2.8.1872 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

I dag har omsättningen af vexeln försiggått, hvarvid af de åtföljande medlen 1 346 mark 11 penni användes. Den numera döde vexeln af äldre datum återsändes härmedelst.

Hypotheksföreningen sade sig beräkna straffräntan retillagt av utgivarendan ifrån den 1 Augusti,tillagt av utgivaren hvarföre jag såg mig tvungentillagt av utgivaren att genom ett provisionelt arrangement inbetala räntan. Begagnande mig af Ditt broderliga anbud, ville jag|2| nu fråga Dig, huruvida Du nu redan kunde försträcka mig de 600 FmsFinska mark silver som ännu skulle tillfalla mig den 1 November för Laitiala och hvaraf 300 på sätt och vis redan kunde anses vara uttjenade. Om så vore, att detta låte sig göra, torde Du hafva godheten att tillsända Kapten Anton Bollfras dessa 600 FmsFinska mark silver, ty han har lofvat emottaga penningarne och arrangera affären. –

Boije bjuder 24 FmsFinska mark silver för råg i partier (till det nya bränneriet å Haga). –

Hvilka priser anser man i Helsingforstrakten bli|3| beståndande för hösten? Månne Du, käre broder, under Din resa i Sverige kunde arrangera någon förmonlig afsättning af utsädes råg från de 4 egendomarne Botby,tillagt av utgivaren Notsjö,tillagt av utgivaren Laitiala och Voipala?

Önskande Dig en angenäm resa, förblir jag Din tacksame

broder Robert.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Tänään uudistettiin vekseli ja saaduista varoista käytettiin 1 346 markkaa 11 penniä. Palautan ohessa vanhemmalle päivämäärälle merkityn kuoletetun vekselin.

Hypoteekkiyhdistys sanoi laskevansa sakkokoron jo elokuun 1. päivästä lähtien, joten jouduin tekemään väliaikaisjärjestelyjä koron maksamiseen. Veljelliseen tarjoukseesi nojautuen tiedustelen nyt sinulta, voisitko ehkä jo nyt antaa minulle ne 600 hopeamarkkaa, jotka ovat tulossa minulle 1. marraskuuta Laitialasta ja joista 300:aa voisi tavallaan pitää jo ansaittuina? Jos tämä kävisi päinsä, voisit varmaankin lähettää nämä 600 hopeamarkkaa kapteeni Anton Bollfrasille, sillä hän on luvannut vastaanottaa rahat ja järjestää asian.

Boije tarjoaa rukiista erinä 24 hopeamarkkaa (uudelle polttimolle Haagaan).

Mille tasolle hintojen oletetaan Helsingin seudulla asettuvan syksyllä? Voisitko sinä, rakas veli, järjestää Ruotsin matkallasi edullisen myyntimahdollisuuden 4 tilan – Puotilaan, Nuutajärven, Laitialan ja Voipaalan – rukiin siemenelle?

Toivotan sinulle mukavaa matkaa, kiitos sinulle,

veljesi Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

I dag har omsättningen af
vexeln försiggått, hvarvid
af de åtföljande medlen
1 346 mark 11 penni användes.
Den numera döde vexeln
af äldre datum återsändes
härmedelst.

Hypotheksföreningen sade
sig beräkna straffräntan [...]oläsligt-
dan ifrån den 1 Augus[...]oläsligt
hvarföre jag såg mig tvunge[...]oläsligt
att genom ett provisionelt
arrangement inbetala räntan.
Begagnande mig af Ditt
broderliga anbud, ville jag
|2| nu fråga Dig, huruvida afstruket
Du nu redan kunde försträc-
ka mig de 600 FmsFinska mark silver som än-
nu skulle tillfalla mig den
1 November för Laitiala och
hvaraf 300 på sätt och vis
redan kunde anses vara
uttjenade. Om så vore, att
detta låte sig göra, torde
Du hafva godheten att
tillsända Kapten Anton Boll-
fras dessa 600 FmsFinska mark silver, ty han
har lofvat emottaga pen-
ningarne och arrangera af-
fären. –

Boije bjuder 24 FmsFinska mark silver för råg
i partier (till det nya brän-
neriet å Haga). –

Hvilka priser anser man
i Helsingforstrakten bli
|3| beståndande för hösten?
Månne Du, käre broder,
under Din resa i Sverige
kunde arrangera någon för-
monlig afsättning af
utsädes råg från de 4
egendomarne Botby Notsjö
Laitiala och Voipala?

Önskande Dig en angenäm
resa, förblir jag Din tacksame

broder Robert.

Dokumentet i faksimil