23.10.1870 Adu Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Lieber Bruder!ty. Käre bror!

Tack för ditt bref af 9 dennes, som ingick den 16! Hvad angår Koiwisto så förutsåg jag att af affären ej kunde blifva något, på grund af 2ne ohjelpliga fakta: 1o svårigheten för dig att ingå en så stor affär och 2o min bristande vana och erfarenhet som förvaltare. Jag vill likvisst i korthet besvara dina frågor angående arealen, arbetsstyrka, utskylder, medelskörd och inteckningar:

Koivisto är 16 verst från Björneborg, men har djup mullhaltig odlingsbar mark ända fram till staden, så att 60 tndtunnland gräftad nyodling deraf i år blifvit rågbesådda. – Bolåkern (under eget bruk) utgör 337 tunnl.tunnland, odlade i 11 skiften med 1o träda xx, 2o råg, 3o rotfr.rotfrukter o.och ärter x, 4o korn, 5o träda xx, 6o råg, 7–9 gräs, och 10–11 hafre. De sednare årens skörd utvisar 10 kornet råg, 8 à 9de kornet korn samt 7de kornet hafre. Höskörden jemte naturl.naturliga ängar uppges till 30 000 L℔lispund. – Skogen är skral men hela egendomen är utmärkt, till uppodling lemplig svartmylla. Arbetsstyrkan utgöres af f. n.för närvarande 1 fogde, 8 spanm. drengarspannmålsdrängar, deja, 4 pigor samt 28 jordtorp, hvilka sednare utgöra årligen 2 300 öke- och lika mycket karldagsverken utom 650 talko-dagar. – Köparen skulle emottaga egendomen med fullständiga och goda byggnader, alla redskap, 76 kor, tröskverk, 7 hästars lokomobil, 350 tnrtunnor råg, 9 trtunnor hvete, 30 trtunnor ärter, 200 trtunnor korn, 700 trtunnor hafre och 350 trtunnor rotfrukter, men äfven|2| alla inteckningar, neml.nämligen: 72 500 msmark silver till hypoteksföreningar (amorteringslån), Åbo sparbank 20 000 msmark silver, prestkassan i Åbo 30 000 msmark silver enke och pupillkassan 30 000 msmark silver samt Handl.Handlande Svensberg i B.borgBjörneborg 8 000. Vid tillträdet betalas till Carpellan 60 000 msmark silver, deraf 30 000 får innestå. Krono- och alla andra utskylder utgöra in summa Ca 1 000 msmark silver. Ladugården anses kunna (om den uppdrifves till 100 msmark silver prper Kr.Kreatur) betäcka alla räntor.

Nu nog om Koivisto. Hvad beträffar mitt sista bref till Alma, nödgas jag upprepa för dig, att, om jag tvingas att här qvarstanna öfver vintern bland egoister, aristokrater och elaka menniskor, så blir jag till ytterlighet hypokondrisk. Jag tror mig kunna draga vida större nytta ef en vistelse i HforsHelsingfors öfver vintern än här, enär vinterarbetena här utgöra endast ladugårdsskötsel och spillningssläpning, men Knorring deremot ej känner någon högre njutning, än att håna alla teoretiska studier. Ja, jag flyttar heldre till Sibirien än jag stannar här. Om våren, då utarbetena börja, kommer jag gerna tillbaka, ty af dem drager jag här verklig nytta. Du bör dessutom tro mig, då jag säger att jag känner en verklig längtan efter själsodling och kunskaper, ty nu har ångerns timma för mig slagit öfver de bortkastade åren vid läroverken.

Den oväntade nyheten om ditt qvarstannande vid föreningsbanken var frappant. Hvad är orsaken därtill?

Skrif, om du kan, med första post till din

broder

Ad. Mn.

Till Alma skrifver jag såsnart svar från dig ingått.

Finsk text

Lieber Brudersaks. rakas veli!

Kiitos 9. p lähettämästäsi kirjeestä, joka saapui 16ntena! Mitä Koivistoon tulee, ennakoin, ettei kaupoista tulisi mitään kahden auttamattoman tosiseikan vuoksi: 1) sinulle tuottaa vaikeuksia tehdä niin suurta kauppaa ja 2) minulla ei ole kokemusta eikä tottumusta tilanhoitajana. Haluan silti lyhyesti vastata kysymyksiisi pinta-alasta, työvoimasta, veloista, keskimääräisestä sadosta ja kiinnityksistä:

Koivisto sijaitsee 16 virstan päässä Porista, mutta sen syvälle asti multaisa viljelyskelpoinen maa ulottuu kaupunkiin saakka, niin että siitä 60lle tynnyrinalalle raivattua uudisviljelmää on kylvetty ruista. – Tilan omat pellot (omassa viljelyksessä) käsittävät 337 tynnyrinalaa, ja niitä viljellään 11 vuorossa, joista 1 kesannolla xx, 2 ruista, 3 juureksia ja herneitä x, 4 ohraa, 5 kesannolla xx, 6 ruista, 7–9 ruohoa, ja 10–11 kauraa. Viime vuoden sadossa ruis oli 10nnellä, ohra 8–9nnellä ja kaura 7nnellä jyvällä. Heinäsadoksi luonnonniityt mukaan lukien ilmoitettiin 30 000 leiviskää. – Metsä on heikossa kunnossa, mutta koko tilalla on erinomaista, viljelyyn soveltuvaa mustaa multaa. Työvoimaan kuuluu nyt 1 vouti, 8 viljarenkiä, taloudenhoitajatar, 4 piikaa sekä 28 torppaa, joista viimeksi mainitut tekevät vuosittain 2 300 juhta- ja yhtä monta miestaksvärkkiä sekä 650 talkoopäivää. – Ostaja saisi tilan täydellisine hyväkuntoisine rakennuksineen, kaikki työvälineet, 76 lehmää, puimalaitteen, 7 hevosen lokomobiilin, 350 tynnyriä ruista, 9 tynnyriä vehnää, 30 tynnyriä herneitä, 200 tynnyriä ohraa, 700 tynnyriä kauraa ja 350 tynnyriä juureksia mutta myös kaikki kiinnitykset, eli: 72 500 markkaa hypoteekkiyhdistyksille (kuoletuslaina), Turun säästöpankille 20 000 mk, Turun pappeinkassalle 30 000 mk, leskein ja orpolasten kassalle 30 000 mk sekä porilaiselle kauppias Svensbergille 8 000 markkaa. Otettaessa tila haltuun maksetaan Carpellanille 60 000 mk, siitä 30 000 saa jäädä. Kruunun ja muut velat ovat yhteensä noin 1 000 mk. Navetan katsotaan pystyvän (jos se tuottaa 100 mk naudalta) kattamaan kaikki korot.

Nyt saa riittää Koivistosta. Mitä Almalle lähettämääni viime kirjeeseen tulee, minun on toistettava sinulle, että jos minun on pakko viipyä täällä talven yli egoistien, aristokraattien ja ilkeiden ihmisten keskuudessa, minusta tulee äärimmäisen vainoharhainen. Uskoisin, että minulle olisi enemmän hyötyä oleskella talvi Helsingissä kuin täällä, koska talven työt ovat täällä pelkkää navetanhoitoa ja lannan kuskaamista, kun taas Knorring ei tunne korkeampaa nautintoa kuin päästä pilkkaamaan kaikkia teoreettisia opintoja. Kyllä, muuttaisin mieluummin Siperiaan kuin jäisin tänne. Keväällä, kun ulkotyöt alkavat, palaan mielelläni, sillä niistä minulle on täällä todellista hyötyä. Sinun pitäisi sitä paitsi uskoa minua, kun sanon, että todella ikävöin sielun viljelyä ja tietoa, sillä nyt minulle on koittanut katumuksen hetki oppikouluissa hukkaamistani vuosista.

Odottamaton uutinen yhdyspankkiin jäämisestäsi oli tyrmäävä. Mikä siihen oli syynä?

Kirjoita, jos voit, ensimmäisessä postissa

veljesi

Ad. Mn

Kirjoitan Almalle heti kun olen saanut sinulta vastauksen.

Original (transkription)

|1|

Lieber Bruder!

Tack för ditt bref af 9 dennes, som ingick den 16!
Hvad angår Koiwisto så förutsåg jag att af affären ej kunde
blifva något, på grund af 2ne ohjelpliga fakta: 1o svårighe-
ten för dig att ingå en så stor affär och 2o min bristande va-
na och erfarenhet som förvaltare. Jag vill likvisst i kort-
het besvara dina frågor angående arealen, arbetsstyrka, utskyl-
der, medelskörd och inteckningar:

Koivisto är 16 verst från Björneborg, men har djup mullhaltig
odlingsbar mark ända fram till staden, så att 60 tndtunnland gräftad
nyodling deraftillagt i år blifvit rågbesådda. – Bolåkern (under eget bruk)
utgör 337 tunnl.tunnland, odlade i 11 skiften med 1o lågstruket träda xx, 2o
råg, 3o rotfr.rotfrukter o.och ärter x, 4o korn, 5o träda xx, 6o råg, 7–9 gräs, och
10–11 hafre. De sednare årens skörd utvisar 10 kornet råg,
8 à 9de kornet korn samt 7de kornet hafre. Höskörden jemte
naturl.naturliga ängar uppges till 30 000 L℔lispund. – Skogen är skral men
hela egendomen är utmärkt, till uppodling lemplig svart-
mylla. Arbetsstyrkan utgöres af f. n.för närvarande 1 fogde, 8 spanm. drengarspannmålsdrängar,
deja, 4 pigor samt 28 jordtorp, hvilka sednare utgöra år-
ligen 2 300 öke- och lika mycket karldagsverken utom 650 tal-
ko-dagar. – Köparen skulle emottaga egendomen med full-
ständiga och goda byggnader, alla redskap, 76 kor, trösk-
verk, 7 hästars lokomobil, 350 tnrtunnor råg, 9 trtunnor hvete, 30 trtunnor ärter,
200 trtunnor korn, 700 trtunnor hafre och 350 trtunnor rotfrukter, men äfven
|2| alla inteckningar, neml.nämligen: 72 500 msmark silver till hypoteksföreningar (amor-
teringslån), Åbo sparbank 20 000 msmark silver, prestkassan i Åbo 30 000 msmark silver
enke och pupillkassan 30 000 msmark silver samt Handl.Handlande Svensberg i B.borgBjörneborg 8 000.
Vid tillträdet betalas till Carpellan 70struket60tillagt 000 msmark silver, deraf 40struket30tillagt 000 får innestå.
Krono- och alla andra utskylder utgöra in summa Ca 1 000 msmark silver.
Ladugården anses kunna (om den uppdrifves till 100 msmark silver prper Kr.Kreatur)
betäcka alla räntor.

Nu nog om Koivisto. Hvad beträffar mitt sista bref till
Alma, nödgas jag upprepa för dig, att, om jag tvingas att
här qvarstanna öfver vintern bland egoister, aristokrater
och elaka menniskor, så blir jag till ytterlighet hypokondrisk.
Jag tror mig kunna draga vida större nytta ef en vistelse
i HforsHelsingfors öfver vintern än här, enär vinterarbetena här utgöra
endast ladugårdsskötsel och spillningssläpning, men Knorring
deremot ej känner någon högre njutning, än att håna alla
teoretiska studier. Ja, jag flyttar heldre till Sibirien än jag
stannar här. Om våren, då utarbetena börja, kommer jag
gerna tillbaka, ty af dem drager jag här verklig nytta.
Du bör dessutom tro mig, då jag säger att jag känner en
verklig längtan efter själsodling och kunskaper, ty nu har
ångerns timma för mig slagit öfver detillagt bortkastade åren vid
läroverken.

Den oväntade nyheten om ditt qvarstannande vid förenings-
banken var frappant. Hvad är orsaken därtill?

Skrif, om du kan, med första post till din

broder

Ad. Mn.

Till Alma skrifver jag såsnart svar från
dig ingått.

Dokumentet i faksimil