21.12.1865 Henrik Lindroos–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Posttimmen är snart inne, så att jag endast i största hast hinner tillskrifva dig. Tack för edra bref af den 13 ds.dennes Vi emottogo dem i går, men Mamma och Jetta hafva i anseende till Julbrådskan ej tid att besvara dem nu. –

Jag innesluter härjemte As sigill och ring. – Törnegren har ej ännu inbetalt halft års ränta på mina skuldsedlar och jag tycker att det är onödigt att tillsvidare påminna honom derom, då jag vet att det för tillfället är honom en omöjlighet att vara af med penningar. Men han är gudnås ej den enda som försummar att betala sina räntor. Knappt någon gör det utan böner och bot. Penningebristen är här större än jag tror att den nånsin varit det förr i vårt land. Få se huru den skall slutas! Man väntar många kullerbytteringar på nya året. Upp i landet skall den ena egendomen efter den andra försäljas exekutivt. Butikerna stå toma och köpmännen beklaga sig. Ingen Jul har varit så|2| usel handel som denna. Äfven Julmarknaden på Societetshuset var till ytterlighet glest besökt. Jag tror hälften af de inlemnade sakerna blefvo osålda.

Mellan Jul och nyåret ämnar jag låta inventera för att få se huru affärerna gått sedan sista inventur, och derefter rätta mig. Jag behöfver åtminstone tillsvidare Nyman, samt tänker erbjuda honom vilkor lämpade efter nästa bokslut. Äfven Smolanders lära måsta betydligt nedsättas och han skall flytta till sitt eget hus.

Det är naturligt att åtminstone 18 % förlust uppstår på remissor från utlandet såväl för trälaster som för frakter, och för ögonblicket stå träpriserna så lågt, att jag med säkerhet tror att ingen vinst är att påräkna. Vi hafva ännu ej haft underrättelser om Johannes är framkommen till Cadiz. – Jag tycker att det vore klokast för er att äfven försälja er andel i lagret till mig, likasom jag ämnar inköpa Jettas och Jannes delar deri, så att jag skulle komma att äga hälften och Mamma andra hälften. Snellman ville att jag äfven skulle lägga mig till edra andelar i fartygena, men detta gör jag ej gerna, emedan jag ej vill öfverhopa mig med alltför stora skulder. –

Jag talte med Forselles angående|3| skiftet af landtegendomarne samt bad honom vara närvarande vid förrättningen, hvilket han lofvade om ni ville sända honom fullmakt. Han reser bort endera da’n, men återkommer efter Julen, så var god och insänd fullmakten med det första. Utom Snellman tänker jag anmoda Forsman att närvara vid skiftet. – Instrumentet öfver sedn.senaste skifte hafva vi erhållit. Allt såväl aktier som varor och fastigheter äro der fördelade i jemna åtondedelar. – Badanstallten vid Wilhelmsgatan måste nu försäljas för creditorernas räkning. Man tror knappt att de skola tillfullo återfå sina fordringar, när allt blir realiseradt. Att aktieägarne ej hafva att påräkna en enda styfver är gifvet. Våra aktier uppgå tills.tillsammans till 1 200 mark. Nymans till lika mycket.

Farväl för denna gång. En glad Jul och ett godt nytt år önskar eder

Din tillgifne

Henrik Ls.

Jag tror att det är klokast för Sandra att alls ej utföra de commissioner hon erhållit, neml.nämligen att köpa klädningstyger för fru Silfvius, Amanda m. fl.med flera ty utom det tråkiga besväret att köpa för fremmande och sedermera äfven|4| framforsla det köpta, så kan man lätt råka i förb.förbaskat obehagliga trakasserier med tullstyrelsen, hvilket man så mycket som möjligt bör söka undvika. Fru S. och Amanda kunna nog få sig sidentyger här efter deras egen smak. –

Finsk text

Veli Leo!

Posti menee pian kiinni niin että ehdin vain kiireimmiten kirjoittamaan sinulle. Kiitokset kirjeistänne 13. päivältä. Saimme ne eilen, mutta äiti ja Jetta eivät joulukiireiden vuoksi ehdi vastaamaan nyt.

Laitan tähän mukaan A:n sinetin sekä sormuksen. Törngren ei ole maksanut velkakirjani korkoja ja arvelen, että ei kannata muistuttaa häntä siitä nyt, kun tiedän että hän ei voi nyt olla rahaton. Mutta hän ei luoja nähköön ole ainoa, joka jättää maksamatta korkojaan. Tuskin kukaan tekee sitä ilman rukouksia ja kehotuksia. Rahapula on pahempi kuin luultavasti koskaan ennen tässä maassa... Saapa nähdä miten se päättyy! Arvellaan, että alkavana vuonna tullaan näkemään monta nurinmenoa. Maalla tila toisensa jälkeen myydään huutokaupalla. Kaupat ovat tyhjiä ja kauppamiehet valittavat. Minään jouluna kauppa ei ole käynyt yhtä huonosti. Jopa Seurahuoneen joulumarkkinoilla oli vähän kävijöitä. Luulen, että puolet sisäänjätetyistä tavaroista jäi myymättä.

Aion teettää inventaarin joulun ja uudenvuoden välillä nähdäkseni, miten asiat ovat sujuneet edellisen inventaarin jälkeen ja toimia sitten sen mukaan. Tarvitsen ainakin toistaiseksi Nymania ja aion tarjota hänelle seuraavan tilinpäätöksen mukaan sovellettavia ehtoja. Myös Smolanderin palkkaa täytyy merkittävästi alentaa ja hänen täytyy muuttaa omaan taloonsa.

Näyttää selvältä, että ulkomailta tuleviin rahasuorituksiin tulee ainakin 18 % vähennys niin rahtien kuin puutavarankin osalta, ja puun hinnat ovat tällä hetkellä niin alhaalla, että olen täysin varma siitä, että voittoa ei ole odotettavissa. Emme ole vielä saaneet tietoa, onko Johannes saapunut Cadiziin. – Luulen että teidän olisi paras myydä teidän osuutenne varastosta minulle, ja aion myös ostaa Jettan ja Jannen osuudet niin että minä tulisin omistamaan puolet ja äiti toisen puolen. Snellman haluaa, että minä puuttuisin myös teidän laivaosuuksiinne, mutta sitä en mielelläni tekisi, koska en haluaisi kuormittaa itseäni liian suurilla veloilla.

Forsellesin kanssa puhuin maatilojen perinnönjaosta ja pyysin häntä olemaan läsnä toimituksessa, minkä hän lupasi, jos lähetätte hänelle valtakirjan. Hän matkustaa tässä jonain päivänä, mutta tulee takaisin joulun jälkeen niin että olkaa hyvä ja lähettäkää valtakirja ensi tilassa. Ajattelin Snellmanin ohella pyytää Forsmania olemaan läsnä jaossa. Edellisen jaon pöytäkirjan olemme saaneet. Kaikki, niin osakkeet kuin rahat ja kiinteistötkin on jaettu yhtä suuriin kahdeksasosiin. – Vilhonkadun kylpylaitos täytyy nyt myydä velkojien laskuun. Arvellaan, että he tuskin tulevat saamaan kaikkia saataviaan sitten kun kaikki on realisoitu. Selvää on, että osakkeenomistajat eivät voi odottaa saavansa lanttiakaan. Meidän osakkeidemme arvo on noin 1 200 markkaa, Nymanin samoin.

Hyvästi tällä kertaa. Iloista joulua ja hyvää uutta vuotta toivottaa teille

sinun uskollinen

Henrik Ls.

Luulen että on viisaita, että Sandra ei lainkaan hoida saamiaan toimeksiantoja, eli osta pukukankaita rouva Silfviukselle, Amandalle ja muille. On nimittäin hankalaa ostaa vieraille ja sitten hoitaa ostokset eteenpäin, siinä voi joutua epämiellyttäviin hankaluuksiin tullilaitoksen kanssa, ja sellaista tulee mahdollisimman pitkälle välttää. Rouva S. ja Amanda voivat kyllä ostaa silkkikankaansa täältä oman makunsa mukaan.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Posttimmen är snart inne, så att
jag endast i största hast hinner till-
skrifva dig. Tack för edra bref af
den 13 ds.dennes Vi emottogo dem i går, men Mamma
och Jetta hafva i anseende till Julbrådskan ej
tid att besvara dem nu. –

Jag innesluter härjemte As sigill och
ring. – Törnegren har ej ännu inbetalt halft
års ränta på mina skuldsedlar och jag tyc-
ker att det är onödigt att tillsvidare på-
minna honom derom, då jag vet att det
för tillfället är honom en omöjlighet
att vara af med penningar. Men han
är gudnås ej den enda som försummar att
betala sina räntor. Knappt någon gör det
utan böner och bot. Penningebristen är
här större än jag tror att den nånsin va-
rit det förr i vårt land. Få se huru
den skall slutas! Man väntar många
kullerbytteringar på nya året. Upp i lan-
det skall den ena egendomen efter
den andra försäljas exekutivt.
Butikerna stå toma och köpmännen
beklaga sig. Ingen Jul har varit så
|2| usel handel som denna. Äfven
Julmarknaden på Societetshuset var till
ytterlighet glest besökt. Jag tror hälften
af de inlemnade sakerna blefvo osålda.

Mellan Jul och nyåret ämnar jag låta
inventera för att få se huru affärerna
gått sedan sista inventur, och derefter
rätta mig. Jag behöfver åtminstone tills-
vidare Nyman, samt tänker erbjuda
honom vilkor lämpade efter nästa bok-
slut. Äfven Smolanders lära måsta be-
tydligt nedsättas och han skall flytta
till sitt eget hus.

Det är naturligt att åtminstone 18 %
förlust uppstår på remissor från utlandet
såväl för trälaster som för frakter, och
för ögonblicket stå träpriserna så lågt,
att jag med säkerhet tror att ingen för-
lu
struket vinst är att påräkna. Vi hafva ännu
ej haft underrättelser om Johannes är
framkommen till Cadiz. – Jag tycker
att det vore klokast för er att äfven
försälja er andel i lagret till mig,
likasom jag ämnar sstruket inköpa Jettas och
Jannes delar deri, så att jag skulle kom-
ma att äga hälften och Mamma andra
hälften. Snellman ville att jag äfven
skulle lägga mig till edra andelar
i fartygena, men detta gör jag ej gerna,
emedan jag ej vill öfverhopa mig med
alltför stora skulder. –

Jag talte med Forselles angående
|3| skiftet af landtegendomarne
samt bad honom vara närvarande vid
förrättningen, hvilket han lofvade om
ni ville sända honom fullmakt. Han
reser bort endera da’n, men återkom-
mer efter Julen, så var god och in-
sänd fullmakten med det första.
Utom Snellman tänker jag anmoda
Forsman att närvara vid skiftet. –
Instrumentet öfver sedn.senaste skifte hafva
vi erhållit. Allt såväl aktier som varor
och fastigheter äro der fördelade i jem-
na åtondedelar. – Badanstallten vid
Wilhelmsgatan måste nu försäljas
för creditorernas räkning. Man tror
knappt att de skola tillfullo återfå
sina fordringar, när allt blir reali-
seradt. Att aktieägarne ej hafva att
påräkna en enda styfver är gifvet.
Våra aktier uppgå tills.tillsammans till 1 200 mark.
Nymans till lika mycket.

Farväl för denna gång. En glad
Jul och ett godt nytt år önskar eder

Din tillgifne

Henrik Ls.

Jag tror att det är klokast för Sandra
att alls ej utföra de commissioner hon
erhållit, neml.nämligen att köpa klädningstyger
för fru Silfvius, Amanda m. fl.med flera ty
utom det tråkiga besväret att köpa
för fremmande och sedermera äfven
|4| framforsla det köpta, så kan man
lätt råka i förb.förbaskat obehagliga trakasserier
med tullstyrelsen, hvilket man så
mycket som möjligt bör söka undvika.
Fru S. och Amanda kunna nog få
sig sidentyger här efter deras egen
smak. –

Dokumentet i faksimil