10.5.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Erkännande ditt senaste af d 8 ddennes får tacka för bestyret med rublarna och likaså för hvarhandasvårtytt besvär med anskaffandet af notiser om J. A. Reid. Om mannen hade jag för öfrigt äfven från tyskt håll erhållit de bästa vitsord hvarföre jag idag tillskrifvit honom med uppgift om våra priser m. m. jemte upplysning om att han först egentligen i nästa år kan påräkna större qvantiteter. –

På din förfrågan om huru arbetena avancera kan jag meddela att bron, den blifvande icke den provisionella, i denna vecka torde stå färdig öfver forsen och är sålunda ett vigtigt arbete undangjort. I sammanhang med den är äfven dammtillagt av utgivarenhufvudet för nya fabriken färdigt så att det vigtiga första stadiesvårtytt på dammen äfvenledes är vunnet. – För öfrigt borde schaktningsarbetet för den nya fabriksplatsen äfvensom ångbåtsbryggan vid Maatiala äfven i denna vecka blifva färdiga och då dertill kommer att den jernväg, som kommer att förmedla trafiken emellan den nya fabriken och torkhuset äfven är färdig att ifrån nästa måndag trafikeras, till en början för öfver|2|släpning af allt byggnadsvirke för nya fabriken och rännan, ser Du att jag ändock hunnit undan med en del af våra första arbeten under dessa ungefär 5 veckor, som arbetet fortgått. – Tills vidare är jag ganska belåten med arbetsresultaterna och hoppas att, ifall vi få tillräckligt manskap, till slutet af Juni få allt ränn & dammarbete unnan så att de då levererade turbinernas nedsättning oförtöfvadt kan begynna. –

Hvad åter beträffar försäljningarne hafva de varit små tillfölje af brist på furor, hvilken nu först begynt upphöra sedan föret blifvit bättre, ehuru jag ansett onödigt att numera betala 17 kp.kopek prper L℔Lispund, då vi om högst 2 veckor kunna sända för 10 kp.kopek prper ångbåt. Under dessa senaste 6 veckor har jag sålt för Ca 3 000 RbRubel och har disponerat dem alla på privata händer, der efterfrågan varit så stor att jag dessutom kunnat sälja Ca 6 000 Rb.Rubel om jag blott haft innestående. Försäljningspriserna för det som prper båt kommer att afgå, kommer jag åter att disponera sjelf för betäckning af mina trattor på Hagemann hvarföre några anbud till banken af större belopp icke på några månader torde ifrågakomma.

|3|

I pappfabriken har jag vidtagit några särdeles lyckade förändringar, hvilka förökat produktionen till Ca 450 L℔Lispund prper vecka eller prper år till Ca 22 000 L℔Lispund, hvilket med 7 000 L℔Lispund öfverstiger det af oss högst beräknade 15 000 L℔Lispund. Dock har jag icke som papp kunnat tillgodogöra oss hela denna oväntade qvantitet emedan vi endast hafva en glättmaskin, men har jag redan reqvirerat en annan till från Tyskland att levereras inom 3 à 4 veckor till hvilken tid vi måste emballera hälften af det hela såsom trädmassasvårtytt. Den öfverraskande höga produktionen är till en större del beroende af att jag erhållit ett par utmärkta stenar från Sverge, hvilken jag insatte i pappfabriken, och då den person, som anskaffat dessa åt mig, icke mera tyckes lefva eftersom han, oaktadt täta skrifvelser från min sida under hela vintern, icke besvarat ett enda bref ej ens sändt räkning öfver dessa stenar har jag varit smått betänkt uppå att med första vårbåt öfverresa till Svea och sjelf beställa oss dylika stenar icke blott för nya verket utan äfven för hela det nuvarande. Stenarne kostade ca 250 msmark silver prper stycke här och skulle således 8 stenar till nuvarande|4| fabriken kosta 2 000 mark, en summa som dock på mindre tid än 1 månad vore återbetald af den större produktion dessa stenar skulle åstadkomma. – Håller denna produktion i såsom all anledning är att förmoda lemna dessa stenar ett resultat öfverträffande det högsta jag i den vägen sett uppgifvas. – Nylander, som naturligtvis är förtjust, hoppas dock att produktionen skall blifva ännu större och komma att gå till nära 500 L℔Lispund prper vecka och möjligt är det äfven. Detta dock unter unsty. mellan oss!

Huru går det med stora lånet? Låt mig heders vän genast erfara huru det afgjöros ty en viss oro beherskar ändå sinnet tills man vet att saken är klar.

Många helsningar! din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Olen saanut viimeisimmän kirjeesi tämän kuun 8. päivältä, ja kiitän ruplien hoitamisesta sekä kaikesta vaivannäöstä hankittuanne tietoja J. A. Reidistä. Siitä miehestä sain muuten myös Saksasta mitä myönteisimmät arviot, joten kirjoitin hänelle tänään tietoja hinnoistamme ym. sekä tiedon, että hän voi odottaa suurempia määriä oikeastaan vasta ensi vuonna.

Kysymykseesi, miten työt sujuvat, voin kertoa, että kosken yli johtavan sillan – tulevan, ei väliaikaisen – pitäisi valmistua tällä viikolla, joten yksi tärkeä työ on sitten saatu pois alta. Siinä yhteydessä valmistuu myös uuden tehtaan padonharja, joten padostakin on ensimmäinen tärkeä vaihe valmiina. – Muuten, uuden tehtaanpaikan kaivutyön ja Maatialan höyrylaivalaiturin pitäisi myös valmistua tällä viikolla, ja kun vielä lisäksi uuden tehtaan ja kuivaamon välinen rautatie valmistuu liikennöitäväksi ensi maanantaina, aluksi rakennuspuun kuljettamiseen uudelle tehtaalle ja uittorännille, näet, että olen ehtinyt saada pois tieltä koko joukon ensimmäisiä töitä näiden noin 5 viikon aikana, jotka työ on kestänyt. – Toistaiseksi olen melko tyytyväinen työn tuloksiin ja toivon, että jos saamme riittävästi miehiä, kesäkuun loppuun mennessä saadaan kaikki ränni- & patotyöt valmiiksi, joten silloin toimitettavien turbiinien asentaminen voi pian alkaa.

Mitä taas myyntiin tulee, se on ollut vähäistä mäntypuun puutteen vuoksi, mänty on alkanut loppua vasta kelien parannuttua, sillä minusta nykyisin ei tarvitse maksaa 17 kopeekkaa leiviskältä, kun viimeistään 2 viikon kuluttua voimme lähettää höyrylaivalastillisen 10 kopeekalla. Menneiden 6 viikon aikana olen myynyt noin 3 000 ruplalla ja olen jakanut kaiken yksityisille, joiden kysyntä on ollut niin suurta, että olisin voinut myydä vielä noin 6 000 ruplalla, jos vain varastossa olisi ollut. Myyntihinnoista venettä kohden aion taas päättää itse Hagemannille kirjoittamieni trattojen kattamiseksi, joten suurempien summien tarjoaminen pankille ei varmasti tule kyseeseen muutamaan kuukauteen.

Pahvitehtaalla olen tehnyt muutaman erityisen onnistuneen muutoksen, jotka ovat kasvattaneet tuotantoa noin 450 leiviskään viikossa tai noin 22 000 leiviskään vuodessa, mikä ylittää 7 000 leiviskällä ylärajaksi arvioimamme 15 000 leiviskän. En kuitenkaan ole voinut käyttää koko tätä yllättävää määrää pahviin, sillä meillä on vain yksi kiillotuskone, mutta olen jo tilannut toisen Saksasta, se tulee 3–4 viikon kuluttua, ja siihen asti meidän on pakattava puolet puumassaksi. Odottamattoman suuri tuotanto johtuu lähinnä siitä, että olen saanut Ruotsista pari erinomaista kiveä, jotka asensin pahvitehtaaseen. Kivet hankkinut henkilö ei näytä olevan enää elossa, sillä vaikka olen lähettänyt hänelle talven aikana useita kirjeitä, hän ei ole vastannut ainoaankaan eikä ole edes lähettänyt laskua näistä kivistä. Niinpä olen ajatellut lähteä ensimmäisellä kevätlaivalla Sveaan ja itse tilata meille tällaisia kiviä, paitsi uuteen tehtaaseen, myös koko nykyiseen. Kivet maksoivat täällä noin 250 hopeamarkkaa kappale, joten 8 kiveä nykyiseen tehtaaseen maksaisi 2 000 markkaa, mikä saataisiin takaisin alle kuukaudessa tuotannon kasvuna. – Jos tuotanto jatkuu tällaisena, kuten voi olettaa, kivistä saatu tulos ylittää suurimman tuloksen, josta olen nähnyt tietoja. – Nylander, tietenkin ihastuneena, kuitenkin toivoo tuotannon kasvavan vielä siitäkin lähes 500 leiviskään viikossa, ja onhan se mahdollista. Tämä kuitenkin vain unter unsmeidän kesken!

Mitä suurelle lainalle kuuluu? Kerro, hyvä ystävä, heti miten se ratkeaa, sillä se vaivaa kuitenkin mieltä kunnes tiedetään, että asia on selvä.

Monin terveisin, uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Erkännande ditt senaste af d 8 ddennes får tacka för
bestyret med rublarna och likaså för hvarhandasvårtytt
besvär med anskaffandet af notiser om J. A. Reid.
Om mannen hade jag för öfrigt äfven från tyskt
håll erhållit de bästa vitsord hvarföre jag idag
tillskrifvit honom med uppgift om våra priser
m. m. jemte upplysning om att han först egentligen
i nästa år kan påräkna större qvantiteter. –

På din förfrågan om huru arbetena avancera
kan jag meddela att bron, den blifvande icke den
provisionella, i denna vecka torde stå färdig
öfver forsen och är sålunda ett vigtigt arbete
undangjort. I sammanhang med den är äfven
damhufvudet för nya fabriken färdigt så att det
vigtiga första stadiesvårtytt på dammen äfvenledes är vun-
net. – För öfrigt borde schaktningsarbetet för den
nya fabriksplatsen äfvensom ångbåtsbryggan vid
Maatiala äfven i denna vecka blifva färdiga
och då dertill kommer att den jernväg, som
kommer att förmedla trafiken emellan den nya
fabriken och torkhuset äfven är färdig att ifrån
nästa måndag trafikeras, till en början för öfver-
|2| släpning af allt byggnadsvirke för nya fabriken
och rännan, ser Du att jag ändock hunnit
undan med en del af våra första arbeten under
dessa ungefär 5 veckor, som arbetet fortgått. – Tills
vidare är jag ganska belåten med arbetsresulta-
terna och hoppas att, ifall vi få tillräckligt man-
skap, till slutet af Juni få allt ränn & dammar-
bete unnan så att de då levererade turbinernas
nedsättning oförtöfvadt kan begynna. –

Hvad åter beträffar försäljningarne hafva
de varit små tillfölje af brist på furor, hvilken
nu först begynt upphöra sedan föret blifvit bättre,
ehuru jag ansett onödigt att numera betala
17 kp.kopek prper L℔Lispund, då vi om högst 2 veckor kunna
sända för 10 kp.kopek prper ångbåt. Under dessa se-
naste 6 veckor har jag sålt för Ca 3 000 RbRubel
och har disponerat dem alla på privata
händer, der efterfrågan varit så stor att jag
dessutom kunnat sälja Ca 6 000 Rb.Rubel om jag blott
haft innestående. Försäljningspriserna för det
som prper båt kommer att afgå, kommer jag
åter att disponera sjelf för betäckning af
mina trattor på Hagemann hvarföre några
anbud till banken af större belopp icke
på några månader torde ifrågakomma.

|3|

I pappfabriken har jag vidtagit några
särdeles lyckade förändringar, hvilka förökat produk-
tionen till Ca 450 L℔Lispund prper vecka eller prper år till
Ca 22 000 L℔Lispund, hvilket med 7 000 L℔Lispund öfverstiger
det af oss högst beräknade 15 000 L℔Lispund. Dock
har jag icke som papp kunnat tillgodogöra
oss hela denna oväntade qvantitet emedan
vi endast hafva en glättmaskin, men har
jag redan reqvirerat en annan till från
Tyskland att levereras inom 3 à 4 veckor till
hvilken tid vi måste emballera hälften af
det hela såsom trädmassasvårtytt. Den öfverraskande
höga produktionen är till en större del beroende
af att jag erhållit ett par utmärkta stenar
från Sverge, hvilken jag insatte i pappfabriken,
och då den person, som anskaffat dessa åt mig,
icke mera tyckes lefva eftersom han, oaktadt
täta skrifvelser från min sida under hela vin-
tern, icke besvarat ett enda bref ej ens sändt räk-
ning öfver dessa stenar har jag varit smått
betänkt uppå att med första vårbåt öfverresa
till Svea och sjelf beställa migstruket oss dylika stenar
icke blott för nya verket utan äfven för hela
det nuvarande. Stenarne kostade ca 250 msmark silver prper stycke
här och skulle således 8 stenar till nuvarande
|4| fabriken kosta 2 000 mark, en summa som
dock på mindre tid än 1 månad vore åter-
betald af den större produktion dessa
stenar skulle åstadkomma. – Håller denna
produktion i såsom all anledning är att förmo-
da lemna dessa stenar ett resultat öfver-
träffande det högsta jag i den vägen sett
uppgifvas. – Nylander, som naturligtvis är
förtjust, hoppas dock att produktionen
skall blifva ännu större och komma att
gå till nära 500 L℔Lispund prper vecka och möjligt
är det äfven. Detta dock unter uns!

Huru går det med stora lånet?
Låt mig heders vän genast erfara huru
det afgjöros ty en viss oro beherskar ändå
sinnet tills man vet att saken är klar.

Många helsningar!
din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil