14.11.1870 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Stor tack för Ditt vänliga bref af d. 11e. Med Herrar Heitmann och Andersson har jag nu verkligen uppgjort och underskrifvit definitivt kontrakt om förvaltningen af glasbruket, med obetydliga modifiaktioner af det förslag som vi tillsammans utarbetade. Att saken sålunda är afgjord och, enligt min tro, med all den omtanke och klokhet som varit möjlig, medför redan ett visst lugn efter all den oro som varit förenad med sjelfva uppgörelsen. – Strängt taget har också ingen olycka ännu skett genom öfvertagandet af glasbruket, bedrifvandet från 1872 som egen affär. Som Du vet anser Heitmann 10 000 msmark silver i slutlig netto reveny för mig om året såsom ett minimum, vid hvilket han afstår från all vinst för sin del, och detta utgör redan mera än jag hittills fått på arrendet, ty assurans, byggnadsremonter och förlusten på ångmaskinen ha redan gjort mer än 3 500 mark afprutning å 12 000, som arrendet utgör. – Det är sål.således alldeles ej omöjligt att inkomsterna från Notsjö på det nya sättet bli större än härtills. – Men, det är icke säkert! Ej heller är det säkert, att det blir någon inkomst alls från glasbruket, icke ens åt de 125 000 msmark silver, som jag måste stoppa i rörelsen, skola gifva den beräknade räntan, ej heller att jordegendomen alltid skall gifva så god afkastning som i år, då jag likväl icke haft mer än 5 % på min stora affär. – Hvad som deremot är fullkomligt säkert, är att jag årligen måste betala|2| öfver 20 000 mark i räntor och att mina valutor framdeles skola representera endast omkr.omkring 3 500 marks årlig inkomst, hvartill ännu kommer min pension. – Likaså säkert är det, att det vore i hög grad orätt emot min lilla älskade hustru om hon någongång skulle få erfara att den stora affär, hvarigenom jag ryckt henne ifrån hennes utmärkt trefliga förhållanden i Helsingfors bort till en obekant Finnmark, tillika medfört en försämring i vår ekonomiska ställning, ty för henne åtminstone hade det kunnat vara bra mycket gladare och sorgfriare existens om vi tillbragt vårt lif i vårt trefliga bo i Helsingfors med att klippa kuponger och lyfta räntor. – Emellertid, om icke allt går emot, och om jag vore så lycklig att få lefva och ha kraften i 15, ja blott 10 år, så hoppas jag, genom arbete och hushållning, inom den tiden kunna något så när säkerställa oss emot eventualiteter. En lycka är det emellertid att Jenny trifves på Notsjö och är intresserad deraf. Något som äfven bidrager till att lugna mig i min nuvarande ställning är att Svärmor, förrän jag inlät mig i affären med Notsjö, alvarligen och på det enträgnaste yrkade på att jag icke skulle låta den gå mig ur händerna. – Den lugna källa, hvarifrån den förmögenhet härflyter, som jag har att förvalta, har sålunda sjelf velat drifva den ut på spekulationernas stormiga haf. Jag medger dock, att detta aldrig kan försvara|3| min öfverdrifna tillit till Törngrens uppgifter och värderingsinstrumenter. – Jag tyckte mig vara så oändligen klok då jag utan vidare ansåg mig kunna tro honom till hälften, ehuru jag hade bordt göra det endast till tredjedelen. – En triumf för mig är det i alla fall, att jag kunde motstå frestelsen på Laukko och sålunda till ett lägre pris öfvertog en vida bättre egendom än den.

Om Du haft tålamod att genomläsa dessa reflexioner så tillåt mig ännu att afsluta dem med att upprepa det välmenta broderliga råd, som jag icke kunnat afhålla mig ifrån att redan en gång muntligen framställa, emedan det alltid ligger mig på hjertat och det lyder: inlåt Dig icke i någon större affär, som kan medföra uppoffring af kapital, utan nöj Dig med att långsamt och säkert förkofra det som Du har! Med ett lugnt arbete kan Du skänka Dig behöflig sinnesro och ändock förtjena så mycket som behöfs för en rundlig utkomst. I affärer deremot, som komma misslyckas äfven för den skickligaste, eger du oaktadt Din öfverlägsna förmåga i så många stycken, ett kardinalfel, från hvilket jag ingalunda heller vill fritaga mig. – Du är för mycket human, ädelmodig, gentleman, optimist, eller med ett ord – för mycket godtrogen, och säkert är att Du alltid skall finna menniskor som vilja begagna sig deraf – icke Dig till favör. – Jemte det jag uttalar denna åsigt, erkänner jag med nöje att jag icke kan anföra något|4| exempel till stöd för densamma, ty Laitiala öfvertog Du icke som affär, det var en ren eftergift till förmon för Dina anhöriga, en tjenst som tyvärr icke blifvit af vederbörande tillräckligt erkänd. – Men hvad berättigar mig då att tro, att Du vill kasta Dig in i några affärer? Jo, den oro hvarmed jag börjat tänka äfven på mina syskons ekonomiska angelägenheter i detsamma jag sjelf kommit från lugn till bekymmer, har äfven öppnat mina ögon för ett faktum, hvartill jag slutar af mina egna räkenskaper från Helsingforstiden, neml.nämligen att Du härtills årligen måstat lefva öfver Dina tillgångar, och att Du troligen helre söker att öka desamma än att inskränka Ditt lefnadssätt eller den hjelpsamhet Du utöfvat emot våra syskon. – En sådan tillökning kan ske småningom utan risk, ty Dina egendomar börja väl omsider att rendera mera än härtills, – men nya, stora affärer, – låt mig hafva varit ensam om sådana! Låt oss helre inom vår familj koncentrera våra resurser, som till skada för det hela äro alltför mycket spridda. –

Skulle mitt råd, så välment det än är, var öfverflödigt, så desto bättre. Skulle mina förutsättningar vara ogrundade, så skall det glädja mig ännu mera. – Här i min ensamhet hittar jag ej på gladare sakare, men jag skall lofva till härnäst att ej mera skrifva ett så långt bref, om jag ej har roligare ämnen. – Många helsningar till Alexandra och alla de våra från Din broder

Torsten.

Finsk text

Rakas Leo!

Suuret kiitokset ystävällisestä kirjeestäsi 11. päivältä. Olen nyt tosiaankin neuvotellut ja allekirjoittanut herrojen Heitmann ja Andersson kanssa lopullisen sopimuksen lasitehtaan siirtämisestä haltuuni. Yhdessä laatimaamme ehdotukseen tuli joitakin merkityksettömiä muutoksia. Jo se, että asia siis on ratkaistu niin harkiten ja viisaasti kuin on ollut mahdollista, tuo tietyn rauhan kaiken sen levottomuuden jälkeen, joka on yhdistynyt itse sopimiseen. Vielä ei ole oikeastaan tapahtunut myöskään mitään vahinkoa sen takia, että lasitehdastoiminta jatkuu vuodesta 1872 lähtien itsenäisenä liiketoimenaan. Kuten tiedät, Heitmann pitää 10 000 markan lopullista nettotuottoa vuodessa minulle miniminä, minkä ohella hän luopuu kaikesta voitosta osaltaan, ja tämä tekee jo enemmän kuin olen tähän asti saanut vuokrauksesta, sillä vakuutus, rakennuksen remontointi ja tappiot höyrykoneesta ovat jo tehneet yli 3 500 markkaa siitä 12 000:sta, jonka vuokra muodostaa. – Niin ollen ei ole aivan mahdotonta, että tulot Nuutajärvestä tällä uudella tavalla nousevat suuremmiksi kuin tähän asti. – Mutta se ei ole varmaa! Ei ole myöskään varmaa, että lasitehtaasta tulee minkäänlaisia tuloja. Eikä sekään ole varmaa, että 125 000 markkaa, joka minun on täytynyt sijoittaa tähän liikeyritykseen, tuottaisi lasketun voiton. Eikä sekään, että maaomaisuus antaisi aina niin hyvän tuoton kuin tänä vuonna, jolloin en kuitenkaan ole saanut enempää kuin 5 %. – Sitä vastoin on täysin varmaa, että minun on joka vuosi maksettava yli 20 000 markkaa korkoja ja että vuotuiset tuloni vastedes ovat vain noin 3 500 markkaa, mihin lisäksi tulee vielä eläkkeeni. – Niin ikään on varmaa, että olisi erittäin epäoikeudenmukaista pientä rakasta vaimoani kohtaan, jos hän joskus joutuisi kokemaan, että se suuri liiketoimi, millä olen temmannut hänet pois hänen huomattavan mukavista oloistaan Helsingistä Suomen tuntemattomalle maaseudulle, samalla olisi tuonut mukanaan taloudellisen tilanteemme huonontumisen. Sillä ainakin hänellä olisi voinut olla aika paljon iloisemmat ja suruttomammat oltavat, jos olisimme viettäneet elämämme mukavassa asunnossamme Helsingissä kuponkeja leikaten ja koroilla eläen. – Toivon kuitenkin voivani työnteon ja taloudenpidon avulla aikaa myöten, mikäli vastoinkäymiset eivät masenna ja jos olisin niin onnekas, että saisin elää työkykyisenä 15 tai vaikka vain kymmenenkin vuotta, kutakuinkin turvata olomme kaiken varalle. Onneksi Jenny kuitenkin viihtyy Nuutajärvellä ja on siitä kiinnostunut. Minua rauhoittaa jonkin verran nykyisessä tilanteessani, että ennen ryhtymistäni kaupantekoon Nuutajärvestä anoppi vakavasti ja mitä sinnikkäimmin vaati, etten antaisi sen päästä käsistäni. Se rauhallinen lähde, josta kumpuaa varallisuutta ja joka minulla on hallittavana, on siten itse halunnut ajelehtia ulos laskelmoinnin myrskyävälle merelle. Myönnän toki, ettei tällä mitenkään voi puolustella liiallista luottamustani Törngrenin tiedonantoihin ja arviointiasiakirjoihin. Tunsin olleeni erittäin viisas, kun en ilman muuta katsonut voivani uskoa häneen puoliksikaan, mutta minun olisi pitänyt tehdä niin vain kolmasosaltaan. – Minulle on joka tapauksessa voitto, että pystyin vastustamaan kiusausta Laukon kartanon suhteen, ja sain niin muodoin haltuuni halvemmalla paljon sitä paremman maatilan.

Jos Sinulla on ollut kärsivällisyyttä lukea läpi nämä mietteet, niin salli minun vielä päättää ne toistamalla eräs hyvää tarkoittava veljellinen neuvo, jonka olen jo kerran suullisestikin antanut koska se on aina sydämelläni. Se kuuluu: älä ryhdy mihinkään suureen liiketoimeen, joka voi aiheuttaa pääoman menetyksen, vaan tyydy kartuttamaan hitaasti ja varmasti sitä mitä Sinulla on! Rauhallisella työllä voit lahjoittaa itsellesi tarvittavan mielenrauhan ja kuitenkin ansaita niin paljon kuin tarvitaan runsaaseen toimeentuloon. Sitä vastoin liiketoimissa, jotka voivat epäonnistua vaikka olisi kuinka taitava, Sinulla on yksi perusvika huolimatta erinomaisesta kyvykkyydestäsi niin monilla alueilla; siitä en tosin itsekään halua vapautua. – Sinä olet liian humaani, jalomielinen, herrasmies, optimisti eli sanalla sanoen liian hyväuskoinen, ja varmaa on että aina löytyy ihmisiä, jotka haluavat käyttää sitä omaksi hyväkseen eivätkä Sinun eduksesi. – Samalla kun ilmaisen tämän käsityksen tunnustan tyytyväisenä, etten voi esittää mitään esimerkkiä tämän tueksi, sillä Laitialaa et haltuunottanut liiketoimena. Se oli myönnytys omaistesi parasta ajatellen, palvelus joka ei valitettavasti on saanut kyseisilta riittävästi arvostusta. – Mutta mikä oikeuttaa minut sitten luulemaan, että haluat ryhtyä jonkinlaisiin liiketoimiin? No se levottomuus, jolla olen alkanut ajatella myös sisarusteni raha-asioita samalla kun itse olen päätynyt mielenrauhasta huolehtimiseen. Se on myös avannut silmäni sille tosiasialle, mihin päädyin tehtyäni tiliä omilta Helsingin ajoiltani, nimittäin että Sinun on täytynyt tähän asti joka vuosi elää yli varojesi. Ja että Sinä luultavasti mieluummin etsit keinoa lisätä varallisuutta kuin rajoitat elämäntapaasi tai sitä auttavaisuutta, mitä olet harjoittanut sisaruksiamme kohtaan. – Tuollainen lisäys voi tapahtua aikaa myöten ilman riskiä, sillä tilasi alkavat kait lopulta tuottaa tähänastista enemmän. Mutta että uusia suuria liiketoimia – anna minun jäädä ainoaksi sellaisten toteuttajana! Keskittäkäämme mieluummin perheen kesken resurssimme, jotka ovat kokonaisuuden kannalta aivan liian hajallaan.

Mikäli neuvoni olisi tarpeeton, niin hyvää tarkoittava kuin se onkin, niin aina parempi. Jos otaksumani olisivat perusteettomia, se ilahduttaa minua vieläkin enemmän. – Täältä yksinäisyydestäni en löydä iloisempia asioita, mutta lupaan kunniani kautta, etten enää kirjoita näin pitkää kirjettä, jos ei ole hauskempaa aihetta. – Terveisiä Alexandralle ja kaikille omaisillemme veljeltäsi

Torsten.

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Stor tack för Ditt vänliga bref af d. 11e. Med Herrar
Heitmann och Andersson har jag nu verkligen uppgjort och
underskrifvit definitivt kontrakt om förvaltningen af glasbruket,
med obetydliga modifiaktioner af det förslag som vi tillsammans
utarbetade. Att saken sålunda är afgjord och, enligt min tro,
med all den omtanke och klokhet som varit möjlig, medför redan
ett visst lugn efter all den oro som varit förenad med sjelfva upp-
görelsen. – Strängt taget har också ingen olycka ännu skett
genom öfvertagandet af glasbruket, bedrifvandet från 1872tillagt som egen affär. Som
Du vet anser Heitmann 10 000 msmark silver i slutlig netto reveny för
mig om året såsom ett minimum, vid hvilket han afstår från
all vinst för sin del, och detta utgör redan mera än jag
hittills fått på arrendet, ty assurans, byggnadsremonter och för-
lusten på ångmaskinen ha redan gjort mer än 3 5000struket mark
afprutning å 12 000, som arrendet utgör. – Det är sål.således alldeles
ej omöjligt att inkomsterna från Notsjö på det nya sättet
bli större än härtills. – Men, det är icke säkert! Ej heller
är det säkert, att det blir någon inkomst alls från glasbruket,
icke ens åt de 125 000 msmark silver, som jag måste stoppa i rörelsen,
skola gifva den beräknade räntan, ej heller att jordegendomen
alltid skall gifva så god afkastning som i år, då jag likväl
icke haft mer än 5 % på min stora affär. – Hvad som dere-
mot är fullkomligt säkert, är att jag årligen måste betala
|2| öfver 20 000 mark i räntor och att mina valutor framdeles
skola representera endast omkr.omkring 3 500 marks årlig inkomst,
hvartill ännu kommer min pension. – Likaså säkert
är det, att det vore i hög grad orätt emot min lilla
älskade hustru om hon någongång skulle få erfara
att den stora affär, hvarigenom jag ryckt henne ifrån
hennes utmärkt trefliga förhållanden i Helsingfors bort till
en obekant Finnmark, tillika medfört en försämring i
vår ekonomiska ställning, ty för henne åtminstone hade
det kunnat vara ettstruket bra mycket gladare och sorgfriare
existens om vi tillbragt vårt lif i vårt trefliga bo i
Helsingfors med att klippa kuponger och lyfta räntor. –
Emellertid, om icke allt går emot, och om jag vore så
lycklig att få lefva och ha kraften i 15, ja blott 10 år,
så hoppas jag, genom arbete och hushållning, inom den tiden
kunna något så när säkerställa oss emot eventualiteter.
En lycka är det emellertid att Jenny trifves på Notsjö
och är intresserad deraf. Något som äfven bidrager till
att lugna mig i min nuvarande ställning är att Svärmor,
förrän jag inlät mig i affären med Notsjötillagt, alvarligen och på det en-
trägnaste yrkade på att jag icke skulle låta den gå mig
ur händerna. – Den lugna källa, hvarifrån dennastruket för-
mögenhet härflyter, som jag har att förvalta, har sålunda
sjelf velat drifva den ut på spekulationernas stormiga
haf. Jag medger dock, att detta aldrig kan försvara
|3| min öfverdrifna tillit till Törngrens uppgifter och värderings-
instrumenter. – Jag tyckte mig vara så oändligen klok
då jag utan vidare ansåg mig kunna tro honom till
hälften, ehuru jag hade bordt göra det endast till tredje-
delen. – En triumf för mig är det i alla fall, att jag kunde
motstå frestelsen på Laukko och sålunda till ett lägre
pris öfvertog en vida bättre egendom än den.

Om Du haft tålamod att genomläsa dessa reflexioner
så tillåt mig ännu att afsluta dem med att upprepa det
välmenta broderliga råd, som jag icke kunnat afhålla mig
ifrån att redan en gång muntligen framställa, emedan det
alltid ligger mig på hjertat och det lyder: inlåt Dig icke
i någon större affär, som kan medföra uppoffring af kapital,
utan nöj Dig med att långsamt och säkert förkofra det
som Du har! Med ett lugnt arbete kan Du skänka Dig
behöflig sinnesro och ändock förtjena så mycket som behöfs
för en rundlig utkomst. I affärer deremot, som komma
misslyckas äfven för den skickligaste, eger du oaktadt Din
öfverlägsna förmåga i så många stycken, ett kardinalfel,
från hvilket jag ingalunda heller vill fritaga mig. – Du
är för mycket human, ädelmodig, gentleman, optimist,
eller med ett ord – för mycket godtrogen, och säkert är
att Du alltid skall finna menniskor som vilja begagna
sig deraf – icke Dig till favör. – Jemte det jag uttalar denna
åsigt, erkänner jag med nöje att jag icke kan anföra något
|4| exempel till stöd för densamma, ty Laitiala öfvertog Du icke
som affär, det var en ren eftergift till förmon för Dina an-
höriga, en tjenst som tyvärr icke blifvit af vederbörande
tillräckligt erkänd. – Men hvad berättigar mig då att tro,
att Du vill kasta Dig in i några affärer? Jo, den oro
hvarmed jag börjat tänka äfven på mina syskons eko-
nomiska angelägenheter i detsamma jag sjelf kommit
från lugn till bekymmer, har äfven öppnat mina ögon
för ett faktum, hvartill jag slutar af mina egna räken-
skaper från Helsingforstiden, neml.nämligen att Du härtills årligen
måstat lefva öfver Dina tillgångar, och att Dutillagt troligen helre
söker att öka desamma än att inskränka Ditt lefnads-
sätt eller den hjelpsamhet Du utöfvat emot våra syskon. –
En sådan tillökning kan ske småningom utan risk, ty
Dina egendomar börja väl omsider att rendera mera än
härtills, – men nya, stora affärer, – låt mig hafva varit
ensam om sådana! Låt oss helre inom vår familj kon-
centrera våra resurser, som till skada för det hela äro
alltför mycket spridda. –

Skulle mitt råd, så välment det än är, var öfverflödigt,
så desto bättre. Skulle mina förutsättningar vara ogrundade,
så skall det glädja mig ännu mera. – Här i min ensamhet
hittar jag ej på gladare sakare, men jag skall lofva till här-
näst att ej mera skrifva ett så långt bref, om jag ej har roligare
ämnen. – Många helsningar till Alexandra och alla de våra
från Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil