27.7.1869 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Gode Leo!

Sedan jag i telegram af den 24de dennes besvarat din vänliga skrifvelse af d. 18de beträffande qvarter i Hfors, jemte anmodan att för min räkning hyra General Indrenii våning, troligtvis den enda lämpliga som nu står att erhålla, skall jag tillika med afseende å ditt och Torstens qvarter bemärka, att jag ej ansåg mig kunna välja någotdera af dem, emedan Torstens till rummens antal var för litet, då barnen behöfva 2ne sängkamrar, och ditt, för den höga och besvärliga trappans skull, som neppeligen hade kunnat convenera Fannay och äfven för mitt convalescerande knä hade blifvit generande. Intill 1a Juni nästa år kan jag kanske|2| finna ett ännu lämpligare och derjemte billigare qvarter; ty 2 400 mark är en temmeligen dryg hushyra i Helsingfors. – Nästa omsorgen blir nu att få möbler. Om Gener.General I. vill aflända sitt möblemang – en blocfr. helt och hållet – och priset ej öfverstiger mina resurser, ämnar jag uppträda som spekulant på alltihop. Jag tillskrifver honom med dagens post. Hästar och equipage tänker jag till en början ej anskaffa, men något uthus, t. ex. vagnslider borde åtfölja våningen för samma pris. Jag har neml. tänkt medtaga härifrån en vagen och ensitsig blankard schäs eller såkallad norsk-kariol, såsom nödvändig på mindre utflygter eller resor i landet. – I sitt senaste bref låfvar Fanny återkomma hit i medlet eller mot slutet af Augusti, till hvilken tid jag skall göra mig resfärdig, derest min efterträdare då|3| har anländt till Christiania. Jag saknar ännu underrättelse om hans utnämning, hvilken dock torde påskyndas så mycket omständigheterna medgifva. Men saken är den, att för posten i Christiania erfordras vissa egenskaper, som endast sällan förekomma förenade hos samma person.

Underrättelsen om att Torsten blifvit ägare af Notsjö var mig något oväntad, då jag trodde honom rygga för det höga priset. Nu vet jag ej, om vännen Torsten erhållit mitt bref af den 13de dennes med bifogadt conto-courent till dig. Brefvet var maktpåliggande, emedan jag deri frågade om W. Nordenheim eller någon annan kunde till mig afstå broderi till en Senators uniform, hvilket jag strax vid ankomsten till Hfors kunde låta påsätta en redan färdig unif.kaftanuniformskaftan. Mitt bref borde hafva inträffat i Hfors den 18de|4| och i händelse Torsten då ej fanns i staden, kunde hela broderi-affären göra fiasco. Om din tid skulle tillåta dig att – eventuelt – i Torstens ställe undersöka möjligheten att erhålla nämnde uniforms reqvisita, vore jag dig derföre högeligen tacksam.

Jag ämnar arrangera så, att Fanny och barnen först mot slutet af Septbr inträffa i Hfors. Till dess torde jag måsta inqvartera mig på ett hôtel. – Fannys senaste bref från Smela var dat.daterat den 14de Juli. Hon reser öfver Berlin och Köpenhamn. Hittils alla friska, Gud ske lof, – et le séjour au sein de la famille – charmant.fr. och vistelsen med sin familj – charmerande. Oskars far-nienteit. overksamhet afbryts sällan; brefskrifning sysselsätter honom föga. Okunnig om Felixs afresa till Hfors, adresserade jag bref till honom på Wiborg.

Och nu, amice carissimelat. käraste vän, slutar jag med de varmaste helsningar till alla de dina och tack för lyckönskan med anledning af min vunna befordran.

Din alltid tillgifne onkel

A Mechelin

Finsk text

Leo hyvä!

Vastasin 24. päivä sinun ystävälliseen kirjeeseesi 18. päivältä, koskien asumista Helsingissä ja ehdotusta, että voisin vuokrata kenraali Indreniuksen asunnon, joka nyt lienee ainoa kelvollinen tarjolla oleva, ja voin vielä lisätä siihen sinun ja Torstenin asuntojen suhteen, että niistä en valitsisi kumpaakaan. Torstenilla on liian vähän huoneita sillä lapset tarvitsevat kaksi makuuhuonetta, ja sinun asunnossasi taas on korkeat ja hankalat raput, jotka tuskin sopisivat Fannylle ja myös minun reistaavan polveni kannalta ne voisivat olla hankalat. Ensi vuoden kesäkuun alkuun mennessä löydän ehkä vielä sopivamman ja myös edullisemman asunnon Helsingistä, sillä 2 400 markkaa on varsin korkea vuokra Helsingissä. Seuraava huolenaihe ovat sitten huonekalut. Jos kenraali I. aikoo luopua kalustostaan – kokonaisuutena – eikä hinta ylitä minun mahdollisuuksiani, niin aion olla mukana tarjoamassa koko paketista. Kirjoitan hänelle siitä tämän päivän postissa. Hevosta ja hevoskaluja en aio aluksi hankkia, mutta asunnon mukana seuraa ilmeisesti samaan hintaan joitain ulkorakennuksia kuten vaunutalli. Olen nimittäin ajatellut ottaa täältä mukaan yhdet vaunut sekä yhdenistuttavat blankard-kiesit, niin kutsutut norjalaismalliset, jotka ovat tarpeen pienemmillä retkillä tai matkoilla maassa. Fanny lupasi viimeisimmässä kirjeessään olla täällä elokuun puolivälissä tai lopussa, johon mennessä minun pitäisi olla valmis matkustamaan, sitten kun seuraajani on ensin saapunut Osloon. Minulla ei vieläkään ole tietoa nimityksestä, jota tosin tultaneen mahdollisuuksien mukaan kiirehtimään. Mutta tilanne on se, että Oslon virka vaatii joukon ominaisuuksia, joita kaikkia harvoin on samalla ihmisellä.

Tieto siitä, että Torstenista tuli Nuutajärven omistaja, tuli minulle hieman yllätyksenä, sillä odotin hänen karttavan korkeaa hintaa. Nyt en tiedä, onko ystävämme Torsten saanut kirjeeni 13. päivältä ja sen mukana seuranneen sinulle tarkoitetun osoituksen. Kirje oli velvoittava, koska kysyin siinä, voisiko W. Nordenheim tai joku muu antaa minulle ompeleet senaatin virkapukua varten niin että voisin heti Helsinkiin saavuttuani laitattaa ne valmiiseen virkatakkiin. Kirjeeni olisi pitänyt saapua Helsinkiin 18. päivä, ja jos Torsten ei ole kaupungissa niin koko ommeleasiani menee myttyyn. Jos sinulla – mahdollisesti – olisi aikaa Torstenin sijasta tiedustella mahdollisuutta saada kyseistä virkapukuun tarvittavaa rekvisiittaa, niin olisin kovin kiitollinen.

Koetan järjestää niin että Fanny ja lapset voisivat saapua Helsinkiin vasta syyskuun lopussa. Siihen asti minun täytynee asua hotellissa. Fannyn viimeisin kirje on päivätty Smelassa 14. heinäkuuta. Hän matkustaa Berliinin ja Kööpenhaminan kautta. Tähän asti kaikki terveinä, Luojan kiitos – ja elämä perheessä miellyttävää. Oskarin joutilaisuus katkeaa harvoin, kirjeitä ei häneltä juuri tule. En tiedä Felixin matkasta Helsinkiin, joten kirjoitan hänelle Viipuriin.

Ja nyt, rakkaat ystävät, lopetan lämpimiin terveisiin teille kaikille ja kiitän onnentoivotuksista saamani ylennyksen johdosta.

Alati uskollinen setäsi

A. Mechelin

Original (transkription)

|1|

Gode Leo!

Sedan jag i telegram af den 24de dennes
besvarat din vänliga skrifvelse af d. 18de be-
träffande qvarter i Hfors, jemte anmodan att
för min räkning hyra General Indrenii våning,
troligtvis den enda lämpliga som nu står att
erhålla, skall jag tillika med afseende å ditt
och Torstens qvarter bemärka, att jag ej ansåg
mig kunna välja någotdera af dem, emedan
Torstens till rummens antal var för litet, då
barnen behöfva 2ne sängkamrar, och ditt, för den
höga och besvärliga trappans skull, som neppe-
ligen hade kunnat convenera Fannay och äfven för
mitt convalescerande knä hade blifvit generande.
Intill 1a Juni nästa år kan jag kanske
|2| finna ett ännu lämpligare och derjemte billigare
qvarter; ty 2 400 mark är en temmeligen dryg
hushyra i Helsingfors. – Nästa omsorgen blir nu
att få möbler. Om Gener.General I. vill aflända
sitt möblemang – en bloc – och priset ej öfver-
stiger mina resurser, ämnar jag uppträda som
spekulant på alltihop. Jag tillskrifver honom
med dagens post. Hästar och equipage tänker
jag till en början ej anskaffa, men något uthus,
t. ex. vagnslider borde åtfölja våningen för
samma pris. Jag har neml. tänkt medtaga
härifrån en vagen och ensitsigtillagt blankard schäs eller
såkallad norsk-kariol, såsom nödvändig på mindre
utflygter eller resor i landet. – I sitt senaste
bref låfvar Fanny återkomma hit i medlet eller
mot slutet af Augusti, till hvilken tid jag skall
göra mig resfärdig, derest min efterträdare då |3| har anländt till Christiania. Jag saknar ännu
underrättelse om hans utnämning, hvilken dock
torde påskyndas så mycket omständigheterna
medgifva. Men saken är den, att för posten i
Christiania erfordras vissa egenskaper, som endast
sällan förekomma förenade hos samma person.

Underrättelsen om att Torsten blifvit ägare
af Notsjö var mig något oväntad, då jag trodde
honom rygga för det höga priset. Nu vet jag ej,
om vännen Torsten erhållit mitt bref af den 13de
dennes med bifogadt conto-courent till dig. Brefvet
var maktpåliggande, emedan jag deri frågade om
W. Nordenheim eller någon annan kunde till
mig afstå broderi till en Senators uniform,
hvilket jag strax vid ankomsten till Hfors kunde
låta påsätta en redan färdig unif.kaftanuniformskaftan.
Mitt bref borde hafva inträffat i Hfors den 18de
|4| och i händelse Torsten då ej fanns i staden, kunde
hela broderi-affären göra fiasco. Om din tid skulle
tillåta dig att – eventuelt – i Torstens ställe undersöka
möjligheten att erhålla nämnde uniforms reqvisita,
vore jag dig derföre högeligen tacksam.

Jag ämnar arrangera så, att Fanny och barnen
först mot slutet af Septbr inträffa i Hfors.
Till dess torde jag måsta inqvartera mig på ett
hôtel. – Fannys senaste bref från Smela var dat.daterat
den 14de Juli. Hon reser öfver Berlin och Köpen-
hamn. Hittils alla friska, Gud ske lof, – et le
séjour au sein de la famille – charmant. Oskars
far-niente afbryts sällan; brefskrifning sysselsätter
honom föga. Okunnig om Felixs afresa till Hfors,
adresserade jag bref till honom på Wiborg.

Och nu, amice carissime, slutar jag med de
varmaste helsningar till alla de dina och tack för
lyckönskan med anledning af min vunna befordran.

Din alltid tillgifne onkel

A Mechelin

Dokumentet i faksimil