25.6.1869 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Gode Leo!

För några dagar sedan lyckligt hemkommen, skyndar jag att härmedelst ännu betyga min och alla de minas erkänsla för den vänskapsfulla gästfrihet, vi under senaste trefliga vistelse hos eder åtnjutit. Sådant värmer hjertat och lifvar modet!

Mitt telegram fr.från Petersb. var såtillvida oefterrättligt, att St. Michel, enligt hvad jag med något skäl hoppas, torde få ombytas med Hfors, si fata sinantlat. om ödet tillåter. Den förra orten skulle, åtminstone för Fanny, vara en förvisningsort i sällskapligt afseende, hvarföre jag ansåg mig böra afböja lyckan att skickas dit. Få nu se huru länge bestämmelsen låter vänta på sig? Af Torsten torde Du redan fått erfara sammanhanget med saken.

|2|

I Petersb: arbetade och confererade jag dag ut och dag in om tjensteaffärer och mer eller mindre vigtiga offentliga angelägenheter, så att, äfven i händelse jag skulle afgå från rysk tjenst, min verksamhet på den banan neppeligen torde försvinna spårlöst. Derföre vankades komplimanger; något annat hade jag ej heller påräknat.

Fanny och barnen afreste fr.från Petersb. d. 8de dennes och borde 5–6 dagar derefter hafva anländt till Smela. Imellertid saknar jag ännu underrättelser om deras resa.

Om sina affärer tyckes Oskar ej ha ringaste begrepp. Utom de 100 Rb. du försköt mig lemnade jag hos Torsten, för att tillställas dig eller Alexandra, ännu 100 Rb som afdrag på Oskars debet. –

Vid hemkomsten fann jag 4 finska studioser inqvarterade hos oss; tre afreste i förgår och den sista, Boisman, reser i morgon.|3| Ynglingarna tycktes vara särdeles nöjda med sin utflygt till Norge. Att de blifvit firade på mångahanda sätt, behöfver jag knappt nämna.

En del hastande göromål nödga mig att denna gång fatta mig kortare, än jag hade önskat. Jag slutar derföre med hjertligaste helsningar från Oskar och din oföränderligt tillgifne onkel

A Mechelin

Finsk text

Leo hyvä!

Palasin muutama päivä sitten onnellisesti kotiin ja kiiruhdan vielä vakuuttamaan omaani ja koko perheväkeni kiitollisuuttta siitä vieraanvaraisuudesta, jota mukavalla vierailullamme teillä nautimme. Sellainen lämmittää sydäntä ja virkistää mieltä!

Sähkeeni Pietarista oli sikäli epätarkka, että minulla on jonkinlaisia perusteita toivoa Mikkelin vaihtumista Helsinkiin, jos vain mahdollista. Ensinmainittu olisi ainakin Fannylle seuraelämän kannalta karkoituspaikka, joten toivon, että välttyisin sinne lähettämiseltä. Saa nähdä, kuinka kauan määräystä nyt sitten joutuu odottaman. Torstenilta lienet kuullutkin asiaan liittyvästä kokonaisuudesta.

Pietarisssa työskentelin ja neuvottelin päivät pitkät virkatehtävissä ja enemmän tai vähemmän tärkeissä virallisissa asioissa niin että toimintani sillä alalla tuskin jää aivan vaille jälkiä, vaikka sitten jäisinkin pois Venäjän valtion palveluksesta. Siksi viljeltiin kohteliaisuuksia, mitään muuta en ollut odottanutkaan.

Fanny ja lapset lähtivät Pietarista Smelaan 8. tätä kuuta ja heidän olisi pitänyt olla perillä 5–6 päivässä. Minulla ei kuitenkaan ole vielä mitään tietoa heidän matkastaan.

Oskarilla ei tunnu olevan minkäälaista käsitystä raha-asioistaan. Niiden 100 ruplan lisäksi, jotka ennakkona jätin Torstenille, joko sinulle tai tai Alexandralle luovutettavaksi, tässä Oskarin kulujen kattamiseksi vielä 100 ruplaa.

Kotiin palatessani havaitsin neljän suomalaisen opiskelijan majoittuneen meille. Kolme heistä lähti toissapäivänä ja viimeinen, Boisman, matkustaa huomenna. Nuorukaiset tuntuivat olevan tyytyväisiä Norjan-retkeensä. Ei tarvinne mainita, että heitä juhlittiin monin tavoin.

Joukko kiireisiä asioita vaatii minua nyt lopettamaan aiemmin kuin mitä toivoin. Lopetan siksi sydämellisiin terveisiin Oskarilta ja uskolliselta sedältäsi

A. Mechelin

Original (transkription)

|1|

Gode Leo!

För några dagar sedan lyckligt hem-
kommen, skyndar jag att härmedelst ännu be-
tyga min och alla de minas erkänsla för den
vänskapsfulla gästfrihet, vi under senaste
trefliga vistelse hos eder åtnjutit. Sådant värmer
hjertat och lifvar modet!

Mitt telegram fr.från Petersb. var såtillvida
oefterrättligt, att St. Michel, enligt hvad
jag med något skäl hoppas, torde få omby-
tas med Hfors, si fata sinant. Den förra orten
skulle, åtminstone för Fanny, vara en förvis-
ningsort i sällskapligt afseende, hvarföre jag
ansåg mig böra afböja lyckan att skickas dit.
Få nu se huru länge bestämmelsen låter
vänta på sig? Af Torsten torde Du redan
fått erfara sammanhanget med saken.

|2|

I Petersb: arbetade och confererade jag
dag ut och dag in om tjensteaffärer och mer
eller mindre vigtiga offentliga angelägenheter,
så att, äfven i händelse jag skulle afgå från
rysk tjenst, min verksamhet på den banan
neppeligen torde försvinna spårlöst. Derföre
vankades komplimanger; något annat hade
jag ej heller påräknat.

Fanny och barnen afreste fr.från Petersb. d. 8de
dennes och borde 5–6 dagar derefter hafva an-
ländt till Smela. Imellertid saknar jag ännu
underrättelser om deras resa.

Om sina affärer tyckes Oskar ej ha ringaste
begrepp. Utom de 100 Rb. du försköt mig
lemnade jag hos Torsten, för att tillställas dig
eller Alexandra, ännu 100 Rb som afdrag på
Oskars debet. –

Vid hemkomsten fann jag 4 finska studioser
inqvarterade hos oss; tre afreste i förgår och
den sista, Boisman, reser i morgon.
|3| Ynglingarna tycktes vara särdeles nöjda
med sin utflygt till Norge. Att de blifvit
firade på mångahanda sätt, behöfver jag
knappt nämna.

En del hastande göromål nödga mig att
denna gång fatta mig kortare, än jag hade
önskat. Jag slutar derföre med hjertligaste
helsningar från Oskar och din oförän-
derligt tillgifne onkel

A Mechelin

Dokumentet i faksimil