25.10.1870 Gustaf Wasastjerna–LM

Svensk text

|1|

Högtärade Broder!

Tacksam för vänskapsfulla skrifvelsen af den 13de dennes vill jag i korthet besvara den.

Medveten om den försummelse oss kommit till last genom de uteblifna redovisningarne bad jag vännen Idestam då han reste härifrån den 9de dennes att hos Föreningsbanken förklara orsaken till dröjsmålet.

Augusti månads redovisning hade redan i början af September kunnat afsändas, men då jag var borta till mot slutet af September försummade Kurtén insända.|2| Sedan jag hemkom inträffade kuratorerna kort derpå här och upptog under auktion samt före och efter densamma allas vår tid att redovisningarne ej fick tänkas på. Sedan de reste gick en postdag genom Kurténs försummelse att redovisningen ej afgick. Detta är nu i korthet sanningsenliga orsaken till dröjsmålet, ehuru den ej kan antagas som giltiga skäl. Nu afgår September månads redovisning och med sista lördags post från Wasa afgick Augusti redovisning.

Hela det beviljade kassa kreditivet i Wasa är lyftadt och utbetalt.

|3|

För denna månad och årslönernas utbetalande har jag i dag i bref till Föreningsbanken begärt ett ytterligare kreditiv på 3 500. mark, hvilka redan efter en vecka skulle behöfvas här. Min vänliga anhållan vore derföre om HHrHögtärade Herrar ville låta med angående post bemyndiga För BnFöreningsbanken i Wasa utbetala denna summa att jag kunde hit få pengarne för tjenstefolkets och arbetarnes liqviderande i nästa vecka.

Som en nyhet kan jag berätta att Gestrin i dag lemnade denna ort och afreste till Sverge. Han har åtnjutit lön till o moch med September månads utgång, men|4| dröjde här först för att invänta svar om en plats han sökte och sedan för att afvakta ångbåtslägenhet till Sverge.

Med nästa post skall uppgiften om skörd och sådden insändas, det beror på uppgiften om de sista hafreriors aftröskning. Rior har stått för plöjningarnas skull. Mig tillkommande förvaltare arfvode för ⅓ år beder jag få lyfta i HfrsHelsingfors, men skulle derom skrifva med nästa post, det torde komma att lyftas af KammarRådet Therman i ThusTavastehus.

Med sann Högaktning och vänskap har äran teckna

Gustaf Wasastjerna

Finsk text

Kunnianarvoisa Veli!

Kiitollisena kuun 13. p lähettämästäsi ystävällisestä kirjeestä vastaan siihen lyhyesti.

Olen selvillä laiminlyönnistä, joka on jäänyt taakaksemme puuttuvien tilitysten vuoksi, ja pyysin ystäväämme Idestamia hänen lähtiessään täältä kuun 9. p selvittämään Yhdyspankille viivästyksen syyn.

Elokuun tilityksen olisi voinut lähettää jo syyskuun alussa, mutta koska olin poissa syyskuun loppuun asti, Kurtén jätti sen lähettämättä. Palattuani kuraattorit saapuivat tänne pian sen jälkeen ja veivät huutokaupan aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen kaiken aikamme, niin ettei tilityksiä voinut ajatellakaan. Heidän lähdettyään Kurténin laiminlyöntiin kului yksi postipäivä, jolloin tilitys ei lähtenyt. Tässä kaikessa lyhykäisyydessään viivästyksen todellinen syy, vaikka sitä ei voikaan hyväksyä päteväksi. Nyt lähtee syyskuun tilitys, ja elokuun tilitys lähti Vaasasta lauantain viimeisen postin mukana.

Koko myönnetty kassakreditiivi Vaasassa on nostettu ja maksettu.

Tämän kuukauden ja vuosipalkkojen maksamiseksi olen tänään Yhdyspankille lähettämässäni kirjeessä pyytänyt vielä 3 500 markan kreditiiviä, ja rahoja tarvittaisiin täällä jo viikon kuluttua. Esittäisinkin siksi ystävällisen pyynnön, voisivatko Arvon Herrat valtuuttaa lähtevässä postissa Vaasan Yhdyspankin maksamaan tämän summan, jotta saisin rahat tänne palvelusväen ja työläisten palkkojen maksamiseksi ensi viikolla.

Uutisena voin kertoa, että Gestrin lähti tänään paikkakunnalta ja matkusti Ruotsiin. Hänelle on maksettu palkkaa syyskuun loppuun saakka, mutta hän jäi tänne ensin odottamaan vastausta hakemastaan paikasta ja sitten odottelemaan höyrylaivayhteyttä Ruotsiin.

Seuraavan postin mukana lähetetään tieto sadosta ja kylvöistä, mikä määräytyy viimeisten kaurariihien puintitulosten mukaan. Riihet ovat odottaneet kyntötöiden vuoksi. Minulle kuuluvan tilanhoitajanpalkkion ⅓ vuodelta pyydän saada nostaa Helsingissä, mutta kirjoitan siitä seuraavassa postissa, sen nostanee Kamarineuvos Therman Hämeenlinnassa.

Suuresti Kunnioittaen ja ystävällisesti

Gustaf Wasastjerna

Original (transkription)

|1|

Högtärade Broder!

Tacksam för vänskapsfulla
skrifvelsen af den 13de den-
nes vill jag i korthet besva-
ra den.

Medveten om den försummel-
se oss kommit till last
genom de uteblifna redo-
visningarne bad jag vän-
nen Idestam då han reste
härifrån den 9de dennes att
hos Föreningsbanken förklara
orsaken till dröjsmålet.

Augusti månads redovisning
hade redan i början af Septem-
ber kunnat afsändas, men
då jag var borta till mot
slutet af September försum-
made Kurtén insända.
|2| Sedan jag hemkom inträffa-
de kuratorerna kort derpå
här och upptog under auk-
tion samt före och efter den-
samma allas vår tid att
redovisningarne ej fick tän-
kas på. Sedan de reste gick
en postdag genom Kurténs
försummelse att redovisning-
en ej afgick. Detta är nu
i korthet sanningsenliga
orsaken till dröjsmålet, e-
huru den ej kan antagas som
giltiga skäl. Nu afgår
September månads redovis-
ning och med sista lördags
post från Wasa afgick Au-
gusti redovisning.

Hela det beviljade kassa
kreditivet i Wasa är lyf-
tadt och utbetalt.

|3|

För denna månad och års-
lönernas utbetalande har
jag i dag i bref till Förenings-
banken begärt ett ytterligare
kreditiv på 3 500. mark, hvil-
ka redan efter en vecka skulle
behöfvas här. Min vän-
liga anhållan vore derföre
om HHrHögtärade Herrar ville låta med
angående post bemyndiga
För BnFöreningsbanken i Wasa utbetala den-
na summa att jag kunde hit
få pengarne för tjenstefolkets
och arbetarnes liqviderande
i nästa vecka.

Som en nyhet kan jag be-
rätta att Gestrin i dag lem-
nade denna ort och afreste
till Sverge. Han har åtnju-
tit lön till o moch med September
månads utgång, men
|4| dröjde här först för att
invänta svar om en plats
han sökte och sedan för att
afvakta ångbåtslägenhet
till Sverge.

Med nästa post skall upp-
giften om skörd och sådden
insändas, det beror på upp-
giften om de sista hafreriors
aftröskning. Rior har stått
för plöjningarnas skull.
Mig tillkommande förval-
tare arfvode för ⅓ år beder
jag få lyfta i HfrsHelsingfors, men skulle
derom skrifva med nästa
post, det torde komma att
lyftas af KammarRådet
Therman i ThusTavastehus.

Med sann Högaktning
och vänskap har äran
teckna

Gustaf Wasastjerna

Dokumentet i faksimil