27.8.1870 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min egen rara vän!

Jag dröjde i staden trots lördagqvällen, för att genast kunna erhålla ditt bref efter ”Wiborgs” ankomst. Det var alltför vigtiga meddelanden jag väntade, än att jag skulle kunnat aflägsna mig förut.

Uppriktigt sagdt, så befarade jag visst att Sköldberg skulle finna din åkomma otursam, – men att han skulle döma dig att stanna der 6 à 8 veckor – det var dock mer än jag kunnat ana. Min snälla vän, huru skall jag nu bära mig åt, för att upprätthålla hos dig ett gladt mod under tiden? ... Ju mera jag grubblar öfver denna sak, desto mera blir jag dock böjd för att anse det ha varit en verklig lycka|2| att vi denna gång voro beslutsamma och icke åtnöjde oss med blotta Nådendalskuren. Jag ryser vid tanken på hvart det kunnat leda om man åter under den långa vintern hade gjort intet till det ondas botande, och sårnaderna derunder skulle fått taga öfverhand! Min älskade Alexandra, jag tackar dig för det mod och den resignation hvarmed du nu underkastat dig de oundvikliga svårigheterna, – jag tackar dig äfven för den lugna hållning du söker iakttaga i ditt bref och hvaraf jag drager den slutsatsen att äfven du fullt senterar nödvändigheten af den nu pågående kuren. – Och, vet du, jag glädes i tankarna redan|3| åt den tid, då du skall hafva fullt återvunnit din helsa. Då, om ej förr, skola vi glömma de svårigheter och obehag, som dessa kurer och denna långvariga skiljsmessa föranledt.

Mig synes i sjelfva verket att den mörkaste punkten nu är den, att vi så länge måste vara skiljda från hvarandra. Jag lider redan så af min enslighet, att jag skoftals varit färdig att kasta allt ifrån mig för att kunna ila ditbort till dig och lilla Cely. Men det är nu svårare än annars, att på lång tid fara härifrån. I mitt nästa bref hoppas jag kunna meddela dig temligen bestämdt huruvida|4| flyttningen till PburgSankt Petersburg blir utaf, eller icke. Om jag blir utnämnd – (och ditåt tyckes det luta), så måste jag tillträda tjensten i början af November. Nu tyckes det som om du icke skulle kunna återvända från Stockholm före medlet af Oktober. Således borde jag, medan du är borta, fara till PburgPetersburg, skaffa qvarter, verkställa hela flyttningen, m. m., – och vår tillämnade fridfulla vistelse på Botby skulle då måsta inskränkas till endast någon vecka i slutet af Oktober! Och när skall jag kunna komma till Stockholm. Jag vet det ej ännu, men besluten är jag att åtminstone vara med Eder der den sista tiden och sedan följa Er hem, för att kunna sköta|5| om Er under den ruskiga hemresan på senhösten.

Då det nu gälla att dröja så länge derborta, så har du utan tvifvel behof af mera kläder, åtminstone öfverplagg. Skrif för alldel med nästa tillfälle hvad jag skall skicka, så får du det genast.

Ditt beslut att konsultera professor Abelin angående lilla Celys disposition för katharrer och ömtålighet i allmänhet, gillar jag på det högsta. Hvem vet, kanske kan denna resa sålunda bli nyttig också för vår raraste lefnadsglädje, lilla Cely, hvars ömtåliga konstitution ofta ingifvit mig oro.

Det fägna mig synnerligen att|6| du lyckats erhålla qvarter i samma hus som Lindbergs. Det skall dock betydligt lindra känslan af enslighet då du har så goda vänner att vinka på, när ledsnaden någon gång vill taga öfverhand. Helsa dem hjertligt från mig och säg att jag är synnerligen tacksam för allt hvad de göra för att bidraga till din trefnad.

Fikens mor var här just förrän jag hemkom från posten med ditt bref. Henrika gick genast till henne med Fikens bref.

Du kan tro att det var en sorglig nyhet för Henrika också, när jag meddelade att ni dröjer ännu 6 veckor borta. Hon gret i flere skof – och jag hade lust att göra så med. Säkert är, att jag efter|7| denna sommars långa skiljsmessa är fast besluten, att för framtiden söka ställa så till, att vi så sällan och så litet som möjligt må behöfva vara skiljda från hvarandra. Jag tror att du delar min åsigt härom – och låtom oss derföre, hvar på sitt håll med fägnad tänka på det stilla familjelif och den ostörda hemtrefnad som vi hädanefter skola bereda oss!

– Jag har ännu intet berättat, men hvad skall jag förtälja. Dagarna äro hvarandra lika, inga ”händelser hända”, – utom derborta i det arma Frankrike, som dränkes af blod. Den ”internationela föreningen” i Basel för sårades vårdande har äfven här funnit|8| sympatier. Vi hafva samlat något pengar och linne­bandager. I natt reser L. Krohn (jemte fru) försedd med respengar och instrumenter. Med posten afsändes dessutom idag 1 000 francs och imorgon afgår en stor kista med linnesaker. Insamlingen fortfar.

Det är nu öfver midnatt, och jag skall kl. 6 imorgon bittida fara ut till landet; – således är det bäst att jag nu slutar. God natt min älskade Alexandra! Alla dina kommissioner skola uträttas, – jag har blott detta uppdrag att gifva: sköt om dig och lilla Cely, – unna er all trefnad – och skrif, skrif, med hvarje båt om också blott några rader till din ensliga, längtande

Leo.

|7|

Låt lilla Cely välja åt sig några leksaker från Leya, säg henne att pappa låter henne sjelf välja. Den lilla engeln, hvad jag saknar|6| äfven henne! – God natt, jag skall drömma om Er båda!

Din gubbe!

|5|

Fru och herr Montgomery helsa dig hjertligt. Gamla frun och fröknarna ha vistats på Vermdön under sommarn

|8|

men borde snart inflytta. De bo nära Lindbergs, således träffar du snart fröken Gustafson. – Glöm ej att hålla dig beqvem vagn och ofta besöka teatern! Helsa Savanders.

Finsk text

Oma rakas ystäväni!

Viivyin kaupungilla lauantai-illasta huolimatta saadakseni kirjeesi heti ”Wiborgin” saavuttua. Odottamani uutiset olivat aivan liian tärkeitä, jotta olisin voinut lähteä aiemmin.

Rehellisesti sanoen kyllä pelkäsinkin, että Sköldberg toteaisi vaivasi onnettomaksi, – mutta se että hän tuomitsi sinut jäämään sinne 6-8 viikkoa – se oli kyllä enemmän kuin osasin aavistaakaan. Kiltti ystävä, kuinka minun pitäisi nyt menetellä pitääkseni sinut sen aikaa iloisella mielellä? ... Mitä enemmän murehdin tätä asiaa, sitä vahvemmin kallistun kuitenkin sille kannalle, että oli todellinen onni, että olimme tällä kertaa päättäväisiä emmekä tyytyneet pelkkään Naantalin kuuriin. Minua hirvittää ajatellakin, mitä olisi voinut tapahtua, jos emme taas olisi tehneet mitään pahan parantamiseksi koko pitkän talven, ja haavaumat olisivat sillä välin saaneet ylivallan! Rakas Alexandra, kiitän sinua rohkeudesta ja tyyneydestä, joita osoittaen olet nyt alistunut väistämättömiin vaikeuksiin, – kiitän sinua myös rauhallisesta asenteesta, jota pyrit noudattamaan kirjeessäsi ja josta voin päätellä, että myös sinä ymmärrät täysin nykyisen kuurin välttämättömyyden. – Ja, tiedäthän, iloitsin mielessäni jo siitä ajasta, kun terveytesi on taas kokonaan palannut. Silloin, ellemme jo aiemmin, unohdamme vaikeudet ja alakulon, jotka nämä kuurit ja pitkällinen ero ovat saaneet aikaan.

Itse asiassa minusta tuntuu, että synkin kohta on nyt se, että joudumme olemaan niin pitkään erossa toisistamme. Kärsin jo nyt yksinäisyydestäni siinä määrin, että olen puuskittain ollut valmis heittämään kaiken pois päästäkseni kiiruhtamaan sinun ja pikku Celyn luo. Mutta nyt on tavallista vaikeampaa lähteä täältä pitemmäksi aikaa. Toivon, että voin seuraavassa kirjeessäni ilmoittaa sinulle melko varmasti, toteutuuko muutto Pietariin vai ei. Jos minut nimitetään – (ja asia näyttäisi kallistuvan siihen suuntaan), minun on astuttava virkaan marraskuun alussa. Nyt näyttäisi siltä, että pääset palaamaan Tukholmasta vasta lokakuun puolivälissä. Näin ollen minun täytyisi sinun poissa ollessasi matkustaa Pietariin, hankkia majapaikka, toteuttaa koko muutto, ynnä muuta, – ja aikomamme rauhallinen oleskelu Puotilassa rajoittuisi vain noin viikkoon lokakuun lopussa! Ja milloin pääsisin tulemaan Tukholmaan. Sitä en vielä tiedä, mutta olen tehnyt vakaan päätöksen, että haluan olla ainakin loppuajan Teidän kanssanne ja sitten tulla Teidän kanssanne kotiin huolehtiakseni Teistä myrskyisellä kotimatkalla loppusyksystä.

Kun nyt joudut viipymään siellä niin pitkään, tarvitset ehdottomasti enemmän vaatteita, ainakin päällysvaatteita. Kirjoita ihmeessä seuraavan tilaisuuden tullen, mitä minun pitäisi lähettää, niin saat ne oikopäätä.

Tuen mitä suurimmassa määrin päätöstäsi kysyä professori Abelinilta neuvoa Celyn taipumuksesta katarreihin ja muutenkin yleiseen herkkyyteen. Kukapa tietää, ehkä matka voi näin ollen osoittautua hyödylliseksi myös kalleimmalle elämänilollemme, pikku Celylle, jonka herkkä terveydentila on usein tuottanut minulle huolta.

Erityisesti minua ilahduttaa se, että olet onnistunut saamaan majapaikan samasta talosta Lindbergien kanssa. Yksinäisyyden tunnetta toki helpottaa huomattavasti, kun lähellä on hyviä ystäviä, joille vilkuttaa, kun ikävystyminen uhkaa joskus saada yliotteen. Kerro heille sydämelliset terveiset minulta ja sano, että olen erityisen kiitollinen kaikesta mitä he ovat tehneet auttaakseen sinua viihtymään.

Fikenin äiti kävi täällä juuri ennen kuin palasin postista kirjeinesi. Henrika meni heti hänen luokse Fikenin kirjeen kanssa.

Voit uskoa, että myös Henrikasta oli murheellista kuulla, että viivytte poissa vielä 6 viikkoa. Hän itki useampaan otteeseen – ja minun olisi tehnyt mieli tehdä samoin. Se on varmaa, että tämän kesän pitkän eron jälkeen olen vakaasti sitä mieltä, että tulevaisuudessa meidän pitää järjestää asiat siten, että meidän tarvitsee olla mahdollisimman harvoin ja mahdollisimman vähän erossa toisistamme. Uskon että olet kanssani samaa mieltä asiasta – ja sallikaamme itsemme siksi, kummankin tahollaan, nautiskella ajattelemalla hiljaista perhe-elämää ja häiriintymätöntä kotirauhaa, jonka vastedes meille järjestämme!

– En ole vielä kertonut mitään, mutta mitä minun pitäisi sanoa. Päivät ovat kaikki samanlaisia, ei ”tapahdu tapahtumia”, – paitsi poloisessa Ranskassa, joka hukkuu vereen. Baselin ”kansainvälinen yhdistys” haavoittuneiden hoitamiseksi on herättänyt myötätuntoa täälläkin. Olemme keränneet hieman rahaa ja pellavasiteitä. Ensi yönä L. Krohn (vaimoineen) lähtee matkaan mukanaan matkarahaa ja instrumentteja. Postin mukana lähetetään lisäksi tänään 1 000 frangia, ja huomenna lähtee suuri arkku täynnä pellavatarvikkeita. Keräys jatkuu.

Kello on nyt yli puolenyön, ja minun täytyy huomenna kello 6 aamulla matkustaa maalle; – joten nyt on parasta lopettaa. Hyvää yötä, rakas Alexandra! Kaikki pyytämäsi toimet järjestetään, – minulla ei ole muita tehtäviä kuin tämä: huolehdi itsestäsi ja pikku Celystä, – hemmotelkaa itseänne minkä voitte – ja kirjoita, kirjoita joka laivan mukana edes muutama rivi, toivoo sinun yksinäinen ja kaipaava

Leo.

Anna pikku Celyn valita itselleen muutamia leluja Leyasta, kerro hänelle, että isi antaa hänen valita itse. Pikku enkeli, kuinka minun on ikävä häntäkin! – Hyvää yötä, näen unta Teistä molemmista!

Sinun ukkosi!

Rouva ja herra Montgomery lähettävät sinulle sydämelliset terveiset. Vanha rouva ja neidit ovat viettäneet kesän Vermdön saarella mutta pian heidän pitäisi muuttaa kaupunkiin. He asuvat Lindbergien lähettyvillä, joten tapaat pian neiti Gustafsonin. – Älä unohda pitää mukavia vaunuja ja käydä usein teatterissa! Kerro terveisiä Savandereille.

Original (transkription)

|1|

Till Stockholmtillagt senare

Min egen rara vän!

Jag dröjde i staden trots
lördagqvällen, för att genast kunna
erhålla ditt bref efter ”Wiborgs” an-
komst. Det var alltför vigtiga med-
delanden jag väntade, än att jag skulle
kunnat aflägsna mig förut.

Uppriktigt sagdt, så befarade jag
visst att Sköldberg skulle finna
din åkomma otursam, – men att
han skulle döma dig att stanna der
6 à 8 veckor – det var dock mer
än jag kunnat ana. Min snälla
vän, huru skall jag nu bära mig
åt, för att upprätthålla hos dig ett
gladt mod under tiden? ... Ju
mera jag grubblar öfver denna sak,
desto mera blir jag dock böjd för att
anse det ha varit en verklig lycka
|2| att vi denna gång voro beslutsam-
ma och icke åtnöjde oss med blotta
Nådendalskuren. Jag ryser vid tanken
på hvart det kunnat leda om
man åter under den långa vintern
hade gjort intet till det ondas bo-
tande, och sårnaderna derunder
skulle fått taga öfverhand! Min
älskade Alexandra, jag tackar dig
för det mod och den resignation
hvarmed du nu underkastat dig
de oundvikliga svårigheterna, – jag
tackar dig äfven för den lugna
hållning du söker iakttaga i ditt
bref och hvaraf jag drager den
slutsatsen att äfven du fullt sen-
terar nödvändigheten af den
nu pågående kuren. – Och, vet
du, jag glädes i tankarna redan
|3| åt den tid, då du skall hafva
fullt återvunnit din helsa. Då,
om ej förr, skola vi glömma de
svårigheter och obehag, som dessa
kurer och denna långvariga skiljs-
messa föranledt.

Mig synes i sjelfva verket
att den mörkaste punkten nu
är den, att vi så länge måste
vara skiljda från hvarandra.
Jag lider redan så af min ens-
lighet, att jag skoftals varit fär-
dig att kasta allt ifrån mig för
att kunna ila ditbort till dig
och lilla Cely. Men det är nu
svårare än annars, att på lång
tid fara härifrån. I mitt nästa
bref hoppas jag kunna meddela
dig temligen bestämdt huruvida
|4| flyttningen till PburgSankt Petersburg blir utaf,
eller icke. Om jag blir utnämnd
– (och ditåt tyckes det luta), så
måste jag tillträda tjensten i bör-
jan af November. Nu tyckes
det som om du icke skulle kunna
återvända från Stockholm före
medlet af Oktober. Således borde
jag, medan du är borta, fara till
PburgPetersburg, skaffa qvarter, verkställa
hela flyttningen, m. m., – och vår
tillämnade fridfulla vistelse på
Botby skulle då måsta inskrän-
kas till endast någon vecka i
slutet af Oktober! Och när skall
jag kunna komma till Stockholm.
Jag vet det ej ännu, men besluten
är jag att åtminstone vara med
Eder der den sista tiden och sedan
följa Er hem, för att kunna sköta
|5| om Er under den ruskiga
hemresan på senhösten.

Då det nu gälla att dröja
så länge derborta, så har du
utan tvifvel behof af mera
kläder, åtminstone öfverplagg.
Skrif för alldel med nästa
tillfälle hvad jag skall skicka,
så får du det genast.

Ditt beslut att konsultera
professor Abelin angående lilla
Celys disposition för katharrer
och ömtålighet i allmänhet, gillar
jag på det högsta. Hvem vet,
kanske kan denna resa sålunda
bli nyttig också för vår raraste
lefnadsglädje, lilla Cely, hvars
ömtåliga konstitution ofta ingifvit
mig oro.

Det fägna mig synnerligen att
|6| du lyckats erhålla qvarter i
samma hus som Lindbergs.
Det skall dock betydligt lindratillagt känslan
af enslighet då du har så goda
vänner att vinka på, när leds-
naden någon gång vill taga öfver-
hand. Helsa dem hjertligt från
mig och säg att jag är synnerligen
tacksam för allt hvad de göra
för att bidraga till din trefnad.

Fikens mor var här just
förrän jag hemkom från posten
med ditt bref. Henrika gick genast
till henne med Fikens bref.

Du kan tro att det var en sorglig
nyhet för Henrika också, när
jag meddelade att ni dröjer ännu
6 veckor borta. Hon gret i flere
skof – och jag hade lust att göra
så med. Säkert är, att jag efter
|7| denna sommars långa skiljs-
messa är fast besluten, att för
framtiden söka ställa så till, att
vi så sällan och så litet som
möjligt må behöfva vara skiljda
från hvarandra. Jag tror att du
delar min åsigt härom – och
låtom oss derföre, hvar på sitt
håll med fägnad tänka på det
stilla familjelif och den ostörda
hemtrefnad som vi hädanefter
skola bereda oss!

– Jag har ännu intet be-
rättat, men hvad skall jag förtälja.
Dagarna äro hvarandra lika, inga
”händelser hända”, – utom derborta
i det arma Frankrike, som dränkes
af blod. Den ”internationela
föreningen” i Basel för sårades
vårdande har äfven här funnit
|8| sympatier. Vi hafva samlat
något pengar och linne­tillagtbandager.
I natt reser L. Krohn (jemte
fru) försedd med respengar och
instrumenter. Med posten afsändes
dessutom idag 1 000 francs och
imorgon afgår en stor kista
med linnesaker. Insamlingen
fortfar.

Det är nu öfver midnatt, och
jag skall kl. 6 imorgon bittida fara
ut till landet; – således är det
bäst att jag nu slutar. God natt
min älskade Alexandra!
Alla dina kommissioner skola
uträttas, – jag har blott detta
uppdrag att gifva: sköt om dig
och lilla Cely, – unna er all trefnad
– och skrif, skrif, med hvarje båt
om också blott några rader till
din ensliga, längtande

Leo.

|7|

Låt lilla Cely välja åt sig några leksaker från Leya, säg henne
att pappa låter henne sjelf välja. Den lilla engeln, hvad jag saknar |6| äfven henne! – God natt, jag skall drömma om Er båda!

Din gubbe!

|5|

Fru och herr Montgomery helsa dig hjertligt. Gamla frun
och fröknarna ha vistats på Vermdön under sommarn

|8|

men borde snart inflytta. De bo nära Lindbergs, således träffar
du snart fröken Gustafson. – Glöm ej att hålla dig beqvem vagn
och ofta besöka teatern! Helsa Savanders.

Dokumentet i faksimil