11.12.1869 Karl Fogelholm–LM

Svensk text

|1|

Käre Vän och Broder! Torsten skref för någon tid sedan och björnade mig, hvartill jag anhöll om anstånd ännu. Men som han intet svarat, ehuru redan veckor förflutit, antager jag att han har svårt att bevilja mig anstånd. Jag har nu derför rest hit och vigilerat upp det jag är honom skyldig samt sänder det med andra kommissioner till Emil Holm, som enligt Torstens ordres kommer att lemna pengarne till dig.

Du får denna gång i ränta blott 72 Mark, emedan jag i fjol och i år betalat ditt intresse å de 100 Rubel du i mitt namn ha från Universitetet. Detta lån blir snart 10 år gammalt.

Käre Vän! Blott den förfärligaste post|2|brådska kan hindra mig ifrån att annorlunda än så här i korthet, dock på det hjertligaste tacka för Ditt sednaste vänskapsfulla bref, som jag i julhelgen skola besvara. Under par månader har jag varit beständigt på resor. Nu är det åter slut med de stora inkomsterna och jag reducerad till en enda tjenst.

Många varma helsningar till din Gumma och lilla Dotter från

din vän

K. Fogelholm.

Finsk text

Rakas veli ja ystävä!

Torsten kirjoitti minulle jokin aikaa sitten ja karhusi rahaa, mihin minä pyysin vielä lisäaikaa. Mutta kun hän ei ole vastannut mitään ja viikkoja on jo kulunut, niin arvelen että hänen on vaikea myöntää minulle enää lykkäystä. Siksi matkustin nyt tänne, hommasin sen verran mitä olen hänelle velkaa ja lähetän sen muiden toimeksiantojen mukana Emil Holmille, jonka Torstenin ohjeen mukaisesti pitäisi jättää rahat sinulle.

Saat tällä kertaa korkoina vain 72 markkaa, koska olen tänä ja viime vuonna maksanut sinun osuutesi siitä sadasta ruplasta, joka sinulla on minun nimissäni yliopistolta. Tuo laina on pian 10 vuoden ikäinen.

Rakas ystävä! Ainoastaan tämä ankara kiire postin suhteen voi estää minua kirjoittamasta muuten kuin näin lyhyesti, mutta saan silti sydämellisimmin kiittää sina ystävällisestä kirjeestäsi. johon joulunpyhinä aion vastata. Olen parin kuukauden ajan ollut jatkuvasti matkoilla. Nyt ovat suuret tulot taas lopussa ja olen palannut yhteen ainoaan virkaan.

Monet lämpimät terveiset eukollesi ja tyttärellesi

ystävältäsi

K. Fogelholm

Original (transkription)

|1|

Käre Vän och Broder! Torsten skref
för någon tid sedan och björnade mig,
hvartill jag anhöll om anstånd ännu. Men
som han intet svarat, ehuru redan veckor
förflutit, antager jag att han har svårt
att bevilja mig anstånd. Jag har nu
derför rest hit och vigilerat upp det
jag är honom skyldig samt sänder
det med andra kommissioner till Emil
Holm, som enligt Torstens ordres kommer
att lemna pengarne till dig.

Du får denna gång i ränta blott
72 Mark, emedan jagtillagt i fjol och i år betalat
ditt intresse å de 100 Rubel du i mitt
namn ha från Universitetet. Detta lån
blir snart 10 år gammalt.

Käre Vän! Blott den förfärligaste post-
|2| brådska kan hindra mig ifrån att annor-
lunda än så här i korthet, dock på
det hjertligaste tacka för Ditt sednaste
vänskapsfulla bref, som jag i julhelgen
skola besvara. Under par månader
har jag varit beständigt på resor.
Nu är det åter slut med de stora
inkomsterna och jag reducerad till en
enda tjenst.

Många varma helsningar till din
Gumma och lilla Dotter från

din vän

K. Fogelholm.

Dokumentet i faksimil