3.7.1868 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Broder Leo!

Bataljonens afmönstring, Albas resa till Stockholm och försändningen af ytterligare 20 000 kräftor till Petersburg – detta allt inträffade samtidigt med landtbruksmötet på Mariefors och hindrade mig att lystra till Din angenäma proposition att möta Dig der.

Den ytterst gynsamma väderlek under hvilken rappningen af huset utvändigt påbörjats, har bevekt mig att i samma fart slutföra arbetet, så att jag i slutet af denna månad frå kasta bort ställningarna. Denna omständighet ökar visserligen mitt penningebehof för i år med 800 F.markfinska mark,|2| men befriar mig från denna utgift nästa år och minskar i vinter åtgången af ved i dessa skogfattiga trakter. Dessutom torde dagsverken nästa år komma att stiga. – Den afkastning af råg på Woipala, som i anseende till broddens klena utseende lofvade att blifva högst ringa, torde likväl nu bli medelmåttig, sedan blomningsprosessen försiggått under de mest gynsamma förhållanden. I går lemnade Inspektorn mig det glada budskap, att jag i höst torde kunna beså en del af Hangisuo kärr, som hittils stått under vatten, men först detta år kunna brännas. Jag skulle derföre bedja Dig söka anskaffa åt mig 12 à 13 L℔lispund välgroende thimothei|3| från af sednaste skörd. Inspektorn menar att klöfvern icke trifves i kärr-jord, utan vill endast så thimothei i rågen. – 7 a 8 tunnor råg sås i kärret, några tunnor i aflägsnare åkertäppor och cirka 30 tunnor i det egentliga skiftet, så att jag i höst kommer att ha ett utsäde af omkring 50 tunnor råg. Den ihållande torrkan, som sålunda gynnat kärrodlingen och arbetena å byggnaden inverkar deremot högst skadligt på vårsädet, isynnerhet på hafran, som såddes i styflerjord. Woipala synes vara ett torrt ställe, ty här regnar altid mindre än annorstädes. Inspektorn hoppades redan på 10 kornet af 10 tunnor korn, som utsåddes i bästa åkern, men nu gå förhoppningarne ned med|4| hvarje dag. Likaså komma ängarna i år att lemna en högst klen afkastning, ty hövexten har stått stilla i veckotal. – Är benmjölet som Du sänder mig redan färdig prepareradt, så att det direkte kan utsås, eller måste det först prepareras med svafvelsyra? Huru många L℔lispund bör man utså på hvarje tunna råg? På Woipala och i de flesta trakter häromkring har aldrig gödslats under hela rågutsädet. Man anser det vara bra om hälften får gödsel. Detta är en nyhet för mig. Många gödsla endast ⅓ af råg utsädet – hvad säger Du härom? Med största otålighet afbider jag Din ankomst hit. Låt mig i god tid veta dagen då Du anländer. Om Du hinner göra upp vårt konto, så vore bra, i synnerhet om jag dervid har att emotse behållning, ty penningar behöfvas om jordbruket skall gå framåt. Dokumenterna har jag erhållit och tackar hjertligt för allt Ditt myckna besvär. Välkommen, välkommen – till Din gamle broder

Robert.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Pataljoonan varusteiden luovutus, Alban matka Tukholmaan ja vielä 20 000 ravun lähettäminen Pietariin – tämä kaikki sattui samaan aikaan Marieforsin maatalouskokouksen kanssa ja esti minua noudattamasta mieluisaa ehdotustasi tavata sinua siellä.

Talon ulkorappaus aloitettiin erinomaisen suotuisassa säässä ja se on viekotellut minua jatkamaan samaa tahtia loppuun saakka, niin että voin purkaa telineet pois tämän kuun lopussa. Tämä lisää tosin rahantarvettani tänä vuonna 800 markalla, mutta säästää niistä menoista ensi vuonna ja vähentää talvista halkojen kulutusta näillä vähämetsäisillä seuduilla. Päivätyöt tulevat lisäksi ensi vuonna lisääntymään. Voipaalan ruissato, joka näytti ensin heikolta näyttävien oraiden vuoksi jäävän sangen vähäiseksi, tuntuu kuitenkin nyt muodostuvan keskinkertaiseksi, kun kukinta saattoi tapahtua erittäin suotuisissa oloissa. Pehtori kertoi eilen ilahduttavan tiedon, että voisin syksyllä kylvää sen osan Hankisuosta, joka tähän asti on ollut veden alla ja joka vasta tänä vuonna voitaisiin polttaa. Siksi pyydänkin sinua hankkimaan 12–13 leiviskää hyvinkasvavaa timotein siementä viimeisimmästä sadosta. Pehtori arvelee että apila ei viihdy suomaalla vaan haluaa kylvää ainoastaan timoteita rukiiseen. 7–8 tynnyriä ruista kylvetään suolle, muutamia tynnyreitä etäisemmille peltotilkuille ja noin 30 varsinaiseen lohkoon niin että tulen syksyllä kylvämään noin 50 tynnyriä ruista. Jatkuva kuivuus, joka on suosinut suoviljelyä sekä rakennustöitä vaikuttaa sitävastoin erittäin haitallisesti kevätviljaan, etenkin kauraan joka kylvettiin savisemmille maille. Voipaala tuntyy olevan kuiva paikka, täällä sataa aina vähemmän kuin muualla. Pehtori toivoi jo 10-kertaista satoa 10 tynnyristä ohraa, jotka kylvettiin parhaalle maalle, mutta nyt toiveet pienenevät päivä päivältä. Myös niityiltä tullaan saamaan erittäin huono heinäsato, sillä heinänkasvu on pysähtynyt viikkokausiksi. Onko luujauho, jonka lähetät minulle, jo valmista niin että se voidaan levittää suoraan vai pitääkö se ensin laittaa valmiiksi rikkihapolla? Kuinka monta leiviskää sitä käytetään ruistynnyriä kohti? Voipaalassa ja useimmilla lähiseuduilla ei ole koskaan lannoitettu koko ruiskylvöä. Moni pitää hyvänä, jos puolet alasta lannoitetaan. Tämä on minulle uusi tieto. Monet lannoittavat vain kolmasosan ruiskylvöstä – mitä arvelet siitä? Odotan kärsimättömästi saapumistasi tänne. Kerro hyvissä ajoin, minä päivänä olet tulossa. Jos ehdit tehdä tilit välillämme, niin hyvä, erityisesti jos olen saamapuolella, sillä maatalouden edistämiseen tarvitaan rahaa. Olen säästänyt dokumentit ja kiitän sinua sydämellisesti kaikesta runsaasta vaivannäöstäsi. Tervetuloa, tervetuloa – vanha veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Broder Leo!

Bataljonens afmönstring, Albas
resa till Stockholm och försändnin-
gen af ytterligare 20 000 kräftor till
Petersburg – detta allt inträffade
samtidigt med landtbruksmötet på
Mariefors och hindrade mig att
lystra till Din angenäma proposi-
tion att möta Dig der.

Den ytterst gynsamma väderlek un-
der hvilken rappningen af huset ut-
vändigt påbörjats, har bevekt mig
att i samma fart slutföra arbetet,
så att jag i slutet af denna månad
frå kasta bort ställningarna. Denna
omständighet ökar visserligen mitt
penningebehof för i år med 800 F.markfinska mark,
|2| men befriar mig från denna utgift
nästa år och minskar i vinter åtgån-
gen af ved i dessa skogfattiga trak-
ter. Dessutom torde dagsverken nästa
år komma att stiga. – Den afkastning
af råg på Woipala, som i anseende
till broddens klena utseende lofvade
att blifva högst ringa, torde likväl
nu bli medelmåttig, sedan blomnings-
prosessen försiggått under de mest gyn-
samma förhållanden. I går lemnade
Inspektorn mig det glada budskap,
att jag i höst torde kunna beså en
del af Hangisuo kärr, som hittils
stått under vatten, men först detta
år kunna brännas. Jag skulle derfö-
re bedja Dig söka anskaffa åt
mig 12 à 13 L℔lispund välgroende thimothei
|3| från af sednaste skörd. Inspektorn menar
att klöfvern icke trifves i kärr-jord, utan
vill endast så thimothei i rågen. – 7 a 8 tun-
nor råg sås i kärret, några tunnor i af-
lägsnare åkertäppor och cirka 30 tunnor
i det egentliga skiftet, så att jag i
höst kommer att ha ett utsäde af
omkring 50 tunnor råg. Den ihållande
torrkan, som sålunda gynnat kärrodlin-
gen och arbetena å byggnaden inver-
kar deremot högst skadligt på vår-
sädet, isynnerhet på hafran, som såddes
i styflerjord. Woipala synes vara
ett torrt ställe, ty här regnar altid
mindre än annorstädes. Inspektorn
hoppades redan på 10 kornet af 10 tunnor
korn, som utsåddes i bästa åkern,
men nu gå förhoppningarne ned med
|4| hvarje dag. Likaså komma ängarna
i år att lemna en högst klen afkast-
ning, ty hövexten har stått stilla i vecko-
tal. – Är benmjölet som Du sänder mig
redan färdig prepareradt, så att det direk-
te kan utsås, eller måste det först pre-
pareras med svafvelsyra? Huru många
L℔lispund bör man utså på hvarje tunna råg?
På Woipala och i de flesta trakter här-
omkring har aldrig gödslats under
hela rågutsädet
. Man anser det vara
bra om hälften får gödsel. Detta är
en nyhet för mig. Många gödsla endast
⅓ af råg utsädet – hvad säger Du härom?
Med största otålighet afbider jag Din
ankomst hit. Låt mig i god tid veta
dagen då Du anländer. Om Du hinner
göra upp vårt konto, så vore bra, i
synnerhet om jag dervid har att emotse
behållning, ty penningar behöfvas om jord-
bruket skall gå framåt. Dokumenterna har jag
erhållit och tackar hjertligt för allt Ditt myckna besvär.
Välkommen, välkommen – till Din gamle broder

Robert.

Dokumentet i faksimil