11.10.1864 extra ordinarie kopist i Senatens Ekonomie Departement, Finans Expeditionen

11.10.1864 extra ordinarie kopist i Senatens Ekonomie Departement, Finans Expeditionen

Svensk text

|1|

Utdrag ur protokollet, fördt uti Kejserliga Senatens för Finland Ekonomie Departement, den 11. Oktober 1867.

Uppå derom gjord underdånig ansökning, fann Kejserliga Senaten godt antaga Hofrättsauskultanten, juris utriusque kandidaten Leopold Henrik Stanislaus Mechelin till extra ordinarie kopist i Kejserliga Senatens Ekonomie Departement; kommande Mechelin att tills vidare tjenstgöra å Finans Expeditionen; hvarom protokollsutdrag skulle till honom utfärdas.

In fidem:

E. Kuhlefelt.

Stdt pprStämplat papper4.
Arbs afg.Arbetshusavgift6. 88.
ReksRekognitions dodito3. 84.
SaSumma14. m.mark 72. p.penni

Sökanden.

Finsk text

Ote Suomen Keisarillisen Senaatin talousosastolla 11. lokakuuta 1867 pidetystä pöytäkirjasta

Asiasta tehdyn nöyrän hakemuksen vuoksi Keisarillinen Senaatti katsoi aiheelliseksi ottaa palvelukseen hovioikeuden auskultantin, molempien oikeuksien kandidaatin Leopold Henrik Stanislaus Mechelinin Keisarillisen Senaatin talousosaston ylimääräiseksi kopistiksi; Mechelin palvelee toistaiseksi valtiovaraintoimituskunnassa, mistä hänelle on laadittava pöytäkirjan ote.

In fidem:

E. Kuhlefelt

Leimapaperi4.
Työhuonemaksu6.88.
Kirjaamismaksu3.84.
Yht.14. m. 72. p

Hakija.

Original (transkription)

|1|

Utdrag ur protokollet, fördt
uti Kejserliga Senatens för Finland
Ekonomie Departement, den 11. Ok-
tober 1867.

Uppå derom gjord underdånig ansök-
ning, fann Kejserliga Senaten godt anta-
ga Hofrättsauskultanten, juris utriusque
kandidaten Leopold Henrik Stanislaus
Mechelin till extra ordinarie kopist i
Kejserliga Senatens Ekonomie Departe-
ment; kommande Mechelin att tills
vidare tjenstgöra å Finans Expeditionen;
hvarom protokollsutdrag skulle till ho-
nom utfärdas.

In fidem:

E. Kuhlefelt.

Stdt pprStämplat papper4.
Arbs afg.Arbetshusavgift6. 88.
ReksRekognitions dodito3. 84.
SaSumma14. m.mark 72. p.penni

Sökanden.

Dokumentet i faksimil