20.9.1861 Krönika

Svensk text

|24|

Krönika.

Sedan väderleken en längre tid varit vacker och blid, slog den plötsligen om i söndags: himlen blef grå och luften ruskig, det blåste, och regnet smattrade mot rutorna. Man trodde att sommaren redan suckade sitt ängsliga farväl och höstens melankoliska aftacklingsarbete skulle begynna. Men se, hösten hade blott sändt ett förebud, en annoncerande kurir som snart försvann, och i onsdags uppgick solen åter i sommarprakt, och paraplyerna, dessa de ynkligaste och tråkigaste kostymbihang, voro åter bortsopade från våra gator.

Man kunde derföre med nöje göra en liten promenad kring staden. Nuförtiden, när man promenerar i Helsingfors och det icke gäller en utflykt i det gröna, har man till mål, att bese de många byggnadsarbeten som pågå med all ifver, och om hvilka våra tidningar också redan särskilda gånger berättat. Men så mycket man också har att bese, så mycket det också redan bygges, återstår dock ännu mycket att önska, för att vår hufvudstad måtte bli en riktigt vacker stad. Skatudden skall raseras, planeras och bebyggas, det är sannt, och dermed är den värsta ”nagel i ögat” bortryckt. Men vi hafva t. ex. midt i staden ett parti, som, om det i byggnadsväg också öfverträffar den nuvarande Skatudden, likväl kan anses bestå af ruckel. Detta är, som en hvar torde gissa, en del af Norra Esplanadgatan, hvilken erbjuder en desto obehagligare anblick, som den bjert kontrasterar mot Palmqvistska stenhuset å ena och stenhusraden midtemot theatern å andra sidan. Om vi hade en expropriations-lag och vore helst litet besmittade af den stora parisiska demolitions manin, så skulle dessa låga trädhus säkert i ett nu försvinna och ersättas af prydliga palats. Kanske skola de ock i alla fall snart gifva vika för värdigare efterträdare: det tyckes som om förruttnelsens mask redan tärde på dem. – Apropos gammalt och nytt: de gamla gatlyktorna, så underlägsna de nya i lysningsförmåga, tyckas vilja visa att de dock kunna öfverträffa dem i en sak – i nit. Derföre ser man om qvällen deras surmulna sken nära en timma före deras moderna herrar kollegers.

Vid inskriptionshögtidligheten sistlidne lördag framställde universitetets Rektor sina åsigter i några af de frågor som vårdas heligast af tidens medvetande. Vi skulle önska att kunna återgifva hvart och ett af dessa varma och behjertansvärda ord, – men vi måste till och med försaka nöjet att meddela ett referat deraf eftersom tvenne af våra kolleger i hufvudstaden redan gjort detta. – De inskrifna studenternas antal var ännu icke stort, endast 195, hvaribland 41 graduerade. Dock kan man antaga att antalet ännu fördubblas; många anlända så sent som möjligt och resa bort så snart som möjligt. Orsaken hvarföre terminen reduceras till ett sådant minimibelopp torde böra sökas hufvudsakligen i den ständigt tilltagande dyrheten i Helsingfors och i den reaktion som försiggått i kreditväsendet. – F. n.För närvarande bidar mången juris studiosus med längtan i håg uppå att få se resultatet af den i våras uppkastade ryska examens-frågan; man har nu på länge icke hört ett ord om denna sak. – I Måndags begynte de flesta föreläsningar, man kommer sig åter i ordning vid universitetet. – Nästa onsdag, den 25 dennes, ventileras vice bibliothekarien d:r G. E. Ingelii afhandling ”Om Medeltidens skådespel och deras fortgång till sednare tider med särskildt fästadt afseende vid Finlands äldste dramatiske författare Jakob Pehrsson Chronander”.

Ganska få af aktionärerne i ”Folkvännen” hade infunnit sig till mötet i måndags. Prenumeranternas antal uppgick, då två halfårs prenumeranter räknades som en hel, till omkr. 915. Den förra direktionen återinvaldes. Redaktionen förblir densamma.

Brandstodsbolagets för landet bolagsstämma egde rum d. 16. Af direktionens redogörelse inhemtas, att försäkringarnes antal som vid ingången af det förra redogörelseåret utgjorde något öfver 6 000 numror, nu öfverstiger 27 000, och att värdet af den försäkrade egendomen tredubblats. – Såsom de vigtigaste af de vid bolagsstämman fattade beslut må nämnas: ansvarighetsbeloppet för bruk och fabriker förhöjdes, för de mest eldfarliga med 500 proc. Riorna indelades i två klasser och förhöjdes ansvarighetsbeloppet för den eldfarligare af dessa två med 200, för den andra med 100 proc. – I stället för att bolaget förut begagnat kreditiv i banken för liqviderandet af sina utgifter, skola medlen dertill framdeles anskaffas genom 4 procents obligationer, lydande å 50 rubel och löpande med ränta i två år samt betalbara tre dagar efter uppvisandet. – Direktionen och brandstodskomitéerna åtaga sig de med förvaltningen af det projekterade bolaget Sampo förenade göromål.

Hypotheksföreningens direktion sammanträdde i tisdags och beslöt att uppmana jordegarne att låta värdera sina egendomnar och inkomma till direktionen med värderingsinstrument och låneansökningar. Några obligationer har direktionen, såsom bekant, icke rätt att utgifva förrän låneansökningar inkommit till ett belopp af fem miljoner mark.

Ryktesvis omtalas, att inom Senaten snart skall sammanträda en komité för uppgörande af förslag till reglerande af domsagornas omfång. Önskligt vore att herrar domare skulle visa sitt intresse för denna vigtiga sak genom att offentligen diskutera densamma jemte dermed sammanhängande omständigheter.

M:ll Hilda Stadii konsert i tisdags var besökt af omkr. 300 personer. Programmet var omvexlande och väl valdt, så när som på den stora arian ur Lucie de Lammermoor som erfordrar en stark stämma och som vi gerna sett ersatt genom något enklare stycke, någon af dessa vackra romanser och visor hvarpå den svenska musiken är så rik, och hvilka vore så egnade för M:ll Stadii mjuka och behagliga röst. – Hr Burmeister, en medlem af hr v. Schantz orkester, uppträdde med ett solo på flöjt; han synes ega en utmärkt skicklighet i trakterandet af detta, annars i solopartier nog otacksammaoriginal: otacksamma; instrument.

Herr von Schantz har utsändt i boklådorna abonnementslistor till sina tillämnade symfonikonserter.

För alla tio konserterna betalar
en familj af 5 eller flere personer10rub.
d:odito under 5 personer7
en enskild person4
Sker abonnnementet blott på fem konserter, så betalar
en familj af 5 eller flere personer6rub.
d:odito under 5 personer4
en enskild person250kop.

Bland senast ankomna svenska tidningar varsnade man med förvåning äfven några hela numror. Vi taga oss friheten att, bland åtskilligt af intresse som der förekommer, särskildt fästa våra läsares uppmärksamhet vid ett i Nya Dagl. Alleh. N:o 213 infördt bref af tidningens pariserkorrespondent.

P. S. Landtbruksmötet i Tavastehus tisdagen den 17 dennes besöktes af 60 a 70 personer. Ordförande vid mötet var, i Statsrådet Furuhjelms frånvaro, öfverste Kræmer. Till de vigtigaste frågor som diskuterades hörde bildandet af ett försäkringsbolag mot hagelskador m. m. Det beslöts att de som önskade vinna inträde i detta skulle preliminärt teckna sig hos brandstodskomitéernas ordförande.

Profplöjningen den 18 visade ganska vackra resultater, då icke allenast bönder utan äfven torpare hade anskaffat sig plogar af nyaste konstruktion, hvilka de handterade med berömvärd skicklighet. Kreatursexpositionen hade, utom några vackra fullblods Ayrshire djur, ingen bättre boskap att uppvisa.

Finsk text

Kronikka

Säiden herra oli pitkään suosinut meitä kauniilla ja lauhalla säällä, kunnes sunnuntaina yhtäkkiä jyrähti ukkonen: taivas peittyi harmaaseen ja ilma muuttui kosteaksi, alkoi tuulla ja sade ropisi ikkunaruutuja vasten. Kesän luultiin jo jättäneen haikeat hyvästit ja melankolisten syystuulten aloittaneen luonnon paljaaksi puhaltamisensa, mutta syksy olikin nähkäät vain lähettänyt enteen, saapumisestaan varoittavan lähetin, joka pian kaikkosi tiehensä. Aurinko paistoi keskiviikkona jälleen kesäisesti, ja sateenvarjot, nuo asusteista kurjimmat ja ikävystyttävimmät, olivat poissa rumentamasta katukuvaa.

Oli siis ilo käydä pikku kävelyllä ympäri kaupunkia. Jos tätä nykyä on Helsingissä kävelyretkellä, eikä tarkoituksena ole suunnata viheralueille, on tarkoituksena katsastaa niitä lukuisia kiireisiä rakennustyömaita, joista lehtemme ovat jo useaan otteeseen kertoneet. Mutta niin paljon kuin katsastettavaa onkin, niin paljon kuin nyt rakennetaankin, jää siinä silti paljon toivomisen varaa, mikäli pääkaupungistamme halutaan toden teolla kaunis. Totta on, että Katajanokka aiotaan raivata, kaavoittaa ja rakennuttaa täyteen ja sen myötä poistetaan silmästä pahin tikku. Toisaalta esim. kaupungin keskellä on alue, joka nykyiseen Katajanokkaankin nähden rakennustaiteeltaan ylivertaisena koostuu sekin mörskistä. Kyse on arvatenkin osasta Pohjoisesplanadinkatua, jonka näkymä on sitä epämiellyttävämpi, mitä räikeämmin se vertautuu viereisiin Palmqvistin kivitaloon ja teatteria vastapäätä oleviin kivitaloriveihin. Jos meillä olisi pakkolunastuslainsäädäntö ja Pariisin suuri purkukuume olisi meihin edes vähäisen tarttunut, katoaisivat kyseiset matalat puutalot varmasti käden käänteessä ja korvautuisivat mahtavilla palatseilla. Puutalot näyttävät joka tapauksessa pian tulevan tiensä päähän ja tekevän tilaa arvokkaammille seuraajilleen: ne näyttävät silmin nähden mätänevän kasaan. Mitä tulee vanhaan ja uuteen: vanhat katulyhdyt, jotka häviävät mennen tulleen uusille valaistuskyvyllään, ylittävät uudet kuitenkin yhdessä asiassa: ahkeruudessa. Tai ainakin sytytetään illalla niiden synkeät valot lähes tuntia aikaisemmin kuin niiden modernimpien kollegoiden.

Yliopiston rehtori otti viime lauantaina järjestetyssä lukuvuoden avajaisjuhlassa kantaa joihinkin aikanamme tärkeimpinä pidettyihin kysymyksiin. Voisimmepa referoida jokaisen näistä lämminhenkisistä ja huomionarvoisista sanoista, mutta joudumme valitettavasti kieltäytymään referoinnin kunniasta, sillä kaksi kollegamme pääkaupungissa on jo toimeen tarttunut. Kirjoilla olevien ylioppilaiden määrä ei ole edelleenkään suuri, ainoastaan 195, joista 41 on valmistuneita. Määrän voi kuitenkin odottaa vielä kaksinkertaistuvan, sillä monet ylioppilaat saapuvat paikalle niin myöhään kuin mahdollista ja lähtevät matkoihinsa mahdollisimman aikaisin. Syy sille, miksi lukukausi typistyy moiseen vähimmäispituuteen, piilee Helsingin hintatason jatkuvaan nousuun ja sen aikaansaamaan reaktioon lainanannossa. Moni oikeustieteen opiskelija odottaa parhaillaan kärsimättömänä vastausta keväällä esitettyyn kysymykseen venäjän tutkinnosta. Asian tiimoilta ei ole pitkään aikaan kuulunut sanaakaan. Suurin osa luennoista alkoi maanantaina, mikä merkitsee tavallisen päiväjärjestyksen paluuta yliopistoon. Ensi keskiviikkona 25. päivänä järjestetään varakirjastonhoitaja tohtori G. E. Ingeliuksen väitöstyön koskien ”keskiajan näytelmäkirjallisuutta ja sen jatkuvuutta myöhempinä aikoina keskittymällä erityisesti Suomen varhaisimpaan näytelmäkirjailijaan Jakob Pehrsson Chronanderiin”.

Varsin harvat ”Folkvännen”-lehden osakkaista osallistuivat maanantaiseen kokoukseen. Lehden tilaajien määrä on noin 915, kun lasketaan kaksi puolivuotistilausta yhtenä tilaajana. Istuva hallitus valittiin uudelleen ja lehden toimituskin pysyy samana.

Maanlaajuisen palovakuutusyhtiön yhtiökokous pidettiin 16. päivänä. Hallituksen laatiman selvityksen mukaan edellisen selvitysvuoden alkaessa noin 6 000 maissa pyörinyt vakuutusten määrä ylittää tätä nykyä 27 000, mikä merkitsee vakuutetun omaisuuden arvon kolminkertaistumista. Yhtiökokouksen tehdyistä päätöksistä tärkeimpinä mainittakoon se, että ruukkien ja tehtaiden omavastuu nousee, kaikkien paloalttiimpien kohdalla 500 prosenttia ja ruuhien jako kahteen luokkaan, joista paloalttiimman omavastuu nousee 200 prosenttia ja toisen 100 prosenttia. Siinä missä yhtiö ennen maksoi laskujaan pankin luottokirjeillä, katetaan kulut vastaisuudessa neljän prosentin obligaatioilla, jotka maksavat viisikymmentä ruplaa, erääntyvät kahden vuoden päästä ja ovat maksettavissa korkoineen kolmen päivän jälkeen. Hallitus ja palovakuutuskomiteat alkavat valvoa kaavailtuun Sampo-yhtiöön liittyviä asioita.

Hypoteekkiyhdistyksen hallitus kokoontui tiistaina ja päätti kannustaa maanomistajia arvioimaan omaisuuksiensa hintaa ja saattamaan hallitukseen tietoon arviointituloksensa ja lainahakemuksensa. Hallituksella ei tunnetusti ole oikeutta laskea liikkeelle obligaatioita ennen kuin lainahakemuksia on kertynyt viiden miljoonan markan edestä.

Huhujen mukaan senaatin sisällä kokoontuu pian komitea laatimaan esitystä tuomiokuntien koon sääntelystä. Kunnianarvoisten tuomareiden soisi ilmaisevan kiinnostuksensa tähän tärkeään asiaan käymällä siitä ja siihen liittyvistä muista asianhaaroista julkisen keskustelun.

Neiti Hilda Stadiuksen tiistainen konsertti veti paikalle n. 300 katsojaa. Ohjelma oli monipuolinen ja hyvin koostettu, ottamatta lukuun vahvaa ääntä vaativaa Lucie de Lammermoorin suurta aariaa, jonka sijasta olisimme mielellämme kuulleet jonkin yksinkertaisemman kappaleen, kuten vaikka jonkun ruotsalaisen musiikin useista rakkauslauluista tai veisuista, jotka ovat kuin tehtyjä neiti Stadiuksen miellyttävän pehmeälle äänelle. Herra von Schantzin orkesterin jäsen herra Burmeister esitti konsertissa huilusoolon ja vaikutti hallitsevan kyseisen, sooloesityksissä usein epäkiitollisen, instrumentin soittamisen.

Herra von Schantz on lähettänyt kirjakauppoihin suunnittelemiensa sinfoniakonserttien tilauslistoja.

Kaikki kymmenen konserttia maksavat:
Viiden tai sitä useamman hengen perheelle10ruplaa
Alle viiden hengen perheelle7ruplaa
Yksittäiselle henkilölle4ruplaa
Mikäli tilaus koskee ainoastaan viittä konserttia, maksavat ne:
Viiden tai sitä useamman hengen perheelle6ruplaa
Alle viiden hengen perheelle4ruplaa
Yksittäiselle henkilölle2ruplaa50kopeekkaa

Viimeksi saapuneiden ruotsalaisten sanomalehtien joukossa oli yllättäen jopa muutamia kokonaisia numeroita. Vaikka joukossa on moniakin kiinnostavia tapauksia, otamme vapauden kiinnittää lukijoidemme huomiota Nya Dagliga Allehanda -lehden numero 213:ssä julkaistuun lehden Pariisin kirjeenvaihtajan kirjeeseen.

P. S. Tiistain 17. päivän maanviljelyskokous Hämeenlinnassa houkutteli paikalle 60–70 osanottajaa. Valtioneuvos Furuhjelmin poissaolon johdosta kokouksen puheenjohtajana toimi eversti Kræmer. Tärkeimpiin kokouksissa käsiteltyihin asioihin kuului vakuutusyhtiön perustaminen korvaamaan mm. raekuuroista aiheutuneita vaurioita. Tehdyn päätöksen mukaan yhtiöön mukaan haluavien pitäisi alustavasti ilmoittautua palovakuutuskomiteoiden puheenjohtajalle.

18. päivän koekyntäyksestä saatiin varsin hyviä tuloksia, sillä talonpoikien ohella myös torpparit olivat hankkineet itselleen kaikkein uusimpia auroja, joita he hyödynsivät ihailtavan kyvykkäästi. Kotieläinnäyttelyssä ei ollut muutamia komeita täysiverisiä ayrshireyksilöitä lukuun ottamatta sen kummempaa karjaa näytillä.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil