24.2.1866 Robert Lagerborg–LM [bilaga till Ernst Linder–LM 4.3.1866]

24.2.1866 Robert Lagerborg–LM [bilaga till Ernst Linder–LM 4.3.1866]

Svensk text

|1|

Obs.Observera Gäller också för Leo. Broder Ernst!

Då Du känner min förfärliga motvilja för alla bref, bör det icke förundra Dig att jag på länge lemnat Dig utan. Jag har tänkt som så, att då du fått Dagbladet, så har du också så der temmeligen reda på hvad här passera. Från det inre lifvet är så oändligt litet att förtälja och man vet knappast hvad som kan vara af intresse, hvad icke.

Affärsverlden befinner sig i ett tillstånd af betryck som är förfärligt. Ingen står säker. De solidaste karlar äro icke i stånd att betala en skuld på några tusen mark. Bankerna få vara nöjda med idel omsättningar. Det påstås att Snellman sent omsider negocierat pengar af Rothschild, men kanske försent, ty många ramla. Ad. Törngren är som bäst här för att uppgöra liqvidations|2|vilkoren med sina björnar. Det händer att han lyckas få liqviden småningom, med 11 % (?) afbetalning årligen. – Många andra falliter kunna väntas.

Så står det till bedröfligt. Tiggare och hungersnöd, man hör ej talas om annat. Utvandringar och vagabonderi tilltaga i stort.

Inom vår lilla krets står allt sig temligen likt. Lagerborg och Collan intaga fortfarande sin aftonpunsch på Societetshuset. Mitt bord vid middagen består af samma figurer. Hos Catani anträffar man samma ansigten. – Detta är allt.

Från politikens verld kan jag berätta Dig att Walleen, och kanske en och annan ännu, arbetar på att få Leo till borgmästare. För min enskilda del skulle jag dock tillråda Leo att icke söka. Välja de, så är det väl. Jag har sökt utforska chancerna, men|3| det är ännu förb.förbannat svårt att säga något. Öhrnberg har sitt parti, Gadd sitt (söker icke), Bergh sitt (söker icke) och ingen kan mäta hvar de starkaste bataljonerna finnas. –

Leo gjorde mig härom dagen ett projekt att slå Dig och honom i en smäll, sålunda att Du gunstbenäget skulle befordra mitt bref till honom. Huru detta förslag hänryckt mig, behöfver jag icke säga. Alltså, jag talar nu i pluralis, till Eder båda!

Hederliga vänner, tack, och det hjertligt, för de bidrag I sändt till tidningen. Ernsts Schweiziska bref ha blifvit aftryckta af Göteborgs Hand.Handels- och Sjöfarts- Tidning, som ledsagar artikeln med hosföljande inledning, som Du väl gerna vill se och som derföre nu skuttar af till Schweiz. Må detta lända Dig till tröst, uppmuntran och erkännande. Här hafva dessa bref ock slagit an bland den tänkande publiken, hvilken Dagbladet så gerna älskar kalla sin.|4| Fortfar således att hugna oss med godbitar af samma paj.

Leo, Du har inslagit en ton och ett program, som utmärkt väl passar. Du är stark i causeriets konst och har icke heller undgått beröm. Sednast för några dagar sedan log Leonh. Borgströms ansigte af välbehag öfver Din pennas första alster från verldsstaden. Jag sade till mig sjelf då jag fick se Ditt storståtliga program: skall detta väl någonsin komma att blifva annat än en idé, en af de många snillrika, som korsat hans hjerna? – Tiden skall afgöra om denna min plan om skarpsinne onekligen vittnande förmodan skall komma på skam.

Hvad Dagbladet beträffar har dess aktier i det hela förkofrats. I går öfverraskades jag på posten af det angenäma budskapet att upplagan (1 250 exx.exemplar), vore utgången. I staden stå vi som förr, så att vi borde kunna uppdrifva totala siffran till 1 800 exx.exemplar, eller ungefär 150 mera än i fjol. Tänk nu hvad det|5| hade gått med god fart om icke hunger och nöd och penningebrist så mycket inverkat. Huru det står med affärerna kan jag ej säga innan aktielistorna inkommit; men dåligt går det med teckningen. Så snart jag får in några af de cirkulerande listorna skall jag anteckna Linder för fem aktier à 100 Mrk.Mark Det kan göra Dig godt, eller huru?

Helsingfors Tidn.Tidiningar ehuru i år utmärkt väl redigerade af O. Donner (fullkomligt i Dagbladets program) hafva det dåligt. Hufvudstadsbladet torde stå sig bra med Schaumans joller och kurtis för damerna och blåstrumporna.

F.A.T.Finlands Allmänna Tidning är fadd. Karl Kraemer synes taga saken legèremmentfr. lätt.

Hvad den österländska politiken beträffar, så har man på sednaste tider begynt göra stor affär af hvarje liten händelse. Du har af tidningarne sett att Creutz i Åbo fått sig snubbor för att en herre råkat knuffa två officerare på en gata; vidare för att en pojke visat tungan åt ryska prester samt för det en officer fått cigarrette i sitt glas af en drucken|6| person. Creutz inlemnade afskedsansökan, men var nog barnslig att återtaga den, vid hvilket tillfälle han som råga på allt fick sig en ny skopa för det han tillåtit städerna att ingå med deputationer om hans bibehållande.

Här i HforsHelsingfors har passerat en rolig historia. Otto Schauman bor inom samma kvarter med en officer vid namn Mosessvårtytt. Denne hade en afton spelparti, som räckte länge på natten, hvarvid som vanligt konversationen var högljudd. Otto, van att behandla alla med öfversitteri, öppnar dörren klädd i kalsongerna och hutar åt hopen (sju officerare). Dessa inknuffar Otto hem till sig och gingo följande dagen att hos Walleen anmäla klagomål. Det blef ett förfärligt halloh af den saken. Men Otto skref till Petersburg. Saken föredrogs på högsta ort, och från Ministerstatssekreteraren afsändes en skrifvelse att Högstdensamma med ledsnad förnummit att man velat anställa politisk sak emot Otto, som är personligen känd för sina lojala tänkesätt och sin tillgifvenhet för huset. Han har nu svart|7| på hvitt att han står väl inskrifven.

Emedlertid synes man hafva tagit uti allvarsamt medsvårtytt det agitationssystem, som militären på divisionschefens befallning bedrifvit, ty Baumgarten är nu flyttad härifrån.

Gubben i hvita huset sitter qvar men blir alltmera fiendtligt stämd, både i smått och stort. Så är modet för tillfället. Man upptecknar hvart enda ord som i tidningarna berör de internationella förhållandena, och för att söka tillintetgöra presslagen, som generar högeligen. Vi läto naturligtvis ej locka oss i fällan.

Så snart kronouppbörden är slut skall det ryska underhaltiga myntet aflysas. Redan den 1 Mars (i st. f.i stället för 15de) börjar silfverutvexlingen här.

Se der allt för denna gång Helsning till Edra fruar från Deras och eder ödmjuka tjenare

Robert Lagerborg

Finsk text

Huom. koskee myös Leoa. Veli Ernst

Tiedät minun hirveän vastenmielisyyteni kaikkia kirjeitä kohtaan,joten ei pidä ihmetellä, että olen näin kauan jättänyt sinut ilman. Olen tuumaillut niin, että kun sinä kerran saat Dagbladetin, niin oletkutakuinkin hyvin selvillä siitä, mitä täällä tapahtuu. Sisäisestä elämästä on niin vähän kerrottavaa, eikä sen suhteen oikein tiedä, mikä siinä olisi kiinnostavaa ja mikä ei.

Liike-elämä on hirveässä ahdingossa. Mikään ei ole varmaa. Tukevimmalla pohjalla olevat miehetkään eivät pysty maksamaan muutaman tuhannen markan velkaa. Pankit saavat olla tyytyväisiä samansuuruisiin talletuksiin. Kerrotaan, että Snellman on vihdoinkin hankkinut rahaa Rotschildilta, mutta ehkä liian myöhään, sillä monet ovat menossa nurin. Ad. Törngren on parhaillaan täällä sopimassa maksuehdoista karhujensa kanssa. Voi olla, että hän saa maksaa vähitellen, 11 %:n (?) lyhennyksellä vuodessa. Monia muitakin vararikkoja on odotettavissa.

Kovin murheelliseksi menee. Muusta ei puhutakaan kuin kerjäläisistä ja nälänhädästä. Maastamuutto ja kiertolaisuus lisääntyvät suuresti.

Meidän pienessä piirissämme kaikki on suunnilleen ennallaan. Lagerborg ja Collan nauttivat edelleen iltapäiväpunssiaan Seurahuoneella. Minun päivällispöydässäni ovat samat hahmot. Catanilla tapaa samat kasvot. – Siinä kaikki.

Politiikan maailmasta voin kertoa, että Walleen ja kenties yksi ja toinen muukin pyrkii saamaan Leon pormestariksi. Omasta puolestani en kuitenkaan neuvoisi Leoa hakemaan. Jos valitsevat, niin hyvä sitten. Olen koettanut selvitellä mahdollisuuksia, mutta on kirotun vaikea saada selville mitään. Öhrnbergillä on omat puoluelaisensa, Gaddilla samoin (ei hae) ja Berghillä omansa (ei hae), eikä kukaan voi arvioida, kenellä on vahvimmat pataljoonat.

Leo teki tässä eräänä päivänä ehdotuksen, joka liittäisi yhteen sinut ja hänen niin että sinä suopeasti osoittaisit minun velkakirjani hänelle. Miten tämä ehdotus vaikutti minuun, sitä ei tarvitse sanoa. Mutta puhun nyt siis monikossa, teille molemmille!

Sydämelliset kiitokset teille, kelpo ystävät, lehtikirjoituksistanne. Ernstin Sveitsin-kirjeet on julkaistu Göteborg Hand. Tidningissä allaolevan johdannon kera, haluat varmaankin nähdä sen ja siksi se loikkaakin nyt Sveitsiin. Olkoon se sinulle lohdutukseksi, rohkaisuksi ja tunnustukseksi. Myös täällä nuo kirjeet on pantu merkille ajattelevan yleisön keskuudessa, jota Dagbladet mielellään kutsuu omakseen. Jatka siis tarjoilemalla meille samanlaisia herkkupaloja.

Leo, sinä olet löytänyt tyylilajin ja linjan, joka sopii erinomaisesti. Sinä olet taitava pakinoinnin alalla etkä ole suinkaan jäänyt siitä vaille kiitosta. Viimeksi jokunen päivä sitten Leonhard Borgströmin kasvot loistivat tyytyväisyydestä, kun hän luki kynäsi esimmäisä tuotoksia maailmankaupungista. Minä sanoin itselleni, kun sain nähdä suurisuuntaisen ohjelmasi, että mahtaakohan tästä koskaan tulla muuta kuin idea, yksi niistä monista nerokkaista ideoista, joita hänen aivoissaan risteilee. Aika tulee näyttämään, joutuuko tämä minun ajatukseni kiistattoman terävästä aikomuksesta häpeään.

Mitä Dagbladetiin tulee, niin sen osakkeet ovat kohentuneet koko ajan. Eilen sain postissa kuulla mielllyttävän uutisen, että koko painos 1 250 kappaletta) oli mennyt. Kaupungissa tilanne on entisellään, niin että kokonaislevikki voisi nousta ehkä 1 800 kappaleeseen, joka on noin 150 enemmän kuin viime vuonna. Ajatelkaa, miten hyvässä vauhdissa olisimmekaan, jolleivät nälkä, puute ja rahapula olisi vaikuttaneet. Miten talouden suhteen menee, sen voin sanoa vasta kun osakelistat tulevat. Merkintä on kuitenkin sujunut kehnosti. Heti kun saan jonkin kiertävistä listoista käsiini, merkitsen siihen E. Linderille viisi osaketta á 100 markkaa. Se voisi sopia sinulle, eikö?

Helsingfors Tidningarilla menee huonosti, vaikka se O. Donnerin toimittamana on tänä vuonna erinomaisen hyvä (aivan Dagbladetin linjalla). Hufvudstadsbladet pärjännee hyvin Schaumanin lepertelyllä ja naisten sekä sinisukkien liehittelyllä.

Finlands Allmänna Tidning on lattea. Karl Kraemer näyttää ottavan homman kevyesti.

Mitä itämaiseen politiikkaan tulee, niin viime aikoina ollut tapana tehdä jokaisesta pikku asiasta suuri numero.Olet nähnyt lehdistä, miten Creutz Turussa sai näppylöitä siitä, että eräs herra sattui tönäisemään kahta upseeria kadulla. Samoin kuin siitä, että eräs poika oli näyttänyt kieltä venäläiselle papille. Tai että eräs juopunut oli pannut tupakkansa erään upseerin lasiin. Creutz jätti eroanomuksensa, mutta oli niin lapsellinen että veti sen takaisin, jossa yhteydessä hän kaiken lisäksi sai uuden tahran siitä, että antoi kaupunkien lähettää lähetystöjä pyytämään hänen paikallaanpysymistään.

Täällä Helsingissä sattui hauska tarina. Otto Schauman asuu samassa korttelissa erään Moses-nimisen venäläisen upseerin kanssa. Tämän luona oli eräänä iltana korttiseurue, joka jatkoi myöhäiseen iltaan ja keskustelu kävi äänekkääksi. Otto, joka on tottunut kohtaamaan ihmiset ylimielisyydellä, tulee kalsongeissa ovelle ja käskee porukkaa (seitsemän upseeria) häipymään. Nämä tuuppivat Oton kotiinsa ja menivät seuraavana päivänä valittamaan Walleenille. Asiasta nousikin hirveä haloo. Mutta Otto kirjoitti Pietariin. Asia otettiin esille korkeimmalla tasolla ja ministerivaltiosihteeriltä tuli kirje, jossa valitettiin, että asiasta oli haluttu tehdä poliittinen juttu Ottoa vastaan, vaikka Otto on tunnettu lojaalisuudestaan ja ystävällismielisyydestään hallitsijahuonetta kohtaan. Hänellä on nyt mustaa valkoisella siitä, että hän on hyvissä kirjoissa.

Agitaatiosysteemi, jota sotilaat divisioonankomentajan käskystä harjoittavat, on kuitenkin otettu vakavasti, sillä Baumgarten on nyt siirretty täältä muualle.

Ukko valkoisessa talossaan istuu paikallaan, vaikka hän suhtautuu yhä vihamielisemmin kaikkeen, niin pienessä kuin suuressakin. Sellainen on äänilaji tällä hetkellä. Jokainen sanomalehtien sana, joka koskee ulkomaan asioita, kirjataan muistiin ja koetetaan mitätöidä ankarasti moitittavan lehdistölain. Me emme tietenkään mene ansaan. Heti kun kruununverot on kannettu, poistetaan ala-arvoinen venäläinen raha käytöstä. Hopean vaihto alkaa täällä jo 1. maaliskuuta (15. päivän sijaan).

Tässä kaikki tällä kertaa, terveiset rouvillenne

teidän ja heidän nöyrin palvelija

Rolf Lagerborg

Original (transkription)

|1|

Obs.Observera Gäller också för Leo.tillagt Broder Ernst!

Då Du känner min förfärliga motvilja
för alla bref, bör det icke förundra
Dig att jag på länge lemnat Dig
utan. Jag har tänkt som så, att då du
fått Dagbladet, så har du också så der
temmeligen reda på hvad här passera. Från
det inre lifvet är så oändligt litet att för-
tälja och man vet knappast hvad som kan
vara af intresse, hvad icke.

Affärsverlden befinner sig i ett tillstånd
af betryck som är förfärligt. Ingen står
säker. De solidaste karlar äro icke i
stånd att betala en skuld på några
tusen mark. Bankerna få vara nöjda
med idel omsättningar. Det påstås att
Snellman sent omsider negocierat pen-
gar af Rothschild, men kanske försent,
ty många ramla. Ad. Törngren är som
bäst här för att uppgöra liqvidations-
|2| vilkoren med sina björnar. Det händer att
han lyckas få liqviden småningom, med
11 % (?) afbetalning årligen. – Många
andra falliter kunna väntas.

Så står det till bedröfligt. Tiggare och
hungersnöd, man hör ej talas om
annat. Utvandringar och vagabonderi
tilltaga i stort.

Inom vår lilla krets står allt sig
temligen likt. Lagerborg och Collan ochstruket
intaga fortfarande sin aftonpunsch på Socie-
tetshuset. Mitt bord vid middagen består
af samma figurer. Hos Catani an-
träffar man samma ansigten. – Detta
är allt.

Från politikens verld kan jag berätta
Dig att Walleen, och kanske en och
annan ännu, arbetar på att få
Leo till borgmästare. För min enskilda
del skulle jag dock tillråda Leo att
icke söka. Välja de, så är det väl.
Jag har sökt utforska chancerna, men
|3| det är ännu förb.förbannat svårt att säga något.
Öhrnberg har sitt parti, Gadd sitt (söker
icke), Bergh sitt (söker icke) och ingen kan
mäta hvar de starkaste bataljonerna
finnas. –

Leo gjorde mig härom dagen ett projekt att
slå Dig och honom i en smäll, sålunda
att Du gunstbenäget skulle befordra
mitt bref till honom. Huru detta förslag
hänryckt mig, behöfver jag icke säga.
Alltså, jag talar nu i pluralis, till
Eder tstruket båda!

Hederliga vänner, tack, och det hjert-
ligt, för de bidrag I sändt till tid-
ningen. Ernsts Schweiziska bref ha blif-
vit aftryckta af Göteborgs Hand.Handels- och Sjöfarts- Tidning,
som ledsagar artikeln med hosföljande
inledning, som Du väl gerna vill
se och somtillagt derföre nu skuttar af till Schweiz.
Må detta lända Dig till tröst, uppmun-
tran och erkännande. Här hafva dessa
bref ock slagit an bland den tän-
kande publiken, hvilken Dagbladet
så gerna älskar kalla sin.
|4| Fortfar således att hugna oss med godbitar
af samma paj.

Leo, Du har inslagit en ton och ett pro-
gram, som utmärkt väl passar. Du är
stark i causeriets konst och har icke
heller forsystruket undgått beröm. Sednast för
några dagar sedan log Leonh. Borgströms
ansigte af välbehag öfver Din pennas
första alster från verldsstaden. Jag sade
till mig sjelf då jag fick se Ditt stor-
ståtliga program: skall detta väl någonsin
komma att blifva annat än en idé,
en af de många snillrika, som korsat
sinstruket hans hjerna? – Tiden skall af-
göra om denna min plan om skarpsinne
onekligen vittnande förmodan skall kom-
ma på skam.

Hvad Dagbladet beträffar har dess aktier
i det hela förkofrats. I går öfverraskades
jag på posten af det angenäma bud-
skapet att upplagan (1 250 exx.exemplar), vore ut-
gången. I staden stå vi som förr, så att
vi borde kunna uppdrifva siffranstruket totala
siffran till närastruket 1 800 exx.exemplar, eller unge-
fär 150 mera än i fjol. Tänk nu hvad det
|5| hade gått med god fart om icke hunger
och nöd och penningebrist så mycket
inverkat. Huru det står med affärerna
kan jag ej säga innan aktielistorna
inkommit; men dåligt går det med teckningen.
Så snart jag får in några af de cirkulerande
listorna skall jag anteckna Linder för fem
aktier à 100 Mrk.Mark Det kan göra Dig godt,
eller huru?

Helsingfors Tidn.Tidiningar ehuru i år utmärkt
väl redigerade af O. Donner (fullkomligt i
Dagbladets program) hafva det dåligt. Huf-
vudstadsbladet torde stå sig brastruket bra med
Schaumans joller och kurtis för damerna
och blåstrumporna.

F.A.T.Finlands Allmänna Tidning är fadd. Karl Kraemer synes taga
saken legèremment.

Hvad den österländska politiken beträffar,
så har man på sednaste tider begynt göra
stor affär af hvarje liten händelse. Du har
af tidningarne sett att manstruket Creutz i
Åbo fått sig snubbor för att en herre
råkat knuffa två officerare på en
gata; vidaretillagt för att en pojke visat tungan åt
ryska prester samt för det en officer
fått cigarrette i sitt glas af en drucken
|6| person. Creutz inlemnade afskedsansökan,
men var nog barnslig att återtaga den,
vid hvilket tillfälle han som råga på allt
fick sig en ny skopa för det han tillåtit
städerna att ingå med deputationer om
hans bibehållande.

Här i HforsHelsingfors har passerat en rolig historia.
Otto Schauman bor inom samma kvarter med prstruket
en ryskstruket officer vid namn Mosessvårtytt. Denne hade en
afton spelparti, som räckte länge på natten, hvarvid
som vanligt konversationen var högljudd. Otto,
van att behandla alla med öfversitteri, öppnar
dörren klädd i kalsongerna och hutar åt hopen
(sju officerare). Dessa inknuffar Otto hem till sig
och gingo följande dagen att hos Walleen an-
mäla klagomål. Det blef ett förfärligt halloh
af den saken. Men Otto skref till Petersburg.
Saken föredrogs hosstruket på högsta ort, och
från Ministerstatssekreteraren afsändes en
skrifvelse att Högstdensamma fstruket med leds-
nad förnummit att man velat anställa
politisk sak emot Otto, som är personligen
känd för sina lojala tänkesätt och sin
tillgifvenhet för huset. Han har nu svart
|7| på hvitt att han står väl inskrifven.

Emedlertid synes man hafva tagit uti all-
varsamt medsvårtytt det agitationssystem, som mi-
litären på divisionschefens befallning be-
drifvit, ty Baumgarten är nu flyttad
härifrån.

Gubben i hvita huset sitter qvar men
blir alltmera fiendtligt stämd, både
i smått och stort. Så är modet för
tillfället. Man upptecknar hvart enda
ord som i tidningarna berör de inter-
nationella förhållandena, och
för att söka tillintetgöra presslagen,
som generar högeligen. Vi läto na-
turligtvis ej locka oss i fällan.

Så snart kronouppbörden är slut skall
det ryska underhaltiga myntet aflysas.
Redan den 1 Mars (i st. f.i stället för 15de) börjar
silfverutvexlingen här.

Se der allt för denna gång
Helsning till Edra fruar från
Deras och eder ödmjuka tjenare

Robert Lagerborg

Dokumentet i faksimil