1.4.1863 Wilhelm Lavonius–LM

Svensk text

|1|

Bästa Bror!

Här tillsänder jag dig nu Conceptet till hemställan och anhåller att Du ville renskrifva det så att det ännu i dag kunde skickas att cirkulera till underskrift. Månne det vore möjligt att erhålla det till kl.klockan 6.? eller 7.? Under Protokollet behagade Du sätta ”Datum som ofvan”. Tiden medgifver ej att renskrifva Conceptet till hemställan, utan öfverlemnar jag det till din goda urskillning att taga reda på det.

Din tillgifne

W. Lavonius.

Finsk text

Hyvä veli!

Lähetän tässä sinulle alistusasian luonnoksen. Pyydän, että kirjoittaisit sen puhtaaksi jo tänään, jotta se voisi kiertää allekirjoitettavana. Olisiko mahdollista saada se klo 6 tai 7? Pöytäkirjan alle voit laittaa ”Päivämäärä kuten yllä”. Aika ei nyt anna myöten puhtaaksikirjoittaa alistusasian luonnosta, vaan jätän asian sinun tarkkanäköisyytesi selvitettäväksi.

Uskollisesti W. Lavonius

Original (transkription)

|1|

Bästa Bror!

Här tillsänder jag dig nu Conceptet
till hemställan och anhåller att Du
ville renskrifva det så att det ännu
i dag kunde skickas att cirkulera
till underskrift. Månne det vore
möjligt att erhålla det till kl.klockan 6.?
eller 7.? Under Protokollet behaga-
de Du sätta ”Datum som ofvan”.
Tiden medgifver ej att renskrifva
Conceptet till hemställan, utan
öfverlemnar jag det till din goda
urskillning att taga reda på det.

Din tillgifne

W. Lavonius.

Dokumentet i faksimil