27.4.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Ditt senaste vänskapsfulla af den 25 dennes har ingått och får Du nu emottaga ett skriftligt erkännande i stället för det muntliga jag hade hoppats att i morgon kunna lemna dig. – I förgår afton emottog jag nemligen ett telegram från min bergsgeneral i PburgSankt Petersburg, deri han beder mig icke ännu komma till metropolen, utan lofvar ett längre bref, hvari han vill förklara sina nuvarande åsigter om den ifrågasatta trädsliperianläggningen. Då jag sålunda icke nu kunde komma till afgörande underhandlingar med honom generalen, genom bref från Hagemann erfarit att han verkligen legat sjuk samt först i nästa vecka torde få lemna sina rum|2| och i öfrigt för mina andra affärer der på platsen lika gerna kan resa litet senare, då äfven resan blifver billigare och beqvämare har jag beslutat att uppskjuta med hela färden till sista dagarne af Maj, för att tillika kunna få besöka den då just öppnade expositionen. – Af Wahlgren, som jag g.genom telegram i går underrättat om denna förändring å min resplan, torde du redan hafva erfarit detta i hufvudsak och tror jag mig hafva handlat ganska förnuftigt i detta afseende. Då jag likväl har ett och annat att uträtta i HforsHelsingfors, synnerligast att konferera med Dig, har jag beslutat att i nästa vecka någon dag,|3| huru det bäst passar, infinna mig derstädes för att under ett par dagar klarera dessa saker och dessutom uppgöra de afsedda låneoperationerna i Finlands Bank. –

Att Du icke erhöll hästar på marknaden härstädes i senaste vecka berodde af att man från HforsHelsingfors afsändt ditt bref till Åbo hvarifrån det först med thorsdagens Åbopost hit ankom. Så har postmästaren härstädes förklarat saken och tror jag verkligen äfven derpå, emedan brefvet aflemnades till mig jemte den öfriga posten från Åbo. – Ledsamt emellertid att jag sålunda icke blef i tillfälle att gå dina önskningar till mötes. –

Hjertliga helsningar!

Din Tillgifne

Fredrik Idestam.

Finsk text

Hyvä ystävä!

Viimeisin, 25. p lähettämäsi ystävällinen kirje saapui, ja saat nyt ottaa vastaan kirjallisen tunnustuksen sen suullisen sijaan, jonka olin toivonut pääseväni huomenna sinulle antamaan. – Toissa iltana sain nimittäin Pietarissa toimivalta vuorikenraaliltani sähkeen, jossa hän pyytää, etten vielä tulisi metropoliin, vaan lupaa lähettää pitemmän kirjeen, jossa hän selvittää nykyisiä näkemyksiään kyseenalaiseksi joutuneesta puuhiomolaitoksesta. Koska en näin ollen pääse nyt ratkaiseviin neuvotteluihin tämän kenraalin kanssa, koska olen kuullut Hagemannilta, että hän on tosiaan ollut sairaana ja päässee vasta ensi viikolla poistumaan huoneestaan, ja koska muiden paikan päällä hoidettavien asioideni puolesta voin lähteä vähän myöhemmin, jolloin matkustaminenkin on halvempaa ja mukavampaa, päätin lykätä koko matkaa toukokuun viimeisiin päiviin, jolloin pääsen samalla käymään tuolloin juuri avatussa näyttelyssä. –Wahlgrenilta, jolle kerroin eilen sähkeitse tästä matkasuunnitelmissani tapahtuneesta muutoksesta, lienetkin kuullut tästä jo pääpiirteittäin, ja uskon toimineeni tässä asiassa varsin järkevästi. Koska minulla kuitenkin on yhtä jos toistakin hoidettavaa Helsingissä, erityisesti keskusteltavaa Sinun kanssani, päätin joku päivä ensi viikolla, milloin vain parhaiten sopii, saapua sinne selvittääkseni näitä asioita ja lisäksi hoitaa kaavailemani lainaoperaatiot Suomen Pankissa. –

Et saanut viime viikolla hevosia täkäläisiltä markkinoilta, mikä johtui siitä, että kirjeesi oli lähetetty Helsingistä Turkuun, mistä se saapui tänne vasta torstain Turusta tulleen postin mukana. Näin kaupungin postimestari selitti asian, ja minä todella uskon sitä, koska kirje tuotiin minulle muun Turun postin kanssa. – Oli silti ikävää, etten näin ollen saanut tilaisuutta täyttää toiveitasi. –

Sydämellisiä Terveisiä!

Sinun Uskollinen

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Ditt senaste vänskapsfulla af
den 25 dennes har ingått och får
Du nu emottaga ett skriftligt erkän-
nande i stället för det muntliga
jag hade hoppats att i morgon kun-
na lemna dig. – I förgår afton
emottog jag nemligen ett telegram
från min bergsgeneral i PburgSankt Petersburg,
deri han beder mig icke ännu
komma till metropolen, utan
lofvar ett längre bref, hvari han
vill förklara sina nuvaran-
de åsigter om den ifråga-
satta trädsliperianläggningen.
Då jag sålunda icke nu kunde
komma till afgörande underhandlin-
gar med honom generalentillagt, genom bref från
Hagemann erfarit att han verkli-
gen legat sjuk samt först i nästa
vecka torde få lemna sina rum
|2| och i öfrigt för mina andra
affärer der på platsen lika
gerna kan resa litet senare,
då äfven resan blifver billi-
gare och beqvämare har jag
beslutat att uppskjuta med
hela färden till sista dagarne
af Maj, för att tillika kunna
få besöka den då just öppnade
expositionen. – Af Wahlgren,
som jag g.genom telegram i går
underrättat om denna förändring
å min resplan, torde du
redan hafva erfarit detta
i hufvudsak och tror jag
mig hafva handlat ganska
förnuftigt i detta afseende.
Då jag likväl har ett och
annat att uträtta i HforsHelsingfors,
synnerligast att konferera med
Dig, har jag beslutat att
i nästa vecka någon dag,
|3| huru det bäst passar, infinna
mig derstädes för att under
ett par dagar klarera dessa
saker och dessutom uppgöra
de afsedda låneoperationer-
na i Finlands Bank. –

Att Du icke erhöll hästar
på marknaden härstädes i senaste
vecka berodde af att man från
HforsHelsingfors afsändt ditt bref till Åbo
hvarifrån det först med thors-
dagens Åbopost hit ankom.
Så har postmästaren härstädes
förklarat saken och tror jag
verkligen äfven derpå, emedan
brefvet aflemnades till mig
jemte den öfriga astruketposten
från Åbo. – Ledsamt emellertid
att jag sålunda icke blef i
tillfälle att gå dina önsk-
ningar till mötes. –

Hjertliga helsningar!

Din Tillgifne

Fredrik Idestam.

Dokumentet i faksimil