15.8.1869 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Käraste Broder Leo!

Stor tack för senaste bref! och för alla kommissioners uträttande! Det hedrar i hög grad vederbörande förvaltare af Botby att ha drifvit upp höafkastningen derstädes till en så lysande höjd. – Det är tillika en tröst för den nuvarande egaren af Notsjö, som från sina långt öfver 2 000 tunnland vidsträckta ängar, dels odlade, dels naturliga, detta år icke lyckades berga mer än 26 000 L℔lispund hö och till qvalitén kan detta säkerl.säkerligen icke på långt när jemföras med höet å Botby. I fjol skördades här 40 000 L℔lispund. Således missvext i år.|2| Det är förnämligast det stora kärret, som svikit dena gång. –

I det bref, som Jenny medförde från Dig, nämnde Du att borgenärssammanträdet ang. Hietmanska affärerna skulle ega rum i Hfors den 20de, eller kanske den 23 dennes. – Då jag, likasom Hietman, skulle önska närvara dervid, och jag icke skulle hinna komma till Hfors mera än en gång denna höst förrän jag i November ordentligt flyttar dit, och vi förgäfves i tidningarna letat efter någon annons ang. sammanrädet, ber jag Dig vara god och med nästa post, som anländer hit Lördagen d. 21 dennes, lemna mig|3| bestämd underrättelse derom. –

2 checker medfölja till Ditt benägna ifyllande och begagnande.

Om jag icke anländer till Hfors till d. 1 September ber jag Dig nämnda dag betala min hyra åta Berglund med 500 msmark silver. Om Kapten Grahn i Tammerfors reqvirerar penningar, bör han få hvad han begär.

Till Herrar E. Julin & Cie i Åbo ber jag Dig sända 24 mark 60 penni, utgörande beloppet af en till mig insänd räkning öfver salt, strömming & sikten, af d. 6 Augusti.

|4|

Följande vexlar ha nyligen förfallit eller komma att göra det utan att jag vidtagit åtgärd om deras omsättning; – i den förhoppning att Vederbörande sett sig om på annat håll. Blir det nödvändigt, så befullmäktigar jag Dig att teckna mitt namn. –

 • Aug. 7. Föreningsbanken i Hfors. Min Vexel med C. W. Spåres accept. – 1 000 ms
 • 〃 17. do i Borgå. – Edvard Schantz’ Vexel. med min accept. 900 ms.
 • Sept. 1. do i Hfors. – Min do med Theodor Crusells accept 2 000 ms.
 • 〃 2. do i do. – Min do med Frans Lohmans accept. 400 ms.

Till den 12 September står jag till Din tjenst om det behöfs. –

Pihlström torde komma att behöfva omkr. 100 mark till uppköp af ved. Jenny lär ej eller underlåta att begära penningar när hon anländer dit. Svärmor och Jenny ha för afsigt att afresa härifrån nästa Onsdag, Jenny afreser från ThusTavastehus till Hfors, Thorsdags morgon, senaste Thorsdag e. m.

Efter ihållande regn fick vi i går vackert väder som tyckes fortfara. – Rågskörden som påbörjades under regn, skall nu fortgår med fart. För öfrigt allt bra. –

|25|

P. S. Svärmor och Jenny skrifva i dag till Alexandra och jag bifogar hjertliga helsningar till Eder alla från mina damer och Din tillgifne broder

Torsten.

Finsk text

Rakkain Leo-veli!

Suuri kiitos viimeisimmästä kirjeestäsi ja kaikkien komissioiden suorittamisesta! Puotilan asianomaiselle hoitajalle on kyllä suureksi kunniaksi, että heinäntuotto on saatu niin korkealle tasolle. Onhan se samalla eräänlainen lohdutus myös Nuutajärven nykyiselle omistajalle, joka reilusti yli 2 000 tynnyrinalan osittain viljellyiltä, osin luonnonniityiltään ei tänä vuonna onnistunut saamaan kuin 26 000 leiviskää heinää, eikä se laadultaan varmasti ole lähelläkään Puotilan tasoa. Viime vuonna korjattiin täällä 40 000 leiviskää. Siis kato tänä vuonna. Suuri suo lähinnä oli se alue, joka tänä vuonna petti.

Jennyn sinulta tuomassa kirjeessä mainitset, että Hietmannin konkurssipesän velkojienkokous olisi Helsingissä tämän kuun 20. päivä tai ehkä 23. päivänä. Minä, samoin kuin Hietmann, toivoisin voivani olla paikalla, mutta en ehdi käydä Helsingissä tänä syksynä kuin kerran ennen kuin marraskuussa muutamme sinne pysyvästi, ja olemme turhaan odottaneet sanomalehdistä jotain tietoa kokouksesta joten pyydän, että olet hyvä ja lähetät minulle seuraavassa, lauantaina 21. päivä tänne lähtevässä postissa tarkan tiedon asiasta. Tässä on mukana kaksi shekkiä täytettäväksi ja käytettäväksi.

Jollen tule Helsinkiin ennen 1. syyskuuta, pyydän sinua tuona päivänä maksamaan vuokrani Berglundille 500 mk. Jos kapteeni Grahn Tampereelta pyytää rahaa, hänen täytyy saada mitä hän pyytää.

Herroille E. Julin & kumpp. Turussa pyytäisin sinua lähettämään 24 mk 60 penniä, joka kattaa laskuni 6. elokuuta, suolasta, silakasta ja jauhoista.

Seuraavat vekselit ovat langenneet äskettäin tai ovat pian lankeamassa ilman että olen ryhtynyt mihinkään toimiin niiden uudistamiseksi – siinä toivossa, että asianosaiset ovat katsoneet toisaalle. Jos tarpeen, niin valtuutan sinut kirjoittamaan nimeni.

 • 7. elokuuta, Yhdyspankki Helsinki. Minun vekselini C.W. Spåren hyväksymänä 1 000 mk
 • 17. elokuuta Edvard Schantzin vekseli, minun hyväksymäni 900 mk.
 • 1. syyskuuta, Yhdyspankki, Helsinki, minun vekselini Theodor Crusellin hyväksynnällä, 2 000 mk
 • 2. syyskuuta minun, Frans Lohmannin hyväksynnällä 400 mk.

Olen käytettävissäsi 12, syyskuuta saakka, jos tarvis. Pihlström tullee tarvitsemaan noin 100 markkaa halkojen ostoon.

Jenny tuskin myöskään jättää pyytämättä rahaa kun hän tulee sinne. Anoppi ja Jenny aikovat lähteä tältä ensi keskiviikkona, Jenny lähtee Hämeenlinnasta Helsinkiin torstaina aamulla, viimeistään torstaina iltapäivällä.

Jatkuvien sateiden jälkeen saimme eilen kauniin sään, joka nyt näyttää jatkuvan. Sateessa aloitettu rukiinleikkuu etenee nyt vauhdilla. Muuten kaikki hyvin.

P.S. Anoppi ja Jenny kirjoittavat tänään Alexandralle ja minä laitan tähän sydämelliset terveiset teille kaikilta daameiltani

uskollinen veljesi

Torsten

Original (transkription)

|1|

Käraste Broder Leo!

Stor tack för senaste bref! och
för alla kommissioners uträttande!
Det hedrar i hög grad vederbörande
förvaltare af Botby att ha drifvit
upp höafkastningen derstädes till en
så lysande höjd. – Det är tillika
en tröst för den nuvarandetillagt egaren af Notsjö, som
från sina långt öfver 2 000 tunnland
vidsträckta ängar, dels odlade, dels na-
turliga, detta år icke lyckades berga
mer än 26 000 L℔lispund hö och till qvalitén
kan detta säkerl.säkerligen icke på långt när
jemföras med höet å Botby. I fjol
skördades här 40 000 L℔lispund. Således missvext i år.
|2| Det är förnämligast det stora kärret,
som svikit dena gång. –

I det bref, som Jenny medförde från
Dig, nämnde Du att borgenärssamman-
trädet ang. Hietmanska affärerna skulle
ega rum i Hfors den 20de, eller kanske
den 23 dennes. – Då jag, likasom Hietman,
skulle önska närtillagtvara dervid, och jag icke
skulle hinna komma till Hfors mera än
en gång denna höst förrän jag i November
ordentligt flyttar dit, och vi förgäfves
i tidningarna letat efter någon annons
ang. sammanrädet, ber jag Dig vara
god och med nästa post, som anländer
hit Lördagen d. 21 dennes, lemna mig |3| bestämd underrättelse derom. –

2 checker medfölja till Ditt benägna
ifyllande och begagnande.

Om jag icke anländer till Hfors förestruket till
d. 1 September ber jag Dig nämnda dag
betala min hyra åta Berglund med
500 msmark silver.
Om Kapten Grahn i Tammerfors re-
qvirerar penningar, bör han få hvad
han begär.

Till Herrar E. Julin & Cie i Åbo
ber jag Dig sända 24 mark 60 penni,
utgörande beloppet af en till mig in-
sänd räkning öfver salt, strömming &
sikten, af d. 6 Augusti.

|4|

Följande vexlar ha nyligen förfallit eller
komma att göra det utan att jag vidtagit
åtgärd om deras omsättning; – i den förhopp-
ning att Vederbörande sett sig om på annat
håll. Blir det nödvändigt, så befullmäk-
tigar jag Dig att teckna mitt namn. –

 • Aug. 7. Föreningsbanken i Hfors. Min Vexel med C. W. Spåres accept. – 1 000 ms
 • 〃 17. do i Borgå. – Edvard Schantz’ Vexel. med min accept. 900 ms.
 • Sept. 1. do i Hfors. – Min do med Theodor Crusells accept 2 000 ms.
 • 〃 2. do i do. – Min do med Frans Lohmans accept. 400 ms.

Till den 12 September står jag till Din
tjenst om det behöfs. –

Pihlström torde komma att behöfva omkr.
100 mark till uppköp af ved.
Jenny lär ej eller underlåta att begära pen-
ningar när hon anländer dit. Svärmor och Jenny
ha för afsigt att afresa härifrån nästa Onsdag,
Jenny afreser från ThusTavastehus till Hfors, Thorsdags morgon,
senaste Thorsdag e. m.

Efter ihållande regn fick vi i går vackert väder
som tyckes fortfara. – Rågskörden som påbörjades under
regn, skall nu fortgår med fart. För öfrigt allt bra. –

|25|

P. S. Svärmor och Jenny skrifva i dag till Alexandra och jag bifogar hjertliga helsningar
till Eder alla från mina damer och Din tillgifne broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil