12.4.1868 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Hundratusen hjertliga tacksägelser för Dina bref och det oändliga besvär och det myckna bråk som Du, käre broder, haft och ännu fortfarande får med anledning af Woipala affären!

Här sänder jag dig skuldsedeln till Dårvården, fullmakt att lyfta lånet och kronofogdens intyg öfver att Nervanders lån är betaldt. Hans intyg är dateradt den 31 Mars, ehuru lånet betalades i dag. Så skedde föratt jemna räntebetalningen, som nu blef för 2 ¼ år. Dessutom medföljer här några papper, som af Dig qvarglömdes å Woipala.

|2|

Dagens anmärkningsvärdaste faktum är att en polack blifvit Regementschef på Sveaborg och att jag sålunda på fullt alfvar utbytt svärdet mot plogen. Måtte det lyckas mig att plöja fram mera marker än det lyckats mig att skära lagrar med svärdet. En viss angenäm känsla af frihet sådan jag aldrig förut erfarit är resultatet af hela historien.

Sedan jag nu funderat och kalkylerat hit och dit, har jag beslutit mig för 4 åttatiomarks kakelungnar från Andsten och 3 Wiborgska kakelungnar å 48,30 från Arrhenius. Får jag nu, älskade Leo, anhålla om benägen ordres till dessa Herrarsvårtytt att genast afsända sin vara med bantåget, så att jag må hinna släpa ut ugnarna per isföre.|3| Jerntillbehören till kakelungnarna har jag redan reqvirerat från Stockman.

Af de medel, som utfalla till byggnadens inredning ber jag Dig hafva godheten att lemna åt Wetser 606 Fmarkfinska mark, hvilken summa jag pressat ur Nervander för vexeln. Resten må innestå föratt dermed liqvidera Andsten Arrhenius och Stockman.

Sedan jag nu icke vidare behöfver tänka på en fortsatt militärbana, har jag redan afsändt mina möbler till Woipala och flyttar sjelf ut denna vecka föratt öfvervaka egendomens skötsel. Jag har redan inhemtat en sådan portion theoretisk agronomi att jag riktigt längtar efter tillfälle att utbyta tankar derom med Poldusen. Hjalmar Nathhorst’s reflexioner|4| om höjandet af åkerjordens bördighet har riktigt satt myror i hufvudet på mig i det han i sin med 100 Specier prisbelönta skrift tydligen bevisar att alla menniskor som skaffa mycket hö och med anledning deraf mycket kreatursspilning på sina åkrar – – – systematiskt utsuga sin jord!!! Man fäster icke tillbörlig vigt vid de mineraliska gödningsämnenas anskaffande till åkern, utan endast på de atmospheriska genom gödseln. Jag skall åtminstone genast börja att köpa upp aska i stora qvantiteter.tillagt av utgivaren Guano och oljekakor har fan råd att köpa.

Hjertliga helsningar till Eder alla från

Din tillgifne och tacksamme

broder Robert.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Sadattuhannet sydämelliset kiitokset kirjeestä, loputtomasta vaivannäöstäsi ja kaikesta mekkalasta, jota sinulla on ollut ja tulee edelleen olemaan Voipaalan asiassa!

Lähetän tässä uuden velkakirjan houruinhoidolle, valtakirjan lainan nostamiseksi ja kruununvoudin todistuksen että Nervanderin velka on maksettu. Hänen todistuksensa on päivätty 31. maaliskuuta vaikka laina maksettiin tänään. Näin siksi, että saatiin tasattua korkoerät, niitä maksettiin nyt 2 ¼ vuodelta. Lisäksi panen mukaan muutamia papereita, jotka sinulta jäivät Voipaalaan.

Päivän huomionarvoisin tosiseikka on se, että muuan puolalainen on tullut rykmentinkomentajaksi Suomenlinnaan, ja niin ollen minä olen todellakin vaihtanut miekan auraan. Kunpa onnistuisin kyntämään enemmän maita kuin mitä saavutin kunniaa miekallani. Koko tarinan lopputulos on eräänlainen miellyttävä vapauden tunne, jollaista en ole koskaan aiemmin kokenut.

Kun nyt olen fundeerannut ja laskeskellut sinne tänne, olen päättänyt tilata neljä 80 markan kaakeliuunia Andstenilta ja kolme viipurilaista kaakeliuunia à 48,30 Arrheniukselta. Saanko nyt pyytää, rakas Leo, että ohjeistaisit näitä herroja heti lähettämään tavaransa rautateitse niin että minä ehdin saada uunit perille jääkelien aikana. Kaakeliuunien rautaosat olen jo tilannut Stockmannilta.

Rakennuksen sisustukseen tarkoitetuista rahoista pyydän, että olet hyvä ja jätät Wetzerille 606 markkaa, jonka summan puristin Nervanderilta vekselillä. Loput rahat jätetään niin että niillä maksetaan Andstenille, Arrheniukselle ja Stockmannille.

Ja kun minun nyt ei enää tarvitse ajatella sotilasuran jatkoa, olen jo lähettänyt huonekaluni Voipaalaan ja muutan sinne tällä viikolla valvomaan tilan hoitoa. Olen jo omaksunut sellaisen määrän teoreettista maatalousoppia, että kaipaan todella mahdolisuutta saada vaihtaa ajatuksia Poldusin kanssa. Hjalmar Nathhorstin ajatukset peltomaan viljavuuden parantamisesta antoivat todella päänvaivaa, kun hän 100 hopeariksillä palkitussa kirjoituksessaan selvästi osoittaa, että kaikki ne, jotka hankkivat paljon heinää ja sen seurauksena paljon karjanlantaa pelloilleen – köyhdyttävät järjestelmällisesti maitaan! Ei panna tarpeeksi painoa mineraalisten lannoitusaineiden saamiseksi maahan, vaan ainoastaan lannoituksen tuottamiin ilman kautta tuleviin lannoitusaineisiin. Minä ainakin aion heti aluksi ostaa suuria määriä tuhkaa. Guanoa ja öljykakkuja ei pirullakaan ole varaa ostaa.

Sydämelliset terveiset teille kaikille

kiitollinen ja uskollinen veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Hundratusen hjertliga tacksä-
gelser för Dina bref och det oänd-
liga besvär och det myckna bråk
som Du, käre broder, haft och än-
nu fortfarande får med anledning
af Woipala affären!

Här sänder jag dig skuldsedeln
till Dårvården, fullmakt att lyfta
lånet och kronofogdens intyg öf-
ver att Nervanders lån är betaldt.
Hans intyg är dateradt den 31 Mars,
ehuru lånet betalades i dag. Så
skedde föratt jemna räntebetalnin-
gen, som nu blef för 2 ¼ år.
Dessutom medföljer här några
papper, som af Dig qvarglömdes
å Woipala.

|2|

Dagens anmärkningsvärdaste
faktum är att en polack blifvit
Regementschef på Sveaborg och
att jag sålunda på fullt alfvar
utbytt svärdet mot plogen.
Måtte det lyckas mig att plöja
fram mera marker än det lyckats
mig att skära lagrar med svärdet.
En viss angenäm känsla af frihet
sådan jag aldrig förut erfarit är
resultatet af hela historien.

Sedan jag nu funderat och kal-
kylerat hit och dit, har jag be-
slutit mig för 4 åttatiomarks
kakelungnar från Andsten
och 3 Wiborgska kakelungnar å
48,30 från Arrhenius. Får jag
nu, älskade Leo, anhålla om
benägen ordres till dessa Herrarsvårtytt
att genast afsända sin vara
med bantåget, så att jag må hinna
släpa ut ugnarna per isföre.
|3| Jerntillbehören till kakelungnarna
har jag redan reqvirerat från Stock-
man.

Af de medel, som utfalla till
byggnadens inredning ber jag Dig
hafva godheten att lemna åt
Wetser 606 Fmarkfinska mark, hvilken sum-
ma jag pressat ur Nervander
för vexeln. Resten må innestå
föratt dermed liqvidera Andsten
Arrhenius och Stockman.

Sedan jag nu icke vidare behöf-
ver tänka på en fortsatt militär-
bana, har jag redan afsändt
mina möbler till Woipala och
flyttar sjelf ut denna vecka föratt
öfvervaka egendomens skötsel. Jag
har redan inhemtat en sådan por-
tion theoretisk agronomi att jag
riktigt längtar efter tillfälle att
utbyta tankar derom med Poldusen.
Hjalmar Nathhorst’s reflexioner
|4| om höjandet af åkerjordens bör-
dighet har riktigt satt myror
i hufvudet på mig i det han
i sin med 100 Specier prisbelönta
skrift tydligen bevisar att alla
menniskor som skaffa mycket hö
och med anledning deraf mycket
kreatursspilning på sina åkrar – –
systematiskt utsuga sin jord!!!
Man fäster icke tillbörlig vigt vid
de mineraliska gödningsämnenas
anskaffande till åkern, utan endast
på de atmospheriska genom gödseln.
Jag skall åtminstone genast börja att
köpa upp aska i stora qvantiteter
Guano och oljekakor har fan råd
att köpa.

Hjertliga helsningar till Eder
alla från

Din tillgifne och tacksamme

broder Robert.

Dokumentet i faksimil