12.6.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Den 9 dennes anlände en stafett till Torsten (som då var hos mig på Voipala) med underrättelsen att vår gamle onkel Benjamin samma dag kl. 4 f. mförmiddag hade utandats sin sista suck. Med anledning häraf afreste vi följande morgon till Notsjö, föratt vidtaga anordningar för begrafningen, hvilken i dag kl. 3 eft. m.eftermiddag kommer att försiggå å Urdiala sockens kyrkogård.

Hans sista stunder hade försiggått utan märkbara plågor och hans medvetande, som efter slagatacken i början på Maj, hade varit mer eller mindre rubbadt aftog de 2ne sednaste dygnen så att han icke igenkände sin omgifning. – Uttrycket i den aflednes ansigte funno vi godt och lugnt.

Med dagens post hafva vi afsändt annons till Finlands Allmänna Tidning och bouppteckning öfver qvarlåtenskapen kommer snart att verkställas. Rörande tillkännagifvande|2| om döden för hans innom Ryssland bosatte anförvandter, kommer Torsten att genom Genral Guvernörs kansliet draga försorg. Omedelbart efter jordfästningen afreser jag till Voipala.

Å Notsjö står allt i herrlig vext, handtverkare husera i och omkring byggningen och Trädgårdsmästarn förskönar omgifningarna. Många hjertliga helsningar från Torsten genom Din broder

Robert.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Torstenille (joka oli tuolloin luonani Voipaalassa) tuli 9. tätä kuuta viesti, jossa kerrottiin että vanha enomme Benjamin oli samana päivänä klo 4 aamuyöllä vetänyt viimeisen henkäyksensä. Matkustimme tämän johdosta seuraavana aamuna Nuutajärvelle ryhtyäksemme hautajaisjärjestelyihin. Hautajaiset ovat tänään klo 3 iltapäivällä Urjalan pitäjän kirkkomaalla.

Hänen viimeiset hetkensä olivat kuluneet ilman mainittavia tuskia, ja hänen tietoisuutensa, joka toukokuun alussa tapahtuneen halvauskohtauksen jälkeen oli ollut enemmän tai vähemmän hämärtynyt, heikentyi kahtena viimeisenä vuorokautena niin, ettei hän enää tunnistanut ympäristöään. Ilme vainajan kasvoilla oli mielestämme hyvä ja rauhallinen.

Lähetimme päivän postissa ilmoituksen Finlands Allmänna Tidningiin, ja perunkirjoitus jäämistöstä toimeenpannaan kohta. Torsten huolehtii kuoleman ilmoittamisesta hänen Venäjällä asuville sukulaisilleen kenraalikuvernöörin kanslian kautta. Matkustan Voipaalaan välittömästi siunaamisen jälkeen.

Nuutajärvellä on kaikki hienossa kasvussa, käsityöläiset touhuavat talossa ja sen ympärillä ja puutarhuri kaunistaa ympäristöä. Monet sydämelliset terveiset Torstenilta välittää veljesi

Robert.

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Den 9 dennes anlände en stafett till
Torsten (som då var hos mig på Voipala)
med underrättelsen att vår gamle onkel
Benjamin samma dag kl. 4 f. mförmiddag hade
utandats sin sista suck. Med anledning häraf
afreste vi följande morgon till Notsjö, föratt
vidtaga anordningar för begrafningen,
hvilken i dag kl. 3 eft. m.eftermiddag kommer att försig-
gå å Urdiala sockens kyrkogård.

Hans sista stunder hade försiggått utan märk-
bara plågor och hans medvetande, som efter
slagatacken i början på Maj, hade varit
mer eller mindre rubbadt aftog de 2ne
sednaste dygnen så att han icke igenkände
sin omgifning. – Uttrycket i den aflednes an-
sigte funno vi godt och lugnt.

Med dagens post hafva vi afsändt annons
till Finlands Allmänna Tidning och boupp-
teckning öfver qvarlåtenskapen kommer snart
att verkställas. Rörande tillkännagifvande
|2| om döden för hans innom Ryssland bo-
satte anförvandter, kommer Torsten
att genom Genral Guvernörs kansliet dra-
ga försorg. Omedelbart efter jordfästnin-
gen afreser jag till Voipala.

Å Notsjö står allt i herrlig vext, handt-
verkare husera i och omkring byggnin-
gen och Trädgårdsmästarn förskönar om-
gifningarna. Många hjertliga helsningar
från Torsten genom Din broder

Robert.

Dokumentet i faksimil