4.3.1865 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Att ditt bref af den 2dra dennes med inneliggande postremissvexlar till ett belopp af 1 100 Fm.finska mark riktigt framkommit betygas härmedelst tacksammeligen. Men – men de öfriga affärerna, hvilka jag redan trodde i det klara, tarfva tyvärr ännu en närmare behandling för att lemna mig säkert hopp om en tillfredsställande lösning. Vid min hemkomst hit då dender fingerade skuldsedelen, hvilken skulle utgöra medlet för mig att nu genast åstadkomma penningar, borde fabriceras, hände nemligen att jag fann Törngren sängliggande sjuk i rhematisk feber och Wasastjerna uteblifven från orten, hvarigenom hvardera de stöd jag för min tilltänkta operation bestämdt påräknat voro mig undandragna. – Nu instundar likväl snart den 15. Mars|2| då Lennart Forselles sist bör betalas med 4 180 Fmfinska mark – Brandstoden bör småningom erhålla sina 240. m.mark och mina byggnadsfunderingar borde dessutom realiseras. Hvar således taga bröd i öcknen! – Ja käre bror för att nu rädda mig ur denna ”guld[...]oläslig/saknad text [...]oläslig/saknad text” måste jag derföre bedja Dig vara god och straxt i måndag morgon hos Handlanden Westlund, dender af gubben Öqvist mig avgifna penningstinna köpmannen, efterhöra huruvida han utlåvar mynt, af hvad slag de äro, emot hvadför säkerhet o. s. v.och så vidare o. s. v.och så vidare Måhända kunde man hos honom på lättare vilkor ärhålla lifsmedel än ur Civilstaten, der Petrisvårtytt dessutom heller icke vill ingå borgen. – Ty enligt alla närvarande omständigheter tyckas det mig omöjligt att vänta på de af Paschan mig utlofvade medel, hvilkas utfallande för öfrigt äfven är beroende af myntreformens icke snara genomförande|3| Skulle nu emellertid ofvannämnda titulus vilja hos mig placera 3 500 à 4 000 Rb. SrRubel Silver emot borgen kan Du för honom såsom några af borgesmännen uppgifva landssekreteraren och gårdsegaren Nykopp samt den enormt rike senatorn af Forselles. – I hvarje falla beder jag dock att Du ännu med måndags posten (brefven böra vara inlemnade före 1.) underrättar mig om hvilka förhoppningar man kan hysa åt det uppgifna hållet, på det jag om onsdagen den 8., ja, som jag hoppas helst någotsånär lugnad, må kunna afsända till Dig, jemte uppmaning, att hos Herrar Bankdirektörer göra förfrågan om huruvida mitt creditif kan länsas på några veckor, behöriga checkar till att utbekomma de åt Lennart F. utbetalbara medlen. Gör nu ditt bästa min heders bror och ursäkta om din nog mycket upptagna tid|4| alltför ofta tas i stort anspråk för mina penninge bestyr. –

Härifrån landsorten naturligen ingenting att förtälja, som öfverbringaren häraf, vännen Sanmark, icke mundtligen kan meddela. – Ett snart och godt härnäst derföre endast från din tillgifne

Vän

Fedda Im.

Maria helsar hjertligen till Herrskapet allesamman.

Finsk text

Kunnon ystävä!

Täten kiitollisena vahvistan, että kirjeesi 2. päivältä ja sen mukana 1 100 markan postiosoitusvekselit ovat tulleet asianmukaisesti perille. Mutta – mutta, ne muut asiat, joiden jo luulin olevan selvillä, tarvitsevat sittenkin vielä lisätoimenpiteitä, jotta voisin varmasti toivoa tyydyttävää lopputulosta. Kun minun nimittäin tänne palattuani piti valmistella siellä luonnosteltu velkakirja, jonka turvin minun piti saada heti rahaa, niin sattuikin niin, että löysin Törnqvistin makaamasta sängyssä reumaattisessa kuumeessa ja Wasaststjerna oli poistunut paikkakunnalta niin että olin menettänyt molemmat tukijat, joiden varassa ajattelin toteuttaa aikomani operaation. Nyt on kuitenkin jo pian 15. maaliskuuta, jolloin Lennart Forsellesille pitäisi viimeistään maksaa 4 180 markkaa – paloapurahaston pitäisi saada 240 markkaa ja minun rakennussuunnitelmani pitäisi toteuttaa. Mistä siis leipää tässä erämaassa! Niin, hyvä veli, selviytyäkseni tästä pinteestä pyydän, että olet hyvä ja menet siellä heti maanantaina raharikkaan kauppias Westlundin luo, ukko Öhqvist vinkkasi hänestä minulle, ja kysyt, lupaisiko hän rahaa, mitä lajia se olisi, millaisia takuita vastaan jne. Voihan olla että saisin häneltä elintarvetta helpommin ehdoin kuin siviilivirkakunnalta, jossa Peter sitäpaitsi ei mene takuuseen. – Nykyisissä oloissa näyttää nimittäin aivan turhalta odottaa Paschanin minulle lupaamia varoja, joiden saaminen riippuu muuten myös rahauudistuksen toteutumisesta, joka ei ole nopeaa.

Jos nyt mainittu herra kuitenkin haluaisi sijoittaa minuun 3 500–4 000 hopearuplaa takuita vastaan, niin voit ilmoittaa hänelle takuumiehiksi muun muassa lääninsihteerin ja tilanomistaja Nykoppin sekä suunnattoman rikkaan senaattori af Forsellesin. Kaikissa tapauksissa pyydän sinua maanantain postissa (kirje täytyy olla jätettynä sisään ennen 1. päivää) ilmoittamaan minulle, millaisia toiveita tässä asiassa on, jotta voisin keskiviikkona 8. päivä, ja toivoakseni jotensakin rauhallisin mielin, lähettää sinulle kehotuksen, että kysyisit herroilta pankinjohtajilta, voidaanko minun kreditiivini tyhjentää muutamaksi viikoksi sekä tarpeellisia shekkejä, joilla Lennart F:lle menevät rahat voidaan maksaa. Tee nyt kelpo veljeni parhaasi ja anteeksi, että vien näin paljon kallista aikaasi näiden rahahuolieni vuoksi. Täältä seudulta ei tietenkään ole mitään sellaista ilmoitettavaa, jota tämän kirjeen tuoja, ystäväni Sannmark, ei voisi kertoa suullisesti. Siksi nyt vain pikaista ja hyvää jatkoa

toivoo uskollinen ystäväsi

Fedda Im

Maria lähettää terveiset koko herrasväelle kaikille yhdessä.

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Att ditt bref af den 2dra dennes
med inneliggande postremissvexlar till ett
belopp af 1 100 Fm.finska mark riktigt framkommit
betygas härmedelst tacksammeligen.
Men – men de öfriga affärerna,
hvilka jag redan trodde i det klara,
tarfva tyvärr ännu en närmare
behandling för att lemna mig sä-
kert hopp om en tillfredsställande
lösning. Vid min hemkomst hit
då dender fingerade skuldsedelen,
hvilken skulle utgöra medlet för
mig att nu genast åstadkomma
penningar, borde fabriceras, hän-
de nemligen att jag fann Törn-
gren sängliggande sjuk i rhema-
tisk feber och Wasastjerna uteblif-
ven från orten, hvarigenom
hvardera de stöd jag för min till-
tänkta operation bestämdt påräk-
nat voro mig undandragna. – Nu
instundar likväl snart den 15. Mars
|2| då Lennart Forselles sisttillagt bör betalas
med 4 180 Fmfinska mark – Brandstoden bör
småningom erhålla sina 240. m.mark och
mina byggnadsfunderingar borde
dessutom realiseras. Hvar således
taga bröd i öcknen! – Ja käre
bror för att nu rädda mig ur
denna ”guld[...]oläslig/saknad text [...]oläslig/saknad text” måste
jag derföre bedja Dig vara god
och straxt i måndag morgon hos
Handlanden Westlund, dender af
gubben Öqvist mig avgifna penning-
stinna köpmannen, efterhöra
huruvida han utlåvar mynt, af
hvad slag de äro, emot hvadför
säkerhet o. s. v.och så vidare o. s. v.och så vidare Tystruket Må-
hända kunde man hos honom
på lättare vilkor ärhålla lifsme-
del än ur Civilstaten, der Petrisvårtytt
dessutom heller icke vill ingå
borgen. – Ty enligt alla närva-
rande omständigheter tyckas det
mig omöjligt att vänta på de
af Paschan mig utlofvade
medel, hvilkas utfallande för
öfrigt äfven är beroende af
myntreformens icke snara genomförande
|3| Skulle nu emellertid ofvannämnda
titulus vilja hos mig placera
3 500 à 4 000 Rb. SrRubel Silver emot borgen
kan Du för honom såsom några
af borgesmännen uppgifva
landssekreteraren och gårdsegaren
Nykopp samt den enormt rike
senatorn af Forselles. – I hvar-
je falla beder jag dock att
Du ännu med måndags posten
(brefven böra vara inlemnade före 1.)
underrättar mig om hvilka
förhoppningar man kan hysa
åt det uppgifna hållet, på
det jag om onsdagen den 8., ja,
som jag hoppas helst någotsånär
lugnad, må kunna afsända
till Dig, jemte uppmaning, att
hos Herrar Bankdirektörer
göra förfrågan om huruvida
mitt creditif kan länsas på
några veckor, behöriga checkar
till att utbekomma de åt
Lennart F. utbetalbara medlen.
Gör nu ditt bästa min heders
bror och ursäkta om din
nog mycket upptagna tid
|4| alltför ofta tas i stort anspråk
för mina penninge bestyr. –

Härifrån landsorten na-
turligen ingenting att förtälja,
som öfverbringaren häraf,
vännen Sanmark, icke mundt-
ligen kan meddela. – Ett snart
och godt härnäst derföre
endast från din tillgifne

Vän

Fedda Im.

Maria helsar hjertligen
till Herrskapet allesamman.

Dokumentet i faksimil