22.4.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Igår e. m.eftermiddag emottog jag först ditt bref af den 18de, hvilket genom slarf å postkontoret härstädes blifvit outgifvet ehuru redan om tisdagen hitankommet. – Att jag således icke telegraferat angående summan är helt och hållet att tillräkna postmästaren härstädes. – Dock jag är nöjd dermed och Dig tacksam för det Du sålunda anskaffat ett trefligt qvarter åt oss för sommaren. Mycket lämpligt synes det mig äfven vara derföre att vi bo inom samma tambur och således kunna arbeta tillsammans. – Tack emelsvårtyttlertida för ditt besvär för saken. –

Med verklig ledsnad erfor jag ur samma bref att Du skulle önskat erhålla några hästar från senaste marknad härstädes. – Till det limiterade priset hade nog sådana kunnat erhållas och skall jag riktigt lexa upp postmästaren för hans slarf. – Åt Henrik köpte jag två [...]oläslig/saknad text hästar för 250 och 260 mark. Bättre lycka en nästa gång. –

Ditt bref af den 20de ingick äfvenledes igår. Tack för besväret med vexlarne. Bra vore dock om Du ville underrätta till hvilken kurs de blifvit uträknade för att af mig kunna bokfö|2|ras. Nu uppgaf Du det å den utgifna nettot hvarföre jag icke kan uträkna afdragen.

Att Tyskarne svarat gynsamt var glädjande. Allt hopp således att också vår affär skall gå. Dock måste jag bedja Dig innan prospekten utarbetas och afsändes upptaga såsom pris för mina nuvarande verk 300 000 msmark silver. Vid riktigt noggrann beräkning finner jag nemligen att jag behöfver 180 000 msmark silver för att utlösa kommanditärerna, betala vår skuld,tillagt av utgivaren döda inteckningarna i fabrikerna och betala Herrarna Wargerin, hvilka då icke mera skulle erhålla massa och för konkurrensens skull borde bortbetalas. – Att jag först räknade en knappare köpeskilling, berodde just af att jag icke tog Wargerins i berekningen men uti närmare skärskådande af saken finner jag dock att de måste betalas. Grundkapitalet behöfver derföre icke blifva större utan kan sammanslås,svårtytt ihopträngassvårtytt genom någon afprutning på byggnader och diverse samt maskiner. – Ledsamt var det visst att Costi fick erfara det lägre priset, men på allt han tar tyckte jag mig märka att han ändå svårligen skulle fås|3| att ingå i företaget. – Emedan jag kommer att resa till PburgSankt Petersburg med Wahlgren inträffar jag i HforsHelsingfors thorsdagen för att på aftonen samma dag eller påföljande morgon derifrån afresa och kunna vi då ännu närmare talas vid i denna sak. Bra vore äfven om Du tilldess ville hafva dina papper för PburgSankt Petersburg i ordning. –

Emotseende några rader från Dig ännu före min afresa härifrån nästa onsdag rörande de försålda vexlarna förblifver jag under många helsningar till de dina

din Tillgifne

Fredrik Idestam.

Finsk text

Hyvä ystävä!

Sain vasta eilen iltapäivällä 18. p lähettämäsi kirjeen, jonka täkäläinen postikonttori oli huolimattomuuttaan jättänyt jakamatta, vaikka se oli saapunut jo tiistaina. – Näin ollen en lähettänyt sähkettä rahasummasta, mikä on vain ja ainoastaan täkäläisen postimestarin syytä. – Olen kuitenkin siihen tyytyväinen ja kiitollinen Sinulle siitä, että hankit meille näin mukavan majapaikan kesäksi. Se tuntuu minusta hyvin sopivalta siitäkin syystä, että meillä on yhteinen eteinen ja voimme näin työskennellä yhdessä. – Kiitos kuitenkin asian eteen näkemästäsi vaivasta. –

Vilpittömän murheissani luin samasta kirjeestä, että olisit halunnut saada muutamia hevosia viimeisimmiltä täällä pidetyiltä markkinoilta. – Rajoitettuun hintaan sellaisia olisi kyllä voinut saadakin, ja aion totisesti läksyttää postimestaria hänen huolimattomuudestaan. – Minä ostin Henrikille kaksi [...]oläslig/saknad text hevosta 250 ja 260 markalla. Parempi onni ensi kerralla. –

Sinun 20. p lähettämäsi kirje saapui myös eilen. Kiitos vaivannäöstä vekselien kanssa. Olisi kuitenkin hyvä, jos kertoisit, mikä kurssi niille määritettiin, jotta saan ne kirjanpitoon. Nyt ilmoitit maksetun nettosumman, ja siksi en voi vielä laskea vähennyksiä.

Ilahduttavaa että Saksalaisilta saatiin suotuisa vastaus. Näin meidänkin kaupallamme on toivoa onnistua. Minun on kuitenkin pyydettävä Sinua ennen esitteiden laatimista ja lähettämistä kirjaamaan nykyisten laitosteni hinnaksi 300 000 markkaa. Jos lasken oikein tarkkaan, huomasin nimittäin, että tarvitsen 180 000 markkaa lunastaakseni kommanditöörit ulos, maksaakseni velkamme, kuolettaakseni tehtaiden kiinnitykset ja maksaakseni Wargerinin Herroille, jotka eivät tuolloin enää saisi massaa ja jotka pitäisi kilpailun vuoksi maksaa ulos. – Arvioin ensin kauppasumman jäävän niukemmaksi siksi, etten ottanut Wargerineja mukaan laskuihin, mutta pohdittuani asiaa tarkemmin olen kuitenkin sillä kannalla, että heille pitää maksaa. Peruspääomaa ei sitä varten tarvitse kasvattaa, vaan varat voi haalia kokoon ja mahduttaa raameihin tinkimällä hieman rakennuksista, erinäisistä asioista ja koneista. – Oli tietysti ikävää, että Costi sai kuulla alemmasta hinnasta, mutta kaikista hänen toimistaan olin huomaavinani, että häntä olisi kuitenkin ollut vaikea saada mukaan hankkeeseen. – Koska olen lähdössä Pietariin Wahlgrenin kanssa, saavun Helsinkiin torstaina jatkaakseni matkaa sieltä saman päivän iltana tai seuraavana aamuna, joten voimme silloin puhua asiasta vielä tarkemmin. Olisi hyvä, jos sinäkin saisit Pietariin tarkoitetut paperisi järjestykseen siihen mennessä. –

Odotan Sinulta muutamia rivejä myydyistä vekseleistä vielä ennen kuin lähden täältä ensi keskiviikkona ja lähetän paljon terveisiä kotiväellesi

Sinun uskollinen

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Igår e. m.eftermiddag emottog jag först ditt bref af den
18de, hvilket genom slarf å postkontoret här-
städes blifvit outgifvet ehuru redan om tisdagen
hitankommet. – Att jag således icke telegraferat
angående summan är helt och hållet att tillräk-
na postmästaren härstädes. – Dock jag är nöjd
dermed och Dig tacksam för det Du sålunda an-
skaffat ossstruket ett trefligt qvarter åt oss för som-
maren. Mycket lämpligt synes det mig äfven vara
derföre att vi bo inom samma tambur och
således kunna arbeta tillsammans. – Tack emelsvårtytt-
lertida för ditt besvär för saken. –

Med verklig ledsnad erfor jag ur samma
bref att Du skulle önskat erhålla några hästar
från senaste marknad härstädes. – Till det limi-
terade priset hade nog sådana kunnat erhållas
och skall jag riktigt lexa upp postmästaren
för hans slarf. – Åt Henrik köpte jag två
[...]oläslig/saknad text hästar för 250 och 260 mark.
Bättre lycka en nästa gång. –

Ditt bref af den 20de ingick äfvenledes igår.
Tack för besväret med vexlarne. Bra vore dock
om Du ville underrätta till hvilken kurs de
blifvit uträknade för att af mig kunna bokfö-
|2| ras. Nu uppgaf Du det å den utgifna nettot
hvarföre jag icke kan uträkna afdragen.

Att Tyskarne svarat gynsamt var
glädjande. Allt hopp således att också vår
affär skall gå. Dock måste jag bedja
Dig innan prospekten utarbetas och af-
sändes upptaga såsom pris för mina
nuvarande verk 300 000 msmark silver. Vid riktigt
noggrann beräkning finner jag nemligen
att jag behöfver 180 000 msmark silver för att utlösa
kommanditärerna, betala vår skuld
döda inteckningarna i fabrikernatillagt och betala Herrar-
na Wargerin, hvilka då icke mera
skulle erhålla massa och för konkurren-
sens skull borde bortbetalas. – Att jag
först räknade en knappare köpeskilling,
berodde just af att jag icke tog Wargerins
i berekningen men uti närmare skärskådan-
de af saken finner jag dock att de måste
betalas. Grundkapitalet behöfver derföre
icke blifva större utan kan samman-
slås,
svårtytt ihopträngassvårtytt genom någon afprut-
ning på byggnader och diverse samt
maskiner. – Ledsamt var det visst att
Costi fick erfara det lägre priset, men
på allt han tar tyckte jag mig märka
att han ändå svårligen skulle fås
|3| att ingå i företaget. – Emedan jag
kommer att resa till PburgSankt Petersburg med Wahlgren
inträffar jag i HforsHelsingfors thorsdagen för
att på aftonen samma dag eller påföljande
morgon derifrån afresa och kunna vi
då ännu närmare talas vid i denna
sak. Bra vore äfven om Du tilldess
ville hafva dina papper för PburgSankt Petersburg
i ordning. –

Emotseende några rader från Dig ännu
före min afresa härifrån nästa onsdag
rörande de försålda vexlarna förblifver
jag under många helsningar till
de dina

din Tillgifne

Fredrik Idestam.

Dokumentet i faksimil