8.11.1862 intyg på insikter i ryska språket

8.11.1862 intyg på insikter i ryska språket

Svensk text

|1|

Wid det genom Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning af den 10 April 1813 föreskrifna, med studeranden af Juridiska Fakulteten, historisk-filologiske Magistern Leopold Henrik Stanislaus Mechelin i dag anställda offentliga förhör i ryska språket har bemälde Magister visat sig ega fullkomligt nöjaktig kännedom af Gymnasialkursen, fullkomligt nöjaktig färdighet att skriftligen öfversätta från svenska till ryska språket, äfvensom berömlig kännedom af rysk prosa i allmänhet; och varder förty honom, historisk-filologiske Magistern Mechelin, bevis härigenom meddeladt deröfver, att hans sålunda ådagalagda kunskaper blifvit ansedda att böra benämnas såsom fullkomligt nöjaktiga insigter i ryska språket. Helsingfors den 8. November 1862.

A. Fr. Nordqvist

Lektor i ryska språket vid Alex. Univ.Alexanders-Universitetet

Carl G. Estlander

Lösen50 k Sverkopek Silver
Chsgl.Charta sigillata12
62 k Sverkopek Silver

Wittnesbörd för H.-F. Mag.historisk-filologiske magister L. H. S. Mechelin öfver aflagdt förhör i ryska språket

Finsk text

Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 10. huhtikuuta 1813 antaman armollisen asetuksen määräämässä lainopillisen tiedekunnan opiskelijalle, filosofian maisteri Leopold Henrik Stanislaus Mechelinille tänään järjestetyssä virallisessa venäjän kielen kuulustelussa on kyseinen maisteri osoittanut omaavansa kaikin puolin tyydyttävät tiedot lukion kurssista, kaikin puolin tyydyttävän taidon kirjallisessa kääntämisessä ruotsin kielestä venäjän kielelle sekä kiitettävän venäläisen proosan tuntemuksen yleensä, ja siksi hänelle, historiallis-kielitieteellinen maisteri Mechelinille, annetaan täten todistus siitä, että hänen näin esiin tuomaansa osaamista on pidettävä kaikin puolin tyydyttävänä venäjän kielen taitona. Helsingissä 8. marraskuuta 1862.

A. Fr. Nordqvist

Aleksanterin Yliopiston venäjän kielen lehtori

Carl G. Estlander

Lunastusmaksu50hopeakopeekkaa
Leimapaperi12
62hopeakopeekkaa

Todistus hist. kiel.historiallis-kielitieteellinen maisteri L. H. S. Mechelinille venäjän kielen kuulustelun läpäisemisestä

Original (transkription)

|1|

Wid det genom Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning
af den 10 April 1813 föreskrifna, med studeranden af Juridiska
Fakulteten, historisk-filologiske Magistern Leopold Henrik Stanis-
laus Mechelin i dag anställda offentliga förhör i ryska språ-
ket har bemälde Magister visat sig ega fullkomligt nöjaktig kän-
nedom af Gymnasialkursen, fullkomligt nöjaktig färdighet att skrift-
ligen öfversätta från svenska till ryska språket, äfvensom beröm-
lig
kännedom af rysk prosa i allmänhet; och varder förty ho-
nom, historisk-filologiske Magistern Mechelin, bevis härigenom
meddeladt deröfver, att hans sålunda ådagalagda kunskaper blifvit
ansedda att böra benämnas såsom fullkomligt nöjaktiga in-
sigter i ryska språket. Helsingfors den 8. November 1862.

A. Fr. Nordqvist

Lektor i ryska språket vid Alex. Univ.Alexanders-Universitetet

Carl G. Estlander

Lösen50 k Sverkopek Silver
Chsgl.Charta sigillata12
62 k Sverkopek Silver

Wittnesbörd för H.-F. Mag.historisk-filologiske magister L. H. S. Mechelin öfver aflagdt förhör
i ryska språket

Dokumentet i faksimil