29.6.1871 Borgå–Kervo järnvägs aktiebolag

29.6.1871 Borgå–Kervo järnvägs aktiebolag

Svensk text

|1|

Emellan undertecknade är följande öfverenskommelse träffad:

1o På grund af de negociationer som, i början genom Föreningsbanken’s i Finland bemedling, egt rum med bankirer i Frankfurt af Main angående anskaffandet af kapital för anläggande af Borgå–Kervo jernväg, öfverkommo undertecknade Eklöf och Åberg härmedelst till underskrifven Mechelin, att för oss, såsom stiftare af Borgå–Kervo jernvägsaktiebolag, vidtaga alla de åtgärder som ännu erfordras för att betrygga placeringen af de aktier och obligationer nämnde bolag skall utfärda.

2o Vi Åberg och Eklöf förbinda oss härvid:

att förse Mechelin med erforderliga speciella fullmakter samt de vidare upplysningar rörande affären, som kunna blifva behöfliga;

att inom kortaste möjliga tid slutföra uppgörelserna om banbyggnadens utförande genom antreprenader i ungefärlig öfverensstämmelse med kostnadsförslaget för densamma;

att, derest emissionsbeloppet kontraheras i utlandet, sörja för tecknandet af minst RblsvårtyttRubel 48 000 nominelt af aktierna uti hemlandet, till en kurs icke understigande 70 %, men om emissionen öfvertages af Föreningsbanken i Finland, aktier till nominelt belopp af circa FmsFinska mark silver 350 000 till minst enahanda kurs, jemte det vi i senare fallet böra söka att få högsta möjliga belopp aktier emottaget i liqvid af leverantörer och entreprenörer vid banbyggnaden;

att inom den i koncessionen samt kontraktet med Borgå stad bestämda tid såsom stiftare för jernvägsbolaget ansöka om stadfästelse å dessa stadgar äfven om vid sagde tidpunkt aktierne ännu|2| blott till en mindre del vore tecknade.

3° Jag Mechelin förbinder mig att vid negociationerna så nära som möjligt följa de af mig idag uppgjorda alternativa emissionsplaner samt att icke utan Eklöfs och Åbergs särskilda samtycke ingå på någon vigtigare afvikelse derifrån, så att mig, ifall andra vilkor än de i alternativen förutsatta skulle ifrågakomma, åligger om deras godkännande hemställa innan kontrakt ingås, om och mig lemnadessvårtytt fullmakt sådant förbehåll icke upptager;

att inom den 15 instundande Augusti hafva slutfört mitt uppdrag samt att, derest det icke skulle lyckas, helst redan tidigare derom underrätta Åberg och Eklöf;

att tillhandagå dem med affattandet af stadgarne för aktiebolaget samt de vidare dokumenter som för bolagets organiserande kunna erfordras.

4o Derest Mechelin åvägabringar en antaglig uppgörelse om kapitalanskaffningen för ifrågavarande jernvägsföretag, tillkommer honom, utom ersättning för resor och andra effektiva, oundvikliga kostnader efter Åbergs och Eklöfs pröfning, – en tredjedel af det belopp hvarmed aktiernas och obligationernas emissionproveny eller det för nämnde papper från utlandet och hemlandet till bolaget inflytande nettokapital öfverskjuter två miljoner (2 000 000) mark, dock sålunda att honom garanteras tjugutusen (20 000) Mark, som utbetalas då första raten till bolagets stiftare inflyter, men icke får göra anspråk på mera än femtiotusen (50 000) Mark äfven om sagde tredjedel komme att utgöra mera; börande Mechelin emottaga en del af omförmälda provision i aktier och obligationer uti bolaget|3| efter emissionspris.

Skulle deremot Mechelin misslyckas i sina negociationer, erhåller han intet honorarium, utan endast den kostnadsersättning, Åberg och Eklöf, efter pröfning af omständigheterna kunna finna skälig. Häraf äro tvenne likalydande exemplar upprättade, ett för hvardera parten, och bekräftade genom våra underskrifter. Helsingfors, den 29 Juni 1871.

Aug. Eklöf

C. Åberg

L. Mechelin

Finsk text

Allekirjoittaneet ovat solmineet keskenään seuraavan sopimuksen:

1o Niiden neuvottelujen pohjalta, joita on aluksi käyty Suomen Yhdyspankin välityksellä Frankfurt am Mainin pankinjohtajien kanssa pääoman hankkimisesta Porvoon–Keravan rautatien rakentamiseen, allekirjoittaneet Eklöf ja Åberg ottivat yhteyttä allekirjoittaneeseen Mecheliniin, jotta me Porvoon–Keravan rautatieosakeyhtiön perustajina ryhtyisimme kaikkiin vielä tarvittaviin toimiin turvataksemme mainitun yhtiön liikkeelle laskemien osakkeiden ja obligaatioiden myynnin.

2o Me, Åberg ja Eklöf, sitoudumme täten:

toimittamaan Mechelinille tietyt vaadittavat valtakirjat sekä mahdollisesti tarvittavat lisätiedot asiasta;

solmimaan mahdollisimman nopeasti sopimukset yritysten kanssa rautatien rakentamisesta laaditun kustannusarvion mukaisesti;

jos osakeannin rahasummasta solmitaan sopimus ulkomailla, (sitoudumme) huolehtimaan osakkeiden merkitsemisestä vähintään 48 000 ruplan nimellisarvosta kurssiin, joka ei alita 70:ä prosenttia, mutta jos osakeannista huolehtii Suomen Yhdyspankki, noin 350 000 Suomen markan nimellisarvosta vähintään vastaavaan kurssiin, minkä lisäksi jälkimmäisessä tapauksessa pyrimme siihen, että rautatienrakennustyön toimittajat ja yrittäjät ottavat maksuksi mahdollisimman suuren määrän osakkeita;

toimiluvassa ja Porvoon kaupungin kanssa solmitussa sopimuksessa määrättynä aikana (sitoudumme) hakemaan rautatieyrityksen perustajina vahvistuksen näille säännöille siinäkin tapauksessa, että kyseiseen ajankohtaan mennessä osakkeista olisi saatu merkityksi vain pieni osa.

3o Minä Mechelin sitoudun neuvotteluissa noudattamaan mahdollisimman tarkasti tänään laatimiani vaihtoehtoisia osakeantisuunnitelmia sekä olemaan ryhtymättä ilman Eklöfin ja Åbergin erillistä suostumusta mihinkään, mikä poikkeaa siitä merkittävästi, joten jos muunlaiset ehdot kuin vaihtoehdoissa edellytetyt voisivat tulla kysymykseen, velvollisuuteni on pyytää heiltä niiden hyväksymistä ennen sopimuksen solmimista, vaikka saamani valtakirja ei tällaista ehtoa sisällä;

saattamaan tehtäväni loppuun tulevan elokuun 15. päivään mennessä, ja ellei se onnistu, ilmoittamaan siitä mieluiten jo aikaisemmin Åbergille ja Eklöfille;

auttamaan heitä osakeyhtiön sääntöjen ja muiden yhtiön perustamiseen mahdollisesti tarvittavien asiakirjojen laatimisessa.

4o Jos Mechelin saa aikaan hyväksyttävän sopimuksen pääoman hankinnasta kyseiseen rautatiehankkeeseen, hänelle kuuluu paitsi korvata matka- ja muut todelliset väistämättömät kulut Åbergin ja Eklöfin harkinnan mukaan, myös luovuttaa kolmasosa siitä summasta, jolla osakkeiden ja obligaatioitten liikkeellelaskun tuotto tai mainituista papereista ulkomailta tai kotimaasta yhtiölle kertynyt nettopääoma ylittää kaksi miljoonaa (2 000 000) markkaa, kuitenkin niin että hänelle taataan kaksikymmentä tuhatta (20 000) markkaa, jotka maksetaan kun yhtiön perustajille maksetaan ensimmäinen erä, mutta hän ei saa vaatia enempää kuin viisikymmentä tuhatta (50 000) markkaa, vaikka mainittu kolmasosa olisi suurempi; Mechelinin tulee vastaanottaa osa mainitusta palkkiosta yhtiön osakkeina ja obligaatioina antihintaan.

Jos taas Mechelin epäonnistuu neuvotteluissaan, hän ei saa palkkiota, vaan pelkästään sellaisen kulukorvauksen, jonka Åberg ja Eklöf olosuhteita harkittuaan katsovat kohtuulliseksi. Tästä on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle, ja ne on vahvistettu allekirjoituksillamme. Helsingissä 29. kesäkuuta 1871.

Aug. Eklöf

C. Åberg

L. Mechelin

Original (transkription)

|1|

1871tillagt senare

Emellan undertecknade är följande öfverens-
kommelse träffad:

1o På grund af de negociationer som, i början
genom Föreningsbanken’s i Finland bemedling, egt
rum med bankirer i Frankfurt af Main angående an-
skaffandet af kapital för anläggande af Borgå–
Kervo jernväg, öfverkommo undertecknade Eklöf
och Åberg härmedelst till underskrifven Mechelin,
att för oss, såsom stiftare af Borgå–Kervo jernvägs-
aktiebolag, vidtaga alla de åtgärder som ännu er-
fordras för att betrygga placeringen af de aktier
och obligationer nämnde bolag skall utfärda.

2o Vi Åberg och Eklöf förbinda oss härvid:

att förse Mechelin med erforderliga speciella full-
makter samt de vidare upplysningar rörande
affären, som kunna blifva behöfliga;

att inom kortaste möjliga tid slutföra uppgö-
relserna om banbyggnadens utförande genom an-
treprenader i ungefärlig öfverensstämmelse med kost-
nadsförslaget för densamma;

att, derest emissionsbeloppet kontraheras i utlandet,
sörja för tecknandet af minst RblsvårtyttRubel 48 000 nominelt
af aktierna uti hemlandet, till en kurs icke under-
stigande 70 %, men om emissionen öfvertages af Förenings-
banken i Finland, aktier till nominelt belopp af
circa FmsFinska mark silver 350 000 till minst enahanda kurs, jemte
det vi i senare fallet böra söka att få högsta möjliga
belopp aktier emottaget i liqvid af leverantörer och
entreprenörer vid banbyggnaden;

att inom den i koncessionen samt kontraktet med
Borgå stad bestämda tid såsom stiftare för jernvägs-
bolaget ansöka om stadfästelse å dessa stadgar
äfven om vid sagde tidpunkt aktierne ännu
|2| blott till en mindre del vore tecknade.

3° Jag Mechelin förbinder mig att vid negocia-
tionerna så nära som möjligt följa de af mig
idag uppgjorda alternativa emissionsplaner samt
att icke utan Eklöfs och Åbergs särskilda samtycke
ingå på någon vigtigare afvikelse derifrån, så
att mig, ifall andra vilkor än de i alternativen
förutsatta skulle ifrågakomma, åligger om deras
godkännande hemställa innan kontrakt ingås,
om och mig lemnadessvårtytt fullmakt sådant
förbehåll icke upptager;

att inom den 15 instundande Augusti hafva
slutfört mitt uppdrag samt att, derest det icke
skulle lyckas, helst redan tidigare derom under-
rätta Åberg och Eklöf;

att tillhandagå dem med affattandet af stadgarne
för aktiebolaget samt de vidare dokumenter som för
bolagets organiserande kunna erfordras.

4o Derest Mechelin åvägabringar en antaglig uppgö-
relse om kapitalanskaffningen för ifrågavarande
jernvägsföretag, tillkommer honom, utom er-
sättning för resor och andra effektiva, oundvikliga
kostnader efter Åbergs och Eklöfs pröfning, –
en tredjedel af det belopp hvarmed aktiernas och
obligationernas emissionproveny eller det för nämnde
papper från utlandet och hemlandet till bolaget in-
flytande nettokapital öfverskjuter två miljoner (2 000 000)
mark, dock sålunda att honom garanteras tjugu-
tusen (20 000) Mark, som utbetalas då första raten
till bolagets stiftare inflyter, men icke får göra
anspråk på mera än femtiotusen (50 000) Mark
äfven om sagde tredjedel komme att utgöra mera;
börande Mechelin emottaga en del af omförmäl-
da provision i aktier och obligationer uti bolaget
|3| efter emissionspris.

Skulle deremot Mechelin misslyckas i
sina negociationer, erhåller han intet honora-
rium, utan endast den kostnadsersättning, Åberg
och Eklöf, efter pröfning af omständigheterna
kunna finna skälig. Häraf äro tvenne
likalydande exemplar upprättade, ett för hvar-
dera parten, och bekräftade genom våra under-
skrifter. Helsingfors, den 29 Juni 1871.

Aug. Eklöf

C. Åberg

L. Mechelin

Dokumentet i faksimil