13.3.1866 C. G. Estlander–LM

Svensk text

|1|

Bäste Broder!

Med förkänsla af att dessa rader blifva mycket osammanhängande, föredrar jag dock att på detta sätt besvara båda de bref jag har att tacka dig för, välinseende att en ordentlig svarsepistel icke blir af under så omskrifna förhållanden som dem jag nu lefver i.

Med dagens post afgår det äskade pakettet, på sätt Edlund finner klokast; han vet att det bör vara i Paris före utgången af dennes. Jag har tagit mig friheten tillägga förra häftet af Ehngréns litteraturhistor.litteraturhistoriska disputationer. På sednare tider har platt intet utkommit, som kunde intressera Beauvois. Jag har tänkt på Luettelo af Pipping (hans stora Bibliographie), på Euréns lexikon, på Språkforskningen före Porthan (Ahlq. disp.disputation), på Krohns Runollisuus, på Stenwalls Nummisuutaret och Kullerwo, men vet icke om B. har dem eller ej. Vill du ge något af dessa, så skola de sednare afgå, om du med en lapp låter mig veta. De många Urkundssamlingar som hos oss utkommit kan jag ej afgöra om de intressera B. eller ej. Med Forsman och Ahlqvist skall jag tala. Hvad de Rosnys Ethnografiska Sällskap vidkommer, har jag onödigtvis dit betalat 30 fr.francs, och fann under min vistelse i Paris intet lif i samfundet, som ej ens hade några sammanträden. Anser alltså äran vara välbetald, men erkänner dock att det|2| kan vara af gagn att uppehålla förbindelserna och skall pligtskyldigast sända dem ett expl.exemplar så snart jag publicerar något. Ej heller är det mig bekant om Charançeys sällskap, hvars stiftelse jag var med om, kommit på fötter.

Helsa Beauvois, skulle du ännu träffa honom, och säg att hans bref har jag i godt minne, och skall vid ledighet besvara dem. Från Reinholm har jag ännu intet hört, och i öfverensstämmelse med mannens långsamma vanor fruktar jag att det kan dra tid om. Annat än hvad han kommer att lemna i afseende å Tattarenesvårtytt, känner jag ej.

Nyheter känner jag ej andra än dem tidningarne meddela dig. Ryktet att Indrenius skulle bli vice Kansler beror sannolikt blott på hans oförmodade kallelse till PburgPetersburg, men dertill kan anledningen vara alldeles densamma som till Antells inkallande, nemligen hungersnöden. Subskriptionen för denna går som vanligt, d. v. s. genom en slags uttaxering på embetsmännen den tid de uppbära sina löner. Fru Linder är i farten med att anställa sällskapsspektakel till nödens lindrande. Andra hade föreslagit slängkälke, men det projektet lär vara öfvergifvet. Karl Mannerheim med fru är i staden, har jag sett. Med intresse emotser man utgången af borgmästarevalet, der Öhrnberg, Utter och – så säges det – du skulle komma i fråga. Med än större intresse afvakta vi Universitetsmenniskor, Rektorsvalet om halfann månad. Det fiskas, må du tro. Den ende indifferente är Arppe, som antagit sådana Vice-Kansler ärer, att der måtte ligga något under. Derförinnan kommer Hannes att söka resestipendiet, hvilket hans krassliga helsa gör oundgängligen nödvändigt att han får.

Nu hinner jag ej veta något mera. Tack för dina trefliga |3| artiklar fr.från Paris. Det är mycket roligare att läsa än att skrifva Korrespondenser. Helsa Montgomery och [...]oläslig/saknad text Becker.

från din tillgifne

Carl G. Estlander

Finsk text

Veli Hyvä!

Minusta kyllä tuntuu, että nämä rivit tulevat jäämään hieman hajanaisiksi, mutta koetan kuitenkin tällä tavoin vastata molempiin kirjeisiin, joista minun on sinua kiittäminen, vaikka hyvin tiedän, että sellaisissa olosuhteissa, joissa nyt olen, ei synny mitään kunnollista vastauskirjettä.

Pyydetty paketti lähtee tänään Edlundin parhaaksi katsomalla tavalla, hän tietää että sen pitää olla Pariisissa ennen tämän kuun loppua. Otin vapauden lisätä siihen ensimmäisen vihon Ehngrénin kirjallisuushistoriallisista väitöskirjoista. Viime aikoina ei ole ilmestynyt juurikaan mitään, mistä Beauvois saattaisi olla kiinnostunut. Olen ajatellut Pippingin Luetteloa (hänen suuri bibliografiansa), Eurénin sanakirjaa, kielentutkimusta ennen Porthania (Ahlqvistin väitöskirja), Krohnin Runollisuutta, Stenwallin Nummisuutareita sekä Kullervoa, mutta en tiedä, onko Beauvois’lla niitä. Jos haluat antaa jonkin noista, niin sellainen lähetetään myöhemmin kunhan kerrot asiasta. Täällä ilmestyneiden monien asiakirjajulkaisujen suhteen en osaa ottaa kantaa, kiinnostavatko ne B:ta vai eivät. Aion puhua Forsmanin ja Ahlqvistin kanssa. Mitä de Rosnyn etnografiseen seuraan tulee, niin olen turhaan maksanut sinne 30 frangia, enkä Pariisissa ollessani havainnut siinä seurassa minkäänlaista toimintaa, edes kokouksia ei järjestetty.

Katson siis maksaneeni siitä kunniasta hyvin, mutta voi olla kuitenkin hyväksi pitää yhteyksiä ja velvollisuudentuntoisena lähetän heille heti kappaleen, kun julkaisen jotain. En myöskään tiedä, onko Charanceyn seura, jonka perustamisessa olin mukana, päässyt jaloilleen.

Sano terveiset Beauvois’lle, jos vielä tapaatte, ja sano että hänen kirjeensä ovat minulla hyvässä muistissa ja että vastaan niihin vapaana hetkenäni. Reinholmista en ole kuullut vielä mitään, ja ottaen huomioon hänen hitaan tyylinsä, pelkään että siihen menee vielä aikaa. En tunne häneltä mitään muuta esitettävää kuin mustalaisia koskevaa.

Uutisia minulla ei ole enempää kuin mitä voit sanomalehdistä nähdä. Huhu, että Indreniuksesta tulisi varakansleri, perustuu luultavasti vain hänen äkilliseen kutsumiseensa Pietariin, mutta siihen voi olla aivan sama syy kuin Antellinkin kutsumiseen, nimittäin nälänhätä. Siihen varautuminen tapahtuu kuten ennenkin eli että virkamiehiltä otetaan eräänlainen vero siltä ajalta, jolta he saavat palkkaa. Rouva Linder on järjestämässä seurapiirispektaakkelia nälän torjumiseksi. Toiset olivat ehdottaneet napakelkkaa, mutta se ajatus torjuttiin. Karl Mannerheim on rouvansa kanssa kaupungissa, olen nähnyt heidät. Mielenkiinnolla odotetaan pormestarinvaalia, jossa Öhrnberg, Utter ja – niin sanotaan – sinä voitte tulla kysymykseen. Mutta me yliopistoväki odotamme suuremmalla mielenkiinnolla rehtorinvaalia puolentoista kuukauden päästä. Saat uskoa, että sitä havitellaan. Ainoa välinpitämätön on Arppe, jolla on sellaiset sijaiskanslerin elkeet, että siinä täytyy olla jotain takana. Hannes aikoo hakea sitä ennen matka-apurahaa, joka hänen heikon terveytensä vuoksi on aivan välttämätöntä myös saada.

Nyt en ehdi kertoa enempää. Kiitos hauskoista Pariisin-kirjeistäsi. On paljon hauskempi lukea kirjeenvaihtaja-artikkeleita kuin kirjoittaa niitä.

Terveiset Montgomerylle ja Beckerille

sinun uskollinen

Carl G. Estlander

Original (transkription)

|1|

Bäste Broder!

Med förkänsla af att dessa rader blifva mycket osamman-
hängande, föredrar jag dock att på detta sätt besvara båda de bref
jag har att tacka dig för, välinseende att en ordentlig svars-
epistel icke blir af under så omskrifna förhållanden som dem
jag nu lefver i.

Med dagens post afgår det äskade pakettet, på sätt Edlund
finner klokast; han vet att det bör vara i Paris före utgån-
gen af dennes. Jag har tagit mig friheten tillägga förra häftet
af Ehngréns litteraturhistor.litteraturhistoriska disputationer. På sednare tider har
platt intet utkommit, som kunde intressera Beauvois. Jag har
tänkt på Luettelo af Pipping (hans stora Bibliographie), på Euréns
lexikon, på Språkforskningen före Porthan (Ahlq. disp.disputation), på Krohns Runol-
lisuus, på Stenwalls Nummisuutaret och Kullerwo, men vet icke om B.
har dem eller ej. Vill du ge något af dessa, så skola de sednare afgå,
om du med en lapp låter mig veta. De många Urkundssamlingar som
hos oss utkommit kan jag ej afgöra om de intressera B. eller ej. Med
Forsman och Ahlqvist skall jag tala. Hvad de Rosnys Ethnografiska Säll-
skap vidkommer, har jag onödigtvis dit betalat 30 fr.francs, och fann under
min vistelse i Paris intet lif i samfundet, som ej ens hade några sam-
manträden. Anser alltså äran vara välbetald, men erkänner dock att det
|2| kan vara af gagn att uppehålla förbindelserna och skall pligtskyldigast
sända dem ett expl.exemplar så snart jag publicerar något. Ej heller är det
mig bekant om Charançeys sällskap, hvars stiftelse jag var med om,
kommit på fötter.

Helsa Beauvois, skulle du ännu träffa honom, och säg att hans bref
har jag i godt minne, och skall vid ledighet besvara dem. Från Rein-
holm har jag ännu intet hört, och i öfverensstämmelse med mannens
långsamma vanor fruktar jag att det kan dra tid om. Annat än
hvad han kommer att lemna i afseende å Tattarenesvårtytt, känner jag ej.

Nyheter känner jag ej andra än dem tidningarne meddela dig.
Ryktet att Indrenius skulle bli vice Kansler beror sannolikt blott på
hans oförmodade kallelse till PburgPetersburg, men dertill kan anledningen va-
ra alldeles densamma som till Antells inkallande, nemligen hungers-
nöden. Subskriptionen för denna går som vanligt, d. v. s. genom en slags
uttaxering på embetsmännen den tid de uppbära sina löner. Fru Lin-
der är i farten med att anställa sällskapsspektakel till nödens lindran-
de. Andra hade föreslagit slängkälke, men det projektet lär vara öfver-
gifvet. Karl Mannerheim med fru är i staden, har jag sett. Med intresse
emotser man utgången af borgmästarevalet, der Öhrnberg, Utter och – så
säges det – du skulle komma i fråga. Med än större intresse afvakta
vi Universitetsmenniskor, Rektorsvalet om halfann månad. Det fiskas, må
du tro. Den ende indifferente är Arppe, som antagit sådana Vice-
Kansler ärer, att der måtte ligga något under. Derförinnan kommer
Hannes att söka resestipendiet, hvilket hans krassliga helsa gör ound-
gängligen nödvändigt att han får.

Nu hinner jag ej veta något mera. Tack för dina trefliga
|3| artiklar fr.från Paris. Det är mycket roligare att läsa än att skrifva Kor-
respondenser.
Helsa Montgomery och [...]oläslig/saknad text Becker.

från din
tillgifne

Carl G. Estlander

Dokumentet i faksimil