt. Tillåt, att jag öfverlemnar detta arran-
gement till din välvilliga omsorg. Så snart jag
får underrättelse om promotionsdagen, vill jag träffa
närmare bestämmelse om vår afresa härifrån, så
att vi kunna vara i Hfors åtminstone några dagar
tidigare. Då jag ej blott eskorterar de mina till
Petersbg, men äfven tillika transporterar dit ett par
för Riksstuterierna inköpta norska hingstar, måste
väl tanken på en utflygt till Laitiala och Woipala
|3| åtminstone på framresan bortfalla; skulle deremot
omständigheterna ställa sig gunstligare på min
återfärd från Petersburg, vore ett besök på ditt
herresäte visserligen högst intressant, nous verrons.

För öfrigt bör Oskar, med afseende å ekipering,
vara beredd att åtfölja de öfriga till Smela.
Frågan om min resa dit, eller norr-ut, eller
tillbaka öfver Finland till Norge, blir förmodl. först
afgjord i Petersburg, der jag har åtskilliga affärer.

En résumé, nous tenons pour certain et nous ré-
jouissons d’avance de pouvoir passer quelques jours
avec Vous, en famille, ce plaisir nous étant rarement
accordé, je fais tout mon possible pour le réaliser.
Du kan tro, att den förestående resan redan utgör ett
kärt samtalsämne; barnens hjerta klappar vid
åtanken att få se Finland, för hvilket till och med
små gossarna redan hysa varma sympatier.
|4| De uppfordra mig, bland annat, dagligen att för-
tälja något omtillagt Jachimvaara, från den tid jag ännu
som ung der framjollrade mina dagar i landtlig
trefnad. Henrik, femåringen, tänker dessutom med
välbehag på sina förestående lekar med Celi.

På Christianiafjord finnes ej mer spår af is;
lärkans drillar glädja oss i mer än 2 veckor; blå-
sippan, vårens förstling, utbjudes till salu på ga-
torna och i vår trädgård sticker gräset fram allt
hvad det hinner. – EnkeConsulinnan Selma
Crowe skall snart förmälas med Artillerikapten
Hellesen, hvilken i några år varit enkling och
har ett par arfvingar, så att det nya äktenskapet
börjas med 4 barn. – Tack för Fören. BankensFöreningsbankens års-
berättelse! Som bilaga till Finl. Allm. tidn. erhöll
jag nyligen ett exemplar deraf, men erkänner det
oaktadt din goda afsigt. 8 procent äro ej heller
att förakta! Lifränteanstaltens dividend torde äfven
nu hafva utfallit. – För att bref ännu skall
hinna till posten i dag, slutar jag, bifogande de var-
maste helsningar från oss alla.

Sincèrement à toi,

A Mechelin

Om Oskars examen går lyckligt, får han sannerligen spändera ett glas punsch på oss vid
sitt inträffande Studentkalas! Jag förmodar att detta ungefär blir vid samma tid som promotionen?
Tulltarifen och jernvägstaxan får Du med det första, kanske ännu med denna post, i fall mitt
utsända bud återkommer inom ½ timma.

Dokumentet i faksimil