25.8.1869 Felix Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Liebsterty. Käre Leo!

Förlåt dröjsmålet, för Cloubergs frånvaro å Rättijärvi till i går e. m., då jag ock genast åter besökte honom, men först i middags utfick medlen, 14 176. mark, hvaraf för postremisvexeln afgått 14. mark 20. penni & till porto afräknats 1. m. 80 p., så att nu blott 14 160. marks belopp återstår. Hade vännen Im vändt sig till mig sista aftonen af vår dervaro, då vi råkades i brunnshuset, så hade medlen hunnit en vecka tidigare. – Måtte dock ingen skada ännu skett! –

Nu en bön om en gentjenst af Dig, ehuru jag nog blyger att falla Dig till|2| last med en sådan begäran. Saken är imellertid den, att vi glömde låta återställa den genom Torsten af bolaget Mili & Alma lånade mat-portören, hvilken Du förty behagade låta genom någon af Dina tjensteandar afhemta från Siréns, der den måste finnas och åt budet utlemnas, emedan den qvarblef i deras förvar. Den var, redan då vi emottogo den, något sönder i kanten under bottnet o. s. v.; men det skulle göra mig rätt ondt, om Sns betjening möjligen ännu ökat dess brister, i hvilket fall jag är så villig, som skyldig, att ersätta skadan, hvarom Du behagade snart lemna mig nödigt besked!

Och Adolf, som vid skiljsmessan fra|3| Norge fått sig en souvenir af ”Kron-Kalle”. Prosit! – Få se, huru snart han hamnar der hos Eder? – Hvad jag gerna ville omfamna honom der, redan på Skeppsbron och förrän någon annan! – Men äfven jag trälar nu åter i full fart. Deraf dessa hieroglyfer i stil & innehåll. –

Vi andra ha mått passabelt, utom Elin, hvars mage allt ännu kinkar, och jag, som åter kännt min ledsamma blodsvallning uppåt, – kanske dock blott af ovana vid strängt arbete & tropisk hetta dygnen om. –

Skrif snart åter om allt, som angår

tuissimuslat. din allra käraste vän

F. Th. Mn

Tusen de varmaste helsningar allom!

Finsk text

Rakas Leo

Anteeksi viivytys, joka johtui Cloubergin poissaolosta Rättijärvellä aina eiliseen iltapäivään saakka jolloin heti tapasin hänet, mutta vasta puoliltapäivin sain rahat, 14 176 markkaa, josta postiosoitusvekselin kulut ovat 14 markkaa 20 penniä ja postikulut 1 markka 80 penniä niin että nyt on jäljellä vain 14 160 markkaa. Jos ystävämme Idestam olisi kääntynyt minun puoleeni meidän sielläolomme viimeisenä iltana, kun tapasimme Kaivohuoneella, rahat olisivat ehtineet viikkoa aikaisemmin. – Toivottavasti ei ole mitään vahinkoa kuitenkaan tapahtunut!

Nyt minulla on sinulle vastapalveluspyyntö, vaikka kainostelenkin kaikenlaista sinun vaivaamistasi sellaisilla pyynnöillä. Asia on kuitenkin niin, että unohdimme palauttaa Torstenin kautta Mililtä ja Almalta lainaamamme ruoansäilytysastian, joten sinä voisit laittaa jonkin palvelijattaresi hakemaan sen Siréniltä, jossa sen täytyy olla ja antaa lähetin vietäväksi, koska se kuulu heidän haltuunsa. Se oli jo sen saadessamme hiukan rikki reunasta, mutta olisi minun kannaltani ikävää, jos vauriot olisivat siinä käytössä pahentuneet, ja siinä tapauksessa olen halukas ja velvollinen korvaamaan vahingon, joten pyydän että sinä ilmoittaisit tästä minulle mahdollisimman pian!

Ja Adolf on sitten Norjasta lähtiessään saanut ”Kruunu-Kallelta” muiston. Terveydeksi! Saa nähdä kuinka pian hän päätyy sinne teidän luoksenne. Kuinka haluaisinkaan syleillä häntä siellä, jo laivasillalla, ennen kuin kukaan muu. Mutta minäkin raadan täällä taas täyttä päätä, ja siksi nämä hieroglyfit niin ulkoasun kuin sisällönkin puolesta.

Olemme voineet hyvin, paitsi Elin, jonka vatsa reistailee aina vain, ja minä jolla on taas niitä verenpurkauksia ulospäin – ehkä vain tottumattomuudesta ankaraan työhön ja läpi vuorokauden jatkuvaan trooppiseen kuumuuteen.

Kirjoita pian kaikenlaisista asioistasi

sinunla

F. Th. Mn

Tuhannet lämpimät terveiset kaikille!

Original (transkription)

|1|

Liebster Leo!

Förlåt dröjsmålet, för Cloubergs frånva-
ro å Rättijärvi till i går e. m., då jag ock
genast återtillagt besökte honom, men först i mid-
dags utfick medlen, 14 176. mark, hvaraf
för postremisvexeln afgått 14. mark 20.
penni & till porto afräknats 1. m. 80 p.,
så att nu blott 14 160. marks belopp
återstår. Hade vännen Im vändt
sig till mig sista aftonen af vår der-
varo, då vi råkades i brunnshuset,
så hade medlen hunnit en vecka
tidigare. – Måtte dock ingen skada
ännu skett! –

Nu en bön om en gentjenst af Dig, ehu-
ru jag nog blyger att falla Dig till
|2| last med en sådan begäran. Saken är
imellertid den, att vi glömde låta åter-
ställa den genom Torsten af bolaget Mili
& Alma lånade mat-tillagtportören, hvilken Du
förty behagade låta genom någon af
Dina tjensteandar afhemta från Siréns,
der den måste finnas och åt budet
utlemnas, emedan den qvarblef i
deras förvar. Den var, redan då
vi emottogo den, något sönder i kanten
under bottnet o. s. v.; men det skulle
göra mig rätt ondt, om Sns betjening
möjligen ännu ökat dess brister, i
hvilket fall jag är så villig, som skyldig,
att ersätta skadan, hvarom Du behagade
snart lemna mig nödigt besked!

Och Adolf, som vid skiljsmessan fra |3| Norge fått sig en souvenir af ”Kron-Kalle”.
Prosit! – Få se, huru snart han hamnar
der hos Eder? – Hvad jag gerna ville
omfamna honom der, redan på Skepps-
bron och förrän någon annan! – Men
äfven jag trälar nu åter i full fart.
Deraf dessa hieroglyfer i stil & inne-
håll. –

Vi andra ha mått passabelt, utom
Elin, hvars mage allt ännu kinkar,
och jag, som åter kännt min ledsamma
blodsvallning uppåt, – kanske dock
blott af ovana vid strängt arbete &
tropisk hetta dygnen om. –

Skrif snart åter om allt, som angår

tuissimus

F. Th. Mn

Tusen de varmaste helsningar allom!

Dokumentet i faksimil