1.8.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Mycken tack för brefvet af den 19 Juli.

Nu får jag anmäla för Dig att paret till Nigro äfvenledes står i mitt stall. Hästen är ett år yngre och 2 tum lägre än Nigro, som är 10 qvarter hög. Den bör således om någon tid uppnå Nigros höjd, i synnerhet som Nigro är betydligt fetare för tillfället. Den unga hingsten har samma lilla hufvud som Nigro, glada lifliga ögon som denne, samma färg, man, svans etc.et cetera; långsträckt som Nigro och godt lopp och lust att springa. När Du kommer ifrån Notsjö till Voipala, så får Du sjelf se ochtillagt av utgivaren dömma.

Med en till häpnad gränsande fägnad erfor jag att höskörden på Botby uppgår till öfver 30 tusen L℔lispund artific.artificiellt hö! Då stallet på Botby konsumerar 5 tus.tusen L℔lispund, så kan Du med återstoden föda en ladugård på 125 kor, hvilket à 600 kannor till 40 penni per ko betingar en inkomst af 30 000 FmkFinska mark från Ladugården!! I sanning storartadt! Jag återvände i går från Notsjö och erfor der bland annat att Torsten i går erhållit 5 000 L℔lispund hö mera än föregående år. Han skulletillagt av utgivaren|2| sålunda i år kunna öka sin ladugård med 20 kor. På Voipala utföll höskörden sålunda att jag erhöll 100 lass mera hö än föregående år, hvaribland 86 lass klöfver och timot.timotej Kärret gaf missvext på råg sista åras och nu missvext på hö, ty jag erhöll endast 65 L℔lispund per tunland. Fel i bebrukningen ha der blifvit begångna, men år 1868 begrep jag mig på jordbruk mindre än suggan på sjustjernan. – Rågskörden står nu framför dörren. I Thorsdag skall här hållas stor talko.

Penningar till Hypt.Hypoteks räntan har jag upptagit genom vexel med Torsten. Om jag rimligtvis kan, så skall jag vara Dig till möte å Notsjö, förutsatt att flickornas tillernade besök å Voipala icke inträffar samtidigt, ty då ville jag helst vara hemma i synnerhet som jag vid mitt nästa besök å Notsjö ville visa denna possession för Alba.

Hvilka resultater för spantillagt av utgivarenmålsafsättning å utrikes ort skall kriget medföra för Finland? Denna frågas besvarande bestämmer min ekonomiska ställning, ty icke kan jag slå mig ut med ett medelpris af 12 mark per tunna säd och sälja måste jag innom Oktober och November.

Ett angenämt återseende önskar Din gamle broder

Robert

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Suurkiitos 19. heinäkuuta päivätystä kirjeestä.

Minulla on nyt ilo ilmoittaa, että myös Nigron pari on tallissani. Hevonen on vuoden nuorempi ja 2 tuumaa matalampi kuin Nigro, joka on 10 korttelin korkuinen. Sen pitäisi niin ollen jossain vaiheessa yltää Nigron korkeuteen, erityisesti kun Nigro on tällä hetkellä huomattavasti lihavampi. Nuorella orilla on sama siro pää kuin Nigrolla, samat iloiset eloisat silmät kuin tällä, sama väri, harja, häntä jne. Pitkänomainen kuten Nigro ja hyvä ja innokas juoksemaan. Kun tulet Nuutajärveltä Voipaalaan, saat itse nähdä ja arvioida.

Sain ilokseni, joka hipoo hämmästystä, tietää että Puotilan heinäsato nousee yli 30 tuhanteen leiviskään viljeltyä heinää! Koska Puotilan talli kuluttaa 5 tuhatta leiviskää, voit ruokkia ylijäämällä 125 lehmän navetan, mikä tietää 600 40 pennin kannulta per lehmä 30 000 markan tuottoa navetasta! Todella suurenmoista! Palasin eilen Nuutajärveltä ja kuulin muun muassa, että Torsten on eilen saanut 5 000 leiviskää enemmän heinää kuin viime vuonna. Hän voisi siten tänä vuonna kasvattaa navettaansa 20 lehmällä. Voipaalassa oli sellainen heinäsato, että sain 100 kuormaa enemmän heinää kuin viime vuonna, mihin sisältyi 86 kuormaa apilaa ja timoteitä. Suolta tuli viime vuonna katoa rukiista, ja nyt katoa heinästä, sillä sain ainoastaan 65 leiviskää tynnyrinalalta. Viljelyssä on tullut tehtyä virheitä, mutta vuonna 1868 ymmärsinkin maanviljelystä vähemmän kuin emakko pohjantähdestä. Ruissato on nyt tuloillaan. Torstaina täällä pidetään suuret talkoot.

Sain rahat panttilainan korkoon vekselistä Torstenilta. Jos suinkin voin, tapaan Sinut Nuutajärvellä, edellyttäen että tyttöjen suunniteltu käynti Voipaalassa ei osu samaan aikaan, sillä haluaisin silloin olla mieluiten kotona, erityisesti kun haluaisin seuraavalla Nuutajärven-käynnillä näyttää Alballe näitä omistuksia.

Millaisia seurauksia sodasta mahtaa olla Suomen viljanviennille? Vastaus tähän kysymykseen ratkaisee taloudellisen tilanteeni, sillä en pärjää 12 markan keskihinnalla viljatynnyriltä, ja minun on myytävä loka-marraskuun aikana.

Mukavaa jälleennäkemistä toivoo vanha veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Mycken tack för brefvet af den 19 Juli.

Nu får jag anmäla för Dig att paret till Nigro
äfvenledes står i mitt stall. Hästen är ett år
yngre och 2 tum lägre än Nigro, som är 10
qvarter hög. Den bör således om någon tid
uppnå Nigros höjd, i synnerhet som Nigro är
betydligt fetare för tillfället. Den unga hing-
sten har samma lilla hufvud som Nigro, gla-
da lifliga ögon som denne, samma färg, man,
svans etc.et cetera; långsträckt som Nigro och godt
lopp och lust att springa. När Du kommer
ifrån Notsjö till Voipala, så får Du sjelf se oc[...]oläsligt
dömma.

Med en till häpnad gränsande fägnad
erfor jag att höskörden på Laitialastruket Botby
uppgår till öfver 30 tusen L℔lispund artific.artificiellt hö!
Då stallet på Botby konsumerar 5 tus.tusen L℔lispund, så
kan Du med återstoden föda en ladugård
på 125 kor, hvilket à 600 kannor till 40 penni
per ko betingar en inkomst af 30 000 FmkFinska mark
från Ladugården!! I sanning storartadt!
Jag återvände i går från Notsjö och erfor der
bland annat att Torsten i går erhållit 5 000
L℔lispund hö mera än föregående år. Han skull[...]oläsligt
|2| sålunda i år kunna öka sin ladugård med
20 kor. På Voipala utföll höskörden sålun-
da att jag erhöll 100 lass mera hö än fö-
regående år, hvaribland 86 lass klöfver och
timot.timotej Kärret gaf missvext på råg sista åras
och nu missvext på hö, ty jag erhöll endast
65 L℔lispund per tunland. Fel i bebrukningen ha der
blifvit begångna, men år 1868 begrep jag
mig på jordbruk mindre än suggan på sju-
stjernan. – Rågskörden står nu framför dörren.
I Thorsdag skall här hållas stor talko.

Penningar till Hypt.Hypoteks räntan har jag upptagit
genom vexel med Torsten. Om jag rimligt-
vis kan, så skall jag vara Dig till möte
å Notsjö, förutsatt att flickornas tillernade
besök å Voipala icke inträffar samtidigt,
ty då ville jag helst vara hemma i synner-
het som jag vid mitt nästa besök å Notsjö
ville visa denna possession för Alba.

Hvilka resultater för spamålsafsättning
å utrikes ort skall kriget medföra för Fin-
land? Denna frågas besvarande bestäm-
mer min ekonomiska ställning, ty icke
kan jag slå mig ut med ett medelpris af
12 mark per tunna säd och sälja måste jag
innom Oktober och November.

Ett angenämt återseende önskar Din gamle broder

Robert

Dokumentet i faksimil