ca 1864 Konsten är att hålla den rätta gränsen mellan tillräcklig myndighet, utan byråkratiskt öfvermod [...]

ca 1864 Konsten är att hålla den rätta gränsen mellan tillräcklig myndighet, utan byråkratiskt öfvermod [...]

Svensk text

|1|

Konsten är att hålla den rätta gränsen emellan tillräcklig myndighet, utan byråkratiskt öfvermod och derjemte troget uttryck af folkviljan.

Ministären måste vexla efter tendensernas makt, men all underordnad embetsmannaverksamhet bör till en viss grad vara stabil, maskineriet får icke rubbas, utan oförtrutet arbeta i konstitutionens tjenst, tjenstemanna härerne icke vara partiandans satelliter; – de äro framförallt verkställare och tillämpare af lag och författningar. Skilnaden mellan domare och administrativa embeten.

Genom kollegial inrättning af högsta styrelsen förebygges alltför täta ministerombyten.

De kollegiala formernas företräde i ett sådant mindre parlamentariskt styradt land som vårt.

Må man icke centralisera så att allt möjligt skall bero på högsta maktens afgörande: lemnarsvårtytt man underembetsmännes höga kompetens, skola de göra sin sak bättre, men besvärsvägen reglera deras fel.

|2|

Den adminstrativa organisationen, – medlet hvarigenom den konstitutionela staten funktionerar, måste ovilkorligen vara en grundlagssak.


Icke så, som borde en ministär nödvändigt abdikera för det kan ej kan genomdrifva sina åsigter i detaljfrågor, nej, men när hans system förkastas, då måste han afträda.

Finsk text

Taito säilyttää sopiva raja riittävän arvovallan ja kansan tahdon uskollisen ilmaisemisen välillä, byrokraattisen ylimielisyyden välttäen.

Ministeristön on vaihduttava suuntausten mukana, mutta kaiken sitä alemman virkamiestoiminnan on pysyttävä tietyssä määrin vakaana, koneisto ei saa horjua, vaan sen on työskenneltävä hellittämättä perustuslakia noudattaen, virkamiesjoukot eivät saa olla puoluehengen satelliitteja – ne ovat ennen kaikkea lain ja asetusten toimeenpanijoita ja soveltajia.

Tuomarien ja hallintovirkojen välinen ero.

Ylimmän hallinnon kollegiaalisella perustamisella estetään liian tiheät ministerinvaihdokset.

Kollegiaalisten muotojen ensisijaisuus vähemmän parlamentaarisesti hallitussa maassa, kuten meillä.

Ei pidä keskittää niin, että kaikki mahdollinen riippuu korkeimman vallan päätöksistä: jos säilytetään alempien virkamiesten suuri toimivalta, he tekevät työnsä paremmin, mutta heidän tekemiään virheitä joudutaan korjaamaan valitusteitse.

Hallinnon organisaation, jonka avulla perustuslaillinen valtio toimii, on ehdottomasti oltava perustuslakiasia.


Ei niin, että ministerin olisi välttämättä erottava, ellei hän saa läpi käsityksiään yksittäisissä asioissa, ei, mutta kun hänen järjestelmänsä kumotaan, hänen on erottava.

Original (transkription)

|1|

Konsten är att hålla den rätta gränsen emellan
tillräcklig myndighet, utan byråkratiskt öfvermod
och derjemte troget uttryck af folkviljan.

Ministären måste vexla efter tendensernas makt,
men all underordnad embetsmannaverksamhet bör till en
viss grad vara stabil, maskineriet får icke rubbas, utan
oförtrutet arbeta i konstitutionens tjenst, tjenstemanna
härerne icke vara partiandans satelliter; – de äro fram-
förallt verkställare och tillämpare af lag och författningar.
Skilnaden mellan domare och administrativa embeten.

Genom kollegial inrättning af högsta styrelsen före-
bygges alltför täta ministerombyten.

De kollegiala formernas företräde i ett sådant
mindre parlamentariskt styradt land som vårt.

Må man icke centralisera så att allt möjligt skall
bero på högsta maktens afgörande: lemnarsvårtytt man under-
embetsmännes höga kompetens, skola de göra sin sak
bättre, men besvärsvägen reglera deras fel.

|2|

Den adminstrativa organisationen, – medlet hvari-
genom den konstitutionela staten funktionerar,
måste ovilkorligen vara en grundlagssak.


Icke så, som borde en ministär nödvändigt abdikera
för det kan ej kan genomdrifva sina åsigter i detaljfrågor,
nej, men när hans system förkastas, då måste han
afträda.

Dokumentet i faksimil