1.2.1868 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre bror,

Jag hade inte möjlighet tidigare att svara på din fråga om Björksten. Jag bifogar ett utdrag av dina kontouppgifter för januari, där du ser att jag redan har en fordran på 2 869 mark 58 penni. Den krympte idag med 347,47 finska mark genom att depositionsbevisetsv som hypotiserats här för denna dag realiserades. Avellan har också lovat att betala i dag – han påstår sig haft uppfattningen att förfallodagen var 30 januari. Vi får nu se om han håller sitt ord.

I varje fall är det omöjligt för mig att bistå dig med de tusen marken|2| till Frans Björksten. Men jag föreslår en åtgärd som är ganska lätt att genomföra, det vill säga att på den bifogade växeln skriva: accepteras betalbar i Helsingforssv Torsten Costiander och att sända den till Björksten (Åbo, Karuna). När han lägger till sitt namn får han på Föreningsbankens kontor i Åbosv summan som du är skyldig honom. Accepten betalas med räntan från Aura sockerbruksbolag som du får i juni månad. Jag har till summan lagt till procenten som banken drar av på diskonteringen, – eftersom Björksten hade rätt att ta ut summan den 31 januari. Om du inte går med på planen måste du skriva till honom att vänta, om du inte har tillgängliga medel i Borgå.

Vi får för övrigt diskutera dina affärer|3| när du kommer hit.

Vad gäller bostäder kommer det inte att råda någon brist.

Nu en allvarlig plan. Jernvägsdirektionen är nu fastställd: Nordenstam, ordförande, Antell, Norrmén, Örn, Mickvitz och Stjernvall, ledamöter. Sekreterare, kamrerare o. s. v. skola tillsättas såsnart lånet är afslutadt – således med första. Kamrerare får mycket arbete, och torde således icke kunna bli en blott bitjenst, utan böra skötas uteslutande. Jag tillåter mig proponera, att du ville med det första, om möjligt förrän du ämnat, komma hit samt anmäla för Nordenstam att du vill åtaga dig sagde kamrerarebefattning. Flertalet af ofvan|4|nämnda ledamöter torde vara välvilligt stämda mot dig. Beträffande sjelfva de kamerala detaljerna vid befattningen skall jag med största nöja stå till tjenst såsom biträde i händelse af behof. Lönen är naturligtvis ännu icke bestämd, men kan icke bli ringa då det gäller att röra sig med 30 miljoner. Tänk på saken! Jag tror nästan att chancerna härvid vore större än för Föreningsbanken detta år.sv

Alma och Hilda åker med måndagståget.

Mina hälsningar. I morgon stort slädpartisv hos oss till Botby.

På återseende
din bror

L Mechelin

Finsk text

Rakas veli,

En ole pystynyt aiemmin vastaamaan siihen Björksteniä koskevaan kysymykseesi. Lähetän ohessa jäljennöksen laskustasi tammikuulle, josta näet että minulla on Sinulta saatavia 2 896 mk 58 penniä. Summa pieneni tänään 347,47 mk:lla, kun vaihdoin rahaksi ne talletustodistuksetsv, jotka ovat olleet täällä panttina nämä päivät. Avellankin lupasi maksaa tänään – hän väittää olleensa siinä käsityksessä, että eräpäivä oli 30. tammikuuta. Katsotaan nyt, pitääkö hän sanansa.

Minun on joka tapauksessa mahdotonta hankkia Sinulle niitä Frans Björkstenille meneviä tuhatta markkaa. Mutta ehdottaisin erästä melko helposti toteutettavaa toimenpidettä eli että kirjoittaisit vekseliin tällaisen lisäyksen: hyväksytään maksettavaksi Helsingissäsv Torsten Costiander ja lähetät sen Björkstenille (Turku, Karuna). Lisäämällä oman nimensä hän saa Yhdyspankin Turun-konttoristasv summan, jonka olet hänelle velkaa. Maksu suoritetaan Auran sokeritehdasyhtiön vuosikoroista, jotka saat kesäkuussa. Lisäsin summaan ne prosentit, jotka pankki pidättää, sillä Björkstenillä oli oikeus saada summa 31. tammikuuta. Ellet hyväksy tätä hanketta, hänelle on kirjoitettava että odottaa, mikäli Sinulla ei ole liikeneviä rahoja Porvoossa.

Puhutaan lopuista asioistasi sitten kun tulet tänne.

Mitä asuntoihin tulee, niistä ei varmaan tule pulaa.

Nyt eräs tärkeä hanke. Rautatien johtokunta on nyt päätetty: Nordenstam, puheenjohtaja, Antell, Norrmén, Örn, Mickvitz ja Stjernvall, jäsenet. Sihteerit, kamreerit jne. nimitetään heti kun lainasta on sovittu – eli ensi tilassa. Kamreerilla tulee olemaan paljon työtä, joten siitä ei pitäisi tulla pelkkää sivutointa, vaan sitä pitäisi hoitaa yksinomaisesti. Saanen ehdottaa, että tulisit tänne ensi tilassa, jos mahdollista jo ennen kuin olet aikonut, ja ilmoittaisit Nordenstamille että haluat ottaa hoitaaksesi mainitun kamreerinvakanssin. Enemmistön edellä mainituista valtuutetuista pitäisi suhtautua Sinuun suopeasti. Mitä tulee vakanssin hallinnollisiin yksityiskohtiin, toimin erittäin mielelläni tarpeen vaatiessa avustajana. Palkkaa ei luonnollisestikaan ole vielä päätetty, mutta vähäinen se ei voi olla, kun kyse on 30 miljoonan käsittelystä. Ajattele asiaa! Luulenpa melkein että mahdollisuudet olisivat tässä asiassa suuremmat kuin Yhdyspankin tapauksessa tänä vuonna.sv

Alma ja Hilda lähtevät maanantain junalla.

Terveisiäni. Huomenna suuri rekiretkisv meiltä Puotilaan.

Näkemiin

veljesi L Mechelin

Original (transkription)

|1|

Cher frère,

Il m’a été impossible
de répondre plustôt à ta question
concernant Björksten. Je t’en-
voie ci-inclus un extrait de ton
compte pour le janvier, d’où tu voies
que j’ai déjà une créance chez
toi de 2 896 mk 58 p. Elle s’est
amoindrie aujourd’hui de Fmk 347,47
par réalisation des depositionsbevis
qui ont été hypotisés ici pour ce-
jour. Avellan m’a promis aussi
de payer aujourd’hui – il prétend
avoir eu la conviction que le jour
d’échéance était le 30 Janvier.
Voyons maintenant s’il tiendra
sa parole.

En tout cas il me sera impos-
sible de te fournir les mille mks
|2| pour F. Björksten. Mais je
te propose une mesure assez
facile à réaliser, c’est à dire
d’écrire sur la lettre de change
ci jointe: accepteras betalbar
i Helsingfors T. Cr. et de l’en-
voyer à Björksten (Åbo, Karuna).
En ajoutant son nom il aura
dans ”För.bankens kontor i Åbo” la
somme qui tu lui dois. L’accept
sera payé par la rente de Aura
sockerbruksbolag que tu recevras
au mois de Juin. J’ai ajouté
à la somme les % que la banque
rentiendra à l’escompte, – puisque
Björksten avait le droit de recevoir
la somme le 31 Janvier. Si tu
n’approuve pas ce projet, – il
faut lui écrire d’attendre, si
tu n’a pas d’argent disponible
à Borgå.

Causons du reste de tes affaires
|3| quand tu arriveras ici.

En fait de logements, je crois
qu’il n’y aura pas disette.

Maintenant un projet sérieux.
Jernvägsdirektionen är nu fast-
ställd: Nordenstam, ordförande,
Antell, Norrmén, Örn, Mickvitz
och Stjernvall, ledamöter. Sekre-
terare, kamrerare o. s. v. skola
tillsättas såsnart lånet är afslu-
tadt – således med första. Kam-
rerare får mycket arbete, och torde
således icke kunna bli en blott
bitjenst, utan böra skötas ute-
slutande. Jag tillåter mig pro-
ponera, att du ville med
det första, om möjligt förrän
du ämnat, komma hit samt
anmäla för Nordenstam att
du vill åtaga dig sagde kamre-
rarebefattning. Flertalet af ofvan-
|4| nämnda ledamöter torde vara
välvilligt stämda mot dig. Beträf-
fande sjelfva de kamerala detal-
jerna vid befattningen skall jag
med största nöja stå till tjenst
såsom biträde i händelse af behof.
Lönen är naturligtvis ännu icke
bestämd, men kan icke bli ringa
då det gäller att röra sig med
30 miljoner. Tänk på saken!
Jag tror nästan att chancerna
härvid vore större än för Före-
ningsbanken detta år.

Alma et Hilda partiront
avec le train de lundi.

Mes compliments. Demain
grand slädparti chez nous
pour Botby.

Au revoir
ton frère

L Mechelin

Dokumentet i faksimil