21.12.1865 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Gamle Vän!

Här inkluderad sänder jag dig nu en vexel å fr.francs 2 980 hvilken du godhetsfullt ville diskontera och af beloppet uttaga hvad dig tillkommer, ränta inberäknad. Af återstoden ber jag dig lemna 500 fr.francs åt Montgomery. Resten torde jag erhålla i billets de la banque de France under recommenderadt kuvert. Franska bankens enklasvårtytt [...]oläslig/saknad text till 50 fr.francs. Det som icke sålunda jemt kan solderas får en af oss tillsvidare bli skyldig; bäst är väl då att välja så att den minsta differens uppstår.

Att chequeringsfenomenet antagit större proportioner är gudnås en störandesvårtytt termsvårtytt uti reseminnena. Jag känner detta af egen erfarenhet. Oväntadt och högst bedrägligt var det att erfara att vännen Törngren befinner sig på tinnarna af templet. Måtte den fatala knackningen i bor|2|det kunna undvikas. Han skulle icke förtjena att få göra en sådan, ty han har varit en framåtsträfvande ande, om också kanske litet oförsigtig.

Enligt mig tillhandakomna underrättelser skall penningebristen hos oss vara gränslöst stor. Måtte allt detta väl aflöpa! Fruktar du ej att Törngrens fall, derest det eger rum, kan hafva en dålig verkan på framgången af Jättens företag?

Af den åldrige historikern Frosterus höres ej ännu något. Vet du om han farit?

Lifvet här förflyter som förut, lugnt och trefligt. Puttarne utanför staden äro isbelagda och begagnas flitigt af skridskolöpande pojkar, men i våra rum råder detta oaktadt, tack vare cokens flitiga påsättande, en behaglig värme. Bekymret för min svägerskas placering är nu lyckligen förtingadt, ty sedan måndagen är flickan insatt uti|3| en pension, der vistelsen enligt hvad jag hoppas skola blifva långvarigare.

Om du under dina studier påträffar något arbete deri det fås noggranna data angående bankväsendet, synnerligast sedelemissionen, uti Europas olika länder, äfvensom något godt arbete om lifsassurans och lifsförsäkringsanstalter, så haf godheten att upplysa mig härom. Jag har gifvit Montgomery samma kommission.

Farväl nu. En glad jul önskas din hustru och dig af Maria och din tillgifne

Ernst Linder

Finsk text

Vanha ystävä!

Tässä mukana lähetän sinulle 2 980 frangin vekselin, jonka suvaitset diskontata, ja rahasummmasta otat sen mikä sinulle kuuluu, korot mukaanluettuna. Jäljellejäävästä pyydän sinua jättämään 500 frangia Montgomerylle. Loput saanen Ranskan pankin seteleinä kirjatussa kirjeessä. Ranskan pankin yksinkertaiset [epäselvä] 50 frangiin. Se, mikä ei tällä tavoin mene tasan, jää jomman kumman meistä velaksi. Silloin lienee paras toimia niin, että erotus on mahdollisimman pieni. Shekki-ilmiö on, luoja paratkoon, saanut suuret mittasuhteet matkamuistoissa. Tunnen sen omasta kokemuksesta. Odottamatonta ja erittäin ikävää oli kuulla, että ystävämme Törngren on niintemppelin harjalla. Kunpa vain kohtalokas kopautus pöytään voidaan välttää. Hänen ei soisi joutuvan tekemään sellaista, sillä hän on ollut eteenpäinpyrkivä henki, vaikkakin hieman varomaton.

Minun saamieni tietojen mukaan rahapula tulee meillä olemaan suunnattoman kova. Kunpa se kaikki sujuisi hyvin! Etkö pelkää, että Törngrenin tuho, jos se tapahtuu, tulisi vaikuttamana haitallisesti Jätin hankkeen menestymiseen?

Vanhasta historioitsija Frosteruksesta ei kuulu mitään.Tiedätkö, onko hän matkustanut?

Elämä täällä sujuu kuten ennenkin, mukavasti ja rauhallisesti. Lammikot kaupungin ulkopuolella ovat jäässä ja pojat luistelevat niillä ahkerasti, mutta meidän huoneissamme on edelleen, kiitos koksin ahkeran käytön, miellyttävän lämmintä. Huoli kälyni sijoittamisesta on nyt onnellisesti ohi, sillä tyttö saatiin maanantaina täysihoitolaan, jossa oleskelusta tulee toivoakseni pitkäaikaisempaa.

Jos tutkimuksissasi törmäät johonkin teokseen, joka tarjoaisi tarkkoja tietoja pankkilaitoksesta, etenkin setelien liikkeellelaskemisesta Euroopan eri maissa, tai jotain hyvää teosta henkivakuutuksesta ja henkivakuutuslaitoksista, niin ole hyvä ja kerro minulle siitä. Olen antanut Montgomerylle saman tehtävänannon.

Hyvästi nyt. Hyvää joulua rouvallesi ja sinulle Marialta ja uskolliselta ystävältäsi

Ernst Linderiltä.

Original (transkription)

|1|

Gamle Vän!

Här inkluderad sänder jag dig nu en
vexel å fr.francs 2 980 hvilken du godhetsfullt vil-
le diskontera och af beloppet uttaga hvad
dig tillkommer, ränta inberäknad. Af återstoden
ber jag dig lemna 500 fr.francs åt Montgomery.
Resten torde jag erhålla i billets de la
banque de France under recommende-
radt kuvert. Franska bankens enklasvårtytt
[...]oläslig/saknad text till 50 fr.francs. Det som icke sålunda
jemt kan solderas får en af oss tillsvidare
bli skyldig; bäst är väl då att välja så
att den minsta differens uppstår.

Att chequeringsfenomenet antagit
större proportioner är gudnås en störandesvårtytt
termsvårtytt uti reseminnena. Jag känner detta af
egen erfarenhet. Oväntadt och högst be-
drägligt var det att erfara att vännen Törn-
gren befinner sig på tinnarna af temp-
let. Måtte den fatala knackningen i bor-
|2| det kunna undvikas. Han skulle icke förtjena
att få göra en sådan, ty han har varit en fram-
åtsträfvande ande, om också kanske litet oför-
sigtig.

Enligt mig tillhandakomna underrättel-
ser skall penningebristen hos oss vara gräns-
löst stor. Måtte allt detta väl aflöpa! Fruk-
tar du ej att Törngrens fall, derest det eger
rum, kan hafva en dålig verkan på framgån-
gen af Jättens företag?

Af den åldrige historikern Froste-
rus höres ej ännu något. Vet du om
han farit?

Lifvet här förflyter som förut,
lugnt och trefligt. Puttarne utanför
staden äro isbelagda och begagnas flitigt
af skridskolöpande pojkar, men i våra
rum råder detta oaktadt, tack vare co-
kens flitiga påsättande, en behaglig
värme. Bekymret för min svägerskas
placering är nu lyckligen förtingadt,
ty sedan måndagen ärtillagt flickan insatt uti
|3| en pension, der vistelsen enligt hvad jag hop-
pas skola blifva långvarigare.

Om du under dina studier påträffar något
arbete deri det fås noggranna data angående
bankväsendet, synnerligast sedelemissionen, uti
Europas olika länder, äfvensom något godt
arbete om lifsassurans och lifsförsäkringsan-
stalter, så haf godheten att upplysa mig härom.
Jag har gifvit Montgomery samma kommis-
sion.

Farväl nu. En glad jul önskas din
hustru och dig af Maria och din tillgif-
ne

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil