15.12.1870 R. M. von Fieandt–LM

Svensk text

|1|

Höglärde Herr Magister!

Min kompagnion Schults och jag skulle önska anlägga ett trädsliperi, emedan denna industri bör vara både lönande för ägarna och lämplig för vårt land. Af sådan anledning beder jag Herr Magistern efter consultation med Föreningsbankens Herrar Directörer lemna mig underrättelse om Föreningsbanken kunde blifva förläggare af penningar för ett sådant företag och på hvilka vilkor.

Jag ville föreställa mig affairen sålunda, att sedan jag företedt för Banken kalkyler öfver företagets framtid och möjlighet att lemna vinst samt behofvet af kapitaler, jag skulle erbjuda 7 procents ränta för mig försträkt kapital och viss möjlig årlig afbetalning på kapitalet samt såsom säkerhet inteckning uti den nya fabriken och såsom en naturlig följd af emottaget lån rätt för banken till all min och öfriga instressenters egendom och tillgångar.

Anhållande ödmjukast om svar på denna förfrågan per adress Evois, Padasjoki tecknar jag

Högaktningsfullt.

Rob: M: von Fiandt.
Magister –

Finsk text

Korkeasti oppinut Herra Maisteri!

Yhtiökumppanini Schults ja minä haluaisimme perustaa puuhiomon, koska kyseisen teollisuudenalan pitäisi olla sekä kannattava omistajille että hyödyllinen maallemme. Tiedusteltuani asiasta Yhdyspankin Herroilta Johtajilta pyydänkin tästä syystä Herra Maisteria ilmoittamaan minulle, voisiko Yhdyspankki lainata rahaa sellaiseen hankkeeseen ja millaisin ehdoin.

Näkisin kaupan siten, että esiteltyäni Pankille laskelmat yrityksen tulevaisuudesta ja mahdollisuudesta tuottaa voittoa sekä pääoman tarpeesta tarjoaisin 7 prosentin koron minulle lainatusta pääomasta sekä lainapääoman tietynsuuruisen vuotuisen osamaksun sekä vakuudeksi kiinnityksen uuteen tehtaaseen ja vastaanotetun lainan luonnollisena seurauksena pankille oikeuden minun ja muiden osakkaiden koko omaisuuteen ja varoihin.

Pyydän nöyrimmin vastausta tiedusteluuni osoitteeseen Evo, Padasjoki

Kunnioittaen

Rob: M: von Fiandt
Maisteri

Original (transkription)

|1|

Höglärde Herr Magister!

Min kompagnion Schults och jag skulle önska an-
lägga ett trädsliperi, emedan denna industri bör vara både lö-
nande för ägarna och lämplig för vårt land. Af sådan anled-
ning beder jag Herr Magistern efter consultation med Förenings-
bankens Herrar Directörer lemna mig underrättelse om Före-
ningsbanken kunde blifva förläggare af penningar för ett sådant
företag och på hvilka vilkor.

Jag ville föreställa mig affairen sålunda, att sedan jag
företedt för Banken kalkyler öfver företagets framtid och möjlig-
het att lemna vinst samt behofvet af kapitaler, jag skulle erbjuda
7 procents ränta för mig försträkt kapital och viss möjlig årlig
afbetalning på kapitalet samt såsom säkerhet inteckning uti den
nya fabriken och såsom en naturlig följd af emottaget lån
rätt för banken till all min och öfriga instressenters egendom
och tillgångar.

Anhållande ödmjukast om svar på denna förfrågan per
adress Evois, Padasjoki tecknar jag

Högaktningsfullt.

Rob: M: von Fiandt.
Magister –

Dokumentet i faksimil