15.3.1867 ledamot av Nylands och Tavastehus Läns Landtbrukssällskap

15.3.1867 ledamot av Nylands och Tavastehus Läns Landtbrukssällskap

Svensk text

|1|

Då Nylands och Tavastehus läns landtbrukssällskap såsom föremål för sin verksamhet afser landtbrukets förkofran och fullkomnande inom sin verkningskrets samt anser detta ändamål säkrast vinnas genom ömsesidigt meddelande af vunnen erfarenhet och gemensam sträfvan för spridande af insigt uti landthushållningen samt uppmuntran till införande af förbättringar deri, får Sällskapets Direktion, i hopp om ett välvilligt deltagande för Sällskapets sträfvanden, härmedelst anhålla, att

Herr J. U. KandidatenJuris Utriusque Kandidaten L. S. Mechelin

ville såsom Sällskapets Ledamot dertill benäget medverka, i enlighet med Sällskapets härhos bifogade Stadgar. Helsingfors den 15 Mars 1867.

På Direktionens vägnar

V. Furuhjelm.

A. H. Chydenius

Finsk text

Koska Uudenmaan ja Hämeen läänien maanviljelysseurat ovat ottaneet toimintansa tavoitteeksi maanviljelyn edistämisen ja kohentamisen omassa vaikutuspiirissään ja katsovat, että tavoitteeseen päästään varmimmin molemminpuolisella kokemusten vaihdolla ja pyrkimällä yhdessä levittämään maataloutta koskevaa tietoa sekä kannustamaan parannusten käyttöönotossa, seuran johtokunta, toivoen suopeaa osallistumista seuran pyrkimyksiin, pyytää näin että

herra molempain oikeuksien kandidaatti L. S. Mechelin

ryhtyisi seuran jäsenenä vaikuttamaan tähän suopeasti, seuran oheisten sääntöjen mukaisesti. Helsingissä 15. maaliskuuta 1867

Johtokunnan puolesta

V. Furuhjelm

A. H. Chydenius

Original (transkription)

|1|

Då Nylands och Tavastehus läns landtbrukssällskap
såsom föremål för sin verksamhet afser landtbrukets förkofran och fullkomnande inom sin verk-
ningskrets samt anser detta ändamål säkrast vinnas genom ömsesidigt meddelande af vunnen
erfarenhet och gemensam sträfvan för spridande af insigt uti landthushållningen samt uppmuntran
till införande af förbättringar deri, får Sällskapets Direktion, i hopp om ett välvilligt deltagande
för Sällskapets sträfvanden, härmedelst anhålla, att

Herr J. U. KandidatenJuris Utriusque Kandidaten L. S. Mechelin

ville såsom Sällskapets Ledamot dertill benäget medverka, i enlighet med Sällskapets härhos bifo-
gade Stadgar. Helsingfors den 15 Mars 1867.

På Direktionens vägnar

V. Furuhjelm.

A. H. Chydenius

Dokumentet i faksimil