ca 1864 Om föryttrande och förvaltning af statens jord

Svensk text

|1|

Om föryttrande och förvaltning af statens jord.

Statsekonomiens theorier i detta ämne. – Kritisk jemförelse mellan den gamla och den nya boställsordningen. Utredning om kungsgårdarnes och boställenas antal, storlek och värde för hvarje län, samt en summa för hela landet. (eftersökes å finanskontoret). – Förslag att småningom, då konjuncturerna äro gynnsama, försälja ifrågavarande lägenheter; proposition härom borde föreläggas nästa landtdag. Försäljningen kunde ske såväl omedelbart, då förmånliga anbud göras, som ock genom auctioner å lämpliga tider. Bedömandet af sityationen, öfverlemnadt åt finanschefen. De inflytande medlens användande blefve naturligtvis af ständerna på förhand bestämdt. Lämpligast vore väl att de inginge till ammortissements-fonden. – Beräkning af den vinst som härigenom skulle uppkomma; räntan å köpesummorna borde blifva ansenligt|2| större än arrendena för lägenheterna utgöra. Och staten ägde ändock qvar såsom fastegendom, de enorma kronoskogarne. Men inga sådana spekulationer tillstyrkas innan ständerna erhållit rättighet till fullständig finanskontroll. –

I frågan om styrelseverkets reorganisation.

Uti en serie artikar framhålles efterhand de förnämsta momenterna häraf. Högsta domstolens inrättande oeftergifligt. Senaten bestående blott af ekonomie departementet. Jemförelse emellan den collegiala- och byrå formens företräden (se Stuart Mill). Förbättring och förenkling af arbetsordningen i senaten. Aflöningsväsendet. – Wår ambassad i P:burg; huru den är och huru den borde vara.

|3|

Nödvändigheten af ett statistiskt embetsverk.

Först bevisen härför. Byråns organsation kan och bör icke på förhand reglementeras. Till en början böra tvenne lämpliga personer mot tillräcklig aflöning antagas. Den ena af dem skickas på ett halft år till utlandet. Åt den andre öfverlemnas genast allt redan tillgängligt material för att, med behörigt biträde genomses och ordnas; hvarjemte honom ålåge att uppställa byråns bibliothek, hvilket, till en början skulle bildas genem hvad här kan fås, samt den resande embetsmannen ålåge hemsända. Efter dennes återkomst samt sedan han afgifvit reseberättelser och projekter, skulle formulärsystemet af en särskiljd komité granskas och stadfästas. Först derefter kunde byråns egentliga produktiva verksamhet vidtaga. Sedan denna fortgått något eller några år|4| kan byrån definitift organiseras, dess personal och arbetsordning bestämmas, äfvensom erfarenheten då bör hafva visat, huru primär-uppgifternas insamlande bör organiseras. –

Finsk text

Valtion maan myynti ja hallinta

Valtiontalouden teoriat aiheesta. – Vanhan ja uuden virkatalojärjestelmän kriittinen vertailu. Selvitys kuninkaankartanoitten ja virkatalojen lukumäärästä, koosta ja arvosta jokaisesta läänistä sekä yhteismäärä koko maasta. (selvitetään senaatin talousosastolta). – Esitetään, että vähitellen, kun suhdanteet ovat suotuisat, myytäisiin kyseiset tilat; esitys tästä on annettava seuraaville valtiopäiville. Voitaisiin myydä sekä heti, kun saadaan edullisia tarjouksia, että myös huutokaupoilla sopivina ajankohtina. Tilanteen arviointi, siirretty talouspäällikölle. Karttuvien varojen käytöstä päättäisivät tietenkin säädyt etukäteen. Sopivinta kai olisi, että ne ohjattaisiin velanlyhennysrahastoon. – Laskelma tästä syntyvästä voitosta; ostosummien koroista kertyisi varmasti huomattavasti enemmän kuin tilojen vuokrista. Ja valtio omistaisi kuitenkin edelleen kiinteänä omaisuutena valtavat kruununmetsät. Mutta mitään tällaisia spekulaatioita ei vahvisteta ennen kuin säädyt ovat saaneet oikeuden talouden täydelliseen valvontaan.

Kysymys hallinnon uudelleenjärjestämisestä

Tärkeimmän kohdat esitellään vähitellen artikkelisarjassa. On välttämätöntä perustaa Korkein oikeus. Senaatissa on vain talousosasto. Kollegiaalisen ja byrokraattisen muodon hyvien puolien vertailu (ks. Stuart Mill). Senaatin työjärjestyksen parantaminen ja yksinkertaistaminen. Palkkausjärjestelyt. – Pietarin lähetystömme, millainen se on ja millainen sen pitäisi olla.

Tilastoviraston tarve

Ensin perustelut. Toimiston organisaatiota ei voi eikä pidä säännellä etukäteen. Aluksi pitää palkata kaksi sopivaa henkilöä riittävällä palkalla. Toinen heistä lähetetään puoleksi vuodeksi ulkomaille. Toiselle luovutetaan heti kaikki jo saatavilla oleva aineisto, jotta hän käy sen läpi ja järjestää sen pätevän apulaisen kanssa; lisäksi hänen on järjestettävä toimiston kirjasto, joka muodostetaan aluksi siitä, mitä täältä on saatavilla, sekä matkustavan virkamiehen lähettämästä. Kun hän on palattuaan sitten luovuttanut matkakertomuksensa ja projektinsa, erityisen toimikunnan on tarkastettava ja vahvistettava lomakejärjestelmä. Vasta sen jälkeen alkaa toimiston varsinainen tuottava toiminta. Kun se on jatkunut vuoden tai muutamia vuosia, voidaan toimisto järjestää lopullisesti, määrätä sen henkilökunta ja työjärjestys, koska kokemus on siihen mennessä jo varmasti osoittanut, miten ensitietojen kokoaminen pitää järjestää.

Original (transkription)

|1|

Om föryttrande och förvaltning af statens jord.

Statsekonomiens theorier i detta ämne. – Kritisk
hstruketjemförelse mellan den gamla och den nya boställs-
ordningen. Utredning om kungsgårdarnes och
boställenas antal, storlek och värde för hvarje
län, samt en summa för hela landet. (eftersökes
å finanskontoret). – Förslag att småningom, då
konjuncturerna äro gynnsama, försälja ifråga-
varande lägenheter; proposition härom borde
föreläggas nästa landtdag. Försäljningen
kunde ske såväl omedelbart, då förmånliga anbud
göras, som ock genom auctioner å lämpliga tider.
Bedömandet af sityationen, öfverlemnadt åt
finanschefen. Detstruket inflytande medlens användan-
de blefve naturligtvis af ständerna på förhand
bestämdt. Lämpligast vore väl att de inginge
till ammortissements-fonden. – Beräkning af
den vinst som härigenom skulle uppkomma;
räntan å köpesummorna borde blifva ansen-
ligt
|2| större än arrendena för lägenheterna utgöra.
Och staten ägde ändock qvar såsom fastegen-
dom, de enorma kronoskogarne. Men
inga sådana spekulationer tillstyrkas innan
ständerna erhållit rättighet till fullständig
finanskontroll. –

I frågan om styrelseverkets reorganisa-
tion.

Uti en serie artikar framhålles efterhand
de förnämsta momenterna häraf. Högsta
domstolens inrättande oeftergifligt. Senaten
bestående blott af ekonomie departementet.
Jemförelse emellan den collegiala- och
byrå formens företräden (se Stuart Mill).
Förbättring och förenkling af arbetsordningen
i senaten. Aflöningsväsendet. – Wår am-
bassad i P:burg; huru den är och huru
den borde vara.

|3|

Nödvändigheten af ett statistiskt embets-
verk.

Först bevisen härför. Byråns organsation
kan och bör icke på förhand reglementeras.
Till en början böra tvenne lämpliga per-
soner mot tillräcklig aflöning antagas.
Den ena af dem skickas på ett halft år
till utlandet. Åt den andre öfverlem-
nas genast allt redan tillstruket tillgängligt
material för att, med behörigt biträde
genomses och ordnas; hvarjemte honom
ålåge att uppställa byråns bibliothek,
hvilket, till en början skulle bildas genem
hvad här kan fås, samt den resande
embetsmannen ålåge hemsända. Efter
dennes återkomst samt sedan han af-
gifvit reseberättelser och projekter, skulle
formulärsystemet af en särskiljd komité
granskas och stadfästas. Först deref-
ter kunde byråns egentliga produk-
tilstruketva verksamhet vidtaga. Sedan den-
na fortgått något eller några år |4| kan byrån definitift organiseras,
dess personal och arbetsordning
bestämmas, äfvensom erfaren-
heten då bör hafva visat,
huru primär-uppgifternas in-
samlande bör organiseras. –

Dokumentet i faksimil