16.2.1866 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Bäste broder Leo!

Å allas våra vägnar får jag tacka Dig för Ditt hjertliga, varma bref af den 29 Januari. Adu afreser i morgon till Mustiala, der han numera är officielt antagen som elev i högre afdelningen. Hans afskedsbetyg från Gymnasium sändes till Zitting och förevisades af denne jemte öfrige dokumenter för Jordbruksexpeditionen i Helsingfors, men detta betyg var i alla falla något bättre än hans sedanste terminsbetyg. Adu är behörigen|2| ekiperad och af mig försedd med nödig kassa såväl för betalandet af förskottsqvartalet vid institutet (200 Mark), som äfven för sina extra utgifter. Af Forselles har jag emottagit för syskonens räkning i 2ne poster 600 Mark, nemligen i December 400 Mark och nu nyligen specielt för Adu 200 Mark. Deraf har jag nu för Alma utgifvit 430 Mark (hvaraf hon bland annat bestridt utgiften för ett glasskåp och 2ne sängar gjorda under hennes vistelse här i Tavastehus. Dessa kostade tillsammans 100. MMark och hyran för Oktober November utgjorde 132 Mark) samt för Adu i hufvudsumma 850 Mark; och såg jag mig tvungen att för de sednaste utgifterna negociera upp|3| penningar genom vexel, emedan Törngren fortfarande icke betalt sina räntor, hvarföre jag således ej kunnat erhålla af Forselles på de resterande 2 000 Mark SrSilver, mera än 100 Mark hvarmed han kort efter Milis återkomst till Helsingfors – Dessa 100 MMark gåfvos helt och hållet åt Alba då hon var här i början på Januari men det tycks Robert hafva glömt. torde ha förstärkt flickornas kassa [...]oläslig/saknad text innan de erhöllo ut pensjonen.

Här hemma har tillståndet någon tid varit sämre, ithy att alla barnen erhöllo sin kikhosta tillbaka med fördubblad styrka, men nu är den åter lindrigare. Alba stackare är fortfarande skral. Nattvakorna och hennes lung|4|inflamation i höstas hafva gemensamt återfört hennes något reparedasvårtytt nerfsystem till sitt förra stadium och nu är hon kallad till Helsingfors för att någon tid vara under Estlanders behandling. Jag har dertill hyrt qvarter åt henne hos flickorna Savander. Alma torde komma hit för att under tiden egna de små barnen en moderlig omvårdnad. Ja, lieber Leo, so ist es siersvårtytt bei uns!ty. käre Leo, så är det med oss!

Köld och snö hafva ändteligen sedan den 4 dennes inträffat. Adu kommer att beredas till sin första nattvardsgång af en from pastor nära Mustiala. Granfelt ansågs af Zitting olämplig. Och nu bjuder jag dig och Din gudinna farväl!

gamle Robert

Ditt första opus har redan varit synligt i Dagbladet!

Finsk text

Hyvä Leo-veli!

Saan meidän kaikkien puolesta kiittää sinua lämpimästä kirjeestäsi 29. tammikuuta. Adu matkustaa huomenna Mustialaan, jonne hänet nyt on virallisesti otettu ylemmän osaston oppilaaksi. Hänen lukion päästötodistuksensa lähetettiin Zittingille, joka esitteli sen muiden dokumenttien ohella Maataloushallituksessa Helsingissä, mutta tämä todistus oli joka tapauksessa jonkin verran parempi kuin hänen aiempi lukukausitodistuksensa. Adulla on tarvittava vaatetus ja olen antanut hänelle tarvittavat rahat oppilaitoksen neljännesvuosimaksun maksamiseen ennakkoon (200 markkaa) sekä muihin tarvittaviin menoihin. Forsellesilta olen saanut sisaruksia varten kahdessa erässä 600 markkaa, nimittäin joulukuussa 400 markkaa ja nyt erikseen Adua varten 200 markkaa. Siitä olen nyt antanut Almalle 430 markkaa (josta hän on muun muassa maksanut lasikaapin teettämisen sekä kaksi sänkyä, jotka teetettiin hänen ollessaan Hämeenlinnassa. Ne maksoivat yhteensä 100 markkaa, vuokra loka- marraskuulta 132 markkaa, sekä Adulle, koko summa yhteensä 850 markkaa. Katsoin välttämättämäksi hankkia viimeisimpiin menoihin rahaa vekselin avulla, sillä Törngren ei edelleenkään ole maksanut korkojaan, enkä ole myöskään voinut saada Forsellesilta loppuja 2 000 markkaa, lukuunottamatta niitä 100 markkaa, jotka hän antoi pian Milin palattua Helsinkiin. Nämä 100 markkaa annettiin kokonaisuudessaan Alballe, joka oli täällä tammikuun alussa, mutta sen Robert näyttää unohtaneen. Summa lienee vahvistanut tyttöjen rahavaroja ennen kuin he saivat eläkkeensä.

Täällä kotona tilanne oli välillä taas hieman huonompi, kun kaikki lapset saivat hinkuyskän uudelleen kaksinkertaisella voimalla, mutta nyt se on jälleen lieventynyt. Alba-raukka on jatkuvasti kipeä. Yövalvomiset ja hänen syksllä saamansa keuhkotulehdus ovat yhdessä saaneet hänen jo jollain tapaa parantuneen hermostonsa jälleen entiseen tilaansa, ja nyt hänet on kutstuttu Helsinkiin joksikin aikaa Estlanderin hoitoon. Olen vuokrannut hänelle sitä varten asunnon Savanderin tyttöjen luota. Alma tullee tänne siksi aikaa antamaan lapsille äidillistä huolenpitoa. Niinpä, Leo hyvä, näin meillä!

Lunta ja pakkasta on nyt ollut 4. päivästä alkaen. Adu valmistautuu saamaan ensimmäisen ehtoollisena eräältä hurskaalta pastorilta Mustialan lähellä. Granfeltia Zitting piti sopimattomana. Ja nyt hyvästit sinulle ja jumalattarellesi!

vanha Robert

Sinun ensimmäinen opuksesi on jo julkaistu Dagbladissa!

Original (transkription)

|1|

Bäste broder Leo!

Å allas våra vägnar får jag
tacka Dig för Ditt hjertliga,
varma bref af den 29 Januari.
Adu afreser i morgon till
Mustiala, der han numera
är officielt antagen som elev
i högre afdelningen. Hans af-
skedsbetyg från Gymnasium
sändes till Zitting och förevi-
sades af denne jemte öfrige
dokumenter för Jordbruksex-
peditionen i Helsingfors, men
detta betyg var i alla falla nå-
got bättre än hans sedanste
terminsbetyg. Adu är behörigen
|2| ekiperad och af mig försedd
med nödig kassa såväl för
betalandet af förskottsqvartalet
vid institutet (200 Mark), som
äfven för sina extra utgifter.
Af Forselles har jag emotta-
git för syskonens räkning i
2ne poster 600 Mark, nemligen
i December 400 Mark och nu
nyligen specielt för Adu 200
Mark. Deraf har jag nu
för Alma utgifvit 430 Mark
(hvaraf hon bland annat be-
stridt utgiften för ett glasskåp
och 2ne sängar gjorda under
hennes vistelse här i Tavastehus. Dessa kostade tillsammans 100. MMark och hyran för Oktober
November utgjorde 132 Mark
tillagt)
samt för Adu i hufvudsumma
850 Mark; och såg jag mig
tvungen att för de sednaste
utgifterna negociera upp
|3| penningar genom vexel, eme-
dan Törngren fortfarande
icke betalt sina räntor, hvar-
före jag således ej kunnat
erhålla af Forselles på de
resterande 2 000 Mark SrSilver, mera
än 100 Mark hvarmed han
kort
efter Milis återkomst till
Helsingfors – Dessa 100 MMark gåfvos helt och hållet åt Alba då hon var här
i början på Januari men det tycks Robert hafva glömt.
tillagt
flyttad text torde ha förstärkt flickor-
nas kassa i Helsingforsstruket [...]oläslig/saknad text innan
de erhöllo ut pensjonen.

Här hemma har tillståndet
någon tid varit sämre, ithy
att alla barnen erhöllo sin
kikhosta tillbaka med fördubb-
lad styrka, men nu är den
åter lindrigare. Alba stackare
är fortfarande skral. Natt-
vakorna och hennes lung-
|4| inflamation i höstas hafva
gemensamt återfört hennes nå-
got reparedasvårtytt nerfsystem till
sitt förra stadium och nu är
hon kallad till Helsingfors
för att någon tid vara under
Estlanders behandling. Jag har
dertill hyrt qvarter åt henne
hos flickorna Savander. Alma
torde komma hit för att un-
der tiden egna de små bar-
nen en moderlig omvårdnad.
Ja, lieber Leo, so ist es siersvårtytt
bei uns!

Köld och snö hafva ändteligen
sedan den 4 dennes inträffat.
Adu kommer att beredas till
sin första nattvardsgång af
en from pastor nära Mustiala.
Granfelt ansågs af Zitting olämplig.
Och nu bjuder jag dig och Din gu-
dinna farväl!

gamle Robert

Ditt första opus har redan varit synligt i Dagbladet!

Dokumentet i faksimil