19.2.1865 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Jemte mina tacksägelser för det Du klubbat björnarne Fatzer och Edlund öfversänder jag Dig i dag åter några uppdrag, dem jag hoppas Du är god och uträttar. Pro primo vore min anhållan, det Du å vederbörande ort ville inlemna medföljande privilegii ansökan samt i fall fullmakt dertill behöfves, någonting som jag ej känner, genom gubben Prytz’ försorg af närlagda blancoskrift förskaffar dig sådan. Pro secundo att af mina innestående och i dag öfversändande medel tillsammans utgörande 307 Fmfinska mark, verkställa följande utbetalningar: Sparbanken i Wiborg ränta 72 m.mark förfaller den 26 Februari – Universitetet dodito 144. m.mark samt Handlanden Schrifver 90. m.mark emot erhållande rkapräkenskap öfver det af mig senast emottagna, sistnämnda summa motsvarande, varubelopp. Och|2| pro tertio att Du med någon af omgående posten ville meddela mig huru med deder fatala penningefrågorna nu förhåller sig samt hvad jag har att vänta och hoppas af den nuvarande finansiella ställningen. – Genom att utföra allt detta skulle Du åter öka min tacksamhet, en känsla den jag dock icke länge mer, om jag fortfarande lika ofta måste taga din tid i anspråk, kan tillåta mig att endast med ord och fraser uttrycka. – Ur mitt familjelif har jag ingenting att meddela som Du ej ungefär kan föreställa Dig utan detaljerade notiser. Allt går lätt och lyckligt och min älskade lilla Maju sprider ett sådant ljus och en sådan värme i hemmet som endast en huslig stjerna af första ordningen det kan. Ja – kom heders bror snart och se om mina förutsägelser besannats om en jättelik lycka för din tillgifvne

Gigas.

Många helsningar!

Din förbindelse medföljer. –

Finsk text

Kelpo ystävä!

Samalla kun kiitän sinua siitä, että olet nuijinut karhut Fatzerin ja Eklundin, lähetän sinulle jälleen lisää tehtäviä ja pyydän että olet hyvä ja suoritat ne. Ensinnäkin pyydän, että jättäisit asianmukaiseen paikkaan oheisen privilegiohakemuksen, ja siinä tapauksessa, että tarvittaisiin valtakirjaa, jota seikkaa en tiedä, niin hanki itsellesi ukko Prytzin kautta sellainen ohessa olevalla tyhjällä lomakkeella. Toiseksi pyydän, että minulla olevista ja tänään lähetettävistä rahoistani, joita on yhteensä 307 markkaa, suoritat seuraavat maksut: Viipurin säästöpankkiin 26. helmikuuta lankeavat korot, 72 markkaa, yliopistolle 144 markkaa ja kauppias Schrifverille 90 markkaa maksuna minun viimeksi saamastani, arvoltaan samansuuruisesta tavaraerästä. Kolmanneksi pyydän sinua jossain sopivassa postissa kertomaan, millä tolalla kohtalokkaat rahakysymykset siellä nyt ovat, ja mitä minä voin odottaa ja toivoa tässä nykyisessä finanssitilanteessa. – Tekemällä kaiken tämän lisäät jälleen minun kiitollisuuttani, joskaan en voi enää sallia, että jos jatkossakin joudun tällä tavalla varaamaan sinun aikaasi, niin että enää korvaisin tätä tunnetta vain sanoilla ja fraaseilla. Perhe-elämästäni ei ole mitään sellaista kerrottavaa, jota et suurin piirtein voisi kuvitella, ilman yksityiskohtaisia kertomuksiakin. Kaikki sujuu kepeästi ja onnellisesti, ja minun pikku Majuni levittää kotiin sellaista valoa ja lämpöä, jota vain ensiluokkainen kodin tähti voi tehdä. Niin, tule veliseni pian katsomaan, miten oletukseni sinun uskollisen Jätin yhtä jättimäisestä onnesta ovat toteutuneet.

Monet terveiset!

Sitoumuksesi seuraa tässä mukana.

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Jemte mina tacksägelser för det
Du klubbat björnarne Fatzer och
Edlund öfversänder jag Dig i dag
åter några uppdrag, dem jag hop-
pas Du är god och uträttar. Pro pri-
mo vore min anhållan, det Du å
vederbörande ort ville inlemna med-
följande privilegii ansökan samt
i fall fullmakt dertill behöfves,
någonting som jag ej känner, genom
gubben Prytz’ försorg af närlagda
blancoskrift förskaffar dig sådan.
Pro secundo att af mina innestående
och i dag öfversändande medel
tillsammans utgörande 307 Fmfinska mark, verk-
ställa följande utbetalningar: Spar-
banken i Wiborg ränta 72 m.mark förfaller
den 26 Februari – Universitetet dodito 144. m.mark
samt Handlanden Schrifver 90. m.mark emot
erhållande rkapräkenskap öfver det af mig
senast emottagna, sistnämnda summa
motsvarande, varubelopp. Och
|2| pro tertio att Du med någon
af omgående posten ville med-
dela mig huru med deder
fatala penningefrågorna nu
förhåller sig samt hvad jag
har att vänta och hoppas
af den nuvarande finansiella
ställningen. – Genom
att utföra allt detta skulle
Du åter öka min tacksam-
het, en känsla den jag dock
icke länge mer, om jag fort-
farande lika ofta måste taga
din tid i anspråk, kan
tillåta mig att endast med
ord och fraser uttrycka. –
Ur mitt familjelif har
jag ingenting att meddela som
Du ej ungefär kan föreställa
Dig utan detaljerade notiser.
Allt går lätt och lyckligt och
min älskade lilla Maju sprider
etttillagt sådant ljus och entillagt sådan värme
i hemmet som endast en huslig
stjerna af första ordningen det
kan. Ja – kom heders bror snart
och se om mina förutsägelser besannats
om en jättelik lycka för din tillgifvne

Gigas.

Många helsningar!

Din förbindelse medföljer. –

Dokumentet i faksimil