27.3.1866 Henrik Lindroos–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Tack för dina bref af den 13 &och 16 febr, som jag emottog under min resa till småstäderna. – Hvad först Gadds hos dig gjorda anhållan om anstånd beträffar, så kan sådant ej mer beviljas emedan Forsman redan på gamla året erhöll hans skuldsedel, för att på laglig väg indrifva fordran. Räntan var på två år ej betald, och då han skriftligen blef uppmanad att erlägga denna, så icke allenast underlät han att fullgöra detta, utan brydde sig ej ens om att besvara brefvet eller begära anstånd, hvarföre han måste ursäkta att detta steg blifvit taget.

Samma proposition, som du gör Mamma, neml.nämligen att hon får draga sig tillbaka från hushållsbestyrena, har jag redan gjort henne under min vistelse i utlandet. – Jag ärnar göra några små omsvängningar hvad bod-lokalen, kontoret och kanske äfven personalen beträffar, men detta kan ej gerna ske förän i sommar, då mamma flyttar på landet och vi hunnit|2| närmare resonera om saken. Jag bryr mig derföre här ej om att närmare utlägga mina planer, då du om en sex à sju veckor torde vara hemma. Bokslutet för sednaste 8 månader utvisade en Netto-behållning (fartygens förtjenst inberäknad) af FmpFinska mark penni 15 650.00 – deraf på Mammas del 45 % eller FmpFinska mark penni 7 002.70. Fartygena utgingo från firman efter deras sista, före skiftet fulländade, resa, så de numera endast tillhöra arfvingarne. –

Herr Gertiersvårtytt ber dig hafva godheten att i Geneve köpa honom något godt guld ur, som dock i pris ej får öfverstiga omkr.omkring Rbl.Rubel 35. –

Tack för att du låter mig bo qvar i edra rum till den 1sta Juni. Grönlunds komma troligtvis ej att flytta före denna tid, kanske stanna de der ännu någon tid efteråt. –

Alla här hemma må bra, och hoppas att äfven ni får vara vid helsan. –

Helsa Sandra hjertligt från

Din tillgifne

Henr. Lindroos.

Finsk text

Veli Leo!

Kiitos kirjeistäsi 13. ja 16. helmikuuta, sain ne matkallani pikkukaupunkeihin. Mitä ensinnäkin tulee Gaddin sinulle esittämään lykkäyspyyntöön, niin sellaista ei voi enää myöntää, koska Forsman on jo viime vuoden puolella saanut hänen velkakirjansa saatavan perimiseksi laillista tietä. Korkoja ei ollut maksetty kahteen vuoteen, ja kun häntä kirjallisesti pyydettiin suorittamaan ne, hän ei ainoastaan jättänyt sitä tekemättä, vaan hän ei edes välittänyt vastata kirjeeseen tai pyytää lykkäystä, ja niin ollen hänen täytyy hyväksyä, että tämä askel on nyt otettu.

Saman ehdotuksen jonka teit äidille, siis että hän vetäytyisi syrjään taloudenhoidosta, olen jo minä tehnyt ulkomailla ollessani. – Aion nyt tehdä eräitä uudelleenjärjestelyjä kauppapuodin, konttorin ja ehkä henkilökunnankin osalta, mutta se ei voi tapahtua ennen kuin kesällä jolloin äiti on siirtynyt maalle ja me olemme ehtineet puhua asiasta tarkemmn. En välitä tässä sen kummemmin esitellä suunnitelmiani, kun sinä kuitenkin 6-7 viikon päästä lienet kotona. Kirjanpito viimeiseltä 8 kuukaudelta näyttää nettotuottoa 15 650,00 markkaa, josta äidin osuus 45 % eli 7 002,70 (laivojen tuotto mukaanluettuna,). Laivat otettiin pois firmasta niiden viimeisen ennen jakoa tehdyn ja nyt loppuunsuoritetun matkan jälkeen, joten ne kuuluvat yksinomaan perillisille.

Herra Gertier pyytää että olisit hyvä ja ostaisit hänelle Genevestä kutakuinkin hyvän kultakellon, jonka hinta ei kuitenkaan saisi ylittää 35 hopearuplaa.

Kiitos että saan asua teidän huoneissanne 1. kesäkuuta saakka Grönlundit tuskin muuttavat ennen sitä, päinvastoin he saattavat asua jonkin verran pidempäänkin.

Kotona kaikki voivat hyvin ja toivovat, että myös te olette saaneet olla terveitä.

Sydämelliset terveiset Sandralle

Sinun uskolliselta

Henr. Lindroos

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Tack för dina bref af den 13 &och
16 febr, som jag emottog under min resa
till småstäderna. – Hvad först Gadds
hos dig gjorda anhållan om anstånd be-
träffar, så kan sådant ej mer beviljas
emedan Forsman redan på gamla året
erhöll hans skuldsedel, för att på laglig
väg indrifva fordran. Räntan var på
två år ej betald, och då han skriftligen
blef uppmanad att erlägga denna, så
icke allenast underlät han att fullgöra
detta, utan brydde sig ej ens om att
besvara brefvet eller begära anstånd,
hvarföre han måste ursäkta att detta
steg blifvit taget.

Samma proposition, som du gör
Mamma, neml.nämligen att hon får draga sig till-
baka från hushållsbestyrena, har jag
redan gjort henne under min vistelse
i utlandet. – Jag ärnar göra några små
omsvängningar hvad bod-lokalen, kontoret
och kanske äfven personalen beträffar,
men detta kan ej gerna ske förän i sommar,
då mamma flyttar på landet och vi hunnit
|2| närmare resonera om saken. Jag bryr
mig derföre här ej om att närmare
utlägga mina planer, då du om en
sex à sju veckor torde vara hemma.
Bokslutet för sednaste 8 månader utvisade en
Netto-behållning (fartygens förtjenst inberäknad)
af FmpFinska mark penni 15 650.00 – deraf på Mammas del 45 % eller
FmpFinska mark penni 7 002.70. Fartygena utgingo från firman efter
deras sista, före skiftet fulländade, resa, så
de numera endast tillhöra arfvingarne. –

Herr Gertiersvårtytt ber dig hafva godheten
att i Geneve köpa honom något godt
guld ur, som dock i pris ej får öfver-
stiga omkr.omkring Rbl.Rubel 35. –

Tack för att du låter mig bo qvar
i edra rumtillagt till den 1sta Juni. Grönlunds kom-
ma troligtvis ej att flytta före denna tid,
kanske stanna de der ännu någon tid efter-
åt. –

Alla här hemma må bra, och hoppas
att äfven ni får vara vid helsan. –

Helsa Sandra hjertligt från

Din tillgifne

Henr. Lindroos.

Dokumentet i faksimil