1.12.1868 G. F. Eriksson–LM

Svensk text

|1|

B. B!Bästa Broder

Min försummelse att icke hafva meddelat dig om härvarande förhållanden kan med allt skäl synas besynnerligt men då jag haft för afsigt att, sedan all säd blifvit tröskad och sista logafmätningen skett – hvilken försiggick i går – lemna en uppgift öfver årets spanmålsafkastning, så har meddelandet härom blifvit fördröjd längre än min önskan varit. I förhoppning att du har undseende med detta korta utdrag ur Spanmåls Ktokonto går jag nu att meddela dig detta.

|2|
1868 års Spanmålsskörd
SädesslagUtsädesmängd TrTunnorUtsädesmängd kprkapparSkördtillagt av utgivarenTotalafkastn. TrtunnorTotalafkastn.Totalavkastning kprkapparI korntal
Hvete7 ½Skörd1125 ¼
Råg383586 ½9 ⁹⁄₁₉
Korn11737 ½6 ⁷⁄₁₁
Hafra623655 ¹¹⁄₁₅
Ärter122 ½16189 ⅗

Det i magasinet befindtliga utsädet

af Hafrauppg.till104Trtunnor
〃 Korn2722 ½
〃 Råg5615

äro inberäknade i ofvananförda uppgift.

Rågen från den senaste rian kunde icke fastän skryftad, tagas till utsäde såsom bestämdt blifvit, i anseende till den stora mängd råglosta och råttfrat den innehöll. Spanmåls-Ktokonto har jag ännu icke färdig och kan således icke uppgifva behålln.behållningen|3| till 1sta December; men i händelse du önskar snart få del derom, så skall jag fullända det och medtaga böckerna då jag i början af nästa vecka ernar mig till stan.

Hvad sjukligheten beträffar, klaga några af folket sig öfver hufvudverk och magplågor, men det torde härröra sig af väderleksförhållanden och desslsvårtytt. Någon egentlig epidemi torde sannolikt icke vara att befara denna årstid. –

Det eger sin fullkomliga riktighet att dödsfall inträffat här. Svärds lilla son dog efter kort sjukdom, men gossen hade, som mig synes, ringa eftersyn utan fick springa ständigt ut och lär hafva strängt förkylt sig isynnerhet som hans kläder voro högst skrala. Svärd ligger äfven sjuk och plågas af verk såväl i hufvud som hela kroppen. Det är bedröfligt då ingen slags medicin anlitas af den sjuke,|4| utan badstu’ badstu’ det är deras allt. Det förnämsta som håller folket i jemnt arbete är upphopning af mull. Snöfall vore höst välkommet, ty då kunde man i god tid begynna med gödselutkörningen på åkrarne. Folket sysselsättes äfven med hopsamling och rödjning af qvistar efter nedhuggna trän. Dessa rishopar få de vid första slädföre hemköra åt sig till bränsle. –

Den 4 dennes är uppbörd å Länsmanskontoret för reparationsandel af Gammelstads äldre bro, dit jag äfven måste infinna mig. –

Nu nödgas jag åter fram med min gamla begäran om 60 Fmsfinska mark silver för bet.betalning af Sptorparnesspannmålstorparnas öfverdgröfverdagar äfvensom några fordran – slagtpengar.

Vänligen

G. F. Eriksson.

Finsk text

Hyvä Veli!

Se, että olen lyönyt laimin ilmoittaa sinulle tilanteesta täällä voi syystäkin näyttää kummalliselta, mutta tarkoitukseni oli sitten kun kaikki on korjattu ja viimeinenkin riihi puitu – mikä tapahtui eilen – antaa tietoa vuoden viljasadosta, joten ilmoitukseni on viipynyt pitempään kuin mitä olin ajatellut. Siinä toivossa, että tyydyt seuraavaan lyhyeen yhteenvetoon viljatilistä, annan sellaisen sinulle tässä.

Vuoden 1868 viljasato
ViljaKylvö tynnyriäKylvö kappaaSatoKokonaistulos tynnyriäKokonaistulos kappaaJyväluku
Vehnää7 ½1125 ¼
Rukiita383586 ½9 ⁹⁄₁₉
Ohraa11737 ½6 ⁷⁄₁₁
Kauraa623655 ¹¹⁄₁₅
Herneitä122 ½16189 ⅗

Makasiinissa oleva vilja

kauraa104tynnyriä
ohraa2722 ½
rukiita5615

on mukana ylläolevissa luvuissa.

Viimeisimmän riihen rukiita ei voitu ottaa siemeneksi, kuten oli tarkoitus, koska joukossa oli niin paljon ruiskattaraa sekä rottien vahingoittamaa. Viljatili ei ole vielä valmiina, enkä siksi voi ilmoittaa koko tuottoa 1. joulukuuta saakka, mutta mikäli haluat saada siitä jonkin osan, niin täydennän kirjanpidon ja otan kirjat mukaani kun tulen ensi viikon alussa kaupunkiin.

Mitä sairauksiin tulee, niin osa väestä valittaa päänsärrkyä ja vatsavaivoja, mutta se johtunee säistä ja sellaisesta. Mitä varsinaista epidemiaa ei tähän aikaan vuodesta liene pelättävissä.

On aivan totta, että täällä on sattunut kuolemantapaus. Svärdin pieni poika kuoli lyhyen sairauden jälkeen, mutta minun nähdäkseni pojasta ei pidetty oikein huolta vaan hän sai juoksennella ulkona kaiken aikaa, ja hän lienee vilustuttanut itsensä pahoin varsinkin kun hänen vaatteensa olivat peräti kehnot. Svärd on myös sairaana, ja hänellä on päänsärkyä ja särkyjä koko kehossa. On surullista, että sairas ei luota mihinkään lääkkeeseen, vaan sauna, sauna on heille yksin kaikki. Tärkein työ, joka tällä hetkellä pitää väen jatkuvasti toimessa, on mullan kasaaminen. Lumisade olisi hyvin toivottavaa, koska silloin voitaisin lannanlevittäminen pelloille aloittaa hyvissä ajoin. Väkeä työllistää myös oksien kerääminen ja raivaaminen kaadetuista puista. Nämä risukasat he saavat ensimmäisillä rekikeleillä ajaa itselleen polttopuuksi.

4. päivä tätä kuuta kannetaan nimismiehen kansliassa Vanhankaupungin vanhemman sillan korjausmaksuosuudet, minunkin täytyy mennä sinne. Nyt minun täytyy toistaa vanha pyyntöni saada 60 markkaa muonatorpparien ylimääräisten päivien maksamiseen sekä eräisiin maksuihin teuraseläimistä.

Ystävällisesti

G. F. Eriksson

Original (transkription)

|1|

B. B!Bästa Broder

Min försummelse att icke hafva
meddelat dig om härvarande förhållanden
kan med allt skäl synas besynnerligt
men då jag haft för afsigt att, sedan
all säd blifvit tröskad och sista logaf-
mätningen skett – hvilken försiggick i går
– lemna en uppgift öfver årets span-
målsafkastning, så har meddelandet
härom blifvit fördröjd längre än
min önskan varit. I förhoppning att
du har undseende med detta korta ut-
drag ur Spanmåls Ktokonto går jag nu
att meddela dig detta.

|2|
1868 års Spanmålsskörd
SädesslagUtsädesmängd TrTunnorUtsädesmängd kprkapparTotalafkastn. TrtunnorTotalafkastn.Totalavkastning kprkapparI korntal
Hvete7 ½Skörd1125 ¼
Råg383586 ½9 ⁹⁄₁₉
Korn11737 ½6 ⁷⁄₁₁
Hafra623655 ¹¹⁄₁₅
Ärter122 ½16189 ⅗

Det i magasinet befindtliga utsädet

af Hafrauppg.till104Trtunnor
〃 Korn2722 ½
〃 Råg5615

äro inberäknade i ofvananförda uppgift.

Rågen från den senaste rian kunde icke
fastän skryftad, tagas till utsäde såsom
bestämdt blifvit, i anseende till den stora
mängd råglosta och råttfrat den innehöll.
Spanmåls-Ktokonto har jag ännu icke färdig
och kan således icke uppgifva behålln.behållningen
|3| till 1sta December; men i händelse du
önskar snart få del derom, så skall jag
fullända det och medtaga böckerna då
jag i början af nästa vecka ernar mig
till stan.

Hvad sjukligheten beträffar, klaga några
af folket sig öfver hufvudverk och magplå-
gor, men det torde härröra sig af väder-
leksförhållanden och desslsvårtytt. Någon egentlig
epidemi torde sannolikt icke vara att
befara denna årstid. –

Det eger sin fullkomliga riktighet att
dödsfall inträffat här. Svärds lilla son
dog efter kort sjukdom, men gossen hade,
som mig synes, ringa eftersyn utan ficktillagt springa
ständigt ut och lär hafva strängt förkylt
sig isynnerhet som hans kläder voro högst
skrala. Svärd ligger äfven sjuk och
plågas af verk såväl i hufvud som
hela kroppen. Det är bedröfligt då
ingen slags medicin anlitas af den sjuke,
|4| utan badstu’ badstu’ det är deras allt.
Det förnämsta arbetetstruket som håller folket
i jemnt arbete är upphopning af mull.
Snöfall vore höst välkommet, ty då
kunde man i god tid begynna med
gödselutkörningen på åkrarne.
Folket sysselsättes äfven med hopsam-
ling och rödjning af qvistar efter ned-
huggna trän. Dessa rishopar få de
vid första slädföre hemköra åt sig
till bränsle. –

Den 4 dennes är uppbörd å Länsmans-
kontoret för reparationsandel af
Gammelstads äldre bro, dit jag äfven
måste infinna mig. –

Nu nödgas jag åter fram med min
gamla begäran om 60 Fmsfinska mark silver för bet.betalning
af Sptorparnesspannmålstorparnas öfverdgröfverdagar äfvensom några
fordran – slagtpengar.

Vänligen

G. F. Eriksson.

Dokumentet i faksimil