8.9.1872 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Hjertlig tack för Ditt i högsta grad intressanta och mycket glädjande bref af d. 5 dennes. Främst gläder jag mig deråt att Du funnit lindring i Dina krämpor äfven utan den mångomordade talgdanken. Om Dina 2 konkurrenter verkligen packat in så vore det äfven en lycklig omständighet som kunde bidraga till framgången af Dina sträfvanden. Den tredje konkurrenten Lavonius torde till sin kapacité vara minst farlig, ehuru hans förtjenster kanske nog skola uppskattas af dem som i högsta instans äga att afgöra ang.angående besättandet af den eftersträfvade professors platsen.

Ett meddelande i Ditt bref emottogs med stor ledsnad af min snälla Jenny och jag kan för min del ej säga annat än att|2| jag delar henns tänkesätt i den frågan, neml.nämligen den att Du förskaffat Dig ett eget qvarter för Dina få besök i staden och sålunda förekommit vår önskan att erbjuda vår våning till Ditt begagnande. –

Underrättelsen om det snart förestämda jernvägsarbetet är i hög grad fägnesam. – Hvad banans sträckning beträffar så känner jag nog Forssaboernes åtgöranden i saken. – Jag har talat derom med Wahren sjelf, som förnämligast bråkar med att få den ändrad. – Dock har jag föreställt mig att en ändring icke vore så lätt genomförd – så länge banan skall byggas af ett privat bolag, som erhållit koncession för en gifven bansträckning; dock är naturl.naturligtvis ingenting omöjligt, men för mig vore den nya sträckningen icke mycket sämre än den ursprungliga. Jag skulle få cirka 15 verst god landsväg till Matku station i st. f.stället för 17 verst till|3| Hongola, om sommaren. – Om vintern deremot blefve Hongola närmare och i alla fall vore den vestra linien för mig behagligare emedan den skulle erbjuda en möjlighet att med tiden, om också med stora kostnader, få en väg af 3 fjerndels à 1 mils längd till någon haltpunkt på mina ägor. – Jag tänker derföre uppmana Furuhjelm att söka bevaka sitt stora intresse i den frågan. – Ifall den östra linien kommer till stånd, så blir mitt Mettämattila en liten präktig egendom. –

Jag kan icke utan djup rörelse tänka på möjligheten för Robert att få en direktörsplats vid ifrågavarande jernväg. Om någon behöfver uppmuntran här i lifvet så är det vår Robert som rastlöst arbetar och trälar utan att röna annat än motgångar och svårigheter, och hvars ekonomiska ställning och framtida utsigter annars äro högst mörka. Med sitt goda, praktiska hufvud vore han|4| alltid en nyttig ledamot i en sådan direktion och jag kan derföre ej annat än på det ifrigaste uppmana Dig att använda allt Ditt inflytande för att förskaffa honom en sådan tjenst. – Efter en veckas sammanvaro med Robert, hvarunder vi jagade så mycket väderleken tillät, och jag hade den turen att få skjuta 5 harar, åtskiljdes vi i går afton på Riisikkala gästgifveri. – Det är ängsligt att se huru Robert saknar sin familj, förnämligast barnen som skänka honom så mycken glädje. –

Af honom erfor jag att Adu skall känna sig mycket olycklig i sin nuvarande ställning. Om felet till det missförhållande, hvaröfver han åter klagar, icke är hans utan de yttre förhållandena, såsom jag denna gång vore böjd att tro, ehuru jag förrut icke kunnat annat än gifva Adu skulden för att hans ställning öfverallt dit han kommit blifvit omöjlig, så vore jag villig att erbjuda|5| honom anställning som Mejerist på Notsjö på vilkor, hvarom vi vid tillfälle kunna mundtligen orda. – Med nästa post skall jag skrifva till honom derom genom Dig, ty Du är den som i det längsta uppehållit och haft tålamod med Adu, hvarföre Du äfven må få afgöra i en sådan fråga. –

För att icke under den vanliga postbrådskan nästa gång försumma tiden, sänder jag redan nu vexel & fullmakt, hvilkas datum Du får utsätta efter omständigheterna, meddelande mig i sinom tid den rätta förfallodagen. –

Då mitt tillgodohafvande hos Dig 947 ssilver, icke torde rymmas på mitt kassakreditiv, ber jag Dig insätta det öfverskott som uppstår sedan kreditivet blifvit fylldt, på min Löpande räkning –

Hjertliga helsningar till Dig och de Dina från Jenny och Din broder

Torsten.

Finsk text

|1|

Rakas Leo!

Sydämellinen kiitos erittäin kiinnostavasta ja hyvin ilahduttavasta kirjeestäsi tämän kuun 5. päivältä. Eniten minua ilahduttaa se, että olet saanut lievitystä vaivoihisi myös ilman monesti puheena ollutta talikynttilää. Jos kaksi kilpailijoistasi on todellakin luopunut, se on hyvä asia, joka voi edesauttaa ponnistelujasi menestykseen. Kolmas kilpailija, Lavonius lienee kyvyiltään vähiten vaarallinen, vaikka ne jotka korkeimmissa instansseissa tekevät ratkaisun tavoitellun professorinpaikan täyttämisestä, pitävät ehkä kyllä esillä hänen ansioitaan.

Kiltti vaimoni Jenny otti hyvin surullisena vastaan yhden kirjeessäsi olleen viestin, ja omasta puolestani voin vain sanoa, että olen hänen kanssaan samaa mieltä, nimittäin siitä, että olet hankkinut oman kortteerin kaupungissa käyntejäsi varten ja olet siis torjunut toiveemme tarjota asuntomme sinun käyttöösi.

Tiedot pian edessä olevasta rautatietyöstä ovat erittäin ilahduttavia. Mitä radan linjaukseen tulee, niin tunnen kyllä forssalaisten toimenpiteet asiassa. Olen puhunut siitä itsensä Wahrenin kanssa, joka pääasiassa on äänessä saadakseen linjauksen muutetuksi. Olen kyllä kuvitellut, ettei muutos olisi niin helposti toteutettavissa, niin kauan kuin radan rakentajana on yksityinen yhtiö, joka saa toimilupansa tiettyä ratalinjausta varten. Mikään ei tietenkään ole kuitenkaan mahdotonta, mutta minulle uusi linjaus ei olisi juuri huonompi kuin alkuperäinen. Saisin noin 15 virstaa hyvää maantietä Matkun asemalle sen sijaan että saisin 17 virstaa tietä Honkolaan, kesäaikaan. Talvella sitä vastoin Honkola tulee lähemmäksi ja joka tapauksessa läntinen linja olisi minulle sopivampi, koska se tarjoaisi ajan mittaan mahdollisuuden saada noin peninkulman pituinen tie jollekin seisakkeelle maillani, joskin suurin kustannuksin. Ajattelen sen tähden sanoa Furuhjelmille, että hän yrittäisi valvoa omaa etuaan tässä kysymyksessä. Siinä tapauksessa, että itäinen linja tulee toteutettavaksi, silloin tulee Mettä-Mattilastani sievoinen omaisuus.

En voi syvää mielenliikutusta tuntematta ajatella mahdollisuutta, että Robert saisi johtajan paikkaa tällä rautatiellä. Jos kuka tässä elämässä tarvitsee kannustusta, niin se on kyllä Robert, joka tekee työtä taukoamatta ja rehkii saamatta osakseen muuta kuin vastoinkäymisiä ja vaikeuksia, ja jonka taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät muutenkin ovat kovin synkät. Hyvän, käytännönläheisen päänsä kanssa hän olisi aina hyödyllinen jäsen kyseisessä johtajistossa enkä voi sen tähden muuta kuin mitä innokkaimmin kehottaa Sinua käyttämään kaiken vaikutusvaltasi hankkiaksesi hänelle tämän viran. Viikon yhdessäolon jälkeen Robert ja minä erosimme eilen illalla Riisikkalan kestikievarissa. Tuon viikon aikana metsästimme niin paljon kuin sää salli, ja minulla oli onni saada ammutuksi viisi jänistä. On huolestuttavaa nähdä, miten Robert kaipaa perhettään, ensisijaisesti lapsia jotka tuottavat hänelle niin paljon iloa.

Häneltä sain tietää, että Adu tuntee itsensä kovin onnettomaksi nykyisessä olinpaikassaan. Jos syy hänen valittamaansa epäkohtaan ei ole hänen vaan ulkoisten olosuhteiden, kuten tällä kertaa olisin taipuvainen uskomaan, niin voisin tarjota hänelle toimen meijeristinä Nuutajärvellä ehdoilla, joista voimme tilaisuuden tullen sopia suullisesti. Seuraavaan postiin kirjoitan hänelle asiasta sinun välitykselläsi, sillä sinähän olet ylläpitänyt ja sietänyt Adua pitkämielisesti, joten saat päättää asiasta.

Jotta en tavallisessa postituskiireessäni ensi kerralla myöhästyisi, lähetän vekselin & valtakirjan jo nyt niin voit lisätä päiväyksen tilanteen mukaan ja ilmoittaa sitten aikanaan minulle oikean erääntymispäivän.

Koska minun saatavani sinulta, 947 specietä, ei varmaan mahdu kassakreditiiviini, talletathan kreditiivin täytyttyä ylitse jäävän summan juoksevalle tililleni.

Sydämelliset terveiset sinulle ja kotiväellesi, lähettävät Jenny ja veljesi

Torsten

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Hjertlig tack för Ditt i högsta grad
intressanta och mycket glädjande bref
af d. 5 dennes. Främst gläder jag mig
deråt att Du funnit lindring i Dina kräm-
por äfven utan den mångomordade talgdanken.
Om Dina 2 konkurrenter verkligen packat in
så vore det äfven en lycklig omständighet som
kunde bidraga till framgången af Dina sträf-
vanden. Den tredje konkurrenten Lavonius
torde till sin kapacité vara minst farlig, ehuru
hans förtjenster kanske nog skola uppskattas af
dem som i högsta instans äga att afgöra
ang.angående besättandet af den eftersträfvade professors
platsen.

Ett meddelande i Ditt bref emottogs med
stor ledsnad af min snälla Jenny och jag
kan för min del ej säga annat än att
|2| jag delar henns tänkesätt i den frågan, neml.nämligen
den att Du förskaffat Dig ett eget qvarter
för Dina få besök i staden och sålunda
förekommit vår önskan att erbjuda
vår våning till Ditt begagnande. –

Underrättelsen om det snart förestämda jern-
vägsarbetet är i hög grad fägnesam. –
Hvad banans sträckning beträffar så känner
jag nog Forssaboernes åtgöranden i saken. –
Jag har talat derom med Wahren sjelf,
som förnämligast bråkar med att få den
ändrad. – Dock har jag föreställt mig att
en ändring icke vore så lätt genomförd –
så länge banan skall byggas af ett privat
bolag, som erhållit koncession för en gifven
bansträckning; dock är naturl.naturligtvis ingenting omöj-
ligt, men för mig förstruket vore den nya sträck-
ningen icke mycket sämre än den ursprungliga.
Jag skulle få cirka 15 verst god landsväg
till Matku station i st. f.stället för 17 verst till
|3| Hongola, om sommaren. – Om vintern deremot
blefve Hongola närmare och i alla fall vore
den vestra linien för mig behagligare emedan
den skulle erbjuda en möjlighet att med tiden,
om också med storatillagt kostnader, få en väg af 3 fjerndels
à 1 mils längd till någon haltpunkt på
mina ägor. – Jag tänker derföre uppmana Furu-
hjelm att söka bevaka sitt stora intresse i
den frågan. – Ifall den östra linien kommer till
stånd, så blir mitt Mettämattila en liten
präktig egendom. –

Jag kan icke utan djup rörelse tänka
på möjligheten för Robert att få en direktörs-
plats vid ifrågavarande jernväg. Om någon
behöfver uppmuntran här i lifvet så är det
vår Robert som rastlöst arbetar och trälar
utan att röna annat än motgångar och
svårigheter, och hvars ekonomiska ställning
och framtida utsigter annars äro högst mörka.
Med sitt goda, praktiska hufvud vore han
|4| alltid en nyttig ledamot i en sådan direktion
och jag kan derföre ej annat än på det ifrigaste
uppmana Dig att använda allt Ditt inflytande
för att förskaffa honom en sådan tjenst. –
Efter en veckas sammanvaro med Robert, hvar-
under vi jagade så mycket väderleken tillät,
och jag hade den turen att få skjuta 5 harar,
åtskiljdes vi i går afton på Riisikkala gäst-
gifveri. – Det är ängsligt att se huru Robert
saknar sin familj, förnämligast barnen som
skänka honom så mycken glädje. –

Af honom erfor jag att Adu skall känna
sig mycket olycklig i sin nuvarande ställning.
Om felet till det missförhållande, hvaröfver han
åter klagar, icke är hans utan de yttre förhållandena,
såsom jag denna gång vore böjd att tro, ehuru jag
förrut icke kunnat annat än gifva Adu skulden
för att hans ställning öfverallt dit han kommit
blifvit omöjlig, så vore jag villig att erbjuda
|5| honom anställning som Mejerist på Notsjö
på vilkor, hvarom vi vid tillfälle kunna
mundtligen orda. – Med nästa post skall jag
skrifva till honom derom genom Dig, ty Du
är den som i det längsta uppehållit och haft
tålamod med Adu, hvarföre Du äfven må
få afgöra i en sådan fråga. –

För att icke under den vanliga postbrådskan
nästa gång försumma tiden, sänder jag
redan nu vexel & fullmakt, hvilkas
datum Du får utsätta efter omständigheterna,
meddelande mig i sinom tid den rätta förfallo-
dagen. –

Då mitt tillgodohafvande hos Dig 947 ssilver,
icke torde rymmas på mitt kassakreditiv,
ber jag Dig insätta det öfverskott som uppstår
sedan kreditivet blifvit fylldt, på min Löpande
räkning –

Hjertliga helsningar till Dig och de Dina
från Jenny och Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil