12.5.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Stadfästande mitt senaste får idag tillägga hvad i det nämnda icke hann ingå.

Frågan om liqvid ingått för alla prioritetaresvårtytt måste jag besvara derhän att jag emottagit sådan för endast 137 ststycken samt att således 3 ststycken ännu äro oreglerade. Redan innan din sista afräkning ingick hade jag uträknat saken sålunda, men trodde då att den skulle åtföljas af priset för dessa tre. Nu har jag åter noga genomräknat båda dina bref och kontokurrenten samt jemfört dem med böckerna och kommit till samma resultat. För öfrigt bör detsamma äfven synas af Attes qvitto öfver aflemnade penningar både till Dig & mig. –

Dina, Kihlmans & Ehrnroths aktier afgå idag under skildt omslag och rekommendation för att af Dig till vederbörande utlemnas. Likaså bifogar jag den omnämnda vexelen å msmark silver 5 000 + ränta för sex månader fr.från d 8 Maj men anser att vi tillsvidare kunna hafva den i portfölj. –

Emedan jag tillsdato omöjligen hunnit tänka närmare på arrendetillagt av utgivarent af Nokia gård har jag beslutat att göra anbutillagt av utgivarend först från 1sta Juli och skall väl nu med dtillagt av utgivarenet första aflemna mitt|2| förslag. Emedan jag af sådan anledning från samma tid skulle derute behöfva någon hushållerska har jag smått tänkt på att bibehålla MmMadame Gestrin, men skulle nu först af Dig vilja hafva några upplysningar om henne. Efter hon varit länge på Botby kan Alexandra säkert lemna besked om henne. För såvidt jag kunnat erfara synes hon mig vara särdeles mån om husets bästa, lefver af nästan ingenting och tyckes bra nog hålla reda på hvad folket har för sig. – För öfrigt kan jag berätta att jag redan anskaffat 4 kor till gården och står i underhandling om en femte till, att jag i dag skall skrifva och engagera en mig rekommenderad inspektör eller fogde från Mustiala prper 1sta Juli samt att jag redan å Nokia har en behörigen installerad trädgårdsmästare, som dock är min enskilde tjenare. – Äfven har jag påbegynt med upplagning af karaktärshuset för egen räkning & tror att denna omlagning skall göra det möjligt att begagna detsamma ännu i många år till sommarboning. –

Emotseende dina snara meddelanden förblifver jag dintillagt av utgivaren tillgifne

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Vahvistaen edellisen kirjeeni lisään tänään sen, mikä ei ehtinyt siihen mukaan.

Kysymykseen, onko kaikilta etuoikeutettujen osakkeiden haltijoilta tullut maksu, joudun vastaamaan, että olen saanut maksun vain 137:ltä, joten 3 maksua on vielä hoitamatta. Jo ennen viimeisen tilityksesi tuloa olin arvioinut asian niin, mutta uskoin silloin, että sen jälkeen saisin nämä kolme maksua. Olen nyt taas laskenut tarkasti läpi molemmat kirjeesi ja kontokurantin sekä verrannut niitä kirjanpitoon ja päätynyt samaan tulokseen. Se muuten varmasti näkyy myös kuitista, joka Atella on hänen sinulle & minulle luovuttamistaan rahoista.

Sinun, Kihlmanin & Ehrnrothin osakkeet lähtevät tänään erillisessä paketissa ja kirjattuna sinun luovutettavaksesi asianomaisille. Liitän mukaan myös mainitun 5 000 hopeamarkan vekselin + koron kuudelta kuukaudelta toukokuun 8. päivästä lähtien, mutta mielestäni voimme toistaiseksi pitää sen salkussa.

En ole vielä ehtinyt ajatella tarkemmin Nokian kartanon maiden vuokraamista, joten olen päättänyt tehdä tarjouksen vasta heinäkuun 1. päivästä lähtien, ja aion nyt jättää tarjoukseni ensi tilassa. Kun tästä syystä samasta ajankohdasta lähtien tarvitsisin sinne emännöitsijän, olen vähän ajatellut pitää rouva Gestrinin, mutta haluaisin nyt ensin sinulta tietoja hänestä. Hän on ollut pitkään Puotilassa, joten Alexandra voi varmaan kertoa hänestä. Sikäli kuin olen havainnut, hän tuntuisi olevan aivan erityisen tarkka talon edusta, tulee toimeen vähällä ja näyttää pitävän riittävän hyvin silmällä, mitä väki puuhaa. – Muuten voin kertoa, että olen jo hankkinut taloon 4 lehmää ja neuvottelen parhaillaan viidennestä, että kirjoitan tänään ja palkkaan minulle suositellun pehtoorin tai työnjohtajan Mustialasta heinäkuun 1. päivästä lähtien ja että Nokialla minulla on jo asianmukaisesti palkattuna puutarhuri, joka kuitenkin on minun yksityinen palvelijani. – Olen myös aloittanut päärakennuksen kunnostamisen omaan laskuuni & uskon että tämän korjauksen jälkeen sitä voi käyttää kesäasuntona monta vuotta.

Pikaisia viestejäsi odotellen, uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Stadfästande mitt senaste får idag tillägga hvad
i det nämnda icke hann ingå.

Frågan om liqvid ingått för alla prioritetaresvårtytt
måste jag besvara derhän att jag emottagit
sådan för endast 137 ststycken samt att således 3 ststycken ännu
äro oreglerade. Redan innan din sista afräkning
ingick hade jag uträknat saken sålunda, men
trodde då att den skulle åtföljas af priset för dessa
tre. Nu har jag åter noga genomräknat båda
dina bref och kontokurrenten samt jemfört dem
med böckerna och kommit till samma resultat.
För öfrigt bör detsamma äfven synas af Attes qvitto
öfver aflemnade penningar både till Dig & mig. –

Dina, Kihlmans & Ehrnroths aktier afgå idag
under skildt omslag och rekommendation för att
af Dig till vederbörande utlemnas. Likaså bifogar
jag den omnämnda vexelen å msmark silver 5 000 + ränta
för sex månader fr.från d 8 Maj men anser att vi tills-
vidare kunna hafva den i portfölj. –

Emedan jag tillsdato omöjligen hunnit tänka
närmare på arren[...]oläsligtt af Nokia gård har jag be-
slutat att göra an[...]oläsligtd först från 1sta Juli och
skall väl nu med [...]oläsligtet första aflemna mitt
|2| förslag. Emedan jag af sådan anledning från
samma tid skulle derute behöfva någon hus-
hållerska har jag smått tänkt på att bibehålla
MmMadame Gestrin, men skulle nu först af Dig vilja
hafva några upplysningar om henne. Efter
hon varit länge på Botby kan Alexandra
säkert lemna besked om henne. För såvidt
jag kunnat erfara synes hon mig vara
särdeles mån om husets bästa, lefver af
nästan ingenting och tyckes bra nog hålla
reda på hvad folket har för sig. – För öfrigt
kan jag berätta att jag redan anskaffat 4 kor
till gården och står i underhandling om en
femte till, att jag i dag skall skrifva och
engagera en mig rekommenderad inspektör
eller fogde från Mustiala prper 1sta Juli samt att
jag redan å Nokia har en behörigen in-
stallerad trädgårdsmästare, som dock är min
enskilde tjenare. – Äfven har jag påbegynt
med upplagning af karaktärshuset för egen räk-
ning & tror att denna omlagning skall göra
det möjligt att begagna detsamma ännu i
många år till sommarboning. –

Emotseende dina snara meddelanden
förblifver jag di[...]oläsligt tillgifne

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil