23.4.1871 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Stor tack för Ditt kärkomna bref af d. 20de! Jag skyndar att vräka på Dig hela tyngden af mina räntebetalningar:

1o remittera Onsdagen den 26 April, jemte inneliggande bref, till Prestkassan i Åbo, en Postremissvexel (som borde skrifvas på Ditt namn och af Dig på Direktionen etc.etcetera för E. o. P. KassanEnke- och pupillkassan transporteras, samt rekommenderas) –FmsFinska mark silver4 800.
2o Inbetala till Civilstatens E. o. P. kassaEnke- och Pupillkassa, den 1 Maj före kl. 12 på dagen, (jag kan ej underlåta att påminna om uttagande af qvitto, emedan uraktlåtenhet i detta afseende i nämnda kassa redan kostat mig 120 msmark silver) –9 760.
FmsFinska mark silver14 560

Puhhhh!

Tillgångar:Summatillagt av utgivaren
a) säkra:å Kassakreditivet, hvartill blank chek bilägges No 117 000.
Löpande räkning (efter afdrag af 40 msmark silver som idag anvisas åt (No 14) Skandia) derå chek No 15.3 24910 249
b.) påräknade:af P. A. Stenius, som under våren emottagit spanmål mot vilkor att liqvidera 1 Maj, och uppmanats att betala till Dig å Föreningsbanken 1 Maj senast kl. 11 f. m.förmiddag circa hvartill fullmakt medföljer5 500.*)torde med all säkerhet kunna påräknas på utsatt timme.
Transport5 500.10 249.
|2|
TransportFmsFinska mark silver5 500:–.10 249:–
af C. Linder, som anmodats att insätt å Löpande räkning, hvartill chek, No 16.210: –
E. Rotkirch, dodito dodito, hvartill blank chek No 17, minst550: –
Robert, som lofvat tillsända till 1 Maj, men troligen då vexel på mitt namn, således ännu ej för ändamålet användbar –1 200: –7 460
SummaFmsFinska mark silver17 709: –

Med dessa tillgångar är jag ganska säker på att ej behöfva begagna mig af Ditt anbud att bidraga med något tusen mark, för hvilket emellertid förbindligast tackar, och vore min önskan att reserverna skulle tillgripas från nedre ändan, så att i kassakreditivet ännu blefve liggande någon summa till Juliräntan, som är 3 000 msmark silver. –

Onsdagen den 25 dennes expedierar jag till Dig:

20tunnorRågmjöli säckar, som så fort sig göra låter borde lemnas till Jenny.
25Råg

Dessa borde anlända Fredagen eller senast Lördagen d. 29 dennes till Helsingfors i en full vagnslast, adresserad till Dig. – Var så god och ombesörj mjölets transport till Botby; i nödfall kan min häst och karl begagnas; Af Rågen, derå i vagnslasten torde komma att finnas 27 tunnor, behagade Du utvälja åt Dig de reqvirerade 25 tunnorna och lemna resten åt Stenius, som får afhemta dem, derest icke Du ville taga hela partiet à 23 msmark silver. I förra fallet hoppas jag att Du icke onödigtvis väljer tyngre sort än Du behöfver, utan om de lättare säckarna tillfredsställa Dig lemnas de tyngre åt Stenius, som betalar efter vigt. – Stor tack för bestyret med bakningen, som jag hoppas du skall slutföra till ett önskadt resultat! Mera mjöl bör ej köpas, utan får det förslå som jag skickar. –

|3|

De intressantaste frågorna i Ditt bref, familjefrågorna, om jag så får kalla dem, neml.nämligen Marstrandsresan, Botby affären, Voipala reformerna m. m. hinner jag nu ej vidröra i anseende till den trägna affärskorrespondans, hvartill denna hvilodag likasom alla Söndagar på Notsjö måste egnas, utan öfverlemnar till muntligt afhandlade mediolat. i mitten av Maj, och slutar detta med många helsningar till de Dina och en önskan att Du måtte med lugn och framgång få sköta Verkst.Verkställande Direktorstjensten, samt icke slita ut Dig med onödigt arbete, och blifva gammal i Dina bästa år. – Hvem tvingar Dig att arbeta nätterna igenom om icke Du sjelf? Åtminstone icke, hoppas jag, Din tillgifne broder

Torsten.

Noter

  1. *)torde med all säkerhet kunna påräknas på utsatt timme.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Suurkiitos tervetulleesta 20. päivän kirjeestä! Kaadan tässä heti niskaasi koko koronmaksutaakkani:

1o keskiviikkona 26. huhtikuuta on lähetettävä oheisen kirjeen mukana postivekseli Turun papinkassaan (se on kirjoitettava sinun nimiisi, ja sinun on vietävä se leski- ja orpokassan johtokunnalle jne., sekä kirjattava)4 800hopeamarkkaa
2o on maksettava siviiliviraston leski- ja orpokassaan 1. toukokuuta ennen klo 12:a päivällä (en malta olla sanomatta kuitin ottamisesta, sillä sen laiminlyönti on tässä kassassa maksanut minulle jo 120 hopeamarkkaa)9 760hopeamarkkaa
14 560hopeamarkkaa

Huh!

Varat:Yhteensä
a) varmat:Kassakreditiivissä, johon liitetään tyhjä shekki nro 117 000
Juokseva tili (kun on nostettu 40 hopeamarkkaa, jotka osoitetaan (nro 14) tänään Skandiaan) siihen shekki nro 153 24910 249
b) tulossa:P. A. Steniukselta, joka on saanut keväällä viljaa sillä ehdolla, että maksaa 1. toukokuuta, ja on kehotettu maksamaan sinulle Yhdyspankkiin 1. toukokuuta viimeistään klo 11 aamupäivällä mihin ohessa valtakirja noin5 500
Kuljetus5 50010 249
Kuljetushopeamarkkaa5 50010 249:-
C. Linderin, jota on pyydetty panemaan juoksevalle tilille, mihin shekki nro 16210: –
E. Rotkirch, kuten yllä, mihin tyhjä shekki nro 17, vähintään550:-
Roberton luvannut lähettää toukokuun 1. päiväksi, mutta silloin luultavasti minun nimiini kirjoitetun vekselin, joten ei ole vielä käytettävissä tähän tarkoitukseen1 200:-7 460
Yhteensähopeamarkkaa17 709

Näiden varojen ansiosta olen jokseenkin varma, etten joudu turvautumaan tarjoukseesi avustaa minua muutamalla tuhannella markalla, mutta kiitän kuitenkin kohteliaimmin ja toivoisin että varoja käytettäisiin loppupäästä, jotta kassakreditiiviin jäisi vielä jonkin verran rahaa odottamaan heinäkuun korkoa, joka on 3 000 hopeamarkkaa.

Keskiviikkona tämän kuun 25. päivänä lähetän Sinulle:

20tynnyriäruisjauhoja
25ruistasäkeissä, jotka on pikimmiten vietävä Jennylle.

Näiden pitäisi saapua Helsinkiin perjantaina tai viimeistään lauantaina tämän kuun 29. päivänä, täysi vaunulastillinen, joka on osoitettu sinulle. – Hoitaisitko jauhojen kuljetuksen Puotilaan; hätätilassa saat minulta hevosen ja miehen; rukiista, jota vaunulastiin tulee luultavasti 27 tynnyriä, ole hyvä ja valitse itsellesi tilaamasi 25 tynnyriä ja jätä loput Steniukselle, joka saa hakea ne, ellet sinä halua ottaa koko erää 23 hopeamarkalla tynnyri. Edellisessä tapauksessa toivon, ettet suotta valitse raskaampaa lajia kuin tarvitset, sillä jos tyydyt kevyempiin säkkeihin, raskaammat jäävät Steniukselle, joka maksaa painon mukaan. – Suurkiitos leivontahommasta, jonka toivottavasti saat valmiiksi toivotulla tavalla! Jauhoja ei pidä ostaa enempää, vaan riittäkööt ne, jotka lähetän.

Mielenkiintoisimpia seikkoja, joista kirjoitit – voisi sanoa ”perheasioita” – nimittäin Marstrandin matkaa, Puotinkylän asiaa, Voipaalan uudistuksia jne. en ehdi nyt käsitellä ahkeran liikekirjeenvaihdon vuoksi, johon tämä lepopäivä kuten kaikki sunnuntait on Nuutajärvellä käytettävä, joten puhutaan niistä, kun tavataan toukokuun puolivälissä. Päätän tämän kirjeen lähettämällä paljon terveisiä kotiväellesi ja toivon, että saat hoitaa toimitusjohtajan virkaasi rauhallisesti ja menestyksekkäästi ja ettet väsytä itseäsi turhalla raatamisella ja vanhene ennen aikojasi. – Kuka käskee sinun tehdä työtä yökaudet ellet sinä itse? En minä ainakaan, toivoo

uskollinen veljesi

Torsten

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Stor tack för Ditt kärkomna bref af d. 20de! Jag skyndar
att vräka på Dig hela tyngden af mina räntebetalningar:

1o remittera Onsdagen den 26 April, jemte inneliggande
bref, till Prestkassan i Åbo, en Postremissvexel (som borde
skrifvas på Ditt namn och af Dig på Direktionen etc.etcetera för
E. o. P. KassanEnke- och pupillkassan transporteras, samt rekommenderas) –
FmsFinska mark silver4 800.
2o Inbetala till Civilstatens E. o. P. kassaEnke- och Pupillkassa, den 1 Maj
före kl. 12 på dagen, (jag kan ej underlåta att påminna
om uttagande af qvitto, emedan uraktlåtenhet i detta
afseende i nämnda kassa redan kostat mig 120 msmark silver) –
9 760.
FmsFinska mark silver14 560

Puhhhh!

Tillgångar:Summatillagt av utgivaren
a) säkra:å Kassakreditivet, hvartill
blank chek bilägges
No 11
7 000.
Löpande räkning (efter afdrag
af 40 msmark silver som idag anvisas åt
(No 14) Skandia) derå chek No 15.
3 24910 249
b.) påräknade:af P. A. Stenius, som under
våren emottagit spanmål mot vilkor att liqvi-
dera 1 Maj, och uppmanats att betala till Dig
å Föreningsbanken 1 Maj senast kl. 11 f. m.förmiddag circa
hvartill fullmakt medföljer
5 500.*)torde med all säkerhet kunna påräknas på utsatt timme.
Transport5 500.10 249.
|2|
TransportFmsFinska mark silver5 500:–.10 249:–
af C. Linder, som anmodats att insätt å Löpande
räkning
, hvartill chek, No 16.
210: –
E. Rotkirch, dodito dodito, hvartill blank chek No 17tillagt, minst550: –
Robert, som lofvat tillsända till 1 Maj, men tro-
ligen då vexel på mitt namn, således ännu ej
för ändamålet användbar –
1 200: –7 460
SummaFmsFinska mark silver17 709: –

Med dessa tillgångar är jag ganska säker på att ej behöfva begagna
mig af Ditt anbud att bidraga med något tusen mark, för hvilket
emellertid förbindligast tackar, och vore min önskan att reserverna
skulle tillgripas från nedre ändan, så att i kassakreditivet ännu
blefve liggande någon summa till Juliräntan, som är 3 000 msmark silver. –

Onsdagen den 25 dennes expedierar jag till Dig:

20tunnorRågmjöli säckar, som så fort sig göra
låter borde lemnas till Jenny.
25Råg

Dessa borde anlända Fredagen eller senast Lördagen d. 29 dennes till Hel-
singfors i en full vagnslast, adresserad till Dig. – Var så god och ombe-
sörj mjölets transport till Botby; i nödfall kan min häst och karl begagnas;
Af Rågen, derå i vagnslasten torde komma att finnas 27 tunnor, behagade
Du utvälja åt Dig de reqvirerade 25 tunnorna och lemna resten åt Stenius,
som får afhemta dem, derest icketillagt Du ville taga hela partiet à 23 msmark silver. I förra
fallet hoppas jag att Du icke onödigtvis väljer tyngre sort än Du behöfver, utan
om de lättare säckarna tillfredsställa Dig lemnas de tyngre åt Stenius, som
betalar efter vigt. – Stor tack för bestyret med bakningen, som jag hoppas
du skall slutföra till ett önskadt resultat! Mera mjöl bör ej köpas, utan
får det förslå som jag skickar. –

|3|

De intressantaste frågorna i Ditt bref, familjefrågorna,
om jag så får kalla dem, neml.nämligen Marstrandsresan, Botby affären,
Voipala reformerna m. m. hinner jag nu ej vidröra i anseende
till den trägna affärskorrespondans, hvartill denna hvilodag
likasom alla Söndagar på Notsjö måste egnas, utan öfverlemnar
till muntligt afhandlade medio Maj, och slutar detta med
många helsningar till de Dina och en önskan att Du måtte med
lugn och framgång få sköta Verkst.Verkställande Direktorstjensten, samt
icke slita ut Dig med onödigt arbete,tillagt och blifva gammal i Dina bästa år. – Hvem
tvingar Dig att arbeta nätterna igenom om icke Du sjelf?
Åtminstone icke, hoppas jag, Din tillgifne broder

Torsten.

Noter

  1. *)torde med all säkerhet kunna påräknas på utsatt timme.

Dokumentet i faksimil