1.10.1867 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Älskade broder!

Efter en stormig öfverfart från Stockholm anlände vi söndag morgon (d. 29 Sept.September) välbehållna hit och foro genast ut till Botby, der vi funno alla vid god helsa. Lilla Cely har utvecklat sig betydligt under den förflutna månaden, och helsade oss med högljudda roper af Mamma! – Pappa!

Men för öfrigt är allt dystert omkring en. Skörden har tillochmed i Nyland slagit fel. Rågen har på få ställen gifvit mer än 4de kornet. På Botby skördade vi ifjol 230 trtunnor råg – i år endast 75. Således ett deficit som oundgängligen måste fyllas. Detta missväxtår|2| är, emedan det omfattar hela landet, svårare än något af de föregående.

Det gäller nu att ha mod, – och framförallt bör enhvar, som det kan, anskaffa spanmål till landet, innan isen lägger sig. 50 köpmän skola redan ha rest till Ryssland för att göra uppköp.

Men jag bör ej utbreda mig öfver detta sorgliga ämne, då Ni helst bör derute njuta så mycken trefnad som möjligt, och derföre aflägsna från själens öga de mörka bilderna från Finland.

Under vår utflygt till Kristiania bjöd jag också till att allsicke tänka på hemlandet, – och roligt hade vi också, – utom när finska tidningar presenterades.

|3|

I Stockholm och Upsala roade vi oss på bästa vis, – och i Kristiania var emottagandet särdeles hjertligt och godt, och sejouren der erbjöd mycket af intresse.

Jag sparar emellertid alla närmare berättelser tilldess vi personligen råkas, hvilket, som jag hoppas, icke skall dröja alltför långt ut.

Angående dina affärer är intet synnerligt att meddela. Det torde icke har förorsakat dig någon olägenhet, att Idestam skickade endast 1 000 francs, eftersom jag idag skickar mera. Här följa nemligen 2 500 francs för din räkning, i tomma vexlar å 1 000 och 1 500 fr.francs – Den lilla vexeln på 600 fr.francs är för Milis|4| räkning, och ber jag dig derföre tillställa henne det derå utfallande beloppet, jemte inneliggande breflapp. Med afseende å hvad jag skref till henne från Kristiania, förmodar jag att hon afreser från Paris den 10de. Jag är viss, att hon af dig erhåller nödiga råd och instruktioner för resans anordnande.

I nästa vecka skall jag sända dig en ytterligare vexel, och hoppas för öfrigt att snart få närmare meddelanden om Edra vidare reseplaner. Om jag nu säger att tiden ej medger en längre epistelsnedskrifvande, så torde man dock ej kunna invända Mallas sats att jag har ”brådt för ledighets skuld”. Ty du kan lätt finna att jag efter 3 veckors frånvaro skulle öfverfallas af mångfaldiga arbeten och bestyr, bland hvilka för ögonblicket fruntimmersföreningen och Botby äro de|5| mest pressanta.

Edra skildringar från Biarritz ha skänkt oss mycket nöje. Jag erhöll en liflig bild af den ”nätta sjömansgossen”, när jag läste om lilla öfverstinnan i badkostym. Helsa hjertligt din älskliga maka. Alexandra skref från Kristiania etfr. och Stockholm till Jenny och adresserade brefvet till Mili. Derföre skrifver hon ej denna gång.

Mamma är nu i staden för marknadsbestyr och dröjer väl en vecka. Jag hastar idag åter till Botby, der vi ämna bo i det längsta.

Och nu farväl för denna gång! Snart mera från Eder tillgifne

L. Mechelin

P. S. Post ScriptumJag låter dock brefvet till Mili gå skildt under hennes adress.

Finsk text

Rakkaat veljet!

Myrskyisän laivamatkan jälkeen Tukholmasta saavuimme sunnuntaiaamuna (29. syyskuuta) vahingoittumattomina tänne ja matkasimme heti Puotilaan, mistä tapasimme kaikki hyvässä terveydentilassa. Pikku Cely on kehittynyt huimasti kuluneen kuukauden aikana ja tervehti meitä äänekkäin Äiti! Isä! -huudoin. Muuten kaikki ympärillä onkin synkkää. Sato on epäonnistunut jopa Uudellamaalla. Rukiista on vain harvassa paikassa saatu enemmän kuin neljä yhdestä jyvästä. Korjasimme viime vuonna Puotilassa 230 tynnyriä ruista – tänä vuonna ainoastaan 75. Niin ollen alijäämä, joka pitää välttämättä täyttää. Tämä katovuosi on vaikeampi kuin yksikään edellisistä, koska se kattaa koko maan. Nyt on oltava rohkeutta, ja ennen kaikkea jokaisen, joka kynnelle kykenee, pitää hankkia Suomeen viljaa ennen kuin maa jäätyy. Venäjälle kuuluu jo matkanneen 50 kauppiasta tekemään hankintoja.

Mutta en saa avautua tästä surullisesta aiheesta, koska teidän pitää siellä mieluiten nauttia niin paljosta hauskuudesta kuin mahdollista ja siksi karkottaa sielunne silmistä Suomen synkät näkymät. Tein Oslon-huvimatkamme aikana myös parhaani, etten ajattelisi ollenkaan kotimaata – ja hauskaakin meillä oli – paitsi silloin kun esiteltiin suomalaisia sanomalehtiä. Tukholmassa ja Uppsalassa huvittelimme parhaamme mukaan – ja Oslossa oli erityisen sydämellinen ja hyvä vastaanotto, ja oleskelu siellä tarjosi paljon kiinnostavaa.

Säästän kuitenkin kaikki tarkemmat selonteot siihen, kunnes tapaamme henkilökohtaisesti, mikä ei toivoakseni veny liian pitkälle.

Liiketoimiesi suhteen ei ole mitään erityistä kerrottavaa. Se ei liene aiheuttanut Sinulle mitään hankaluutta, että Idestam lähetti ainoastaan 1 000 frangia, koska lähetän tänään lisää. Tässä mukana tulee nimittäin 2 500 frangia Sinun laskuusi, avoimilla vekseleillä 1 000:lle ja 1500 frangille. Pieni vekseli 600 frangille on Milin laskuun, joten pyydän että toimitat hänelle siinä maksettavaksi lankeavan rahasumman sekä oheisen kirjelapun. Ottaen huomioon mitä kirjoitin hänelle Oslosta, oletan että hän matkustaa Pariisista 10. päivä. Olen varma, että hän saa vielä Sinulta tarpeellisia neuvoja ja ohjeita matkan järjestelyyn.

Lähetän Sinulle ensi viikolla vielä yhden vekselin ja toivon lisäksi saavani lähempiä tietoja vastaisista matkasuunnitelmistanne. Jos nyt sanon, ettei aika anna myöten pidemmälle epistolankirjoittamiselle, ei pitäisi kuitenkaan voida kiistää Mallan väitettä, että minulla ”on kiire vapaan tähden”. Voit näet helposti havaita, että kolmen viikon poissaolon jälkeen hukun monenlaisiin töihin ja puuhiin, joiden joukossa naisyhdistys ja Puotila vievät parhaillaan eniten aikaani.

Kuvauksenne Biarritzista ilahdutti meitä suuresti. Sain elävän kuvan ”somasta merimiespojasta”, kun luin pikku everstinnasta uima-asussa. Sydämelliset terveiset herttaiselle puolisollesi. Alexandra kirjoitti Kristianiasta ja Tukholmasta Jennylle ja osoitti kirjeen Milille. Siksi hän ei kirjoita tällä kertaa.

Äiti on nyt kaupungissa markkinapuuhien vuoksi ja viipyy kai viikon. Itse kiiruhdan tänään takaisin Puotilaan, missä aiomme oleskella mahdollisimman pitkään.

Ja nyt näkemiin tällä kertaa! Kohta lisää!

uskollinen

L. Mechelin

P.S. Laitan kuitenkin kirjeen Milille menemään erikseen hänen osoitteellaan.

Original (transkription)

|1|

Älskade broder!
Torsten C.tillagt senare

Efter en stormig öfverfart
från Stockholm anlände vi söndag
morgon (d. 29 Sept.September) välbehållna hit
och foro genast ut till Botby, der
vi funno alla vid god helsa.
Lilla Cely har utvecklat sig betydligt
under den förflutna månaden, och
helsade oss med högljudda roper af
Mamma! – Pappa!

Men för öfrigt är allt dystert
omkring en. Skörden har tillochmed
i Nyland slagit fel. Rågen har
på få ställen gifvit mer än 4de
kornet. På Botby skördade vi
ifjol 230 trtunnor råg – i år endast 75.
Således ett deficit som oundgängligen
måste fyllas. Detta missväxtår
|2| är, emedan det omfattar hela landet,
svårare än något af de föregående.

Det gäller nu att ha mod, – och
framförallt bör enhvar, som det
kan, anskaffa spanmål till
landet, innan isen lägger sig.
50 köpmän skola redan ha rest
till Ryssland för att göra uppköp.

Men jag bör ej utbreda mig
öfver detta sorgliga ämne, då Ni
helst bör derute njuta så mycken
trefnad som möjligt, och derföre
aflägsna från själens öga de mörka
bilderna från Finland.

Under vår utflygt till Kristiania
bjöd jag också till att allsicke tänka
på hemlandet, – och roligt hade vi
också, – utom när finska tidningar
presenterades.

|3|

I Stockholm och Upsala roade
vi oss på bästa vis, – och i Kristi-
ania var emottagandet särdeles
hjertligt och godt, och sejouren der
erbjöd mycket af intresse.

Jag sparar emellertid alla
närmare berättelser tilldess vi
personligen råkas, hvilket, som
jag hoppas, icke skall dröja
alltför långt ut.

Angående dina affärer är intet
synnerligt att meddela. Det torde
icke har förorsakat dig någon
olägenhet, att Idestam skickade
endast 1 000 francs, eftersom jag
idag skickar mera. Här följa nemligen
2 500 francs för din räkning, i tomma
vexlar å 1 000 och 1 500 fr.francs – Den
lilla vexeln på 600 fr.francs är för Milis
|4| räkning, och ber jag dig derföre tillställa
henne det derå utfallande beloppet,
jemte inneliggande breflapp. Med
afseende å hvad jag skref till henne
från Kristiania, förmodar jag att
hon afreser från Paris den 10de.
Jag är viss, att hon af dig erhåller
nödiga råd och instruktioner för
resans anordnande.

I nästa vecka skall jag sända
dig en ytterligare vexel, och hoppas
för öfrigt att snart få närmare
meddelanden om Edra vidare rese-
planer. Om jag nu säger att tiden
ej medger en längre epistelsnedskrif-
vande, så torde man dock ej kunna
invända Mallas sats att jag har ”brådt
för ledighets skuld”. Ty du kan lätt
finna att jag efter 3 veckors frånvaro
skulle öfverfallas af mångfaldiga arbeten
och bestyr, bland hvilka för ögonblicket
fruntimmersföreningen och Botby äro de
|5| mest pressanta.

Edra skildringar från Biarritz ha
skänkt oss mycket nöje. Jag erhöll
en liflig bild af den ”nätta sjömans-
gossen”, när jag läste om lilla öfverstin-
nan i badkostym. Helsa hjertligt
din älskliga maka. Alexandra
skref från Kristiania ettillagt Stockholm till Jenny
och adresserade brefvet till Mili.
Derföre skrifver hon ej denna gång.

Mamma är nu i staden för
marknadsbestyr och dröjer väl en
vecka. Jag hastar idag åter till Botby,
der vi ämna bo i det längsta.

Och nu farväl för denna gång!
Snart mera från
Eder tillgifne

L. Mechelin

P. S. Post ScriptumJag låter dock brefvet till Mili
gå skildt under hennes adress.

Dokumentet i faksimil