15.7.1871 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min egen älskade vän!

Dina bref af den 11 och 13 dnesdennes voro så välkomna att jag kysste dem flere gånger. Du har varit riktigt snäll som skrifvit ned hvarje post, – när man är uppfylld af längtan efter återseendet, är det intet annat än brefven som kunna upplifva det otåliga sinnet.

Du vet af erfarenhet huru mycket saker alltid hopa sig när det gäller för mig att resa. Och nu då jag icke bestämdt vet huru länge jag skall bli borta, är det af ännu större vigt att lemna allt på klar fot efter sig. Jag har så mycket att skrifva och ordna före afresan, att|2| jag riktigt blir yr i hufvudet emellanåt. Nog skulle jag ändå, tror jag, ha fått allt undanstökadt till tisdagen för att då resa per ”Wiborg”, – men, tyvärr har ett yttre hinder kommit emellan. Bankutskottet skulle sammanträda måndag e. m.eftermiddag, – och då äfven afgöra om min tjenstledighet, – men, af skäl som jag ej känner, har sammanträdet blifvit oppskjutet till tisdag e. m.eftermiddag Det går ej gerna an att jag reser utan att ha fått tjenstledighet och utan att veta om en suppleant erhållits i stället. Således kan jag icke fara med ”Wiborg”. Men lyckligtvis går Svea om onsdag och då den går direkt, kommer jag sålunda redan thorsdag f. m.förmiddag fram i stället för|3| onsdag e. m.eftermiddag Tilldess får jag ännu ha tålamod!

Jag hoppas att du fått mitt knapphändiga bref af d. 12te. Följande dag for jag till Botby på efterm.eftermiddagen, vandrade öfverallt omkring, gaf instruktioner så mycket jag kunde erinra mig – och njöt af anblicken af den i allmänhet särdeles lofvande växtligheten. – Och hur vackert det var! Jag tror verkligen att Cely icke har orätt deri om hon ställer Botby lika högt som Djurgården. – Fredag e. m.eftermiddag återvände jag derifrån och tillbragte qvällen i valordningskomiténs sammanträde.

En sorglig nyhet nådde mig om fredagen redan på Botby. Professor Rosenborg afled af ett slaganfall i thorsdags! För en hvar som vet|4| med hvilken framstående insigt och skicklighet han deltagit i lagstiftnings arbetena under de sista åren, och huru oersättlig han var vid universitetet måste detta dödsfall vara smärtsamt, – men isynnerhet för dem som tillika kände huru godt hjerta han bar bakom sin sträfva yta och huru pålitlig han var i alla politiska saker.

För mig specielt kan hans frånfälle bli af stor betydelse. Du vet att det var hans branche som jag egentligen studerat – och att han ofta hade uppmanat mig att bli docent deri för att kunna bli hans efterträdare. – Nu finns det veterligen ingen yngre jurist som vore beredd att söka hans profession ... Och jag – är påtagligen äfven mycket långt ifrån att vara beredd derpå.|5| Men alla de academici som jag nu råkat ha redan användt de ifrigaste uppmaningar till mig att genast besluta mig för saken och ansöka denna profession i höst när den blir ledig. Jag har naturligtvis svarat att jag behöfver länge och moget öfverlägga innan jag fattar ett beslut som blefve en så afgörande vändning i lifvet.

Att jag ännu aldrig slagit de akademiska funderingarna fullkomligt ur hågen, det vet du mycket väl, liksom ock att jag långtifrån väntade mig att denna plats så snart skulle bli ledig. – Men visst har det stora svårigheter med sig att efter så långt afbrott åter taga ihop med vetenskapen, som varit af affärerna|6| alldeles skjutna åsido. Vore jag säker på att inom två år kunna vara någorlunda mogen för detta kall, skulle jag sannolikt icke tveka att genast besluta mig derför. Nu – tvekar jag, – men nog sysselsätter denna fråga lifligt mina tankar, och det ena eller andra beslutet måste fattas nu när jag får med dig öfverlägga härom. Du är ändå min bästa rådgifvare och vi skola tillsammans pröfva alla omständigheter för och emot.

Dina meddelanden om Cely hade redan gjort mig ganska orolig, – men sedan ditt sista bref kom, känner jag mig åter lugnare och hoppas att Abelin skulle ha funnit de rätta medlen för att åt lilla Cely återgifva den|7| helsa som vi önska.

Wasastjerna frågade mig idag huru det var med henne och jag svarade helt kort, utan att nämna att Abelin var anlitad. Men då han sedan meddelade mig att han blir min reskamrat på Svea, beslöt jag att under resan underrätta honom om förhållandet.

Janne har jag icke träffat ehuru jag sökt honom.

Till Mili hinner jag tyvärr äfven denna gång icke skrifva. Jag måste nu skynda ner till bangården för att möta Idestam som afreser per Grefve Berg till Stockholm och London. Förmodligen träffar du honom ungefär lika tidigt som du får detta bref. – Tidningar blefve idag behörigen sända till dig. – Och nu farväl min egen rara vän, – tusende kyssar och välönskningar till dig och min lilla rosenknopp. Om thorsdag återser jag er ändtligen. Din egen

Leo.

Pappa tackar Cely för brefvet och för att hon alltid varit så snäll.

Imorgn bittida kl. 6 far jag ännu till Botby för att ge mina sista ordres och slutföra kanalfrågan. Jag återvänder e. m.eftermiddag till Rosenborgs begrafning.

|5|

Måndag f. m.förmiddag skall jag med Margelin, Granholm och målaren noga gå genom stenhuset och lemna nödiga föreskrifter. – Kaka och Eva må bra.

Finsk text

Oma rakas ystäväni!

Kirjeesi 11. ja 13. päiviltä olivat niin tervetulleita että suutelin niitä useamman kerran. Olet ollut hyvin kiltti kun olet kirjoittanut joka postissa, – kun mielen täyttää jälleennäkemisen ikävä, ainoastaan kirjeet saattavat piristää kärsimätöntä mieltä.

Tiedät kokemuksesta, kuinka paljon asiat aina kasautuvat, kun minun pitäisi matkustaa. Ja nyt kun en tiedä varmasti, kuinka kauan olen poissa, on sitäkin tärkeämpää jättää omilta jäljiltään kaikki hyvään järjestykseen. Minulla on niin paljon kirjoitettavaa ja järjestettävää ennen matkaa, että toisinaan päätä huimaa. Silti olisin kyllä uskoakseni saanut kaiken hoidetuksi tiistaihin mennessä lähteäkseni tuolloin ”Wiborgilla”, – mutta, ikävä kyllä on ilmaantunut ulkoinen este. Pankkivaliokunnan piti kokoontua maanantaina iltapäivällä, – ja tuolloin päättää myös virkavapaastani, – mutta, minulle tuntemattomista syistä, kokous on siirretty tiistaihin iltapäivälle. En mitenkään voi lähteä, ellei minulle ole myönnetty virkavapaata, enkä tiedä, onko paikalleni saatu varajäsentä. Näin ollen en pääse matkustamaan ”Wiborgilla”. Mutta onneksi ”Svea” lähtee keskiviikkona, ja koska se kulkee suoraan, olen näin ollen perillä torstaina aamupäivällä enkä keskiviikkona iltapäivällä. Siihen asti minun pitää vielä malttaa mieleni!

Toivottavasti sait lyhykäisen kirjeeni 12. päivältä. Seuraavana päivänä menin iltapäivällä Puotilaan, kuljeskelin joka puolella, annoin ohjeita sen minkä muistin – ja nautin katsellessani kaiken kaikkiaan erityisen lupaavaa kasvillisuutta. – Ja kuinka kaunista siellä olikaan! Uskon tosiaankin, ettei Cely ole väärässä arvostaessaan Puotilan yhtä korkealle kuin Djurgårdenin. – Palasin sieltä perjantaina iltapäivällä ja vietin illan vaalien järjestelykomitean kokouksessa.

Suru-uutinen tavoitti minut perjantaina jo Puotilassa. Professori Rosenborg oli menehtynyt torstaina halvauskohtaukseen! Jokaiselle, joka tietää, miten erinomaista tietämystä ja osaamista hän oli osoittanut osallistuessaan lainsäädäntötyöhön viime vuosien ajan ja kuinka korvaamaton hän oli yliopistolla, tämän kuolemantapauksen täytyy olla kova isku, – mutta erityisesti se on sitä niille, jotka myös tiesivät, miten hyvä sydän hänellä oli jäyhän kuorensa alla ja kuinka luotettava hän oli kaikissa poliittisissa asioissa.

Etenkin minulle hänen poismenonsa voi koitua merkittäväksi. Tiedätkin, että opiskelin varsinaisesti hänen alallaan – ja että hän oli usein kehottanut minua ryhtymään dosentiksi, jotta minusta voisi tulla hänen seuraajansa. – Nyt ei tiettävästi ole ketään nuorempaa lakimiestä, joka olisi valmis hakemaan hänen professuuriaan... Ja minä olen niin ikään selvästikin kaikkea muuta kuin valmis siihen. Mutta kaikki yliopiston oppineet, joita olen nyt kohdannut, ovat mitä kiivaimmin kehotuksin koettaneet saada minua tekemään päätöksen ja hakemaan tointa syksyllä, kun se vapautuu. Olen luonnollisesti vastannut, että minun täytyy harkita asiaa pitkään ja kypsästi, ennen kuin otan askeleen, josta tulisi niin ratkaiseva käänne elämässä.

Tiedät varsin hyvin, etten ole vielä kokonaan heittänyt mielestäni akateemisia pohdintoja, kuten myös sen, että en alkuunkaan odottanut tämän paikan vapautuvan näin pian. – Mutta tuottaisi toki suuria vaikeuksia ryhtyä taas harjoittamaan tiedettä, joka on saanut täysin väistyä liikeasioiden tieltä. Jos olisin varma, että voisin kahden vuoden kuluessa olla kutakuinkin kypsä tähän tehtävään, en todennäköisesti epäröisi päättää viipymättä tarttua siihen. Nyt epäröin, – mutta kyllä tämä kysymys askarruttaa suuresti mieltäni, ja minun pitäisi päättää suuntaan tai toiseen nyt, kun saan keskustella asiasta kanssasi. Olet kuitenkin paras neuvonantajani, ja meidän täytyy yhdessä pohtia kaikkia seikkoja puolesta ja vastaan.

Uutisesi Celystä olivat jo suuresti huolestuttaneet minua, – mutta viimeisimmän kirjeesi saavuttua minulla on taas rauhallisempi olla ja toivon, että Abelin on nyt löytänyt oikeat keinot palauttaa Celyn terveys sellaiseksi kun toivomme.

Wasastjerna kyseli minulta tänään hänen vointiaan, ja vastasin aivan lyhyesti mainitsematta, että olimme turvautuneet Abeliniin. Mutta kun hän sitten ilmoitti matkustavansa kanssani ”Svealla”, päätin kertoa hänelle asiasta matkan aikana.

Jannea en ole tavannut, vaikka etsin häntä.

Milille en ikävä kyllä ehdi kirjoittaa tälläkään kertaa. Minun täytyy nyt kiiruhtaa asemalle Idestamia vastaan, sillä hän matkustaa ”Grefve Bergillä” Tukholmaan ja Lontooseen. Luultavasti tapaatkin hänet suunnilleen yhtä aikaisin kuin saat tämän kirjeen. – Lehdet lähetettiin tänään asianmukaisesti sinulle. – Ja nyt hyvästi oma rakas ystäväni, – tuhansittain suukkoja ja paranemisen toivotuksia sinulle ja pikku ruusunnuppuselleni. Torstaina näen teidät vihdoinkin. Sinun oma

Leo.

Isi kiittää Celyä kirjeestä ja siitä, että hän on aina ollut niin kiltti.

Huomisaamuna kello 6 menen vielä Puotilaan antamaan viimeiset määräykseni ja hoitamaan kanavakysymyksen loppuun. Palaan iltapäivällä Rosenborgin hautajaisiin.

Maanantaina aamupäivällä tarkistan Margelinin, Granholmin ja maalarin kanssa kivitalon hyvin huolellisesti ja annan tarvittavat ohjeet. – Kaka ja Eva voivat hyvin.

Original (transkription)

|1|

Till Stockholmtillagt senare

Om professor Rosenbergs dödtillagt senare Min egen älskade vän!

Dina bref af den 11 och 13 dnesdennes
voro så välkomna att jag kysste
dem flere gånger. Du har varit
riktigt snäll som skrifvit ned hvarje
post, – när man är uppfylld af
längtan efter återseendet, är det intet
annat än brefven som kunna upp-
lifva det otåliga sinnet.

Du vet af erfarenhet huru mycket
saker alltid hopa sig när det gäller
för mig att resa. Och nu då jag
icke bestämdt vet huru länge jag
skall bli borta, är det af ännu större
vigt att lemna allt på klar fot
efter sig. Jag har så mycket att
skrifva och ordna före afresan, att
|2| jag riktigt blir yr i hufvudet
emellanåt. Nog skulle jag ändå,
tror jag, ha fått allt undanstö-
kadt till tisdagen för att då resa
per ”Wiborg”, – men, tyvärr har
ett yttre hinder kommit emellan.
Bankutskottet skulle sammanträda
måndag e. m.eftermiddag, – och då äfven af-
göra om min tjenstledighet, – men,
af skäl som jag ej känner, har sam-
manträdet blifvit oppskjutet till tisdag
e. m.eftermiddag Det går ej gerna an att jag
reser utan att ha fått tjenstledighet
och utan att veta om en suppleant er-
hållits i stället. Således kan jag icke
fara med ”Wiborg”. Men lyckligtvis
går Svea om onsdag och då den
går direkt, kommer jag sålunda
redan thorsdag f. m.förmiddag fram i stället för
|3| onsdag e. m.eftermiddag Tilldess får jag ännu
ha tålamod!

Jag hoppas att du fått mitt
knapphändiga bref af d. 12te. Föl-
jande dag for jag till Botby på efterm.eftermiddagen,
vandrade öfverallt omkring, gaf in-
struktioner så mycket jag kunde
erinra mig – och njöt af an-
blicken af den i allmänhet särdeles
lofvande växtligheten. – Och hur
vackert det var! Jag tror verkligen
att Cely icke har orätt deri om
hon ställer Botby lika högt som
Djurgården. – Fredag e. m.eftermiddag återvände
jag derifrån och tillbragte qvällen i
valordningskomiténs sammanträde.

En sorglig nyhet nådde mig om
fredagen redan på Botby. Professor
Rosenborg afled af ett slaganfall
i thorsdags! För en hvar som vet
|4| med hvilken framstående insigt och
skicklighet han deltagit i lagstift-
nings arbetena under de sista åren,
och huru oersättlig han var vid
universitetet måste detta dödsfall
vara smärtsamt, – men isynnerhet
för dem som tillika kände huru
godt hjerta han bar bakom sin
sträfva yta och huru pålitlig han
var i alla politiska saker.

För mig specielt kan hans från-
fälle bli af stor betydelse. Du vet
att det var hans branche som jag
egentligen studerat – och att han ofta
hade uppmanat mig att bli docent
deri för att kunna bli hans efter-
trädare. – Nu finns det veterligen
ingen yngre jurist som vore beredd
att söka hans profession ... Och
jag – är påtagligen äfven mycket
långt ifrån att vara beredd derpå.
|5| Men alla de academici som
jag nu råkat ha redan användt
de ifrigaste uppmaningar till mig
att genast besluta mig för saken
och ansöka denna profession
i höst när den blir ledig. Jag
har naturligtvis svarat att jag
behöfver länge och moget öfver-
lägga innan jag fattar ett beslut
som blefve en så afgörande vändning
i lifvet.

Att jag ännu aldrig slagit de aka-
demiska funderingarna fullkomligt
ur hågen, det vet du mycket väl,
liksom ock att jag långtifrån väntade
mig att denna plats så snart skulle
bli ledig. – Men visst har det stora
svårigheter med sig att efter så långt
afbrott åter taga ihop med veten-
skapen, som varit af affärerna
|6| alldeles skjutna åsido. Vore jag
säker på att inom två år kunna
vara någorlunda mogen för detta
kall, skulle jag sannolikt icke
tveka att genast besluta mig derför.
Nu – tvekar jag, – men nog
sysselsätter denna fråga lifligt mina
tankar, och det ena eller andra
beslutet måste fattas nu när
jag får med dig öfverlägga härom.
Du är ändå min bästa rådgifvare
och vi skola tillsammans pröfva alla
omständigheter för och emot.

Dina meddelanden om Cely
hade redan gjort mig ganska
orolig, – men sedan ditt sista
bref kom, känner jag mig åter
lugnare och hoppas att Abelin
skulle ha funnit de rätta medlen
för att åt lilla Cely återgifva den
|7| helsa som vi önska.

Wasastjerna frågade mig idag
huru det var med henne och jag
svarade helt kort, utan att nämna
att Abelin var anlitad. Men då
han sedan meddelade mig att han
blir min reskamrat på Svea,
beslöt jag atttillagt under resan underrätta
honom om förhållandet.

Janne har jag icke träffat ehuru
jag sökt honom.

Till Mili hinner jag tyvärr äfven
denna gång icke skrifva. Jag måste
nu skynda ner till bangården för
att möta Idestam som afreser per
Grefve Berg till Stockholm och London.
Förmodligen träffar du honom
ungefär lika tidigt som du får
detta bref. – Tidningar blefve idag
behörigen sända till dig. – Och nu far-
väl min egen rara vän, – tusende kyssar
och välönskningar till dig och min lilla rosenknopp.
Om thorsdag återser jag er ändtligen. Din egen

Leo.

Pappa tackar Cely för brefvet och för att hon alltid varit så snäll.

Imorgn bittida kl. 6 far jag ännu till Botby för att ge mina sista ordres
och slutföra kanalfrågan. Jag återvänder e. m.eftermiddag till Rosenborgs begrafning.

|5|

Måndag f. m.förmiddag skall jag med Margelin, Granholm och målaren
noga gå genom stenhuset och lemna nödiga föreskrifter. – Kaka och
Eva må bra.

Dokumentet i faksimil