28.4.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Ditt vänskapsfulla af den 25 desdennes med åtföljande Ktiv butkreditivbeslut äfvensom ditt telegram under gårdagen hafva hvardera riktigt ingått. Likaså har jag emottagit ditt näst föregående med en remissvexel å msmark silver 158 520. –

Begge de äskade gravationsbevisen för Nokia gård och norra sliperierna medfölja härhos, men finner Du ur det förra thyvärr att din svärmors inteckning å 30 000 Rb SrRubel Silver ännu är vid gällande kraft. – Ledsamt att så skall vara fallet ty nu kan banken igen börja krångla med anledning af att skuldsedeln icke blifvit dödad. – Försök nu få tag på originalet att lemnas qvitteradt till banken eller om den finnes i Törngrenska akten något slags intyg deröfver från senaten|2| der den ju borde finnas, jemte erhållande af sista innehafvare att den är betaldt. – Visserligen verkar denna omständighet icke direkt på värdet af bankens inteckning, enär en inteckning sedan konkursauktionen öfvergått panten icke enligt den nya inteckningslagen lärer hafva någon betydelse, då en sådan inteckning äfven utan originala skuldsedelns företeendesvårtytt lärer kunna dödas med stöd af endast auktionsprotokollet, men detta kunde dock gifva banken anledning att åter börja mångla. – Försök nu derför att arrangera saken på bästa möjliga sätt så att uppskof härigenom icke åstadkommes.

Din fråga angående min vexel pr.per d. 1ta Maj finner Du redan besvarad i mitt af Dig erkända af den 24de deri jag just anhåller att du ville vara|3| god och hålla inne Edlundska pengarne samt hvad Atte möjligen kan leverera för sagde ändamål. –

Ditt meddelande rörande ett nytt sliperi i närheten af PburgSankt Petersburg oroarsvårtytt alls icke, ty Frenckell har sin notis af TitTitulus Fielding, som lärer stå i underhandling med några tyskar om inrättandet af ett sådant. Får Fielding nemligen bygga det med tillhjelp af Warkaus verkstäder blir konkurrensen icke farlig, emedan med bestämdhet han förutspår att det verk Warkaus bygger icke på ett par år kommer i fullt skick, tillfölje af de svårigheter deras maskinkonstruktion komma att erbjuda egarene. Detta dock naturligtvis alldeles oss emellan, emedan jag icke ogerna säga att alla som tänker bygga skulle vända sig till Warkaus, emedan vi derigenom|4| åter finge några års försprång.

Prioriteten anser jag bäst att vi sälja till paripris ändå, ty möjligen kunde denna stegring åstadkomma onödigt ondt prat och då vi derigenom skulle förtjena endast 20 000 msmark silver tycker jag efter mogen öfverläggning det vara bättre att afstå från denna vinst. Skulle det vara ett halft år framåt då kunde allmänheten förmoda att någon af de första köparene inlemnat sina aktier till försäljning men nu då vi just sålt ut pappren g.genom Atte och kändt är att såbeskaffad pappersspekulation icke hos oss förekommer kunde det blifva misstydt.

Helsningar från & genom din tillgifne

Fredrik Idestam.

Thyvärr ännu en kommission. Hosföljande vexel ville du sälja och för valutan + erforderligt tillskott köpa 900 RubRubel hvilka med måndagens post borde sändas till Aug. Hagemann. – Förlåt!

Finsk text

Hyvä ystävä!

Tämän kuun 25. päivän ystävällinen kirjeesi, mukana ollut kreditiivipäätös sekä sähkeesi tulivat molemmat perille eilen. Myös viimeistä edellisen kirjeesi 158 520 hopeamarkan postivekseleineen olen saanut.

Ohessa molemmat pyydetyt rasitustodistukset sekä Nokian kartanosta että pohjoispuolen hiomoista, mutta edellisestä näet valitettavasti, että anoppisi 30 000 hopearuplan kiinnitys on edelleen voimassa. – Ikävää, että näin on asia, sillä nyt pankki voi taas ryhtyä rettelöimään siitä, ettei velkakirjaa ole kuoletettu. – Yritä nyt löytää alkuperäinen luovutettavaksi kuitattuna pankille, tai jos siitä on jokin senaatin antama todistus Törngrenin asiakirjassa, missä sen pitäisikin olla, sekä viimeiseltä haltijalta vahvistus, että se on maksettu. – Tämä seikka ei tosin suoraan vaikuta pankin kiinnityksen arvoon, kun uuden kiinnityslain mukaan kiinnityksellä ei ilmeisesti ole merkitystä sen jälkeen, kun pantti on myyty konkurssihuutokaupassa, koska tällainen kiinnitys voitaneen myös alkuperäistä velkakirjaa esittämättä kuolettaa jo pelkän huutokauppapöytäkirjan perusteella, mutta tästä pankki voisi kuitenkin taas saada aiheen ryhtyä kovistelemaan. – Yritäpä nyt sen vuoksi järjestää asia parhaalla mahdollisella tavalla, jottei tule viivytystä.

Kysymykseesi vekselistäni, jonka eräpäivä on 1. toukokuuta, löydät vastauksen jo saamastasi 24. päivän kirjeestä, jossa juuri pyydän, että säilyttäisit Edlundin rahoja sekä sitä mitä Atte mahdollisesti kyseiseen tarkoitukseen toimittaa.

Viestisi uudesta hiomosta Pietarin lähellä ei lainkaan huolestuta, sillä Frenckell tietää tämän hra Fieldingin, joka kuuluu neuvottelevan joidenkin saksalaisten kanssa hiomon perustamisesta. Jos nimittäin Fielding joutuu rakentamaan sen Varkauden konepajan avustuksella, kilpailusta ei ole vaaraa, sillä Frenckell povaa vuorenvarmana, ettei Varkauden rakentama tehdas valmistu ainakaan pariin vuoteen sen koneenrakennuksen aiheuttamien ongelmien vuoksi. Tämä kuitenkin luonnollisesti täysin meidän kesken, eikä minua haittaisi, vaikka kaikki rakentamishaluiset kääntyisivät Varkauden puoleen, sillä silloin me saisimme muutaman vuoden etumatkan.

Etuoikeutetut osakkeet kannattaa minusta kuitenkin myydä nimellisarvostaan, sillä arvon korottaminen voisi herättää tarpeettomasti ilkeitä puheita, ja kun me ansaitsisimme sillä vain 20 000 hopeamarkkaa, asiaa harkittuani minusta olisi paras jättää tämä voitto ottamatta. Jos tämä tulisi puolen vuoden päästä, ihmiset saattaisivat luulla, että joku alkuperäisistä ostajista on luovuttanut osakkeensa myyntiin, mutta nyt kun olemme juuri myyneet paperit Aten kautta ja tiedetään, ettei meillä tällaista paperinmyyntiä ole, asia saatettaisiin kääntää nurin niskoin.

Terveisiä minulta & muilta, uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Valitettavasti vielä yksi tehtävä. Möisitkö oheisen vekselin ja ostaisitko valuutalla + tarvittavalla lisällä 900 rpl, jotka pitäisi lähettää maanantain postissa Aug. Hagemannille. – Anteeksi!

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Ditt vänskapsfulla af den 25 desdennes
med åtföljande Ktiv butkreditivbeslut äfvensom
ditt telegram under gårdagen hafva
hvardera riktigt ingått. Likaså har
jag emottagit ditt näst föregående
med en remissvexel å msmark silver 158 520. –

Begge de äskade gravationsbevisen
för Nokia gård och norra sliperier-
na medfölja härhos, men finner
Du ur det förra thyvärr att din
svärmors inteckning å 30 000 Rb SrRubel Silver
ännu är vid gällande kraft. –
Ledsamt att så skall vara fallet
ty nu kan banken igen börja
krångla med anledning af att skuld-
sedeln icke blifvit dödad. – Försök
nu få tag på originalet att lemnas
qvitteradt till banken eller om den
finnes i Törngrenska akten något
slags intyg deröfver från senaten
|2| der den ju borde finnas, jemte erhå-
llande af sista innehafvare
att den är betaldt. – Visserligen
verkar denna omständighet icke
direkt på värdet af bankens in-
teckning, enär en inteckning förrstruket
sedan konkursauktionen öfvergått
panten icke enligt den nya inteck-
ningslagen lärer hafva någon
betydelse, då en sådan inteckning
äfven utan originala skuldsedelns
företeendesvårtytt lärer kunna dödas med
stöd af endast auktionsprotokollet,
men detta kunde dock gifva
banken anledning att åter börja
mångla. – Försök nu derför
att arrangera saken på bästa
möjliga sätt så att uppskof
härigenom icke åstadkommes.

Din fråga angående min
vexel pr.per d. 1ta Maj finner Du redan
besvarad i mitt af Dig erkändatillagt af den 24de deri jag
just anhåller att du ville vara
|3| god och hålla inne Edlundska pen-
garne samt hvad Atte möjligen kan
leverera för sagde ändamål. –

Ditt meddelande rörande ett nytt
sliperi i närheten af PburgSankt Petersburg oroarsvårtytt alls
icke, ty Frenckell har sin notis af
TitTitulus Fielding, som lärer stå i under-
handling med några tyskar om
inrättandet af ett sådant. Får Fielding
nemligen bygga det med tillhjelp af
Warkaus verkstäder blir konkurrensen
icke farlig, emedan med bestämdhet
han förutspår att det verk Warkaus
bygger icke på ett par år kommer
i fullt skick, tillfölje af de svårig-
heter deras maskinkonstruktion kom-
ma att erbjuda egarene. Detta dock
naturligtvis alldeles oss emellan,
emedan jag icke ogerna säga att
alla som tänker bygga skulle vända
sig till Warkaus, emedan vi derigenom
|4| åter finge några års försprång.

Prioriteten anser jag bäst
att vi sälja till paripris ändå,
ty möjligen kunde denna steg-
ring åstadkomma onödigt ondt
prat och då vi derigenom skulle
förtjena endast 20 000 msmark silver tycker jag
efter mogen öfverläggning det vara
bättre att afstå från denna vinst.
Skulle det vara ett halft år framåt
då kunde allmänheten förmoda att
någon af de första köparene in-
lemnat sina aktier till försäljning
men nu då vi just sålt ut pappren
g.genom Atte och kändt är att såbeskaffad
pappersspekulation icke hos oss före-
kommer kunde det blifva misstydt.

Helsningar från & genom
din tillgifne

Fredrik Idestam.

Thyvärr ännu en
kommission. Hosföljande
vexel ville du sälja och
för valutan + erforderligt tillskott köpa 900 RubRubel
hvilka med måndagens post borde sändas
till Aug. Hagemann. – Förlåt!

Dokumentet i faksimil